Ім'я файлу: ТСП її аналіз.docx
Розширення: docx
Розмір: 720кб.
Дата: 13.10.2022
скачати

Тема: ТЕХНОЛОГІЧНА СХЕМА РОЗПОДІЛУ ПРАЦІ ПОТОКУ ТА ЇЇ АНАЛІЗ

Технологічна схема розподілу праці потоку - це основний документ швейного процесу. Її складання включає наступний комплекс робіт: визначення послідовності організаційних операцій; встановлення витрати часу на організаційні операції; встановлення спеціальності і розряду виконання робіт; підбір засобів технологічного оснащення (обладнання і пристроїв малої механізації) та встановлення режимів обробки; розрахунок норми виробітку по кожній організаційній операції; розрахунок числа робітників (розрахункове і фактичне); синхронізація операцій по такту; розподіл організаційних операцій по секціям; відбір і закріплення деталей виробів по групам; заповнення технічної документації (складання технологічної схеми).

При комплектації технологічно-неподільних операцій в організаційні складно досягнути того, щоб час виконання організаційної операції був рівний такту потоку або кратний йому. Допускаються певні відхилення часу організаційної операції від такту потоку.

Інтервал допустимих відхилень від такту і є основною умовою узгодження часу організаційних операцій з тактом потоку.
Приклад 2. Розрахувати умови узгодження часу організаційних операцій з тактом потоку, рівним 160 с., на потоці з вільним ритмом обробки виробів. Для операцій, що виконуються:

одним працівником (К= 1)

tpl = (0,9... 1,1)160·1 = 144... 176 с.;

двома працівниками = 2)

tр2 = (0,9... 1,1)160· 2 = 288...352 с.

На даному потоці при виконанні операцій одним робітником витрата часу на операцію може дорівнювати 144... 176 c., а при виконанні операції двома робітниками (кратна операція) - 288...352 с.
При комплектуванні організаційних операцій поряд з виконанням умов узгодження необхідно враховувати наступні вимоги:

послідовність організаційних операцій повинна відповідати технологічній послідовності обробки виробу;

технологічно неподільні операції мають бути об'єднані в одну організаційну операцію з врахуванням однорідності використовуваного обладнання, технічне оснащення, режимів обробки, тарифного розряду робіт і т.п. (допускається об'єднання робіт суміжних розрядів);

організація праці має бути раціональною (виключає монотонність в роботі, що забезпечує зручність виконання операцій і т.п.).

Зібравши організаційні операції, встановлюють витрату часу на їх виконання (сума витрат на технологічно неподільні операції, що входять в організаційну); вибирають конкретне обладнання та засоби технічне оснащення; встановлюють режими обробки; розраховують норму виробітку і число робітників (розрахункове та фактичне), що виконують цю операцію.

При комплектаціїорганізаційнихопераційнеобхіднотакожзабезпечитисинхронізаціюцихоперацій з тактом потоку. Синхронізації (наближеннятривалостіорганізаційноїопераціїдо значення такту потоку) можнадосягти:

зміною складу організаційної операції. При цьому можна додати або прибрати технологічно неподільні операції (якщо це можливо);

виборомдосконалішого обладнання і засобівмалоїмеханізації;

виборомбільшдосконалихтехнологічнихприйомів;

підбором виконавців з урахуванням їх індивідуальних якостей і кваліфікації.

Розподіл організаційних операцій по секціях та закріплення деталей крою виробу по групам обробки залежать від ступеня перервності і визначаються організаційною формою потоку (секційний чи несекційних потік).

При розподілі організаційних операцій по секціях виконують наступні умови:

виділяють організаційні операції в заготівельну секцію так, щоб після обробки деталей і вузлів отримати напівфабрикати, готові до монтажу вироби;

виділяють організаційні операції в монтажну секцію так, щоб після обробки напівфабрикатів отримати виріб;

концентрують спеціальне обладнання для забезпечення його повного завантаження.

При відборі і закріпленні деталей крою виробу за групами (при організації детально-групових ділянок в заготівельній секції) слід забезпечити:

конструктивно-технологічну однорідність деталей, що характеризується єдністю використання обладнання і спец пристроїв;

можливість повної обробки деталей в групі;

близьку витрату часу на обробку деталей в організованих групах;

максимальне завантаження обладнання.

Технологічна схема поділупраціодномодельного потоку подається у виглядітаблиці, форма якої наведена нижче (табл. 1).

Таблицюзаповнюють таким чином:

у графі 1 послідовно ставлять номери організаційних операцій;

у графі 2 ставлять номери технологічно-неподільних операцій, які входять в дану організаційну операцію;

у графі 3 вказують зміст організаційних операцій, що складаються із змісту технологічно-неподільних операцій;

в графі 4 вказують спеціальність, яка визначається видом робіт, і записують її умовним позначенням;

у графі 5 вказуютьрозряд, відповіднийрозрядутехнологічно-неподільнихоперацій. При цьомуякщо в організаційнуопераціюоб'єднуютьтехнологічно-неподільніоперації з різнимирозрядами, то для організаційноїопераціїрозраховуютьсереднійабосередньовзваженийрозряд;

у графі 6 вказуютьвитрату часу, яка складається з суми часу на виконаннятехнологічно-неподільнихоперацій;

у графі 7 вказують розцінку по організаційним операціям, яка визначається множенням секундної тарифної ставки на витрату часу виконання операції; якщо в організаційну операцію входять технологічно-неподільні операції різних розрядів, то розцінка вважається для кожної технологічно-неподільної операції (з точністю до тисячних часток) і результати додаються;

у графі 8 вказують норму виробітку за зміну, поділившитривалістьробочоїзміни на час виконанняорганізаційноїоперації;

у графі 9 вказують розрахункове число робітників, яке визначають для кожної організаційної операції шляхом ділення часу виконання цієї операції на такт потоку з точністю до сотих часток;

у графі 10 вказують фактичне число робітників, яке встановлюють по розрахунковому із застосуванням правил заокруглення;

у графі 11 наводять перелік обладнання та пристроїв, за допомогою яких виконують дану організаційну операцію.

Технологічна схема заповнюється і підводяться підсумки кожної графи по секціям, групам (якщо вони є) і по всьому потоку.
Таблиця 1 - Технологічна схема розподілупраціодномодельного потоку
Найменуваннявиробу_______________________

Розрахунковапотужність М,одн. зазміну_________________

Такт потоку, с. __________________

Число робочих на потоці _________________________

Час виготовленнявиробу, с. ______________________


Номер організаціонної


Номер технологічно-

Зміст організаційної

Спеціальність організаційної операц

Розряд організаційної опе

Затрата часу с., на модель

операції

неподільної

операції

операції

операціїоперації

1

2

3

4

5

6Розцінка, к.

Норма виробітку одиниць в зміну

Число робочих

Вид обладнання, пристроїврозрахункове

фактичне


7

8

9

10

11Післяскладаннятехнологічноїсхемирозподілупраціпотокупроводятьїїаналізрозрахунковиміграфічнимметодами.

Для визначення ступеня завантаженості потоку, тобто відповідності витрат часу на організаційні операції такту потоку, розраховують коефіцієнт узгодження. Коефіцієнт узгодження визначають за формулою
Кз=T/Nф · τ

 де Т - трудомісткістьвиготовленнявиробу, с.; Nф- фактичне число робітників; τ - такт потоку, с.

Якщозначення Кз для потоків з регламентованим ритмом знаходиться в інтервалі 0,99 … 1,01, а для потоків з вільним ритмом - в інтервалі 0,98 ... 1,02, то можнавважати, що організаційніопераціїскомпонованівдало.

Якщо Кз<1, то на потоці більше організаційних операцій з витратою часу меншою, ніж такт потоку (потік недовантажений), а якщо Кз> 1, то на потоці більше організаційних операцій з витратою часу більшою, ніж такт потоку (потік перевантажений).

Для уявлення про відповідністьвитрат часу організаційнихоперацій такту потоку будуютьграфікузгодження. Цейграфікназиваютьграфікомзавантаженняабографікомсинхронності (рис. 1).

На осі ординат відкладаютьзначення такту і допустимівідхиленнявід такту, проводятьгоризонталі. На осіабсцисвідкладають рівнівідрізки і ставлятькрапки. Білякожноїкрапки пишутьномер організаційноїоперації. З цихточокпроводятьперпендикуляри, на якихвідкладаютьвитрату часу на виконанняорганізаційнихоперацій; отримуютькоординатиоперації. Якщоопераціякратна, тонаперпендикулярахвідкладаютьчас, щоприпадаєнаодноговиконавця.Рис. 1- Графікузгодження (синхронізації)
Замістьграфіка узгодженняможнапобудуватидіаграму узгодження (синхронізації) операційпотоку (рис. 2). Якіграфік, діаграмубудують в прямокутнійсистемікоординат.Надіаграмінаочнопоказанийскладробіткожноїзорганізаційнихоперацій (ручні, машинні, пресовііт.п.).

Якщо по діаграмі (або графіку) деякі операції будуть мати неприпустимі відхилення від заданих умов узгодження (наприклад, за графіком узгодження - організаційна операція 11, по діаграмі - 2 і 12), то необхідно зробити додаткову синхронізацію.


Рис. 2 -Діаграмаузгодження (синхронізації) операційна одномодельномупотоцііззазначенням виду робіт
 Крімграфікаузгодженнябудуютьмонтажнийграфік. Монтажнихграфікдопомагаєперевіритивідповідністьструктури потокутехнологічнійпослідовностіобробкивиробу і дозволяєпереконатися в правильності порядку руху напівфабрикатів.

На рис. 3 представлений монтажнийграфік агрегатно-групового потоку по виготовленнюжіночихшовковихсуконь (групиобробкипереду). Монтажнийграфікпочинаютьскладатизвичайно з групиобробкидеталі, яку умовноприймають за основну (у нашомуприкладіце центральна частина переду жіночихсуконь).

В лівійчастиніграфіку знизувгорувписуютьнайменуваннясекції, групиобробкивиробу, деталейтаумовні порядкові номеридеталей.

Номер кожної деталі обводять кружечком і стрілкою показують послідовність руху цієї деталі під час її обробки. Номер кожноїорганізаційноїопераціїобводять прямокутником і записують в ньому вид робітта обладнання, на якому вона виконується. Кратніопераціїобводятьдвома, трьома і т.д. прямокутниками [їх число рівнекратностіоперації (операції 2 і 4)].

Операція 2 - з'єднання по рельєфам; стрілками показано, щодеталі переду (центральна і бічні) надходять на цюоперацію. Далі центральна частина переду (з пришивнимибоковимичастинами) надходитьспочатку на операцію 3 - запрасуванняшвів, а потім на операцію 4, де по рельефам переду прокладають строчки. Післяцього на операції 5 кокетки пришивають доосновноїдеталі, а шви запрасовують на операції3 і т. д. Аналогічнобудуютьмонтажніграфіки по іншим групамобробки, по всіхсекціяхі потоку в цілому.

Рис. 3 - Монтажний графік агрегатно-групового потоку по виготовленню жіночих шовкових суконь
Монтажнийграфікможе бути використаний при плануванніробочихмісць, при встановленні порядку вкладання деталей у лункиконвеєра, при адресуванні коробок на кругових потоках.

Після складаннятехнологічноїсхеми розподілу праціпотокурозраховуютьтехніко-економічніпоказники кожної організаційноїопераціївсьогопотокувцілому. Цимипоказниками є число основнихробочих потоку, число одиниць обладнання і робочихмісць потоку, витрати часу на виготовленнявиробу, вартістьобробки, продуктивністьпраці, середнійрозряд, середнійтарифнийкоефіцієнт, коефіцієнтвикористанняобладнання потоку, коефіцієнтмеханізації.

Розглянемоціпоказники. Число основнихробітників потоку - церозрахунковідані про число робочих по розрядам і видам робіт для кожноїтехнологічноїсхемирозподілупраці.

Порядок заповненнятаблицінаступний:

у графі 1 вказуютьномерирозрядів;

у графах 2 ... 7 - число робітників на всіхтехнологічно-неподільнихопераціях для кожного з видівробіт;

уграфі 8 – число робочихнавсіхтехнологічно-неподільнихопераціяхповсіхвидахробітдлякожногорозряду;

уграфі 9 – такзванусумуоднойменнихрозрядів, якувизначають добутком номерарозрядунакількістьробітниківкожногорозряду (графа 8);

уграфі 10 – тарифнікоефіцієнтидлякожногорозряду, яківизначаютьзаЄдинимтарифно-кваліфікаційним довідникомробітіпрофесійробітників;

у графі 11 - так звану суму тарифнихкоефіцієнтів, яку визначаютьдобутком тарифного коефіцієнта конкретного розряду на загальне число робітниківцьогорозряду.
Таблиця2 - Зведення робочої сили потоку

Розряд


Число робочих за видами робіт

Сума розрядів

Тарифний коефіцієнт

Сума тарифних коефіцієнтівМ

СМ

А

П

У

Р

Всього1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Всього
Повертикалі в ційтаблиціпідраховуєтьсячислоробітниківзавидамиробіт (длявсіхрозрядів) і їхпитомувагу в загальнійкількостіробітників.

Сума всіхрозрядіввизначаєтьсядодаваннямзначень графи 9 «Сума розрядів».

Сума всіхтарифнихкоефіцієнтів для всіхрозрядіввизначаєтьсядодаваннямзначеньостанньої графи.

Зведенняобладнання - цеперелік і кількістьодиниць основного і резервного обладнання, необхідного для виконанняданоготехнологічногопроцесу (табл. 3).

Число одиниць резервного обладнаннязалежитьвід типу обладнання і приймаєтьсярівним 5 ... 10% числа одиниць основного обладнання. Число одиницьобладнанняпарнихробочихмісцьприймаєтьсярівним 5% числа одиниць основного обладнання.
Таблиця 3 - Зведення обладнання потоку

Назва і марка обладання

Число одиниць обладнаннявстановленого на потоці

парних робочих місць

всьогоосновного

резервного

1

2

3

4

5


Витрати часу на виготовлення одного виробу Т розраховуються додаваннямвитрат часу на виконаннявсіхтехнологічно-неподільнихопераційтехнологічногопроцесу:

Т = tн.о

Продуктивністьпрацівизначають за формулою 

ПП = Мзм/ N

де N - розрахункове число робітників на потоці; Мзм – випуск виробів в зміну.
Коефіцієнтвикористанняобладнання на потоцівизначається по формулі

Кв.о=∑tм.о/ (τ·nф),

деt - витрата часу на машинніоперації;

nф - число машин, встановленихна потоці (з врахуваннямрезервних);

τ – такт потоку, с.

Коефіцієнтмеханізаціївизначається за формулою

Кмех=∑tм.о/ T.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас