1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Ім'я файлу: geogr._transportu_kurs_lekciy (1).docx
Розширення: docx
Розмір: 397кб.
Дата: 22.03.2021
Пов'язані файли:
Тема 1. Вступ до філософії. Історичні типи світоглядів..docx
ЕССЕ.docx
Реферат.docx

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки Географічний факультет

Кафедра економічної та соціальної географії


МАКОВЕЦЬКА ЛАРИСА

ГЕОГРАФІЯ ТРАНСПОРТУ
Конспект лекцій

Луцьк – 2016

УДК 911.3:33:338.47(075.2) ББК 65.049я73-2+65.37я73-2 Г35

Рекомендовано до друку науково-методичною радою Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (протокол № 6 від 17.02.16 р.)


Рецензенти:

Фесюк В. О. доктор географічних наук, професор кафедри географії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

Мандрик І. П. кандидат географічних наук, доцент кафедри країнознавства та міжнародних відносин Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.
Г 35 Географія транспорту: Курс лекцій / Л. О. Маковецька. Луцьк: Східноєвроп. націон. ун-т ім. Лесі Українки, 2016. 118 с.
Конспект лекцій «Географія транспорту» розроблено для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки «6.040104 Географія», спеціальності «Економічна та соціальна географія» освітнього ступеня

«Бакалавр».

Опрацьовано основні теоретичні теми курсу, поставлено контрольні запитання до поданого матеріалу, запропоновано список рекомендованої літератури.

УДК 911.3:33:338.47(075.2) ББК 65.049я73-2+65.37я73-2

МаковецькаЛ.О., 2016 Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2016

ЗМІСТ

Вступ 4

Предмет та завдання географії транспорту 5

Роль транспорту в національній економіці 10

Транспортна система та її структура 20

Фактори, які впливають на формування транспортних систем 32

Транспортна мережа та шляхи сполучення 42

Економіко-географічна характеристика та техніко-економічні особливості окремих видів транспорту України 52

Історія розвитку транспорту та сучасні транспортні системи світу 75

Інтеграція транспортної системи України в європейські та світові транспортні мережі 91

Список використаної джерел 101

Вступ


Входження України до європейського економічного, політичного, правового, наукового та культурного простору, сучасні інтеграційні європейські процеси в галузі освіти (“Сорбонсько-Болонський процес”) і посідання там місця, що відповідає рівню високорозвиненої держави, потребує удосконалення підготовки фахівців відповідних галузей. Шукати шляхи підвищення ефективності вищої освіти можна лише на основі глибокого аналізу взаємодії таких взаємопов’язаних факторів, які проявляються у трикутнику – ринок освітніх послуг, ринок праці та якість підготовки.

У стратегії після кризового розвитку України транспорт відіграє одну з головних ролей. Безперебійно діюча транспортна система є матеріальною основою, без якої досягнення стійкого економічного зростання неможливе.

Курс «Географія транспорту» – дисципліна навчального плану напряму підготовки 6.040104 «Географія» «Цикл дисциплін вільного вибору». Обсяг курсу для студентів денної форми навчання 16 годин лекцій, 16 годин практичних занять, форма контролю – залік; для заочної форми навчання – 4 години лекцій, 4 години практичних занять, форма контролю залік.

У виданні представлено систематизовану інформацію з ряду географічних дисциплін, яка максимально наближена до практичної діяльності майбутнього фахівця. Під час вивчення студенти повинні засвоїти загальні теоретичні основи географії транспорту, зокрема, формування транспортної системи з її транспортною мережею та транспортною інфраструктурою, основні види транспорту та фактори впливу на його діяльність, етапи формування сучасної транспортної системи України і світу, інтеграційні процеси можливостей входження Української транспортної системи у європейський та світовий транспортний потік.

Матеріали лекцій можуть використовуватись також працівниками транспортних і експедиторських підприємств, місцевих органів виконавчої влади, користувачами послуг усіх видів транспорту.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

скачати

© Усі права захищені
написати до нас