1   2   3   4   5
Ім'я файлу: studcon-org-00006609.rtf
Розширення: rtf
Розмір: 991кб.
Дата: 23.11.2022
скачати
Пов'язані файли:
489278.rtf
Реферат ПольшаMicrosoft Word.docx
70Самостійна робота повна версія.docx
EITE_ST_DZ_5_nedela_1514446944 (1).pdf
spasem-ocean.pptx
рита.pdf
Основні закономірності розміщення продуктивних сил.docx
Мирон Левицький.docx
життєвий цикл Apple.docx
Практична 1_2.pdf
Практична_робота_№13_Манько_Я.О._ПР-405.docx
тези_Беляева (1).doc
фрагмент уроку мон мов.docx
Пертак_Реферат Імідж сучасного політичного лідера.docx
priklad_zapovn_tabl_vkr_bak.docx
bestreferat-190106.docx
Практичні роботи товар.docx
Курсова Рівняння та нерівності.docx
56324223.docx
915079.pdf
Схема історії хвороби (1).doc
kazedu_125428.docx
Р постановка 1 занятие.docx
465_e0e02017698743dd3dfce89addce7845.doc
100 екзаменаційних відповідей по психології.doc
149 Методика медіаграмотності.pdf
docsity-testi-z-terapiji-normalna-ta-patologichna-kardiologiya-5
тема_3 Заярная.doc
ІСТОРІЯ.docx
РГР по электронике. Вариант №3.doc
USE CASE Аршулік Андрій ФІТ 4-9.docx
Чередниченко Олександра.docx
Практикум.doc
гнучкість.docx
КУРСАЧ.docx
КУРсоВА.docx
Документ Microsoft Word (4).docx
вид легкоатл укр.doc
3) Модель зловмисника. Стійкість..docx


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ

Кафедра обліку і аудиту

звіт

про проходження виробничої практики

на Колективному підприємстві Компанія «Мінос»

Студентки ІV курсу 142 групи

Денної форми навчання

Спеціальності 6.03059 «Облік і аудит»

Пацарнюк Мар’яни Ярославівни

Період проходження практики 12.05-07.06.2014

Керівник практики від кафедри _______________ (Скрипник Н.В.)

Керівник практики від підприємства _________ (директор Зюлковський О.О.)

Чернівці, 2014

ВСТУП

Мета виробничої практики полягає у закріпленні теоретичних знань з фінансового обліку та надбанні навиків практичної роботи з оформлення первинних документів, узагальненні облікової інформації, аналізу діяльності підприємства, заповненні балансу та звітності підприємства.

Завданнями практики є чітке та послідовне виконання програми практики, а також закріплення вивченого матеріалу на прикладі КП Компанія «Мінос»

Науковим керівником практиці на підприємстві був директор Зюлковський О.О.

Звіт з виробничої практики включає такі частини:

Перша частина – це організаційно-економічна характеристика КПК «Мінос», який розташований в м. Чернівці, вул. Головна,61. У цьому розділі подана історія розвитку підприємства, його спеціалізація. Детально описано предмет діяльності підприємства, наведені основні економічні показники підприємства за 2012-2013 рр.

Друга частина вміщає процес оформлення та використання первинних документів за напрямками облікової діяльності,а саме: облік товарних запасів, облік грошових коштів та розрахунково0кредитних операцій, облік розрахунків з оплати праці, облік розрахунків з різними дебіторами і кредиторами, облік необоротних активів, особливості складання фінансової звітності суб’єкта малого підприємництва.

Аналіз господарської діяльності підприємства розкрито у третій частині звіту. У ній здійснено аналіз ресурсів та їх використання, досліджено динаміку, склад та структуру доходів та витрат підприємства, оцінено фінансовий стан і фінансові результати базового підприємства практики. При аналізі враховувався вид діяльності підприємства, його розмір та подані джерела інформації. Після кожного підрозділу сформовані обґрунтовані висновки, надані пропозиції щодо підвищення ефективності господарювання.
Зміст

Вступ

Розділ 1. Організаційно–технічна характеристика базового підприємства КП Компанія «Мінос»

Розділ 2. Бухгалтерський облік

2.1 Облік матеріальних цінностей і запасів

2.2 Облік грошових коштів в національній та іноземній валюті та облік інших монетарних активів

2.3 Облік розрахункових та кредитних операцій

2.4 Облік основних засобів, довгострокових фінансових інвестицій інших необоротних активів

2.5 Облік розрахунків з персоналом

2.6 Облік доходів, витрат і фінансових результатів

2.7 Облік капіталу і забезпечень

Розділ 3. Аналіз господарської діяльності підприємства

3.1 Аналіз ресурсозабезпечення підприємства та оцінка ефективності використання його ресурсів

3.2 Аналіз товарних ресурсів

3.3 Аналіз реалізації товарних запасів

3.4 Аналіз фінансових результатів діяльності

3.5 Аналіз фінансового стану підприємства

Додатки

Розділ 1. Організаційно-економічна характеристика КПК «Мінос»

Колективне підприємство Компанія «Мінос» є підприємством, що засноване на власності громадян України,що являються засновниками підприємства. Підприємство створено 09.09.96 р. Воно розташоване в м. Чернівці за адресою Головна, 61.

Для здійснення діяльності, підприємство має права, які передбачені статутом (див. Додаток А).

Підприємство – самостійний господарюючий статутний суб’єкт, що здійснює підприємницьку діяльність на правах юридичної особи. Воно має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, штампи, фірмовий знак, бланки організаційно-розпорядчої документації, необхідні для організації своєї роботи.

Основною метою діяльності підприємства є проведення робіт та надання послуг з метою отримання прибутку.

До предмету діяльності належать:

 • торгівельно-закупівельна діяльність з використанням різних форм торгівлі в тому числі з відкриттям власних торгових точок;

 • організація оптово-роздірбної торгівлі канцелярським та офісним приладдям;

 • реалізація офісного приладдя, техніки та надання послуг по їх установці та сервісного облуговування;

 • реалізація товарів, отриманих за розрахунками з партнерами;

 • проведення маркетингової та консультаційної діяльності;

Підприємство може здійснювати діяльність, яка не дає йому прямих чи опосередкованих прибутків, тобто благодійні заходи, дарування, спонсорство тощо.

Для здійснення господарської діяльності підприємства сформовано статутний фонд у розмірі основних і оборотних засобів, що передані підприємством представником власника, та який становить 1 000 000 грн.

Основною ціллю підприємства є задоволення потреб споживачів у канцтоварах, а також отримання прибутку.

Основними господарськими операціями даного підприємства є розрахунково-кредитні операції, пов’язані із закупкою та реалізацією товарів.

Для ведення бухгалтерського обліку на підприємстві було підписано договір із аудиторською фірмою «Джерело-Аудит». Тому виникають певні особливості у веденні обліку. До бухгалтера, який веде дане підприємство потрапляють всі первинні документи та зведена база підприємства.

З метою контролю за наявністю майна, оцінки його стану і забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку і звітності щорічно підприємство повинно в період з 1 жовтня по 25 грудня проводити інвентаризацію активів і зобов`язань.

Чисельність працівників на КПК «Мінос» досягає 15 чоловік, не включаючи засновників. Тому організаційна структура підприємства має досить спрощений вигляд (Додаток А.2.) Можемо побачити, що крім засновників та директора, на підприємстві є декілька завмагів та менеджерів по продажам, завсклад та водій.

Бухгалтерський облік ведеться методом подвійного запису за певною формою. Це означає, що кожна господарська операція реєструється в облікових регістрах на дебеті одного і на кредиті другого рахунку в однакових розмірах. Послідовність запису господарських операцій в облікові регістри та будова самих регістрів визначаються саме формою обліку. Під формою бухгалтерського обліку розуміють порядок узгодження різних видів облікових регістрів, техніки обробки облікових даних, послідовності і способів здійснення облікових записів, технічних засобів ведення обліку. На підприємстві застосовують журноально-ордерну форму обліку. На КПК «Мінос» бухгалтерський облік ведеться за допомогою автоматизованої програми «1С: Бухгалтерія».

Документооборотом називаються порядок і шляхи руху документів з моменту їх складання або надходження до моменту здачі в архів. Головне завдання документообороту — прискорення руху документів, і чим коротше і швидше буде організовано цей процес, тим він буде ефективнішим, і користувачі зможуть вчасно отримати інформацію для прийняття рішень.
Кожне підприємство, враховуючи специфіку своєї господарської діяльності та структури управління, визначає напрями й обсяги документів. Організовує документооборот на підприємстві головний бухгалтер.

У кожній бухгалтерії документи з моменту їх складання або одержання від інших підприємств та організацій до повного використання й передачі до архіву проходять обробку, передаються з одного робочого місця на інше, тобто проходять певний шлях. На окремих робочих місцях бухгалтерські документи затримуються іноді на кілька днів. Через це обов'язково потрібний контроль за зберіганням документів.

Протягом місяця документи, які обробляються, зберігають в окремих папках або технічних засобах діловодства.

У кінці кожного місяця документи поточного місяця формують в окремі папки за ознаками архівного діловодства, тобто згідно з номенклатурою. На обкладинці зазначають назву справи, її номер, рік, місяць, шифр синтетичного рахунку та кількість документів. Документи добирають за певними ознаками групування (прихідні, видаткові, авансові звіти), нумерації, послідовності здійснення господарських операцій та іншими ознаками.

Основні показники роботи підприємства виражені в балансі підприємства Ф№1-м (дод. Г1, Г2). На основі звітних даних наводимо табл. 1.1., де розраховані основні показники фінансового становища підприємства.
Таблиця 1.1.

Оцінка складу і динаміки фінансових результатів КПК «Мінос» за 2012-2013 рокиПоказники

Роки

Відхилення

Абсол., тис.грн

Відносне, %

2012

2013

2013/ 2012

2013/ 2012

1

Чистий дохід від реал.,тис.грн

3408,9

3830,0

421,1

+12,35

2

Собівартість реаліз., тис.грн

2613,4

3154,8

541,4

+20,72

3

Валовий прибуток

795,5

675,2

-120,3

-15,12

4

Всього операційних доходів

3414,3

3830,1

+415,8

+12,18

5

Всього операційних витрат

3245,6

3755,8

+510,2

+15,72

6

Прибуток чи збиток від операційної діяльності

168,7

74,3

-94,4

-55,96

7

Всього операційних доходів

3414,3

3830,1

+415,8

+12,18

8

Всього операційних витрат

3245,6

3755,8

+510,2

+15,72

9

Прибуток чи збиток від операційної діяльності

168,7

74,3

-94,4

-55,96

10
Чистий:прибуток

147,1

127,9

-19,2

-13,05


Дані табл. 2.1. показують зниження ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства за два суміжні періоди, що підтверджується скороченням чистого збитку на 19,2 тис. грн. або на 13,05%. Позитивні співвідношення спостерігаються серед темпів приросту чистої виручки від реалізації і собівартості реалізованої продукції як 12,35% до 20,72%, що призвело до скорочення валового прибутку на 120,3 тис. грн. або на 15,12%. Все це свідчить про зниження ефективності господарювання підприємства в цілому та організації виробничого і маркетингового менеджменту зокрема.

2. Бухгалтерський облік

2.1. Облік матеріальних цінностей і запасів

Методологічні основи формування в бухгалтерському обліку інформації про товарні запаси визначено Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 «Запаси». Під запасами розуміють активи, які:

 • утримують для подальшого продажу в умовах звичайної господарської діяльності;

 • знаходяться в процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва;

 • утримуються для споживання при виробництві продукції, виконанні робіт і наданні послуг, а також при управлінні підприємством.

Запаси визнаються активом, якщо існує вірогідність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов’язані з їх використанням, і їх вартість може бути достовірно визначена.

Придбані запаси зараховуються на баланс за первинною вартістю. Первинна вартість товарних запасів, придбаних за плату, є собівартість, яка складається зі всіх витрат понесених при придбанні, включаючи транспортно-заготівельні витрати.

Документальне оформлення надходження матеріальних, товарних, ресурсів їх наявності та витрачання є досить складним процесом, адже структура документообігу повинна забезпечувати своєчасне отримання необхідних даних як для обліку, так і для контролю й оперативного управління товарозабезпеченням.

Форми первинного обліку запасів затверджені наказами Міністер­ства статистики України. Однак, підприємства застосовують не всі форми, що визначені наказами, а лише ті, які найбільше відповідають вимогам підприємств щодо накопичення інформації про наявність і рух запасів. Крім того, підприємства мають право доповнювати існу­ючі форми необхідними графами і рядками. Перелік затверджених форм первинного обліку товарних операцій на КПК «Мінос» наведено в таблиці (2.1.1).

Таблиця 2.1.1

Первинні документи з обліку товарних операційФорми

Назва

1

М-1мс

"Журнал обліку активів"

2

М-2а

"Акт списання бланків довіреностей"

3

М-26

"Довіреність"

4

М-3

"Журнал реєстрації довіреностей"

5

М-4

"Прибутковий ордер"

6

М-11

"Накладна вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів"

7

М-14

"Відомість обліку залишків матеріалів на складі"


На складі базового підприємства КП Компанія «Мінос» товарні запаси зберігаються в приміщенні, з всім необхідним приладдям, стелажами та інструментами. Товар поступає на склад за відповідно оформленою товарно-транспортною накладною, податковою накладною (Додаток В.1, В.2), де зазначається кількість товару та відповідність сертифікату якості (Додаток В.3). Тут же, на місці, за присутності зав. складом (той, хто приймає товар) та експедитора (того, хто виконує замовлення на поставку) відбувається розвантаження товару та прийняття його на склад. Якщо ж було виявлено нестачу поставленого товару, то ніяких актів про встановлення розбіжностей по кількості та якості товару не виписуються. Зав. складом повідомляє про недопоставку вантажовідправника по телефону і через декілька днів недопоставлений товар прибуває вже за іншою накладною. Попередню товарно-транспортну накладну ж анулюють чи факсом передають вже нову.

Прийнятий товар чи виробничий запас зав. складом реєструє в зошиті реєстрації видачі та приймання товару, вказуючи номер по порядку, номер податкової накладної, експедитора чи вантажовідправника, назву товару та кількість.

Існує також операції щодо внутрішнього переміщення товару чи виробничих запасів з одного складу до магазинів базового підприємства практики до іншого. Цей процес оформляється відповідними накладними на переміщення із зазначенням виду товару, кількості та коду товару та зазначенням місця прибуття та відправлення (Додаток В.4). Даний товар також зазначається в зошиті реєстрації видачі та приймання товару на складі.

Видача товару зі складу відбувається наступним чином: замовник (покупець), якщо він фізична чи юридична особа, по телефону або особисто виписує товар в рахунок-фактуру. Після того, як на поточний рахунок підприємства надійшла оплата, покупець приносить довіреність, за якою офісні менеджери оформлюють належну податкову накладну та товарно-транспортну накладну (Додаток В.5) через автоматизовану комп’ютерну систему «1С: Предприятие: Торговля и Склад», зазначаючи вид товару, кількість (ціна вже автоматично з’явиться в накладній) та назву підприємства запасів по перерахунку підприємства чи фізичної особи (вибираючи зі списку запропонованих, якщо підприємство чи фізична особа є постійними клієнтами). Дата та номер накладної комп’ютер визначає самостійно, тобто номер порядковий та дата складання накладної. Далі друкують податкову накладну та ТТН і пропечатають. З цією накладною замовник слідує до складу і передає її зав. складом. Останній видає зазначений товар записуючи з зошиті реєстрації видачі та приймання товару відповідні записи. Накладні ж передає до менеджерів по роботі з клієнтами, де їх заносять до папки накладних з довіреностями. Всі довіреності заносяться в журнал реєстрації довіреностей з відповідними даними та кількістю днів дії довіреностей та підписами (Додаток В.6, В.7).

Якщо здійснюється купівля товару без довіреності, тобто за готівку і безпосередню кінцевому споживачеві, то в накладній зазначається прізвище покупця, з міста він чи з району, вид необхідного товару, кількість і, відповідно, встановлюється ціна. Та видається чек на отримання товару.

Якщо дія відбувається в зворотному порядку, тобто базове підприємство практики виписує довіреність, за якою необхідно здійснити закупівлю потрібного товару чи виробничих запасів, то вона засвідчується відповідними видатковими накладними (Додаток В.6), які згодом, за прибуттям товару чи виробничих запасів, заносяться до папки «Видаткових накладних».

Оскільки всі операції, пов’язані з видачею та прийняттям товару на склад відбуваються через локальну комп’ютерну мережу та безпосередньо через автоматизовану систему «1С: Предприятие: Торговля и Склад», то товарні залишки можна побачити в комп’ютерному вікні з запитом товарні залишки за рахунком 28.1 «Склад ()», наприклад на 31.12.06 (Додаток В.8).

Згодом, папки «Видаткових та прибуткових накладних» потрапляють до бухгалтера, який веде облік даного підприємства, він обробляє документи, зробивши записи в облікових комп’ютерних регістрах по рахунках 28 «Товари», 28.1 «Товари на складах», 28.6 «Витрати в вартості товару» та 20 «Виробничі запаси», 20.3 «Паливо» (Додатки В.8, В.9) та рахунках, пов’язаних з кредиторської чи дебіторської заборгованістю 36, 63 та розрахунки з бюджетом 64.

Під час відпуску товарних запасів базове підприємство застосовує метод ціни продажу. Заснована на застосуванні підприємствами роздрібної торгівлі середнього проценту торговельної націнки товарів. Цей метод застосовують підприємства, що мають значну і змінну номенклатуру товарів з приблизно однаковим рівнем торговельної націнки. Собівартість реалізованих товарів визначається як різниця між продажною (роздрібною) вартістю реалізованих товарів і сумою торгової націнки на ці товари. Сума торгівельної націнки на реалізовані товари визначається як добуток продажної (роздрібної) вартості реалізованих товарів і середнього відсотку торгівельної націнки. Середній відсоток торгівельної націнки визначається діленням суми залишку торгівельних націнок на початок звітного місяця і торгівельних націнок у продажній вартості одержаних у звітному місяці товарів на суму продажної (роздрібної) вартості залишку товарів на початок звітного місяця та продажної (роздрібної) вартості одержаних у звітному місяці товарів.

На КПК «Мінос» у оборотній відомості відображається зведення операцій по рахунках матеріальних цінностей за звітний період. На підприємстві встановлено, що продавці щоденно здають в бухгалтерію всі прибуткові і видаткові документи разом з товарним звітом, а також відображає здану торгову виручку. Таким документом є квитанції прибуткових касових ордерів на здану виручку в центральну касу підприємства. При перевірці товарних звітів бухгалтер контролює, з одного боку, правильність списання реалізованих товарів матеріально-відповідальною особою, а з іншого − правильність оприбуткування виручки за ці товари. Перевірені звіти матеріально-відповідальних осіб і додані до них документи є підставою для відображення руху товарів на рахунках бухгалтерського обліку.

На підставі наказу про проведення інвентаризації здійснюється перевірка фактичних залишків матеріальних цінностей.

Мета її проведення:

 • контроль за збереженням матеріалів і роботою матеріально відповідальних осіб, перевірка якісного стану матеріальних цінностей;

 • перевірка реальності показників обліку товарних залишків і усунення розбіжностей;

 • виявлення залежалих товарів, що не користуються попитом споживачів для прийняття відповідних заходів керівництвом.

До початку інвентаризації в бухгалтерії повинно бути закінчено опрацювання всіх документів по надходженню, відпуску товарів, зроблено відповідні записи в регістрах синтетичного і аналітичного обліку і виведені залишки на рахунках на день інвентаризації.

Матеріально відповідальні особи до початку інвентаризації повинні дати розписку в тому, що всі прибуткові і видаткові документи ними здані в бухгалтерію і що ніяких не оприбуткованих або не списаних на видаток цінностей у них немає. Дані інвентаризації записуються в акти інвентаризації, які складаються в двох екземплярах і підписуються головою і членами комісії. В бухгалтерії фактичні залишки товарів, зафіксовані в інвентаризаційному опису, звіряються з даними бухгалтерського обліку.

Таблиця 2.1.1

Основна кореспонденція рахунків з обліку товарів, що використовується

КПК «Мінос» за квітень 2014р.Зміст

Згідно нормат. документів

На КПК «Мінос»

Сума, грн

Дт

Кт

Дт

Кт

1

Передані товари зі складу у роздріб (переміщення №156 від 02.04.2014 – Додаток В.4)

282

281

28.2

28.1

8010

2

Надійшли і оприбутковані товари від постачальників (видаткова накладна №1244 від 30.04.14 – дод. В.1

282

631

28.2

63.1

9749,75

3

Відображено податковий кредит

641

631

64.4

63.1

1949,95

4

Встановлена торгівельна націнка (35%)

282

285

28.2

28.5

2803,5

5

Реалізовано товари покупцям (н.№174 від 01.04.14 – дод.Д.2)

361

702

36.1

70.2

1343

6

Відображено податкове зобов’язання

702

641

70.2

641.5

223,83

7

Списується сума товарної націнки

285

282

28.5

28.2

2803,5

8

Повернення товарів постачальникам (розрахунок-коригування – дод. 13)

631

282

63.1

28.1

474,85

9

Списується собівартість реалізованих товарів.

902

791

282

902

90.2,

79.1

28.2,

90.2

872,95

872,95

Таким чином, завдяки документуванню та інвентаризації забезпечується систематичне хронологічне спостереження за запасами підприємства: оцінці та калькулюванню − вартісне вимірювання товарних запасів; рахункам та подвійному запису − групування та систематизація даних про наявність та рух запасів; балансу та іншим формам фінансової звітності − підсумкове узагальнення даних про запаси та забезпечення необхідною інформацією апарату управління.

Для покращення ситуації з надходження і реалізації товарних запасів і зменшення збитку, а в подальшому отримання прибутку на базовому підприємстві необхідно розробити стратегію по реалізації товарно-матеріальних цінностей, яка в свою чергу залежить від терміну поставки і асортименту товарів, які пропонуються покупцям. Дане співвідношення веде до величини отримання виручки від реалізації і збільшує товарооборот.

Для зростання прибутку від реалізації товарів досліджуваному підприємству необхідно виявити додаткові резерви його росту: асортиментна структура, склад товарообороту за видами продажу, комерційних угод, цінова політика тощо.

  1   2   3   4   5

скачати

© Усі права захищені
написати до нас