1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Ім'я файлу: Методи, способи та стилі адміністративного управління в сучасних
Розширення: docx
Розмір: 109кб.
Дата: 24.11.2022
скачати
Пов'язані файли:
Фактори і резерви підвищення продуктивності праці персоналу підп
Фактори і резерви підвищення продуктивності праці персоналу підп
Аналітика цін на салат.docx
Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту.docx
lkostenko_omfdfexz.rld.docx
Розвиток вищих психічних функцій в онтогенезі.docx
analizrizikivprimanevruvanniuzonibojovihdijumori_acl3gokc.ucx.do
Методи, способи та стилі адміністративного управління в сучасних умовах.

ЗМІСТ


ВСТУП 2

РОЗДІЛ 1. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІЙ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ МЕТОДІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 5

1.1 Основні завдання функцій адміністративного менеджменту 5

1.2 Класифікація адміністративних методів управління 11

Висновки до розділу 1 13

РОЗДІЛ 2 15

СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ МЕХАНІЗМУ АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ПРОЦЕСІ ОРГАНІЗАЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА 15

«ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ» 15

2.1 Оцінка організаційної структури досліджуваної державної установи з позиції адміністративного менеджменту 15

2.2 Аналіз управлінських технологій адміністративного менеджменту в процесі організації функціонування досліджуваної установи 16

Переваги індивідуального плану для ДП «Тернопільстандартметрологія» 22

Особливості планування трудового процесу в ДП 23

2.3 Характеристика чинників забезпечення ефективності використання механізму адміністративний менеджмент в процесі організації функціонування досліджуваної державної установи 24

Кількісний склад працівників досліджуваного підприємства станом на 01.04.2020 року 26

Висновки до розділу 2 28

РОЗДІЛ 3. 29

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ПРОЦЕСІ ОРГАНІЗАЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ 29

ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ 29

3.1 Впровадження елементів проектної організаційної структури в процесі організації функціонування державної установи 29

3.2 Формування системи аудиту якості для підвищення ефективності організації функціонування державної установи 33

Висновки до розділу 3 36

ВИСНОВКИ 37

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 39


ВСТУПВ умовах трансформацiйної економiки великої актуальностi набувають питання пiдготовки фахiвцiв в галузi управлiння персоналом пiдприємства та органiзацiй для нацiонального господарства України.

При цьому важливу роль надається не тiльки використовуваного iноземного, а й наявного досвiду вiтчизняними пiдроздiлами за роки переходу держави до ринкових вiдносин. В умовах сучасної економiки особливого значення набувають питання практичного застосування сучасних форм та методiв управлiння персоналом, що дозволяють пiдвищити соцiально-економiчну ефективнiсть туристичного пiдприємства. Успiх роботи пiдприємства (органiзацiї, фiрми) забезпечують працiвники,якi там працюють . Саме тому сучасна концепцiя управлiння пiдприємством припускає видiлення з великого числа сфер управлiнської дiяльностi тiєї, яка найбiльш пов'язана з управлiнням кадровою складовою виробництва – персоналом туристичного пiдприємства.

Розвиток суспiльства нерозривно пов’язаний з динамiчними оновленнями систем управлiнських вiдносин, що проявляється у виникненнi нових форм та методiв виробництва, формуваннi глобальної системи торгiвлi та фiнансiв, розробцi сучасної концепцiї управлiння персоналом пiдприємства, дiяльностi промислових та фiнансових груп, транснацiональних компанiй i банкiв, якi є власниками великої частини створених у свiтовiй економiцi товарiв, капiталiв та технологiй. Складовими кадрового господарства пiдприємств є кадрова полiтика, управлiння персоналом, адмiнiстративне регулювання (кадрова робота).

В Українi система управлiння персоналом,на жаль, є нерозвинутою, i потребує ретельного удосконалення та розвитку. Тому, тема управлiння персоналом є актуальною в нашiй країнi на сьогоднi, так як успiх пiдприємства безпосередньо залежить вiд певних людей, їх знань та вмiнь, компетентностi, квалiфiкацiї, дисциплiни, мотивацiй, здатностi вирiшувати проблеми, вмiннi навчатись чомусь нового. Для того, щоб органiзацiя працювала ефективно, необхiдно правильно органiзувати роботу персоналу, при цьому постiйно контролюючи дiяльнiсть працiвникiв, використовуючи рiзнi методи та форми управлiння персоналом.

Робота з персоналом – одна з найважливiших функцiй управлiнської дiяльностi менеджера. Серед багатьох проблем кадрової роботи на пiдприємствi найбiльш поширеними є: - правильний пiдхiд до органiзацiї управлiння персоналом; - розробка методик проведення якiсного вiдбору претендентiв на посади; - квалiфiковане узгодження кадрової полiтики зi стратегiчними цiлями пiдприємства; - аналiз та оцiнка роботи персоналу.

Перетворення форм та методiв управлiння в пiдприємницьких структурах, спрямоване на розвиток пiдприємливостi, стане ефективним у тому випадку, якщо буде здiйснюватися людьми, здатними на високому професiйному рiвнi вирiшувати завдання управлiння персоналом фiрм, скеровувати трудовий потенцiал персоналу на досягнення мети та цiлей пiдприємства. Керiвники всiх рiвнiв повиннi вмiти розбиратися в основах кадрового менеджменту, умiти професiйно оцiнювати трудовi вiдносини, що складаються у командах, скеровувати роботу лiдера таким чином, щоб це служило iнтересам як пiдприємства в цiлому, так i кожного її члена. Служби управлiння персоналом, як правило, мають низький органiзацiйний статус, є слабкими в професiйному вiдношеннi.

Через це вони не виконують цiлий ряд завдань по управлiнню персоналом i забезпеченню нормальних умов його роботи. Найважливiшi в їх числi є такими : соцiально-психологiчна дiагностика; аналiз особистих взаємин, вiдносин керiвництва; управлiння виробничими i соцiальними конфлiктами,стресами; iнформацiйне забезпечення системи кадрового управлiння; управлiння зайнятiстю; оцiнка i пiдбiр кандидатiв на посади; аналiз кадрового потенцiалу i потреби в персоналi; маркетинг кадрiв; планування i контроль дiлової кар'єри; професiйна i соцiально-психологiчна адаптацiя працiвникiв; управлiння трудовою мотивацiєю; правовi питання трудових вiдносин.

Тема роботи актуальна оскiльки безпосередньо пов'язана з рiшенням найважливiшої задачi - удосконалення системи управлiння персоналом на пiдприємствi , як один з найважливiших чинникiв функцiонування i розвитку органiзацiї в умовах ринкової економiки.

Мета роботи: дослiдження теоретико-методологiчних проблем управлiння пiдприємства, та розробка практичних рекомендацiй щодо його покращення

. Завдання роботи:

1. узагальнити теоретичнi аспекти управлiння персоналом, розкрити сутнiсть поняття ― управлiння персоналом, як управлiнської категорiї;

2. дослiдити процеси планування, вiдбору i оцiнки продуктивностi персоналу органiзацiї для створення умов бiльш ефективної працi;

3. проаналiзувати дiяльнiсть пов'язану з управлiнням персоналу;

4. визначити шляхи удосконалення системи мотивацiї управлiнського персоналу через забезпечення її гнучкостi та вiдображення iндивiдуального вкладу працiвника в досягнення поточних i кiнцевих результатiв роботи пiдприємства;

5. дослiдити вiтчизняний та iноземний досвiд управлiння персонал


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

скачати

© Усі права захищені
написати до нас