Ім'я файлу: СПЗ_ЛАБ_1.docx
Розширення: docx
Розмір: 161кб.
Дата: 07.06.2022
скачати
Пов'язані файли:
5.docx
Лаба 4_РТП_СЗІ_Кліщ Богдан.docx
Лаба 5_РТП_СЗІ_Кліщ.docx
Тести, статистика праці.docx
Реферат Лесько П.В. Авторське право ЕЛЕП-11.docx.doc
Індивідуальна нормативне.docx
lab2.docx
ЦЕРКВА РІЗДВА ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ У САМБОРІ.docx
ШАБЕЛЬКО КУРСОВА.docx
Розраха.docx
Сучасні методики здорового харчування.docx
Звіт до БД 2.docx
звіт_від_ред.docx
lab_8_Kravets.docx
Сєрий.docx
Сенсорне виховання.doc
lab5_бд.docx
Фізика5 Моя лаба.doc
Вебинар англ.docx
5.docx
ЛР 3 ФДП.docx
Методичка до ПЗ №5-6.doc
зразок РГР 2021 (1).docx
курсова 1.docx
Міністерство_освіти_та_науки_України_PI.docx
Контрольна робота Павло Коцаба.docx
Метод Баркера.docx
Grej_R._S.docx
знайомий реферат.docx
ОКРО.docx
Zvit№1ПСМ.doc

Міністерство освіти і науки України

Національний університет «Львівська політехніка»

Кафедра ЕОМЗвіт

до лабораторної роботи № 1

з дисципліни: «Системне програмне забезпечення»

«Процеси та потоки»

Варіант №10

Виконав:

ст.гр. КІ-35

Коротких А.М.

Прийняв:

Пищак І.І.

Львів 2022

Мета роботи: Засвоїти поняття «процесів» та «потоків» як основних компонентів сучасних операційних систем. Здобути навики створення, керування та знищення «процесів» та «потоків» в операційній системі Windows.

Завдання на лабораторну роботу:

1. Розробити програму в середовищі Visual Studio, що демонструє використання системних викликів, відзначених символом “+”, відповідно до варіанту (таблиця 1). 10 номер в списку = 10 варіант.

Таблиця 1 – Варіанти завдань

Системний

виклик

Варіант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

WinExec

+
+
+
+
+
ShellExecute
+
+
+
+
+

CreateProcess

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

OpenProcess

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

GetCurrentProcessId

+
+

+
+
+
+

CloseHandle

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

GetExitCodeProcess
+

+
+
+
+
TerminateProcess

+

+
+

+
+

+
+

GetPriorityClass

+
+
+

+

+
+
SetPriorityClass
+
+
+
+

+

+

_beginthreadex

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

_endthreadex
+
+

+
+

+
+

GetExitCodeThread

+

+

+

+
++
TerminateThread

+
+
+

+

+

+

+

+

SetThreadPriority
+
+
+
+
+

GetThreadPriority
+
+
+
+
+

SuspendThread

+
+
+
+
+
ResumeThread

+
+
+
+
+
2. Написати функцію потоку, яка як вхідний параметр приймає дескриптор відкритого текстового файлу. Функція повинна здійснювати посимвольне виведення у файл номер процесу, номер потоку та системний час. Передбачити достатню кількість ітерації запису в файл з одної функції потоку. Відкриття файлу слід виконувати до створення потоку, використовуючи функцію FileOpen(), а після завершення роботи з файлом слід викликати функцію FileClose().

3. Щоб продемонструвати паралельне виконання створеного потоку з первинним потоком процесу, в цикл запису з файлу потрібно додати виклик Sleep(Num), де Num – час в мілісекундах, на який слід призупинити виконання потоку. Затримку також можна організувати за допомогою лічильника до якогось досить великого числа.

4. Проаналізувати вміст файлу після завершення програми та порівняти записи при активному та пасивному очікуванні.

Короткі теоретичні відомості.

ShellExecute() - може не тільки запускати заданий додаток, але і відкривати документ, пов’язаний з цим додатком.

Для того, щоб мати нагоду управляти створеним процесом в додатку слід використовувати виклик CreateProcess(). Коли в додатку викликається CreateProcess(), система створює об’єкт ядра "процес" з початковим значенням лічильника числа користувачів, рівним одиниці. Цей об’єкт — компактна структура даних, через яку операційна система управляє процесом. Далі система переходить до створення об’єкту ядра "потік" (з лічильником числа користувачів, рівним одиниці) для управління первинним потоком нового процесу. Якщо системі вдається створити новий процес і його первинний потік, функція повертає TRUE.

Щоб мати нагоду використовувати перераховані функції управління процесом, необхідний відповідний рівень доступу до дескриптора процесу. Цей рівень доступу можна отримати застосувавши функцію OpenProcess(). Ця функція використовується також отримання дескриптора вже створеного процесу по відомому ідентифікатору.

Отримати ідентифікатор процесу можна за допомогою функції GetCurrentProcessId().

Коли відпадає необхідність у використовуванні об’єктів ядра "потік" і "процес" необхідно з потоків, що їх створили, викликати функцію CloseHandle(). Тим самим зменшується лічильник числа їх користувачів на 1. При досягненні лічильником нуля об’єкти видаляються системою.

Звичайно процес створюється з класом пріоритету normal. Отримати клас пріоритету процесу можна використовуючи функцію GetPriorityClass().

Змінити клас пріоритету процесу можна функцією SetPriorityClass().

Щоб визначити момент завершення потоку, використовується виклик GetExitCodeThread(). Цей виклик повертає або значення STILL_ACTIVE (якщо потік все ще продовжує роботу), або код завершення потоку.

Для завершення потоку використовуються виклики _endthreadex() або TerminateThread().Функція TerminateThread() дозволяє завершити будь-який потік.

Для збільшення або зменшення швидкості виконання потоку (точніше за програмний код, який він реалізує) потрібно відповідно міняти його пріоритет, використовуючи функцію SetThreadPriority().

Отримати рівень пріоритету потоку можна функцією GetThreadPriority()

Код програми:

#include

#include

#include

#include


#include

#include

using namespace std;

static fstream f;
static unsigned __stdcall ThreadFunc(void* num)

{

for (int i = 0; i < 0x06; i++)

{

f << GetTickCount() << endl;// запис у файл

Sleep(2);

}


return 0;

}

int Func_Lab_1(HANDLE hProc)

{

time_t current_time;

time(¤t_time);

f.open("D:\lab1.txt");

f << "Current Date and time is: \n";

f << ctime(¤t_time) << "\n";

f << "Process number: \n";

f << GetCurrentProcessId() << "\n";

f << "Number flow: \n";

f << GetCurrentThreadId();

f.close();

//Відкриваємо редактор

ShellExecute(NULL, "open", "notepad.exe", "D:\lab1.TXT", NULL, SW_SHOW);

return 0;

}

void main()

{

//Відкриваємо редактор

ShellExecuteW(0, L"open", L"C:\\Windows\\notepad.exe", 0, 0, SW_RESTORE);

cout << "ShellExecute: " << ShellExecuteW(0, L"open", L"C:\\Windows\\notepad.exe", 0, 0, SW_RESTORE) << endl;
HANDLE hProc = 0;//Тут буде зберігаєтися дескриптор відкритого процесу

STARTUPINFOW siStartupInfo;//Тут містяться дані про відкриття процесу

PROCESS_INFORMATION piProcessInfo;//Тут зберігаються дані про процес

memset(&siStartupInfo, 0, sizeof(siStartupInfo));//"заливаємо" нулями структури для роботи процесу

memset(&piProcessInfo, 0, sizeof(piProcessInfo));

siStartupInfo.cb = sizeof(siStartupInfo);//записуємо розмір структури

//Запускаємо власний процес з exe-файлу на диску

CreateProcessW(L"C:\\Windows\\notepad.exe", 0, 0, 0, false, 0, 0, 0, &siStartupInfo, &piProcessInfo);

cout << "CreateProcess: " << CreateProcessW(L"C:\\Windows\\notepad.exe", 0, 0, 0, false, 0, 0, 0, &siStartupInfo, &piProcessInfo) << endl;
hProc = OpenProcess(PROCESS_ALL_ACCESS, false, piProcessInfo.dwProcessId);//"Влазимо" у відкритий нами процеc

cout << "OpenProcess: " << OpenProcess(PROCESS_ALL_ACCESS, false, piProcessInfo.dwProcessId) << endl;

//виводимо на екран викликаного процесу

Sleep(3000);//Показуємо, що ми на 3 секунди відкрили блокнот

cout << "Priority1: " << GetPriorityClass(hProc) << endl;

SetPriorityClass(hProc, IDLE_PRIORITY_CLASS);

cout << "Priority2: " << GetPriorityClass(hProc) << "\n" << endl;

cout << "Terminate2: " << TerminateProcess(hProc, 0) << "\n" << endl;

GetCurrentProcessId();//ідентифікатор процесу

cout << "ProcessId: " << GetCurrentProcessId() << "\n" << endl;//виводимо ідентифікатор процесу

Sleep(100);//Чекаємо на "вбивство" процесу
CloseHandle(piProcessInfo.hProcess);//закриваємо дескриптор процесу

CloseHandle(piProcessInfo.hThread);//закриваємо дескриптор потоків нашого процесу
Func_Lab_1(hProc);
////Потоки

HANDLE hThread = NULL;

unsigned int ThreadId = NULL;

DWORD ThreadExit = NULL;

f.open("output.txt", ios::out);//відкриваємо дескриптор файлу

hThread = (HANDLE)_beginthreadex(NULL, 0, ThreadFunc, NULL, NULL, &ThreadId);

cout << "_beginthreadex: " << _beginthreadex(NULL, 0, ThreadFunc, NULL, NULL, &ThreadId) << "\n" << endl;

_endthreadex(0);//вбиваємо потік

cout << "Priority before: " << GetThreadPriority(hThread) << endl;//Дістаємо пріоритет потоку до встановлення
SetThreadPriority(hThread, THREAD_PRIORITY_HIGHEST);//Встановлюємо пріоритет потоку
cout << "Priority after: " << GetThreadPriority(hThread) << endl;//Дістаємо пріоритет потоку після встановлення

Sleep(1000);
cout << "TickCount: " << endl;

for (int i = 0; i < 0x06; i++)

cout << GetTickCount() << endl;

Sleep(1000);

//даємо час потоку завершитись

TerminateThread(hThread, 0);

CloseHandle(hThread);

cout << "Exit Code of Thread: " << ThreadExit << endl;

f.close();

system("pause");

} Виконання:


Рис.1. Результати виконання програми.

Висновок: на лабораторній роботі засвоєно поняття «процесів» та «потоків» як основних компонентів сучасних операційних систем.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас