Ім'я файлу: Реферат_Професія_вчитель_музики_Вовк_Таїсія (2).doc
Розширення: doc
Розмір: 124кб.
Дата: 04.11.2020
скачати
Пов'язані файли:


Реферат на тему:
«Професія Вчитель музики»

Підготувала:
Студентка МВ11Б
Вовк Таїсія


ХГПА


2020


Зміст 1. Завдання та обов’язки вчителя музики.

 2. Права вчителя музики.

 3. Відповідальність вчителя музики.

 4. Обов’язкові знання вчителя музики

 5. Взаємовідносини вчителя музики

 6. Кваліфікаційні вимоги вчителя музики

 7. Відео
1. Завдання та обов’язки вчителя музики

Вчитель музики:

1. Проводить навчання учнів відповідно до навчального плану, власного поурочного плану і розкладу занять.

2. Забезпечує виконання навчальної програми з музики, підготовки учнів на рівні вимог державного освітнього стандарту.

3. Застосовує у практичній педагогічній діяльності сучасні інформаційно-комунікаційні технології, запроваджує найбільш ефективні форми, прийоми й методи навчання з використанням новітніх технологій і технічних засобів.

4. Визначає завдання і зміст занять з урахуванням віку, підготовленості, індивідуальних, психофізичних особливостей учнів.

5. Організовує роботу предметних гуртків, проводить роботу з учнями.

6. Сприяє розкриттю обдарувань і здібностей учнів, ініціює різні форми співпраці з батьками, колегами та адміністрацією закладу освіти з розвитку талантів обдарованих дітей; залучає учнів до світу музичного мистецтва, розвиває мотивацію музично-естетичної діяльності, емоційно-почуттєвої сфери особистості, загально-навчальні, музично-творчі здібності шляхом залучення учнів до активної роботи з сприймання, розуміння та виконання музики, створює умови для художньо-творчої самореалізації учнів.

7. Стимулює соціалізацію учнів, формує в них культуру мови, загальну культуру, забезпечує передумови для свідомого вибору ними професійної орієнтації.

8. Інформує адміністрацію закладу освіти про стан та порушення умов, у яких здійснюється освітній процес та які впливають на працездатність учнів, вносить пропозиції щодо їх покращення.

9. Підтримує постійний зв´язок та співпрацює з батьками учнів (або особами, які їх замінюють) з метою взаємного інформування і створення сприятливих умов для навчання дітей.

10. Створює умови для дотримання законних прав і свобод учнів, захисту їх життя і здоров’я. Контролює дотримання учнями правил і норм техніки безпеки, протипожежної безпеки, правил безпечної поведінки.

11. Забезпечує додержання правил і норм техніки безпеки під час проведення уроків. Розміщує у кабінеті інструкції з техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежної безпеки, забезпечує їх виконання.

12. Турбується про збереження та поповнення навчально-матеріальної бази для викладання музики, обладнання та інвентарю, прийнятого на відповідальне зберігання згідно з відповідними документами.

13. Веде в установленому порядку тематичне, календарне, поурочне планування, класну документацію, здійснює поточний контроль за відвідуванням і успішністю учнів, виставляє оцінки в класний журнал, щоденник учня, своєчасно подає адміністрації закладу освіти звітні дані.
14. Систематично підвищує свою професійну кваліфікацію, бере участь у діяльності методичного об´єднання таінших формах методичної роботи, постійно працює над вдосконаленням власної професійної компетентності, проходить атестацію на відповідну кваліфікаційну категорію.

15. Бере участь у роботі педагогічної ради, нарадах, інших організаційних заходах, які проводяться адміністрацією закладу освіти.

16. Замінює на уроках тимчасово відсутніх вчителів згідно з розпорядженнями заступника директора з навчально-виховної роботи.

17. Чергує відповідно до графіку чергувань на перервах та у позаурочний час.

18. Проходить періодичні планові медичні обстеження.

19. При настанні нещасних випадків, травмування учнів негайно повідомляє про це адміністрацію закладу освіти, вживає заходів щодо надання першої долікарської допомоги, забезпечує подальше інформування батьків постраждалого учня про випадок травмування.

20. Дотримується Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку, інших нормативних стандартів закладу освіти.

21. Дотримується етичних норм поведінки в закладі освіти, побуті, в громадських місцях. Надає учням та оточуючим приклади поведінки відповідно до високого громадського статусу педагога.
 

2. Права вчителя музики

Вчитель музики має право:

1. Вносити пропозиції щодо удосконалення освітнього процесу і брати участь у їх практичній реалізації.

2. Захищати свою професійну честь і гідність.

3. Ознайомлюватися зі скаргами та іншими документами, що містять оцінку його діяльності, і давати свої пояснення.

4. Вільно вибирати форми, методи, засоби навчання й виховання.

5. Надавати обов’язкові розпорядження учням під час занять і перерв, які стосуються організації занять, дотримання дисципліни і безпечної поведінки.

6. Підвищувати кваліфікацію та проходити атестації на відповідну кваліфікаційну категорію.

7. Вносити пропозиції щодо дисциплінарної відповідальності учнів за вчинки, які дезорганізують освітній процес.

8. Вносити пропозиції щодо відзнаки учнів та заохочення їх до навчання.

9. Брати участь у шкільних, районних, міських конкурсах професійної майстерності.

10. Користуватися відпустками, надбавками, різними видами пільг та заохочень, гарантіями та правами, передбаченими для педагогічних працівників чинним законодавством.

  
3. Відповідальність вчителя музики

У встановленому законодавством України порядку вчитель музики несе відповідальність:

1. За життя і здоров’я учнів під час освітнього процесу.

2. Реалізацію в повному обсязі навчальних програм відповідно до навчального плану і розкладу занять.

3. Ведення документації в межах своїх повноважень.

4. Порушення прав і свобод учня.

5. Невиконання чи неналежне виконання положень Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку, наказів, розпоряджень директора закладу освіти, посадових обов´язків, встановлених цією інструкцією.

6. За застосування, в тому числі одноразове, методів виховання, пов’язаних з фізичним і/чи психічним насиллям над особистістю учня, а також скоєння іншого аморального вчинку вчитель може бути звільнений з посади відповідно до трудового законодавства і Закону України “Про освіту”.

7. Спричинення закладу освіти чи учасникам освітнього процесу збитків у зв’язку з невиконанням своїх посадових обов’язків.

4.Обовязкові знання вчителя музики
Вчитель музики повинен знати:

1. Вимоги чинного законодавства.

2. Основні напрямки та перспективи розвитку освіти і педагогічної науки.

3. Державну мову.

4. Організацію освітнього процесу і методи управління ним.

5. Теорію та методику навчання й виховання, навчальні плани, програми.

6. Педагогіку, загальну та вікову психологію, фізіологію дітей та підлітків.

7. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів.

8. Вимоги до ведення навчальної документації закладу освіти.
 5. Взаємовідносини вчителя музики

Вчитель музики взаємодіє з:

 • учнями, їхніми батьками або особами, які їх заміняють;

 • заступником директора з НВР;

 • адміністрацією закладу освіти;

 • педагогічним колективом;

 • методичними об’єднаннями.


 6. Кваліфікаційні вимоги вчителя музики

1. Вчитель повинен мати відповідну фахову освіту; забезпечувати нормативні рівні і стандарти навчально-виховної роботи, відповідати загальним етичним та культурним вимогам до педагогічних працівників.

2. Раз на 5 років проходити навчання на курсах підвищення кваліфікації з предмету.

3. Учитель ІІ категорії має фахову вищу освіту, відповідає вимогам встановленим до працівників з кваліфікаційною категорією «спеціаліст», постійно вдосконалює свій професійний рівень; використовує диференційований та індивідуальний підхід до учнів; володіє сучасними освітніми технологіями, формами, методами організації освітнього процесу, застосовує інноваційні технології; знає основні нормативно-правові акти у галузі освіти; користується авторитетом серед колег, учнів та батьків.

4. Учитель І категорії відповідає вимогам встановленим до працівників з кваліфікаційної категорії «спеціаліст ІІ категорії», використовує методи компетентно орієнтованого підходу до організації освітнього процесу; володіє технологіями творчої педагогічної діяльності з урахуванням особливостей навчального матеріалу та здібностей учнів; впроваджує передовий педагогічний досвід; формує навички самостійно здобувати знання і застосовувати їх на практиці; уміє лаконічно, образно і виразно подати матеріал; вміє аргументувати свою позицію та володіє ораторським мистецтвом.

Учитель «вищої категорії» відповідає вимогам встановленим до працівників з кваліфікаційної категорії «спеціаліст І категорії», володіє інноваційними освітніми методиками й технологіями, активно їх використовує та поширює в професійному середовищі; володіє широким спектром стратегій навчання; вміє продукувати оригінальні, інноваційні ідеї; застосовує нестандартні форми проведення уроку; активно впроваджує форми та методи організації освітнього процесу, що забезпечує максимальну самостійність навчання учнів, вносить пропозиції щодо вдосконалення освітнього процесу в закладі освіти.

  


7. Відео:

«Відповідальність вчителя» 6 хв.


https://www.youtube.com/watch?v=tRz021q_dgo -


«Презентація вчителя музики» 3хв.
https://www.youtube.com/watch?v=Ds1Y-P2ghL0

скачати

© Усі права захищені
написати до нас