1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Ім'я файлу: Практикум.doc
Розширення: doc
Розмір: 927кб.
Дата: 06.12.2022
скачати
Пов'язані файли:
489278.rtf
Реферат ПольшаMicrosoft Word.docx
70Самостійна робота повна версія.docx
EITE_ST_DZ_5_nedela_1514446944 (1).pdf
spasem-ocean.pptx
рита.pdf
Основні закономірності розміщення продуктивних сил.docx
Мирон Левицький.docx
життєвий цикл Apple.docx
Практична 1_2.pdf
Практична_робота_№13_Манько_Я.О._ПР-405.docx
тези_Беляева (1).doc
фрагмент уроку мон мов.docx
Пертак_Реферат Імідж сучасного політичного лідера.docx
priklad_zapovn_tabl_vkr_bak.docx
bestreferat-190106.docx
Практичні роботи товар.docx
Курсова Рівняння та нерівності.docx
56324223.docx
915079.pdf
Схема історії хвороби (1).doc
kazedu_125428.docx
Р постановка 1 занятие.docx
465_e0e02017698743dd3dfce89addce7845.doc
100 екзаменаційних відповідей по психології.doc
149 Методика медіаграмотності.pdf
docsity-testi-z-terapiji-normalna-ta-patologichna-kardiologiya-5
тема_3 Заярная.doc
ІСТОРІЯ.docx
РГР по электронике. Вариант №3.doc
USE CASE Аршулік Андрій ФІТ 4-9.docx
Чередниченко Олександра.docx
studcon-org-00006609.rtf
гнучкість.docx
КУРСАЧ.docx
КУРсоВА.docx
Документ Microsoft Word (4).docx
вид легкоатл укр.doc
3) Модель зловмисника. Стійкість..docx

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКА ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА АКАДЕМІЯ

Кафедра обліку і аудиту

Шевців Л.Ю.

ПРАКТИКУМ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

„ОБЛІК У БАНКАХ”

для студентів, які навчаються за галуззю знань

0305 „Економіка та підприємництво”

за напрямом підготовки

6.030509 – «Облік і аудит»

освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

Львів 2011

УДК 657


ББК 65.052.5

Ш. 38

Рекомендовано до друку на засіданні кафедри обліку і аудиту (протокол № 1 від 31.08. 2011 р.)

Зав. кафедри

к.е.н. професор Романів Є.М.
Розглянуто і схвалено на засіданні методичної ради ЛДФА (протокол №1 від 31.08.2011 р.)
Шевців Л.Ю. Облік у банках: Збірник завдань / Л.Ю.Шевців. – Львів: Видавництво ЛДФА, 2011. – 153с.
Практикум підготовлено відповідно до програми навчальної дисципліни «Облік у банках», для студентів денної і заочної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямом підготовки 6.030509 – «Облік і аудит», яка включає дванадцять практичних занять щодо тем лекцій. У ньому вміщено: перелік питань, що виносяться для вивчення до кожної теми лекції, перелік рекомендованих джерел для вивчення лекції, завдання для практичних занять, теми рефератів, підготуватися до відповіді на які студент повинен, використовуючи не тільки конспект лекцій, але і законодавчо-нормативну та додаткову літературу, запитання для самоперевірки, а також План рахунків бухгалтерського обліку банків України.

ПЕРЕДМОВА

Дотримання рівня ліквідності, платоспроможності, рентабельності для забезпечення конкурентоспроможності банків на основі щоденного контролю за обліковим процесом – завдання, які ставляться перед банками в сучасних ринкових умовах.

Зростання ролі банків зумовлено внутрішніми потребами, інтересами вкладників та партнерів, інших установ. Знання суті банківських операцій та їх результатів, порядку здійснення й відображення в обліку, ефективне використання банківських послуг є актуальним в сьогоднішніх умовах щодо підготовки кваліфікованих спеціалістів.

Облік у банках як навчальна дисципліна включає в себе вивчення таких важливих проблем, як ведення бухгалтерського обліку, розкриття інформації про діяльність та доведення її до користувачів, які врегульовані чинними законами України: «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про банки і банківську діяльність», «Про національний банк України», «Про аудиторську діяльність в Україні», «Про цінні папери та фондовий ринок», постановами та інструкціями й іншими нормативними актами з питань функціонування фінансово-кредитної системи та бухгалтерського обліку в банках.

Метою вивчення навчальної дисципліни є формування сучасної системи знань з теорії і практики бухгалтерського обліку в банках.

Завдання вивчення дисципліни з використанням збірника завдань, полягає в тому, щоб після освоєння курсу студент володів теоретичними основами організації бухгалтерського обліку в банках, особливостями відображення в обліку усіх операцій щодо діяльності банку, які вмів би застосовувати у практичній професійній діяльності. Водночас вмів організувати роботу з ведення бухгалтерського обліку банківські операцій; документально оформити операції у первинних облікових документах; володіти методикою реєстрації облікової інформації в системі рахунків та методикою формування звітних показників за даними бухгалтерського обліку в банках. Сприйняття студентами основ обліку у банках полегшується за умови закріплення теоретичного матеріалу шляхом розв’язання завдань і обговорення практичних ситуацій

Збірник завдань підготовлено відповідно до програми навчальної дисципліни «Облік у банках», яка включає дванадцять практичних занять щодо тем лекцій. У ньому вміщено: перелік питань, що виносяться для вивчення до кожної теми лекції, перелік рекомендованих джерел для вивчення лекції, завдання для практичних занять, теми рефератів, підготуватися до відповіді на які студент повинен, використовуючи не тільки конспект лекцій, але і законодавчо-нормативну та додаткову літературу, запитання для самоперевірки, а також План рахунків бухгалтерського обліку банків України.

Зміст

Передмова …………………………………………………. 3

Практична робота № 1…………………………………………..7

Тема 2. Облік капіталу…………………………………………..7

Теми рефератів…………………………………………………………..7

Список рекомендованих джерел…………………………………………….7

Актуалізація опорних знань……………………………………………8

Завдання для практичних занять…………………………………….9

Практична робота № 2………………………………………….12

Тема 3. Облік доходів і витрат………………………………..12

Теми рефератів………………………………………………………….13

Список рекомендованих джерел……………………………………………13

Актуалізація опорних знань…………………………………………..14

Завдання для практичних занять …………………………………..15

Практична робота № 3………………………………………….19

Тема 4. Облік касових операцій……………………………….19

Теми рефератів………………………………………………………….19

Список рекомендованих джерел……………………………………………20

Актуалізація опорних знань…………………………………………..21

Завдання для практичних занять …………………………………..22

Практична робота № 4…………………………………………26

Тема 4 «Облік касових операцій»……………………………..26

Актуалізація опорних знань……………………………………….27

Завдання для практичних занять …………………………………..27

Практична робота № 5…………………………………………31

Тема 5. Облік розрахункових операцій………………………31

Теми рефератів………………………………………………………….31

Список рекомендованих джерел……………………………………………32

Актуалізація опорних знань…………………………………………..33

Завдання для практичних занять …………………………………..34

Практична робота № 6………………………………………….41

Тема 6. Облік операцій з кредитування…………..…………..41

Теми рефератів………………………………………………………….42

Список рекомендованих джерел……………………………………………42

Актуалізація опорних знань…………………………………………..43

Завдання для практичних занять …………………………………..44

Практична робота № 7………………………………………….53

Тема 7. Облік депозитних операцій…………………………..53

Теми рефератів…………………………………………………………54

Список рекомендованих джерел……………………………………………54

Актуалізація опорних знань…………………………………………..56

Завдання для практичних занять …………………………………..57

Практична робота № 8………………………………………….62

Тема 8. Облік операцій з цінними паперами………………..62

Теми рефератів…………………………………………………………63

Список рекомендованих джерел…………………………………………..64

Актуалізація опорних знань………………………………………….65

Завдання для практичних занять ………………………………….66

Практична робота № 9…………………………………………76

Тема 9. Облік операцій в іноземній валюті………………….76

Теми рефератів………………………………………………………….77

Список рекомендованих джерел……………………………………………78

Актуалізація опорних знань…………………………………………..81

Завдання для практичних занять …………………………………..82

Практична робота № 10………………………………………..92

Тема 10. Облік операцій з основними засобами…………….92

Теми рефератів………………………………………………………..92

Список рекомендованих джерел…………………………………………..93

Актуалізація опорних знань………………………………………….94

Завдання для практичних занять ………………………………….94

Практична робота № 11………………………………………..99

Тема 11.  Облік операцій з нематеріальними активами….99

Теми рефератів………………………………………………………..100

Список рекомендованих джерел………………………………………….100

Актуалізація опорних знань…………………………………………101

Завдання для практичних занять ………………………………….102

Практична робота № 12……………………………………….105

Тема 12.  Облік операцій з лізингу…………………………...105

Теми рефератів………………………………………………………..106

Список рекомендованих джерел………………………………………….106

Актуалізація опорних знань…………………………………………107

Завдання для практичних занять …………………………………108

Додаток 1(План рахунків бухгалтерського обліку банків України)…………………………………………………………………110

Практична робота № 1

Тема 2. «Облік капіталу»

План

2.1.Власний капітал банку і вимоги до його відображення у фінансовій звітності.

2.2.Характеристика рахунків, призначених для обліку капіталу.

  1. Облік операцій з формування статутного капіталу.

2.4.Облік операцій, пов’язаних зі змінами величини капіталу (операції з власними акціями при їх викупі і перепродажу).

2.5.Облік результатів поточного року, розподіл прибутку та облік інших джерел капіталу банку.
Теми рефератів

1.Особливості обліку власного капіталу банку

2. Структура капіталу банку та вимоги Міжнародних та національних Стандартів бухгалтерського обліку щодо відображення капіталу в балансі

3.Перспективи формування статутного капіталу за рахунок внесків акціонерів та інших джерел.

4. Порядок і нормативно-правове регулювання формування статутного капіталу банку.

5. Нормативно-правове регулювання та облік операцій викупу власних акцій банку.

6. Порядок створення та державної реєстрації банків в Україні.

7. Порядок формування резервів комерційних банків.

Список рекомендованих джерел

1.Закон України «Про цінні папери і фондовий ринок» № 3480-IV від 23.02.2006 р.

 1. Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень, затв. Постановою Правління НБУ №375 від 31.08.2001 р.

 2. Положення про порядок визначення та формування обов’язкових резервів для банків України: затв. постановою Правління НБУ від 21.04.2004 р., №172 (із змінами і доповненнями).

 3. Інструкція з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами в банках України, затв. постановою Правління НБУ № 358 від 03.10.2005 р.

 4. Інструкція про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті: затв. постановою Правління НБУ від 03.10. 2006 р. № 320.

 5. Кіндрацька Л.М. Бухгалтерський облік у банках України. Підручник. – Вид 2-е, доп.і перероб. –К.: КНЕУ, 2001. – 636 с.

 6. Лобозинська С.М. Облік і аудит у банку: Навч. посіб./ За ред.. проф.. С.К. Реверчука. – К.: Знання, 2007. – 630 с.

 7. Нашкерська Г.В. Бухгалтерський облік: Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2004.


Актуалізація опорних знань

 1. В чому суть поняття «капітал банку»?

 2. Назвіть та охарактеризуйте джерела капіталу.

 3. Охарактеризуйте рахунки 5-го класу Плану рахунків бухгалтерсько­го обліку.

 4. У чому полягають особливості обліку зареєстрованого статутного капіталу банку?

 5. Як відображається в обліку формування статутного капіталу шляхом емісії акцій?

 6. Як відображається в обліку формування банківського капіталу за рахунок інших джерел?

 7. В чому полягає суть операцій з обліку нарахування і виплати дивідендів ?

 8. Суть операцій із зміни статутного капіталу (збільшення чи зменшення).

Завдання для практичних занять

Метою практичної роботи є вивчення структури капіталу та порядку формування, засвоєння та набуття навичок з відображення в обліку операцій з формування статутного капіталу шляхом емісії акцій, відображення облікових процедур з власними акціями при їх викупі та перепродажу, обліку операцій з нарахування і виплати дивідендів.
Завдання 1

АКБ «Фінанси і кредит» формує статутний капітал за рахунок 2-ї емісії акцій. Зареєстрована сума статутного капіталу — 1 000 000 грн. Акціонерами банку на дату реєстрації статутного капіталу внесено 840 000 грн. Несплачена сума капіталу акціонерами:

 • завод «Браш» 60 000 грн;

 • ТзОВ «Інтер» 80 000 грн;

 • ТзОВ «Дельта» — 20 000 грн.

Необхідно: скласти проведення за операціями.

Завдання 2.

АКБ «Аваль» формує розмір статутного капіталу, який визначено в установчих документах і становить 20 млн. грн. При реєстрації банку на накопичувальний рахунок 12.01. надійшли кошти акціонерів в сумі 18 млн.грн. в рахунок оплати вартості акцій. Через 15 днів відбулась реєстрація новоствореного банку. 30. 01. від акціонерів надійшли внески у розмірі 2 млн. грн. Необхідно: скласти проведення за операціями:

1.Внески акціонерів у незареєстрованому статутному капіталі – 18 млн.грн.

2. Реєстрація статутного капіталу:

– на суму внесену

 • на суму несплаченого капіталу

3. Внесення акціонерами коштів після реєстрації.

Завдання 3

АКБ «Львів» викупив у акціонера МП «Сатурн» 2000 акції за ціною 12 грн за акцію для перепродажу. Номінальна вартість акцій 30 000 грн.(3000 акцій по 10 грн.). Через місяць банк продав по 13 грн., 500 викуплених акцій, заводу «Браш», а ще за деякий період банк «Львів» реалізує ще 500 акцій, які були викуплені у акціонерів по 8 грн. за акцію Необхідно: скласти проведення за операціями.

 1. Номінальна вартість акцій – 30000 грн

 2. Викуплено у акціонера МП «Сатурн»:

 • за номінальною вартістю;

 • різниця між номінальною вартістю та ціною викупу;

 • відображення змін.

 1. Продаж 500 викуплених акцій:

 • на номінальну вартість;

 • різниця між номінальною вартістю та вартістю реалізації;

 • відображення змін.

 1. Реалізація 500 акцій, які були викуплені у акціонерів по 8 грн. за акцію:

 • на суму отриману від реалізації по 8 грн.;

 • різниця між номінальною вартістю та вартістю реалізації;

 • відображення змін.

Завдання 4

Банком здійснені операції:

1.Зареєстрований статутний капітал 2-ї емісії (на день реєстрації сплачена частка — 150 000 грн)

 1. Продані акції клієнтам банку за номіналом

100000 грн

 1. Викуплені 5000 власних акції в акціонера по 10 грн. за акцію.

 1. Анулювання викуплених у акціонерів акцій на 50000 грн.

 2. На дату оголошення здійснено нарахування дивідендів в сумі 30000 грн.

 3. Сплата дивідендів акціонерам – 20000 грн.

 4. Нараховані дивіденди за акціями для капіталізації – 20000 грн.

Необхідно: скласти проведення за операціями.

Завдання 5

Комерційний банк при­дбав автомобіль за 15 000 грн. Здійснено облік операцій з переоцінки основних засобів. Так, протягом строку користування автомобіль переоцінювався. Банк реалізував автомобіль за 17 000 грн, що відображено у таблиці. Необхідно: скласти проведення за операціями.

з/п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума (грн)

Дт

Кт1

Оплата рахунків постачальника15 000

2

Оприбуткування автомобіля15 000

3

Нарахування амортизації2 000

4

Відображення дооцінки на суму 900 грн1035 135

5

Відображення уцінки на суму 450 грн520

70

6

Відображення реалізації автомобіляЗавдання 6

Банк «Фінанси і кредит» 1.09 2010 р. залучив кошти у сумі 800 000 грн. на умовах субординованого боргу шляхом випуску власних боргових цінних паперів терміном на 5 років. Необхідно: розрахувати величину капіталу банку з врахуванням субординованого боргу протягом усього терміну дії укладеної угоди щодо залучення коштів на умовах субординованого боргу. Скласти проведення за операціями.
Завдання 7

Банк «Фінанси і кредит» викупив власні акції в акціонерів для анулювання з метою зменшення статутного капіталу (номінальна вартість акцій – 100 грн.). У фізичних осіб викуплено за готівку 10 акцій за ціною 105 грн., а в іногородніх акціонерів 10 акцій за ціною 95 грн. Водночас викуплені акції анульовано. Необхідно: скласти бухгалтерські проведення за операціями.

Завдання 8

Банком «Аваль» по закінчені фінансового року, в січні (12.01.) виявлено незареєстрований дохід за минулий рік. (проценти за кредит, який видано в грудні минулого року в сумі 400 грн.) Так, 14.01. банком виявлено незареєстровані витрати за минулий рік за послуги, отримані банком на суму 400 грн. За рішенням зборів акціонерів, за наслідками діяльності минулого року заплановано виплатити дивідендів акціонерам 90 000 грн: СП «Маяк», ВАТ «Промінь», ТзОВ «Львівські автобуси» по 30 000 грн. Необхідно: скласти бухгалтерські проведення за операціями.
Практична робота № 2


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

скачати

© Усі права захищені
написати до нас