Ім'я файлу: ЛР 3 ФДП.docx
Розширення: docx
Розмір: 1387кб.
Дата: 13.11.2022
скачати
Пов'язані файли:
5.docx
Лаба 4_РТП_СЗІ_Кліщ Богдан.docx
Лаба 5_РТП_СЗІ_Кліщ.docx
Тести, статистика праці.docx
Реферат Лесько П.В. Авторське право ЕЛЕП-11.docx.doc
Індивідуальна нормативне.docx
lab2.docx
ЦЕРКВА РІЗДВА ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ У САМБОРІ.docx
ШАБЕЛЬКО КУРСОВА.docx
Розраха.docx
Сучасні методики здорового харчування.docx
Звіт до БД 2.docx
звіт_від_ред.docx
lab_8_Kravets.docx
Сєрий.docx
Сенсорне виховання.doc
СПЗ_ЛАБ_1.docx
lab5_бд.docx
Фізика5 Моя лаба.doc
Вебинар англ.docx
5.docx
Методичка до ПЗ №5-6.doc
зразок РГР 2021 (1).docx
курсова 1.docx
Міністерство_освіти_та_науки_України_PI.docx
Контрольна робота Павло Коцаба.docx
Метод Баркера.docx
Grej_R._S.docx
знайомий реферат.docx
ОКРО.docx
Zvit№1ПСМ.doc

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

Інститут економіки і менеджменту

Кафедра фінансів

Лабораторна робота №3

З дисципліни «Фінанси диверсифікованих підприємств»

на тему: «Оцінювання руху грошових коштів та види грошових надходжень підприємства за видами діяльності»

Варіант №9

Виконав:

Ст. гр. ФБ

Викладач:

к.е.н. Курило О.Б.

Львів 2022

Лабораторна робота №3

Тема: “Оцінювання руху грошових коштів та види грошових надходжень підприємства за видами діяльності
Мета роботи: на основі аналізу теоретичних знань отримати практичні навички щодо оцінки звіту про рух грошових коштів підприємства.
Завдання роботи: на основі звіту про рух грошових коштів обраного підприємства (студент обирає реальне підприємство самостійно після погодження з викладачем) проаналізувати рух грошових коштів за операційною, фінансовою та інвестиційною діяльністю за три роки. Дати економічний зміст даним показникам та охарактеризувати напрямок їх змін, скласти звіт про виконання лабораторної роботи.

Хід роботи


 1. На основі фінансової звітності №3 «Звіт про рух грошових коштів» заповнити табл. № 3.1.

Обрав підприємство, а саме НАК "Нафтогаз України", та на основі фінансової звітності заповнив таблицю №3.1.

Коротка характеристика НАК «Нафтогаз України»:

Основним видом діяльності є 35.23 Торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи. Форма власності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Компанії "ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" присвоєно код ЄДРПОУ 40121452.
Таблиця 3.1
Динаміка вхідних та вихідних грошових потоків підприємства за видами діяльності за 2019 – 2021 роки

№п/п

Вид діяльності

Роки

Абсолютна зміна, млн. грн

Темп зміни

2019

2020

2021

Операційна

 

1

Прибуток (збиток) від оподаткування

16415

14042

19314

-2373

5272

-14,46

37,54

2

Коригування на:

 

 

 

 

 

 

 

3

Знос основних засобів і амортизацію нематеріальних активів

22675

16548

13755

-6127

-2793

-27,02

-16,88

4

Збиток від вибуття основних засобів

426

505

783

79

278

18,54

55,05

5

Збитки від знецінення нефінансових активів

257

7950

2777

7693

-5173

2993,39

-65,07

6

Уцінку запасів

683

96

753

-587

657

-85,94

684,38

7

Чистий рух у резерві знецінення фінансових активів

12064

42697

10514

30633

-32183

253,92

-75,38

8

Зміну справедливої вартості фінансових активів

0

321

609

321

288

0,00

89,72

9

Збиток від вибуття інвестицій

0

0

3

0

3

0,00

0,00

10

Зміну забезпечень

2981

3232

7421

251

4189

8,42

129,61

11

Списання кредиторської заборгованості та інших поточних зобов’язань

88

41

11

-47

-30

-53,41

-73,17

12

Частку у результатах асоційованих та спільних підприємств після оподаткування

27

65

37

38

-28

140,74

-43,08

13

Дохід від курсових різниць

1251

1545

1529

294

-16

23,50

-1,04

14

Фінансові витрати (за вирахуванням відсотків та інших доходів)

2904

5160

4019

2256

-1141

77,69

-22,11

15

Рух грошових коштів від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі

69593

60946

58445

-8647

-2501

-12,43

-4,10

16

(Збільшення)/зменшення інших необоротних активів

2873

88

1391

-2785

1303

-96,94

1480,68

17

(Збільшення)/зменшення запасів

4024

14415

28685

10391

14270

258,23

98,99

18

Збільшення торгової дебіторської заборгованості

586

7105

34673

6519

27568

1112,46

388,01

19

(Збільшення)/зменшення передоплат виданих та інших оборотних активів

126

3003

13420

2877

10417

2283,33

346,89

20

(Зменшення)/збільшення інших довгострокових зобов’язань

821

21

217

-800

196

-97,44

933,33

21

Виплата або використання забезпечень

3557

32982

2610

29425

-30372

827,24

-92,09

22

Збільшення/(зменшення) торгової кредиторської заборгованості

34

1473

6814

1439

5341

4232,35

362,59

23

(Зменшення)/збільшення авансів отриманих та інших короткострокових зобов’язань

1652

2822

1384

1170

-1438

70,82

-50,96

24

Грошові кошти, (використані)/отримані від операційної діяльності

53172

42735

17121

-10437

-25614

-19,63

-59,94

19

Податок на прибуток сплачений

15023

23245

7248

8222

-15997

54,73

-68,82

19

Чистий рух коштів від операційної діяльності

41149

19490

24369

-21659

4879

-52,64

25,03

20

Інвестиційна

 

 

 

 
21

Придбання основних засобів і нематеріальних активів

22407

15044

15598

-7363

554

-32,86

3,68

22

Надходження від продажу основних засобів

3

9

41

6

32

200,00

355,56

23

Розміщення грошових коштів обмеженого використання

0

223

3634

223

3411

0,00

1529,60

24

Надходження від продажу облігацій внутрішньої державної позики

1194

22563

11423

21369

-11140

1789,70

-49,37

25

Придбання облігацій внутрішньої державної позики

152

34832

0

34680

-34832

22815,79

-100,00

26

Надходження від погашення дебіторської заборгованості за договором купівлі-продажу

0

0

3200

0

3200

0,00

0,00

27

Компенсація недоотриманого доходу від транспортування газу

0

0

30278

0

30278

0,00

0,00

28

(Придбання)/надходження від продажу дочірньої компанії (за вирахуванням грошових коштів дочірньої компанії)

0

3851

348

3851

-3503

0,00

-90,96

29

Передоплата орендної плати

0

0

241

0

241

0,00

0,00

30

Відсотки отримані

1336

846

775

-490

-71

-36,68

-8,39

31

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

18253

22830

25926

4577

3096

25,08

13,56

32

Фінансова

 

 

 

 
33

Надходження від позик

29707

6136

7607

-23571

1471

-79,34

23,97

34

Погашення позик

20190

10826

8720

-9364

-2106

-46,38

-19,45

35

Відсотки сплачені

4066

6190

4725

2124

-1465

52,24

-23,67

36

Сплата орендної плати

0

40

98

40

58

0,00

145,00

37

Обов’язковий внесок до бюджету частки прибутку і виплата дивідендів

12252

39625

9

27373

-39616

223,42

-99,98

38

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

7301

50545

5945

43244

-44600

592,30

-88,24

39

Разом чистий грошовий потік

24957

37106

30540

12149

-6566

48,68

-17,70 1. Побудував діаграму вхідних грошових потоків від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності за три роки і проаналізував зміни.
Рис.1. Діаграма вхідних грошових потоків від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності за 2019-2021рр.
Як видно з діаграми, рух коштів від фінансової діяльності з 2019 р. по 2020 р. зростав, а саме зріс на 43244 млн. грн., а після 2020 року має тенденцію до спадання і зменшився на 44600 млн.грн.. Рух коштів від інвестиційної діяльності має тенденцію до зростання протягом трьох років, і тому зріс з 18253 млн.грн. у 2019 році до 25926 млн.грн. у 2021 році. Рух коштів від операційної діяльності спочатку скоротився на 21659 млн.грн. у 2020 році, а вже в 2021 році зріс на 4879 млн.грн..


 1. Побудував діаграму складу грошових потоків від операційної діяльності та проаналізувати основні її елементи у році, де відбулись ґрунтовні зміни, та проаналізував основні її елементи.
Рис.2. Діаграма складу грошових потоків від операційної діяльності у 2021 році
Отже, найбільші ґрунтовні зміни відбулись в 2021 році, а саме зросла торгова дебіторська заборгованість, збільшились запаси.

 1. Побудував секторну діаграму складу грошових потоків від інвестиційної діяльності у році, де відбулись ґрунтовні зміни, та проаналізував основні її елементи.Рис.3. Секторна діаграма складу грошових потоків від інвестиційної діяльності у 2021 році
Отже, гунтовні зміни відбулися у 2021 році, на рисунку 3 видно, що найбільші виплати від інвестиційної діяльності належать виплати від придбання основних засобів і нематеріальних активів, що може свідчити про збільшення прибутку підприємства і це є позитивним явищем для економіки компанії.

 1. Побудував секторну діаграму складу грошових потоків від фінансової діяльності у році, де відбулись ґрунтовні зміни, та проаналізував основні її елементи.Рис.4. Секторна діаграма складу грошових потоків від фінансової діяльності у 2020 році

Отже, визначив, що найбільш ґрунтовні зміни складу грошових потоків від фінансової діяльності відбулись в 2020 році. Переважну більшість грошових потоків від фінансової діяльності складають обов’язковий внесок до бюджету частки прибутку і виплата дивідендів (39625 млн.грн.), погашення позик (10826 млн.грн.) та сплачені відсотки (6190 млн.грн.).

 1. Зробив висновок про специфіку окремих грошових потоків підприємства залежно від виду діяльності.

Висновок

Отже,виконавши лабораторну роботу, проаналізував динаміку та структуру вхідних і вихідних грошових потоків на НАК "Нафтогаз України", на базі «Звіту про рух грошових коштів» (Ф № 3).

З аналізу динаміки чистого руху грошових коштів за три роки випливає, що чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності залишається на відносно незмінному рівні, у той час як цей показник для операційної діяльності спочатку різко скоротився, а вже потім збільшився на 4879 млн.грн., це може свідчити як про зменшення масштабів надання послуг, оскільки надходження від операції, пов'язані з реалізацією послуг, що є головною метою створення підприємства та забезпечують основну частку його доходу.

Щодо структури надходжень від фінансової діяльності, переважну більшість грошових потоків від фінансової діяльності складають обов’язковий внесок до бюджету частки прибутку і виплата дивідендів, погашення позик та сплачені відсотки, з чого можна зробити висновок, що підприємство використовує велику кількість позикових коштів, а також сплачує до бюджету досить велику частину свого капіталу.

Список використаних джерел

    1. Фінансова звітність НАК «Нафтогаз України» - Електронний ресурс - Режим доступу: https://gas.ua/uk/financial-statements

    2. Рух грошових коштів: відображаємо у формі фінансової звітності - Електронний ресурс - Режим доступу: https://ips.ligazakon.net/document/DG170245

    3. Нікола С.О. Фінанси підприємств : навч. посіб. – ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2020

    4. Фінанси підприємств: навч. посібник / за ред. Г. Я. Аніловської, І. Б. Висоцької. Львів: ЛьвДУВС, 2018

    5. Зянько В.В. Фінанси підприємств: навчальний посібник Частина 2 / Зянько В.В., Фурик В.Г., Вальдшмідт І.М. – Вінниця: ВНТУ, 2016

    6. Онисько С.М. Фінанси підприємства : навчальний підручник / С.М. Онисько - В-во ПП "Магнолія 2006", 2012


Додатки

Додаток А

скачати

© Усі права захищені
написати до нас