1   2   3
Ім'я файлу: Zubchaste_koleso.docx
Розширення: docx
Розмір: 322кб.
Дата: 17.04.2022
скачати
Пов'язані файли:
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ.docx
Конфуцианство.doc
ZMIST2.docx
1111 Методологія та методи наукового дослідження.ppt
Кримінально- процесуальне право.docx
Історичне есе на тему Соціально-економічне та політичний розвито
Історична довідка про Тараса Шевченка.docx
службова Никифорову.docx

ДОДАТОКЕМіС2.docx
ФБ_КП_ЦарікС.О._(fixed) (1).doc
21.pdf
Хоменко Поради батькам при запинках в мовленні у дітей.docx
Реферат на тему_Українські та міжнародні організації зі стандарт
Реферат на тему_Українські та міжнародні організації зі стандарт
1 ENDOCRINE SYSTEM.docx
Задачи похідна.docx
цуацаца.rtf
case-tehnologiya-rozroblennya-vimog-do-programnogo-zabezpechenny
gosudarstvennoe_i_municipalnoe_upravlenie-shpargal.pdf
текст доклада ъ.docx
Bedyukh_Yuliya_Oleksandrivna_Mm-21.docx.pdf
Типи календарів.docx
курсова психологія.doc
Реферат 2629.docx
пояснююча записка111.doc
Зміст практики.doc
Основи автоматики. Лекція 2.docx
Особливості організації інклюзивного навчання.docx
Практичне завдання_1.docx
Контрольні запитання ЛР № 8.docx
2 питання.rtf
Документ Microsoft Office Word.docx
kazedu_179257.docx
Рожков_Ниссенбаум_ТЧМК_лекции.doc
Курсова_робота_Пасевич_Аліна,_ЮД_046,_1_курс.docx
1 (1).docx
конспект заняття.docx
d71d73ee90c56_1797715607_1707122403.doc


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИМЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ

ВИКОНАННЯ ГРАФІЧНОЇ

І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

СТУДЕНТАМИ ДЕННОЇ

ФОРМИ НАВЧАННЯ

З КУРСУ

ІНЖЕНЕРНА ГРАФІКА

Тернопіль

2017

УДК 744(07)

З-91

Упорядники:

Ковбашин В.І., канд. хім. наук, доцент,
Пік А.І., канд. техн. наук, доцент.

Рецензент:

Бочар І.Й., канд. техн. наук, доцент.

Методичні посібник розглянуто й затверджено на засіданні
методичного семінару кафедри будівельних конструкцій
Тернопільського національного технічного університету імені Івана
Пулюя.
Протокол № 11
від 20 квітня 2017 р.

Схвалено та рекомендовано до друку методичної комісії
факультету інженерних машин, споруд та технологій
Тернопільського національного технічного університету імені Івана
Пулюя.
Протокол № 7
від 24 квітня 2017 р.

Зубчасте колесо : методичні вказівки та завдання для виконання З-91 графічної і самостійної роботи студентами денної форми навчання з курсу «Інженерна графіка» / Укладачі : Ковбашин В.І., Пік А.І. - Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017 - 16 с.

УДК 744(07)

Відповідальний за випуск: канд. хім. наук, доцент Ковбашин В.І

© Ковбашин В.І., Пік А.І., 2017

© Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017

1. ВИКОНАННЯ КРЕСЛЕНЬ ЗУБЧАСТИХ КОЛІС.
ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ


Зубчасті колеса. Вони використовуються для передачі руху від одного елементу машини до іншого. Зубчасті колеса можуть бути різноманітної конструкції, яка залежить від характеру зачеплення (зовнішнє або внутрішнє), взаємного розміщення обертових валів, способу передачі і т. д. Найбільшого розповсюдження досягли циліндричні і конічні зубчасті колеса.

Ознайомимося із деякими елементами зубчастого колеса (рис. 1).


Ніжка зуба Головка зуба

Крок pt
Поверхня вершин (коло вершин)

Ділильна поверхня (ділильне коло) г Западина


Робоча поверхня зуба (евольвентна)

Поверхня западин (коло западин)

Довжина зуба (ширина віния)

h=ha+hf Уся висота

Рис. 1
Основним елементом зубчастого колеса є зуб - виступ певної форми, що призначений для передавання руху шляхом дії на виступ іншого елемену зубчатої передачі.

Частина зубчастого колеса, що не входить до зубів називається тілом зубчастого колеса.

Частина зубчастого колеса, що складається з усіх його зубів і частини тіла зубчастого колеса, що їх зв'язує називається зубчастим вінцем.

Простір, що знаходиться між боковими поверхнями сусідніх зубів та поверхнями вершин і дном западини називається западиною (рис. 1).

Ділильна поверхня зубчастого колеса (рис. 1) ділить зуб на дві частини - головку і ніжку зуба. Проекція поверхні виступів на площину, що перпендикулярна до осі зубчастого колеса називається колом вершин (виступів), а поверхня западин - колом западин. Проекція ділильної поверхні називається ділильним колом. На рис. 1 висота зуба - h, головки зуба - ha і ніжки зуба - hf.

Ділильним кроком pt називається віддаль, що вимірюється по ділильному колі між однойменними профілями суміжних зубів. Діаметр ділильного кола - d, діаметр кола виступів - da, западин - df.

МоДулем зубчастого колеса m називається лінійна величина, що в л раз менша за ділильний крок зубів pt. Модуль є базою для визначення елементів зубів та їхніх розмірів: m=pt/n.

Висота головки зуба нормального зубчастого колеса приблизно дорівнює модулю: ha

m, а висота ніжки hf 1,25m. За цими співідношеннями можна вивести наступну залежність діаметрів виступів da від модуля m і кількості зубів z зубчастого колеса: da = m(z + 2).

Умовне зображення зубчастих коліс на кресленні виконують згідно з ГОСТ 2.402 - 68. На кресленнях циліндричних зубчастих коліс коло виступів зображують суцільною товстою лінією, а ділильне коло - штрихпуктирною тонкою лінією (рис. 1). На розрізах, які одержані січною площиною що проходить через вісь колеса, зуби зображуються незаштрихованими.

Основні дані, що необхідні для виготовлення зубчастого вінця колеса, дані для його контролю, а також довідкові дані наводять в таблиці параметрів (ГОСТ 2.403 - 75), яку розміщують у правій верхній частині поля креслення (рис. 2).і

и

X

. 35 .
Модуль

/77
Кількість зубів

Z
Кут нахилу зубів

0
Напрям зубів
Правий

Вихідний контурКоефіцієнт зміщення вихідного контура

£
Степінь точності за ГОСТ
7-6-бх

. 110 .
Рис. 2

На зображенні циліндричних зубчастих коліс наводять розміри діаметра кола виступів, ширини зубчастого вінця, фасок, а також наносять позначення шорсткості поверхонь виступів, западин та бокової поверхні зубів. Приклад зображення зубчастого колеса наведено на рис. 3.


Зубчаті бінці

Д

Б

Модуль

т

1,5

1,5

Кількість зубів

Z

45

20

Кут нахилу зубів

а

20°

20°

Довжина загальної нормалі
20

11,4-90

Зм.

Арк.

докум.

Підп.

Дата

Розробив

Николаенко І.Г.
Шї

Перевір.

Ковбаиіин В.іН. контр.


ЗатЬ.

Маса

Масштаб

2,5:1

Аркуш

І Аркушів 1

Для передачі руху між валами, у яких осі перетинаються, використовують конічні зубчасті колеса. Умовне зображення конічного зубчастого колеса наведено на рис. 4 (ГОСТ 2.405 - 75).

У розрізі площиною, що проходить через вісь колеса, зуби зображуються незаштрихованими. На вигляді, що одержаний проектуванням на площину, яка перпендикулярна до осі колеса, суцільними товстими лініями зображують кола, що відповідають великому і малому виступу зубів, а штрихпунктирною тонкою лінією - коло більшої основи ділильного конуса.

У конічного зубчастого колеса є свої специфічні елементи та відповідні позначення і розміри, що відсутні у циліндричного колеса:

8
  1   2   3

скачати

© Усі права захищені
написати до нас