Ім'я файлу: Тема 1. Вступ до філософії. Історичні типи світоглядів..docx
Розширення: docx
Розмір: 22кб.
Дата: 03.02.2021
Пов'язані файли:
ЕССЕ.docx
geogr._transportu_kurs_lekciy (1).docx
Реферат.docx

Тема 1. Вступ до філософії. Історичні типи світоглядів.

Завдання 1. Специфіка філософського знання.
1)Філософія – це система певних знань про природу, суспільство, людину, процес її мислення, пізнання. Ці знання у порівнянні з природничими мають свої особливості. 1. Філософські знання мають найбільш високий рівень узагальнення, в результаті якого виділяють спільні риси, ознаки, відношення речей і процесів, що мають місце в об’єктивному світі. Процес узагальнення здійснюється шляхом абстрагування – логічного засобу відхилення від того, що не є предметом дослідження на даному етапі пізнання, і концентрації уваги на тому, що є таким предметом.
2) Філософія і мистецтво пов’язані між собою. Філософія як і мистецтво це відображення етичного та естетичного відношення людини до світу. Ці дві науки вивчають і відображають духовне життя суспільства, вони є однією з форм суспільної свідомості. Людина за своєю суттю є істотою творчою, тому будучи орієнтованим на творчості людини, її філософське мислення є постійним прагненням до мудрості.

Філософія як і мистецтво передусім учить мислити, вчить проблемному, творчому підходу до своєї тематики.
3) Онтологія - це окремий філософський напрям, який досліджує сутність буття світу, основи всього існуючого. Вона вивчає найзагальніші форми буття, абстрагуючись від їх конкретного змісту. Ці форми виражаються в основних онтологічних категоріях: буття, небуття, матеріальне та ідеальне, матерія й свідомість, простір і час, рух, розвиток, перервність, неперервність та ін.

Гносеологія напрям котрий досліджує можливості пізнання людиною світу й самої себе, а також загальні передумови, засоби й закономірності пізнання.

Антропологія - це філософське вчення, яке аналізує людину як розумну істоту. Близькою до філософської антропології є антропософія, яка не просто вивчає людину, але й намагається зрозуміти сенс її життя.
4) В історії філософії існувала спроба виділити основне питання філософії, Воно було в найбільш узагальненому вигляді сформульоване Ф. Енгельсом у праці "Людвиг Фоєрбах і кінець класичної німецької філософії". За Ф.Енгельсом, основне питання філрософії - це питання про відношення мислення до буття, свідомості до матерії, природи. Основне питання філософії, згідно з Енгельсом, розглядається з двох боків:
♦️ Що є первинним - мислення чи буття, природа чи дух, що кого породжує і визначає, тобто що чому передує: матеріальний світ свідомості чи свідомість матеріальному світові?
♦️ Як відносяться наші думки про світ, що нас оточує, до самого цього світу? Чи спроможне наше мислення пізнати дійсний світ, дати вірне відображення дійсності? тобто: доступний чи недоступний оточуючий світ для пізнання?

Завдання 2. Міфологія як особливий тип світогляду
1.1. Прочитайте

М. Мамардашвілі «Необхідність себе. Ведення в філософію». Глава 1. Поява філософії на тлі міфу. (http://psylib.org.ua/books/mamar02/txt01.htm)

1.2. Дайте відповіді на запитання, спираючись на прочитане (стисло):

1) Що таке міф як особливий тип світогляду?

Міф є історично першою формою самосвідомості, котра відокремилася від практики. Тут криються витоки його антропоморфізму. Для міфологічного світогляду характерним є, по-перше, усвідомлення роду як колективної особи, переконаної у наявності спільного предка — тотема.

2) Яку роль він відіграє у розвитку людства?

Найбільш вивченими історичними формами його є міф та релігія.У найдавніших світоглядних системах всіх народів міфи про природу займають значне місце. Найбільш древніми були міфи про тварин, походження сонця, місяця, зірок. Далі у більш розвинених міфологічних системах широко представлені космогонічні й антропогонічні міфи.

3) Які особливості (характерні риси) притаманні такому світобаченню?

Міфологічній формі світогляду притаманні антропоморфізм, тобто ототожнення природних сил з людськими, одухотворення їх. Тому усвідомлення факту поділу світу на світ речей та світ антропоморфних істот означало початок розпаду міфу. Релігія є більш пізньою та зрілою формою світогляду людства, а тому і більш дослідженою. В ній буття осягається іншими, ніж у міфі засобами. В релігійній свідомості вже чітко розділяються суб'єкт і об'єкт, а отже, долається характерна для міфу неподільність людини й природи і закладаються основи проблематики, яка стане специфічною для філософії

4) А які б ще характерні риси Ви могли б додати? За можливості, проілюструйте це прикладами.

Всі предмети природи не тільки здавались живими, одушевленими, а до них і ставились ритуально. Як вказує Мірча Еліаде (1907-1986), в “первісній, або архаїчній, свідомості предмети зовнішнього світу – так же, зрештою, як і самі людські дії – не мають самостійної, внутрішньо властивої їм цінності.

5) Як Ви вважаєте, чим міфологічний світогляд відрізняється від релігійного?

Релігія є більш пізньою та зрілою формою світогляду людства, а тому і більш дослідженою. В ній буття осягається іншими, ніж у міфі засобами. В релігійній свідомості вже чітко розділяються суб'єкт і об'єкт, а отже, долається характерна для міфу неподільність людини й природи і закладаються основи проблематики, яка стане специфічною для філософії. В релігії ідея відділяється від матерії і навіть протиставляється їй.

Завдання 3. Особливості релігійного світогляду та світові релігії.


    1. Ознайомтесь із презентаціями студентів
    1. Дайте відповіді на запитання (стисло):

1)Які типи релігій Вам відомі?

В наш час їх існує три –буддизм, християнство, іслам.

2)Згадайте з курсу «Історія культури» які первісні (рані) релігії Вам відомі. Дайте їм визначення;

До ранніх форм релігії належать: магія і фетишизм, тотемізм і анімізм, землеробський культ і шаманізм, які виникли в період формування і розвитку родового ладу (від 100 до 40 000 років тому). Цей родоплемінний лад пройшов три основні фази: ранній та пізній (розвинутий) матріархат і патріархат. Кожній фазі відповідала своя форма релігійних уявлень: ранньому матріархату - тотемізм, пізньому - землеробський культ, патріархату - шаманізм. Але всі ці форми вірувань супроводжувалися фетишизмом і магією, анімізмом і аніматизмом.

3) Які форми релігії склалися в умовах розвинутого суспільства, висвітлюючи соціально-політичні порядки та закріплюючи культ, властивий тільки певному народові.

Релігію творить народ, він є і суб'єктом і об'єктом релігійної творчості, яка в історії виступала джерелом потужних зрушень у суспільстві. В релігії поряд із світовідчуттям добре розвинене світорозуміння, тобто є релігійна ідея, яка обґрунтовується теологами. Але в тому й полягає особливість і привабливість релігійного світогляду, що в ньому ідея пройнята своєрідно екзальтованим почуттям, вона переживається і підживлює віру.

4)З’ясуйте, в яких країнах виникли такі релігії: індуїзм, іудаїзм, сикхізм, синтоїзм, зороастризм, даосизм, конфуціанство, джайнізм? Які з них є монотеїстичними? Чи було створено загальне письмове джерело? Чи є в них уявлення про Першо-предків чи першо-начала? Які б з них Ви могли назвати релігійно-філософськими?*

Індуїзм — це третя за кількістю послідовників релігія у світі після християнства та ісламу. Індуїзм сповідує понад 1033 млн людей, з яких близько 1000 млн проживають в Індії та Непалі. Серед країн, в яких прихильники індуїзму становлять значну частину населення є Бангладеш, Бахрейн, Бутан, Гаяна, Індія, Катар, Кувейт, Малайзія, Маврикій, Непал, Об'єднані Арабські Емірати, Оман, Реюньйон, Сінгапур, Суринам, Тринідад і Тобаго, Фіджі та Шрі-Ланка.

Формування класичного юдаїзму відбувалося в 1–6 ст. Саме тоді були створені основи Закону, теології та устрою повсякденного буття, що стали взірцем для наступних поколінь.

У середні віки переважна кількість євреїв мешкала в діаспорі: у країнах Європи, Африки та Близького Сходу.

Сикхі́зм - релігія, заснована у Пенджабі, в північно-західній частині півострова Індостан гуру Нанаком (1469—1539).

Нині сикх налічує близько 22 млн членів, з яких 83 % мешкає в Індії, 76 % індійських сикхів живуть у Пенджабі.

Синто́ або Синтої́зм - політеїстична язичницька релігія японців. В основі лежать анімістичні, фетишистичні, тотемістичні вірування.

Зороастри́зм або Маздеїзм - стародавнє пророцьке віровчення, в основі якого знаходиться проповідь давньоіранського пророка Заратустри, відома з зороастрійських гімнів — Гат, які дійшли до нас у складі Авести — священого зороастрійського канону.

Даоси́зм — китайське традиційне вчення, в якому присутні елементи релігії, містики, ворожіння, шаманізму, медитацій, а також традиційної філософії й науки.

Конфуціа́нство — китайська етично-філософська школа, основа китайського способу життя, принцип організації суспільства, засновником якої був китайський філософ Кунфу-цзи

Джайни — найзаможніша релігійна група Індії. Вони зберігають прадавню систему освіти, і їхня громада має найвищий відсоток грамотності серед інших релігійних груп у країні

5)Які історичні форми релігій не передбачають залежності віросповідання людини від етнічних, мовних та політичних зв’язків?

6)Що таке атеїзм?

Атеї́зм - світогляд, який характеризується відсутністю віри в існування будь-яких богів, духів, інших надприродних істот тощо. Атеїзм протиставляється вірі в існування надприродного — теїзму у формі багатобожжя або єдинобожжя. Деяким релігіям притаманна відсутність віри в персоніфікованого бога. Інколи такі релігії називають атеїстичними.

7)Які світові релігії Вам відомі?

У сучасному релігієзнавстві, в англомовній традиції, під поняттям «Світові релігії» зазвичай розуміють «основні релігії світу» і окрім буддизму, християнства та ісламу, також включають Даосизм, індуїзм, юдаїзм, конфуціанство, синтоїзм та інші.

Завдання 4. Для контролю своїх знань, знайдіть відповіді на тестові завдання.
У чому полягає сутність синкретизму як притаманного міфологічному світогляду відображення дійсності (виберіть одну або дві правильні відповіді):

а) визначення світу як єдиної цілісності, де світи богів, людей, тварин не відділені один від одного;

б) має характер моральних настанов, повчань;

в) подання у фантастично-казкових образах;

г) надання тваринам, предметам та явищам буття антропоморфних ознак?
Які характерні риси властиві католицтву, а які – православ’ю:

а) Святий Дух сходить від Бога-Отця;

б) Святий Дух сходить не тільки від Бога-Отця, але й від Бога-Сина;

в) існує тільки один голова Церкви;

г) існує видимий та невидимий голови Церкви.
Які характеристики притаманні католицтву, а які – протестантизму:

а) у практиці відсутнє іконошанування;

б) являє собою сукупність незалежних церков, церковних союзів і деномінацій;

в) керується рішеннями двадцяти одного Вселенського Собору;

г) вирізняється організаційною централізацією.
Яка з перелічених ідей не є спільною для іудаїзма та християнства:

а) очікування посланця-спасителя;

б) світ має початок та кінець згідно з Божим задумом;

в) Бог – єдиний верховний творець світу, охоронець справедливості та вищій законодавець моральних норм;

г) Христос – син Божий, посланий спокутувати всі гріхи людства.
Які з перелічених догматичних положень характеризують християнство, а які – іслам:

а) Бог – вищий законодавець моральних норм та охоронець справедливості;

б) Бог є відкритим кожній людині та бажає усім спасіння;

в) Бог завершив посилати свої настанови та не втручається у світо будівництво;

г) кожен віруючий має здійснити паломництво?
Які догматичні положення характеризують іслам, а які – буддизм :

а) світ та людина створені єдиним Богом;

б) сутністю існування людини в світі є страждання, яке кожна людина може припинити;

в) людина створена Богом за власною подобою для виконання обов’язку;

г) душа може перевтілюватися в різні тіла знову і знову.
Які положення характеризують віросповідальну практику католиків та православних християн, а які – мусульман:

а) існують певні види богослужінь (таїнств), через які на людину невидимо діє Божественна благодать;

б) богослужителі не наділені особливим сакральним статусом;

в) виділення чернецтва як особливого способу життя, що наближає людину до Бога;

г) віруючий має здійснювати п’ятиразову молитву.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас