1   2   3
Ім'я файлу: КУРСАЧ.docx
Розширення: docx
Розмір: 84кб.
Дата: 29.03.2023
скачати
Пов'язані файли:
489278.rtf
Реферат ПольшаMicrosoft Word.docx
70Самостійна робота повна версія.docx
EITE_ST_DZ_5_nedela_1514446944 (1).pdf
spasem-ocean.pptx
рита.pdf
Основні закономірності розміщення продуктивних сил.docx
Мирон Левицький.docx
життєвий цикл Apple.docx
Практична 1_2.pdf
Практична_робота_№13_Манько_Я.О._ПР-405.docx
тези_Беляева (1).doc
фрагмент уроку мон мов.docx
Пертак_Реферат Імідж сучасного політичного лідера.docx
priklad_zapovn_tabl_vkr_bak.docx
bestreferat-190106.docx
Практичні роботи товар.docx
Курсова Рівняння та нерівності.docx
56324223.docx
915079.pdf
Схема історії хвороби (1).doc
kazedu_125428.docx
Р постановка 1 занятие.docx
465_e0e02017698743dd3dfce89addce7845.doc
100 екзаменаційних відповідей по психології.doc
149 Методика медіаграмотності.pdf
docsity-testi-z-terapiji-normalna-ta-patologichna-kardiologiya-5
тема_3 Заярная.doc
ІСТОРІЯ.docx
РГР по электронике. Вариант №3.doc
USE CASE Аршулік Андрій ФІТ 4-9.docx
Чередниченко Олександра.docx
studcon-org-00006609.rtf
Практикум.doc
гнучкість.docx
КУРсоВА.docx
Документ Microsoft Word (4).docx
вид легкоатл укр.doc
3) Модель зловмисника. Стійкість..docx


Міністерство освіти і науки України

Вінницький технічний фаховий коледж

Економіки і фінансів
КУРСОВА РОБОТА
з дисципліни: Економічний аналіз
на тему: Аналіз реалізації продукції


Виконала студентка 3 курсу групи

3ЕП спеціальності 076

Підприємництво, торгівля

та біржова діяльність

Шутка Валентина______________

Керівник Попова О.О

Національна шкала____________

_____________________________

_­­­­­­­­­­­­­____________________________

_____________________________


Вінниця 2022

Міністерство освіти і науки України

Вінницький технічний фаховий коледж

Циклова предметна комісія

Економіки і фінансів

Спеціальність: 076 Підприємництво,

торгівля, біржова діяльність

Затверджено: ____________

Протокол №5

від « 20 » січня 2022р

ЗАВДАННЯ

НА КУРСОВУ РОБОТУ З ДИСЦИПЛІНИ ЕКОНОМЧНИЙ АНАЛІЗ
Студента(ки) Шутки Валентини Ігорівни__________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові)
Тема: Аналіз реалізації продукці______________________________
Термін здачі роботи на перевірку 01.04-19.04.2022р.

Графік виконання курсової роботиз/п

Етап виконання

Термін виконання

Примітка

1

Вступ

28.02-14.03
2

Розділ І (Теоретичні аспекти аналізу виробництва та реалізації продукції)

28.02-15.03
3

Розділ ІІ (Аналіз виробництва та реалізація продукції на прикладі

підприємства ТОВ „Жмеринський маслосирзавод”)

16.03-22.03
4

Розділ ІІІ (Пропозиції щодо вдосконалення виробництва і реалізації продукції)

23.03-29.03
5

Висновки

30.03-05.04
6

Література

06.04-12.04
5

Здача на перевірку

13.04-19.04

Виконавець _____________

(підпис)

Керівник ________________ Дата видачі завдання 28.02-05.03.2022р.

(підпис)

ЗМІСТ


Вступ……………………………………………………………………………….3

Розділ 1. Теоретичні аспекти аналізу виробництва та реалізації продукції………………………………………………………………………..…4

    1. Завдання та інформаційне забезпечення аналізу виробництва і реалізації продукції……………………………………………………………………...4

1.2 Методика проведення аналізу виробництва та реалізації продукції……..5

Розділ 2.Аналіз виробництва та реалізація продукції на прикладі

підприємства ТОВ „Жмеринський маслосирзавод”………………………….8

2.1 Організаційно-економічна характеристика ТОВ „Жмеринський маслосирзавод”…………………………………………………………………..8

2.2 Аналіз реалізації та виробництва продукції на підприємстві ТОВ „Жмеринський молокозавод”………………………………………………14

2.3 Аналіз якості продукції ТОВ „Жмеринський маслосирзавод”…………..19

Розділ 3.Пропозиції щодо вдосконалення виробництва і реалізації продукції…………………………………………………………………………23

Висновки…………………………………………………………………………25

Література………………………………………………………………………..27

Додатки…………………………………………………………………………..29

ВСТУП
В сучасних умовах ринку і конкуренції значно зростає актуальність та необхідність проведення аналізу виробництва та реалізації продукції. Це пояснюється тим, що зі зміною кон'юктури ринку на користь споживача виникла ситуація, за якою підприємство повинно виробляти тільки ті товари, які потрібні споживачеві. Детальне дослідження ринку, попиту на товари підприємства впливає на процес виготовлення та реалізації продукції.

Метою курсової роботи - глибоке вивчення теоретичних питань аналізу виробництва та реалізації продукції, розробка напрямків збільшення обсягу реалізації продукції та підвищення її рентабельності.

Об'єктом дослідження є ТОВ „Жмеринський маслосирзавод” має достатню інформаційну базу, кваліфікованих працівників для вдосконалення аналітичної роботи по проведення економічного аналізу.

Завдання поставлені в роботі:

- узагальнення теоретичних аспектів проведення аналізу виробництва продукціїї;

- вивчення і узагальнення на базі підприємства особливостей аналізу виробництва і реалізації продукції, її прибутковості та розробка системи показників для проведення комплексного аналізу;

- обґрунтування шляхів підвищення ефективності виробництва та реалізації продукції та рівня її рентабельності;

- формування висновків і пропозицій.

Розвиток та поглиблення економічного аналізу є необхідна умова стабільної роботи підприємства і дозволяє передбачити господарську та комерційну ситуацію для досягнення кінцевої мети підприємства, тобто отримати максимальний прибуток.

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ВИРОБНИЦТВА ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ

    1. Завдання та інформаційне забезпечення аналізу виробництва і реалізації продукції


Обсяг виробництва й обсяг реалізації продукції є взаємозалежними показниками. В умовах обмежених виробничих можливостей і необмеженого попиту на перше місце виходить обсяг виробництва продукції. Але в міру насичення ринку і посилення конкуренції не виробництво визначає обсяг продажів, а навпаки, можливий обсяг продажів є основою розробки виробничої програми. Підприємство має виробляти тільки ті товари і в такому обсязі, які воно може реально реалізувати.

Темпи зростання обсягу виробництва і реалізації продукції, поліпшення її якості безпосередньо впливають на обсяг витрат, на прибуток і рентабельність підприємства. Тому аналіз цих показників має важливе значення.

Його основні завдання:

—оцінювання ступеня виконання плану і динаміки виробництва та реалізації продукції;

—визначення впливу факторів на зміну величини цих показників;

—виявлення внутрігосподарських резервів збільшення випуску і реалізації продукції;

—розробка рекомендацій із освоєння виявлених резервів.

Об'єкти аналізу:

—обсяг виробництва і реалізації продукції в цілому і за асортиментом;

—якість і конкурентоспроможність продукції;

—структура виробництва і реалізації продукції;

—ритмічність виробництва і реалізації продукції.

Джерелами інформації для аналізу виробництва і реалізації продукції є:

а) планові дані:

- план підприємства;

- план відвантаження і реалізації продукції;

- оперативні плани-графіки.

б) дані статистичної звітності:

- форма № 1 (підприємництво) "Звіт про основні показники діяльності підприємства;

- форма № 1-П (річна) "Звіт підприємства про продукцію";

- форма № 1-П (місячна) "Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (робіт, послуг);

- форма № 5 ЗЕЗ "Звіт про експорт (імпорт) товарів;

- форма № 2 "Звіт про сукупний дохід" та інші.

в) дані первинного й аналітичного бухгалтерського обліку:

- акт або відомість приймання продукції;

- накладна на здавання готової продукції на склад;

- приймально-здавальна накладна;

- рахунок-фактура;

- товарно-транспортна накладна;

- відомість "Рух готових виробів, відвантаження і реалізація їх"; інші.


    1. Методика проведення аналізу виробництва та реалізації продукції


Сучасний світ живе в епоху постійних кардинальних і динамічних змін, результати поточного аналізу не дозволяють своєчасно прийняти необхідні управлінські рішення, які обумовлені новими обставинами зовнішнього І внутрішнього середовища. Адаптація до таких змін вимагає прийняття оперативних і ефективних рішень, постійного корегування того, що робиться і як робиться.

З урахуванням зростаючої потреби управлінців в оперативній інформації для прийняття своєчасних рішень в сучасних умовах відповідно зростає важливість оперативного аналізу.

Власне наявність результатів оперативного аналізу дозволяє підвищити адаптивність підприємств до нових реальних умов, передусім зовнішнього середовища через такі функції управління, як планування, координація (регулювання), організація. Так, результати оперативного аналізу забезпечують можливість корегування оперативних і поточних планів.

Перевага оперативного аналізу полягає в його дієвості, тобто в можливості управлінців своєчасно втручатися в господарські процеси для надання їм бажаної спрямованості.

При чіткому і різнобічному веденні оперативного обліку оперативний аналіз може охопити більшість показників, які характеризують діяльність підприємства: виробництво і реалізацію продукції; забезпеченість матеріальними і енергетичними ресурсами, комплектуючими і покупними виробами; якість продукції; розмір і динаміка виробничих запасів, готової продукції; виконання плану прибутку тощо.

Однією з умов успішної роботи підприємства є ритмічний і рівномірний випуск продукції.

Ритмічність виробництва -- це випуск продукції відповідно до встановленого завдання на кожний окремий відрізок часу звітного періоду.

Рівномірність -- це однаковий випуск продукції за рівні проміжки часу.

Порушення ритмічності виробництва погіршує всі економічні показники діяльності підприємства і ускладнює його взаємовідносини зі споживачами продукції. Неритмічна робота підприємства призводить, зазвичай, до збільшення незавершеного виробництва та залишків готової продукції на складах, зменшення прибутку, погіршення фінансового стану підприємства і нарешті порушення планів (графіків) постачання продукції споживачам.

Для аналізу ритмічності виробництва продукції використовується питома вага випуску продукції за певний період до усього досліджуваного періоду (декади до місяця, місяці до кварталу, квартали до року, місяці до року).

Узагальнюючими показниками ритмічності виробництва є коефіцієнт ритмічності, коефіцієнт аритмічності,коефіцієнт асортименту,коефіцієнт асортименту.

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА ТА ПРОДУКЦІЇ РЕАЛІЗАЦІЯ НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ „ЖМЕРИНСЬКИЙ МАСЛОСИРЗАВОД”

2.1 Організаційно-економічна характеристика ТОВ „Жмеринський маслосирзавод”
Товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ „Жмеринський маслосирзавод” засновано 15 серпня 1997 року наказом регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області № 273 від 15 серпня 1997 року шляхом перетворення Вінницького виробничо-торгового підприємства «Молоко» у відкрите акціонерне товариство.

ТОВ „Жмеринський маслосирзавод” є самостійним підприємством, має самостійний баланс, розрахункові, валютні та інші рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням, товарний знак (знак обслуговування) та інші реквізити.

Метою діяльності товариства є:

— діяльність товариства, спрямована на подальший його розвиток, одержання прибутку від господарської діяльності для максимального задоволення інтересів акціонерів;

— задоволення попиту споживачів на товари та послуги в сферах, що визначені у предметі діяльності;

— здійснення ринкових взаємовідносин.

Предметом діяльності товариства є:

— розробка та реалізація конкурентоспроможних виробів, товарів народного споживання;

— виготовлення та реалізація авторських зразків виробів з молока та інших товарів народного споживання;

— вивчення кон’юнктури товарних ринків, потреби юридичних та фізичних осіб в товарах широкого вжитку, іншої продукції та послугах, при можливості, їх виготовлення та реалізація;

— реалізація продукції та товарів через торгівельну мережу, товарні біржі та інших споживачів;

— організація підготовки виробництва, здійснення технічного переозброєння діючих та створення нових потужностей, проведення будівельно-монтажних, ремонтних та реставраційних робіт в промисловості та житлі;

— виробництво та ремонт обладнання, товарів широкого вжитку;

— проведення всіх форм рекламних заходів, організація виставок, аукціонів, випуск та реалізація буклетів, плакатів, брошур, учбово-наукових посібників та іншої друкованої продукції тощо;

— купівля та реалізація на внутрішньому та зовнішньому ринках продукції, товарів, комплектуючих, напівфабрикатів та технологій;

— надання транспортних послуг, капітальний, поточний ремонт та технічне обслуговування автотранспортної та сільськогосподарської техніки, обладнання, агрегатів, вузлів, пристроїв, що належать підприємствам, організаціям, населенню;

— ведення торгівельно - закупівельної діяльності, виробництво, придбання, переробка та реалізації сировини та матеріалів, в тому числі промислової та сільськогосподарської продукції;

— організація мережі оптової та роздрібної торгівлі, будівництво та організація магазинів, кіосків, виїзної торгівлі та інших об’єктів обслуговування населення;

— здійснення зовнішньоекономічної діяльності;

— інші види діяльності, не заборонені законодавством України.

Товариство самостійно планує свою діяльність та визначає перспективу розвитку, виходячи з попиту на вироблену продукцію, роботи, послуги та необхідність забезпечення виробничого та соціального розвитку товариства, а також підвищення доходів власників іменних цінних паперів акціонерного товариства, для чого складає договори, угоди, контракти укладені із споживачами, покупцями продукції, послуг, робіт та постачальниками матеріально-технічних ресурсів та товарів.

Статутний капітал товариства становить 205497 грн. Статутний фонд товариства поділено на 821 988 простих іменних акцій номінальною вартістю 25 копійок кожна. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного фонду. Розмір статутного фонду після повної оплати всіх раніше випущених акцій може бути збільшеною шляхом:

— випуску нових акцій;

— обміну облігацій на акції;

— збільшення номінальної вартості випущених акцій.

Прибуток товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З загального прибутку товариства сплачуються передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається в повному розпорядженні товариства.

Товариство створює:

— резервний (страховий) фонд;

— фонд сплати дивідендів;

— фонд накопичення;

— інші фонди.

Резервний фонд товариства створюється в розмірі 25 відсотків статутного фонду товариства. Резервний фонд товариства використовується для покриття витрат, пов’язаних з відшкодуванням збитків та позапланових витрат. Резервний фонд створюється шляхом щорічних відрахувань у розмірі не менше 5 % від чистого прибутку товариства до отримання необхідної суми.

Фонд сплати дивідендів створюється за рахунок чистого прибутку товариства. Розмір планової та нарахованої за рік суми цього фонду затверджується вищим органом товариства за поданням правління товариства. Кошти з фонду виплачуються акціонерам пропорційно до загальної вартості належних їм акцій. Фонд накопичення створюється за рахунок чистого прибутку товариства шляхом щорічних відрахувань у розмірі не менш як 30 % чистого прибутку. Розмір, порядок та напрями використання фонду затверджуються Спостережною Радою за поданням правління підприємства.

Управління товариством здійснюють:

— вищий орган товариства;

— Спостережна Рада;

— Правління товариства;

— Ревізійна комісія.

На сьогоднішній день завод відноситься до ряду найбільш великих та відомих виробників харчової промисловості. В умовах економічної кризи повністю збережена виробнича потужність, набуто досвід роботи в ринкових умовах.

За останні роки на заводах ТОВ „Жмеринський маслосирзавод” проведена певна робота по технічному до оснащенню технологічних процесів і допоміжних дільниць. На Жмеринському маслосирзаводї встановлена високопродуктивна лінія по виробництву масла з частковою заміною молочного жиру рослинним. Це дало можливість збільшити потужність від 4,3 тн. в зміну до 10,5 тн. Вироблено в 2020 році біля 1000 тн. масла.

Основними конкурентами в галузі є молокозаводи асоціації Жмеринський маслосирзавод ТОВ "Вінницямолоко". З метою збільшення випуску конкурентоспроможної продукції на Жмеринському маслосирзаводі проводяться маркетингові дослідження з метою вивчення попиту і зміни асортименту продукції, збільшення виробництва високорентабельної, конкурентоспроможної продукції.

Для забезпечення беззбиткової діяльності підприємств проводиться робота по економічному використанню паливно-енергетичних ресурсів, виробництво продукції з наповнювачами (масла, нових видів сирів), контроль за повним завантаженням автомобільного транспорту і витратами на бензин, дизпаливо, постійно контролюється використанням основних та допоміжних матеріалів.

Розглянувши баланс та звіт про фінансові результати за останні три роки ТОВ „Жмеринський маслосирзавод” за 2018 - 2020 роки можна з впевненістю зробити висновок, що завод знаходиться в стані свого розвитку, підприємство нарощує обсяги виробництва і займає одне з провідних місць на ринку машинобудівної продукції України для харчової промисловості.

Розрахований темп приросту свідчить про те, що ТОВ „Жмеринський маслосирзавод” має прекрасний результат нарощення власних потужностей, про, що свідчать значне збільшення обсягу випущеної та реалізованої продукції у 2020 році (темп приросту склав 63 % та 58,4 % відповідно).

Якщо брати до уваги баланс ТОВ „Жмеринський маслосирзавод” на кінець звітного 2020 року то на звітну дату фінансові ресурси підприємства становили 28552,4 тис. грн. (з урахуванням поправок на інфляційні фактори), їх збільшення за звітний рік у зіставній оцінці – 351,3 грн. (28552,4 - 28201,1), або 8,1 %. Власні і прирівняні до них фінансові ресурси підприємства зросли на 244,6 грн., або на 3,8 % (9282,5 до 9527,1), у тому числі статутний фонд не змінився 205,5 тис. грн. Сума позикових ресурсів у підприємства зросла на 24267 тис. грн. (24,2 + 1161,3 - 1094,3), або на 8,4 %. Питома вага власних фінансових ресурсів аналізуючого підприємства у їх загальному обсязі зменшилася з 96,3 % (27082,6 / 28201,1) * 100 на 1 січня звітного року до 95,9 % (27384,5/28552,4) * 100 на кінець звітного року.

Всі перераховані зміни у складі фінансових зобов’язань підприємства свідчать про значне зниження поточного платіжного напруження:

— зниження порівняно з показником на початок року простроченої заборгованості постачальникам за товари, роботи і послуги (338,2 до 118,7 тис. грн.);

— зростання загальної суми боргів робітникам та службовцям з оплати праці з 106,5 до 167,3 тис. грн., тобто на 2,7 %, яке значною мірою зумовлене наявністю простроченої заборгованості.

Баланс підприємства містить інформацію для загальної оцінки показників рентабельності використання капіталу підприємства (як відношення одержаного прибутку до середньорічної суми капіталу, вкладеного у підприємство, а саме: в основні засоби, нематеріальні активи, оборотні засоби, засоби обігу).

Рентабельність капіталу молокозаводу за звітний рік становить:Точніше визначення середньорічної суми капіталу потребує використання даних квартальних і місячних балансів. Так, якщо доходність проекту, в якому підприємство має намір взяти участь, менша, ніж ціна капіталу підприємства, від нього варто відмовитися. Ціна капіталу має безпосереднє відношення до ціни підприємства в цілому як суб’єкта на ринку капіталів. За даними додатків А, Б, В зробимо розрахунок основних економічних показників діяльності ТОВ „Жмеринський маслосирзавод”.

Таблиця 2.1

Основні економічні показники діяльності ТОВ „Жмеринський маслосирзавод”

Показники


Роки

Відхилення 2020 року від

2018

2019

2020

2018 р.

2019 р.

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів), тис. грн.

15809,7

25735,7

33535

17725,3

7799,3

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування, тис. грн.

355,7

1025,9

1844

1488,3

818,1

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

381,5

1025,8

1705

1323,5

679,2

Величина чистого прибутку, тис. грн.

301,9

802,7

1292

990,1

489,3

Середня величина вартості майна, тис. грн.

28376,75

28873,4

30305,9

1929,15

1432,5

В тому числі: основного

9404,8

9747,35

10548,35

1143,55

9601

Оборотного

18971,95

19126,05

19757,55

785,6

631,05

Середня величина власного капіталу, тис. грн.

27233,55

27785,85

28833,25

1599,7

-42,6

Собівартість реалізованої продукції, тис. грн.

13795,9

22529,6

28660

14864,1

6130,4

Рентабельність основної діяльності (п. 4 / п. 10)

2,7

4,5

5,9

3,2

1,4

Рентабельність власного капіталу (п.5/п.9).

1,1

2,9

4,5

3,4

1,6

Коефіцієнт автономії (п.9/п.6)

0,96

0,96

0,95

-0,01

-0,01

Оборотність загального капіталу (п. 2 / п. 6)

0,56

0,89

1,1

0,54

0,21

Оборотність мобільного капіталу (п. 2 / п. 8)

0,83

1,34

1,69

0,86

0,35

Фондовіддача необоротних активів (п. 2 / п. 7)

1,68

2,64

3,18

1,5

0,54


Для розширення господарської діяльності керівництво підприємства залучає зовнішні джерела фінансування так, як коефіцієнт автономії в 2020 році зменшився на 0,01 пункта, якщо порівняти з 2018 так і з 2019 роком, що і дозволяє підприємству ефективно використовувати ресурси та покращувати фінансові результати і зміцнювати фінансовий стан ТОВ „Жмеринський маслосирзавод”

Можемо зробити висновок, що завод є самостійним, має власний баланс, розрахункові, валютні та інші рахунки в установах банків, печатку з своїм найменуванням, товарний знак та інші необхідні реквізити. ТОВ „Жмеринський маслосирзавод” утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці.

Підприємство знаходиться в стані розвитку, нарощує обсяги виробництва та займає на сьогоднішній день одне з провідних місць на ринку машинобудівної продукції України для харчової промисловості, а це в свою чергу свідчить про те, що керівництво даного підприємства веде правильну політику залучення додаткових джерел фінансування для розширення виробництва та ефективного використання ресурсів акціонерного товариства.
2.2 Аналіз реалізації та виробництва продукції на підприємстві ТОВ „Жмеринський молокозавод”
Проаналізуємо обсяг реалізації продукції на підприємстві ТОВ „Жмеринський масложирзавод”

Таблиця 2.2

Оцінка обсягів реалізації продукції.

Показники

2018

2019

2020

Реалізація продукції

8354,5

9468,5

6610,17

% до базового року

100

113,3

79

% до попереднього року

100

113,3

70

В 2020 році обсяг реалізації продукції найменший. В 2020 р. порівняно з 2018 р. зменшився на 21%, а з 2019 р на 34,3%, це говорить про те, що у підприємства є достатньо конкурентів на ринку, тому підприємству потрібно покращувати якість продукції, знаходити шляхи зниження ціни на продукцію, а для цього потрібно ретельно провести аналіз собівартості продукції.

Одним з важливих напрямків обсягу виробництва продукції є вивчення його в асортиментно-структурному розрізі. Асортимент є однією з умов досягнення запланованого обсягу реалізації. Під асортиментом розуміють перелік найменувань продукції із зазначенням обсягу її виробництва за кожним видом.

Таблиця 2.3

Основні види продукції

Вироблено, т.

Зараховано в асортимент продукції

Відсотки виконання плану

2018

2019

2020

2018

2019

Масло тваринне, т

149,5

422,6

480,0

422,6

321

114

Молоко, т

109,4

63,3

92,4

63,3

484,5

146

Сири плавлені,т

347,8

658,0

700,0

347,8

201

106,4

Всього:

606,7

1143,9

1272,4

833,7

209

111


Розраховуємо коефіцієнт асортиментності.

(розраховується як відношення загального фактичного випуску продукції в межах плану на загальний плановий обсяг продукції)

Кас = 833,7 / 606,7 = 1,38

План за асортиментністю продукції перевиконаний на 38%.

План виробництва продукції в 2020 р. порівняно з 2018 р. склав 209%, а порівняно з 2019 р. на 111%.

Взагалі ми побачили, що з кожним роком план з виробництва продукції, з кожного виду продукції перевиконується, це ще раз підтверджує, що план за асортиментом перевиконаний.

Відповідно до виробничих завдань, які стоять перед підприємством, воно намагається виробляти продукцію, яка є профільною для нього та відповідає вимогам ринку. Однак загальний спад економіки країни позначився і на цьому підприємстві. Його проектні потужності, які ще 10 років тому були повністю використовуваними, тепер недовантажені - платоспроможний попит населення, а, відповідно, і торговельної мережі залишається досить низьким.

Розглянемо в таблиці 2.4 загальну потужність підприємства по виробництву основних видів продукції.

Як бачимо з таблиці, протягом всього досліджуваного періоду потужності підприємства було недовантажені, в середньому по маслу - на 42% по сирам - на 30%, по молоку - на 95%. Однак відзначимо, що спостерігається позитивна тенденція до зростання використання виробничих потужностей.

Таблиця 2.4

Обсяги виробництва продукції ТОВ "Жмеринський маслосирзавод"

Основні види продукції

Річна пла-нова потуж-ність, т

2018

2019

2020

В середньому за 3 роки

Вироблено, т

Використано потужності, %

Вироблено, т

Використано потужності, %

Вироблено, т

Використано потужності, %

Вироблено, т

Використано потужності, %

Масло тваринне

600

149,5

25

422,6

70,4

480,0

80,0

350,7

58,5

Молоко

1650

109,4

6,7

63,3

3,8

92,4

5,6

88,4

5,4

Сири плавлені

810

347,8

43,0

658,0

81,2

700,0

86,4

568,6

70,2


Так, річне виробництво масла за три роки зросло в 3,2 рази, сирів вдвічі. Виробництво молока здійснюється на мінімальному рівні. Однак вже у поточному, 2020 році, прогнозоване загальне річне виробництво молока фляжного та фасованого становитиме близько 111т (6,7 % планової потужності). Загальне недовантаження потужностей пояснюється різким зниженням поголів'я корів і, відповідно, молокосировини, в сільськогосподарських підприємствах Жмеринського району. Так, у 2018 році тільки у сільськогосподарських підприємствах (без врахування особистих господарств населення) було 27855 голів корів, а у 2020 - 10365 голів разом у сільськогосподарських підприємствах та особистих господарствах. Станом на 2020 рік Жмеринський маслосирзавод закуповує молоко не тільки в господарствах Жмеринського, але й інших районів. Іншою причиною недовантаження заводських потужностей є збитковість виробництва молокопродукції або недостатня прибутковість.

Позичкових коштів, проте товариство не залежало від зовнішніх джерел фінансування, як показує відношення суми зобов'язань до власного капіталу. Як бачимо з показників ліквідності, підприємство має здатність платити по своїм зобов'язанням завдяки тому, що поточні активи перевищують поточні запаси.

Фінансовий стан підприємства залежить від виробничого потенціалу (наявності і доступності необхідних виробничих ресурсів), ефективності його використання, правильного формування асортименту продукції, що випускається, вдале розповсюдження виробленої продукції за умов вигідного ціноутворення та успішності заходів стимулювання попиту.

Розглянемо структуру товарної продукції заводу в таблиці 2.5

Таблиця 2.5

Структура товарної продукції ТОВ "Жмеринський маслосирзавод"

Види продукції

Роки

Зараховується в асортимент

2018

2019

2020

Тис. грн..

%

Тис. грн..

%

Тис. грн..

%

Масло селянське

1094,0

15,6

2603,7

28,9

3635,1

34,3

2603,7

Сири плавлені

5489,1

78,2

5369,3

59,6

5235,2

49,4

5235,2

Молоко пастеризоване

225,8

3,2

207,0

2,3

53,4

0,5

53,4

Ряжанка

49,6

0,7

36,7

0,4

-

-

0

Кефір

63,1

0,9

81,9

0,9

10,4

0,1

10,4

Вершки

-

-

9,1

0,1

10,5

0,1

9,5

Сметана

56,0

0,8

9,0

0,1

-

-

9,0

Казеїн

-

-

297,7

3,3

837,2

7,9

297,7

Сир кисломолочний

42,9

0,6

63,3

0,7

-

-

0

Сир знежирений

-

-

315,5

3,5

710,0

6,7

315,5

Інша продукція

-

-

18,0

0,2

105,7

1,0

18,0

Всього

7019,0

100,0

9008,0

100,0

10598,0

100

7019,0


Асортимент продукції Жмеринського маслосирзаводу сформувався відповідно до технологічних можливостей переробки молока, наповнення сировинної бази, традиційних уподобань споживачів тощо.

Розрахуємо Кас. у вартісному вираженні, та за розширеним асортиментом

Кас = 6690,7 / 7019,0 = 0,95

План за асортиментом виконаний на 95%.

За даними розрахунків таблиці можна зробити висновки, що підприємство збільшує виробництво масла селянського, його питома вага в 2020 р. склала 34,3%, що більше від 2018 р на 18,7%, та порівняно з 2019 р. на 5,4%.

Підприємство основний упір робить на випуск сирів плавлених, так як питома вага їх найвища.

В 2018 р – 78,2%

В 2019 р. – 59,6%

В 2020 – 49,4%,

Але за рахунок випуску нових видів молочної продукції питома вага в 2020 році зменшується на 28,8%, а з 2019 р. на 10,2%, всеодно сири плавлені та масло селянське залишається основним видом продукції.

Можна розрахувати коефіцієнт оновлення в 2019 р.

Кон = 342,6 / 9008,0 = 0,03

Кон = 815,7 / 10598,0 = 0,08

Оновлення асортименту – це процес заміни застарілих зразків в продукції на більш сучасні та технічно досконалі, або випуск принципово нової продукції коефіцієнт оновлення асортименту – це частка вироблених нових видів продукції (у грошовому виразі) до загальної вартості продукції.

У 2019 р. порівняно з 2018 р. продукції оновилась на 35, а в 2020 р порівняно з 2018 р. на 8%.

В 2019 р. та в 2020 р. підприємство стало випускати нові види продукції як сир знежирений, та іншу продукцію, а також вершки перестали випускати в 2020 р. ряжанку, та сир кисломолочний.
2.3 Аналіз якості продукції ТОВ „Жмеринський маслосирзавод”
За сучасних умов господарювання великого значення набу­ває поліпшення якості вироблюваної продукції. Це треба усві­домлювати, але не на словах, як це здебільшого було раніше, а повсякденно й копітко займатися цим питанням. Ті підприємст­ва, які не позбулися старих стереотипів у роботі, зокрема нех­тують якістю продукції, нині зазнають відчутних втрат у конку­рентній боротьбі з іноземними виробниками. Переконливим прикладом є стан взуттєвої промисловості і всієї легкої промис­ловості України [5].

Аналіз якості продукції ґрунтується на системі численних по­казників, серед яких слід виділити загальні й часткові, прямої й побічної дії. Найбільш узагальнений характер мають питома вага у загальному обсязі випуску продукції зі «знаком якості», або атестованої державою як продукція вищої якості (зараз це не практикується), і питома вага продукції, яка одержала товарні знаки.

Своєрідним знаком якості є фірмовий знак всесвітньо відомих корпорацій, які вибороли славу виробників якісної продукції. Нарешті, достатньо надійним показником якості може бути від­повідність міжнародним стандартам. Крім того, використовують такі загальні об'єктивні показники якості:

—сортність (легка, харчова, хімічна промисловість, інші га­лузі);

—марочність (харчова промисловість, промисловість будіве­льних матеріалів);

—вміст корисних речовин або шкідливих домішок (% до за­гального обсягу або ваги);

—строк служби (ресурс) і надійність;

—призначення одного з часткових показників якості як єди­ного провідного (міцність металів, калорійність харчів, теплотво­рність палива тощо).

У процесі аналізу вивчають і такі побічні показники якості продукції:

—гарантійний термін роботи, кількість і вартість гарантійних (безкоштовних для споживачів) ремонтів у розрахунку на один виріб;

—наявність рекламацій, їх кількість і вартість;

—відсоток браку;

—зниження сортності продукції за межами підприємства;

—відсоток повернення продукції на виправлення дефектів;

—відповідність моді;

—наявність і рівень попиту на даний виріб тощо.

Оцінюючи зміну якості продукції на підприємстві, слід відда­вати перевагу об'єктивним і кількісним показникам якості, які забезпечують належну точність визначення стану якості продук­ції. Найбільш вдалою ілюстрацією цього може бути аналіз показ­ника сортності продукції.

Спосіб порівняння середньозважених цін. Якщо фактична середньозважена ціна одного виробу більша або дорівнює плано­вій, план за сортністю вважається виконаним. Це дуже простий спосіб, але він має істотну ваду — його не можна використовува­ти для розрахунку загального показника по підприємству .

Середньозважена ціна

у 2019 за 1 т. = 3406,92 грн.

у 2020 за 1 т. = 2688,7 грн.

Середньозважена ціна зросла на 1493, 57 грн., тобто якість продукції покращилась.

Спосіб порівняння виконання плану у вартісному та на­туральному вимірі.

Переважання вартісного показника над натуральним

Вартісний показник:Натуральний показник:Вартісний показник переважає над натуральним тобто якість покращилась на підприємстві.

Насамкінець виконують розрахунок впливу зміни кількості та якості продукції на обсяг її випуску у вартісному вимірі.

Вплив кількості виготовленої продукції на вартістьВплив зміни ціни на вартість продукціїВсього: 40577.

Частина виробів у процесі виробництва псується через пору­шення технології, несправності устаткування або низьку кваліфі­кацію чи несумлінність робітників. Це явище має назву «брак продукції».

Брак може бути остаточним і виправним. Під час аналізу ви­значають загальну суму браку й відносну його величину (% бра­ку), а також вивчають динаміку цього показника за ряд періодів. Особливу увагу необхідно приділити виявленню так званого прихованого браку, який з різних причин не обліковується. Цей брак фігурує як доброякісні деталі, напівфабрикати і навіть готові вироби і є причиною порушення в майбутньому ритму роботи і несподіваних збитків.

Аналізуючи брак, обов'язково з'ясовують причини та місце його виникнення, час і винуватців.

Важливими умовами профілактики браку є:

__висока культура та організація виробництва;

__стабільний ритм роботи і постачання;

—упровадження у виробництво сучасних технологій та уста­ткування;

— кваліфікація персоналу, його дисциплінованість і відпові­дальність тощо.

Нарешті, варто пам'ятати, що між якістю продукції і величиною браку існують складні й суперечливі зв'язки. Наприклад, зростання кількості бракованої продукції не обов'язково спричиняє погіршан­ня її якості, як це іноді вважається. Рівень браку — це передусім по­казник якості роботи, налагодженості технологічних процесів і чіт­кої організації виробництва, це також показник порушення ритму виробництва, погіршання організації та контролю за виробництвом.

  1   2   3

скачати

© Усі права захищені
написати до нас