1   2   3   4   5   6   7
Ім'я файлу: ДПИЛОМ.pdf
Розширення: pdf
Розмір: 1893кб.
Дата: 24.11.2022
скачати
Пов'язані файли:
06-08-166-М.docx

Міністерство освіти і науки України
Національний університет водного господарства та природокористування
Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту
Кафедра економіки підприємства і міжнародного бізнесу
КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА
здобувача вищої освіти першого (бакалаврського) рівня
за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
на тему:
«ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ ЙОГО
ПОКРАЩЕННЯ»
(на прикладі ПАТ «ЄВРОШПОН-СМИГА», смт Смига, Дубенський р-н,
Рівненська обл.)
Виконав: студент 4курсу
Групи ЕП-41+інт
Спеціальності 076
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Аванесян Є.С.
Керівник: к.е.н., професор
Кузнєцова Т.В.
Рецензент: к.е.н., професор
Кушнір Н.Б.
Рівне-2021

УДК 658.589
Кваліфікаційна бакалаврська робота «Оцінка фінансового стану підприємства та шляхи його покращення» (на прикладі ПАТ «ЄВРОШПОН-
СМИГА», смт. Смига, Дубенський р-н, Рівненська обл.) / Є.С. Аванесян. Рівне:
НУВГП, 2021.
– ? с.
В кваліфікаційній дипломній роботі досліджено теоретико-методичні основи оцінювання фінансового стану промислового підприємства. Розглянута
інформаційна база оцінки фінансового стану підприємства. Розглянуті показники комплексної оцінки фінансового стану підприємства. Проведено аналіз фінансово- економічних результатів діяльності ПАТ «ЄВРОШПОН-СМИГА». Обґрунтовано економічні заходи по покращенню фінансового стану.
Ключові слова: фінансовий стан, фінансова діяльність, ліквідність, фінансова рівновага, ділова активність.
In the qualifying diploma work, the theoretical and methodological bases for assessing the financial condition of an industrial enterprise are investigated. The information base for evaluating the financial state of the enterprise is examined. The indicators of a comprehensive assessment of the financial condition of the enterprise are considered. The analysis of the financial and economic performance of PJSC
"EUROSHPON-SMIGA" was carried out. Economic measures for improving the financial condition were substantiated.
Keywords: financial condition, financial activity, liquidity, financial equilibrium, business activity.
© Аванесян Є.С., 2021
© НУВГП, 2021

3
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту
Кафедра економіки підприємства і міжнародного бізнесу
Пояснювальна записка
до кваліфікаційної роботи
здобувача вищої освіти першого (бакалаврського) рівня
за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
на тему
«ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ
ЙОГО ПОКРАЩЕННЯ»
(на прикладі ПАТ «ЄВРОШПОН-СМИГА», смт Смига, Дубенський р-н,
Рівненська обл.)
Виконав: студент 4 курсу, групи ЕП-41+інт
Спеціальності 076
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Аванесян Є.С.
Керівник: к.е.н., професор
Кузнєцова Т.В.
Рецензент: к.е.н., професор
Кушнір Н.Б.
Рівне- 2021 рік

4
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
Навчально-науковий _________інститут економіки та менеджменту__________
Кафедра економіки підприємства і міжнародного бізнесу_______
Освітній ступінь ______________________бакалавр__________________________
Спеціальність (напрям підготовки)__076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»_________________________________________________________
«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Завідувач кафедри___економіки____ підприємства_________________ к.е.н., професор_______ Н.Б.Кушнір
“____” ______________2021 року
З А В Д А Н Н Я
ДЛЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ (ПРОЄКТУ) СТУДЕНТА
__________________Аванесяну Євгенію Сергійовичу_____________
(прізвище, ім̒я, по батькові)
1. Тема роботи (проєкту)____«Оцінка фінансового стану підприємства та
шляхи його покращення» (на прикладі ПАТ «ЄВРОШПОН-СМИГА»,
смт Смига, Дубенський р-н, Рівненська обл.)____________________________
___________________________________________________________________ керівник роботи (проєкту) Кузнєцова Тетяна Володимирівна, к.е.н., професор ,
( прізвище, ім̒я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання) затверджені наказом університету С№312 від“27”04. 2021 року
2. Строк подання студентом роботи (проєкту) 15 червня 2021 року
3. Вихідні дані до роботи (проєкту)___фінансова, бухгалтерська і статистична
звітність
про
результати
виробничо-господарської
діяльності
ПАТ
«ЄВРОШПОН-СМИГА» за період 2017-2020 рр., довідкова і нормативна
література за темою дослідження
______________________________________________
4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити)__ВСТУП. РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ
ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА. РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ФІНАНСОВО-
ЕКОНОМІЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ І ФІНАНСВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА
2017-2020РР. (НА ПРИКЛАДІ ПАТ «ЄВРОШПОН-СМИГА»). РОЗДІЛ 3.
ОБГРУНТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЗАХОДІВ ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВОГО
СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА. ВИСНОВКИ._________________________________
_____________________________________________________________________
5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень)
______________________________________________________________________
_______________Мультимедійна презентація та роздатковий матеріал._______
______________________________________________________________

5 6. Консультанти розділів роботи (проєкту)
Розділ
Прізвище, ініціали та посада
Консультанта
Підпис, дата завдання видав завдання прийняв
1
Кузнєцова Т.В., професор
2
Кузнєцова Т.В., професор
3
Кузнєцова Т.В., професор
7.
Дата видачі завдання
_______
21.10.2021р.__________________________________
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
№ з/п
Назва етапів кваліфікаційної роботи (проекту)
Строк виконання етапів роботи
(проєкту)
Примітка
1.
Обґрунтування теми кваліфікаційної
роботи
2.
Розроблення плану кваліфікаційної
роботи
3.
Опрацювання теоретичного розділу
кваліфікаційної роботи
4.
Опрацювання аналітичного розділу
кваліфікаційної роботи
5.
Опрацювання розрахункового розділу
кваліфікаційної роботи
6.
Оформлення роботи, написання вступу,
висновків, оформлення списку
літератури, додатків
7.
Розроблення електронної презентації
результатів та роздаткового матеріалу
8.
Здача кваліфікаційної роботи на кафедру
9.
Рецензування кваліфікаційної роботи
10. Захист кваліфікаційної роботи
Студент
_________ _____Аванесян Є.С._________
(підпис) (прізвище та ініціали)
Керівник роботи (проєкту)
____________
_______Кузнєцова Т.В._______
(підпис) (прізвище та ініціали)

6
ЗМІСТ
ВСТУП ...................................................................................................................... 7
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО
СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА .................................................................................... 11 1.1. Завдання і інформаційна база оцінки фінансового стану підприємства ... 11 1.2. Показники комплексного оцінювання фінансового стану ......................... 16 1.3. Антикризове управління фінансовими ресурсами як інструмент покращення фінансового стану .......................................................................... 26
РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ І
ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА 2017-2020 РОКИ (НА
ПРИКЛАДІ ПАТ «ЄВРОШПОН-СМИГА») ........................................................ 33 2.1. Характеристика об’єкта дослідження і аналіз динаміки основних економічних показників ..................................................................................... 33 2.2. Аналіз складу майна і джерел його утворення ........................................... 38 2.3. Оцінка ліквідності і платоспроможності підприємства за даними П(С)БО
№2 ........................................................................................................................ 41 2.4. Оцінка фінансової стабільності ................................................................... 47 2.5. Аналіз ефективності використання оборотного капіталу .......................... 50 2.6. Аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості .................................. 54 2.7. Оцінка ділової активності підприємства .................................................... 60 2.8. Оцінка фінансово-економічних результатів та прибутковості діяльності підприємства ....................................................................................................... 63
РОЗДІЛ 3. ОБГРУНТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЗАХОДІВ ПОКРАЩЕННЯ
ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ...................................................... 69 3.1. Оцінка впливу управління дебіторською заборгованістю на фінансовий стан ....................................................................................................................... 69 3.2. Оцінка впливу диверсифікації виробництва на фінансовий стан ............. 76 3.3. Пропозиції щодо формування моделі управління дебіторською заборгованістю .................................................................................................... 81
ВИСНОВКИ ........................................................................................................... 93
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ............................................................... 96
ДОДАТКИ ............................................................................................................ 100

7
ВСТУП
Актуальність теми.
В ринковій економіці, кожний суб’єкт підприємницької діяльності, кожне підприємство аналізує показники фінансового стану, за яких воно стабільно б зберігало здатність безперебійно виконувати свої зобов’язання фінансового характеру перед своїми партнерами, працівниками, власниками та державою. Набуваючи в ринкових умовах не уявної, а справжньої фінансової незалежності, несучи реальну економічну відповідальність за ефективність господарювання і за своєчасне виконання фінансових зобов’язань, підприємства здатні досягти стабільності своїх фінансів лише при суворому додержанні принципів комерційного розрахунку, головним серед яких є зіставлення витрат і результатів, одержання максимального прибутку за мінімальних витрат. Саме ця умова є визначальною для формування фінансового стану підприємства.
Проблемам аналізу та поліпшення фiнансового стану присвячено ряд робiт вiтчизняних та закордонних вчених, серед яких треба видiлити працi Бланка I.О.,
Олексюка О.С., Ковальова В.В., Стоянової Є.С., Шеремета А.Д., Крейнiної М.,
Альтмана Е., Хелферта Е., Рiшара Ж. та iнших.
Фінансовий стан підприємства — це складна, інтегрована за багатьма показниками характеристика якості його діяльності. У найконцентрованішому вигляді фінансовий стан підприємства можна визначити як міру забезпеченості підприємства необхідними фінансовими ресурсами і ступінь раціональності їх розміщення для здійснення ефективної господарської діяльності та своєчасного проведення грошових розрахунків за своїми зобов’язаннями. Таке трактування суті поняття «фінансовий стан» дає змогу розуміти під ним характеристику діяльності підприємства, у якій, як у дзеркалі, знаходять відображення у вартісній формі загальні результати роботи підприємства, в тому числі й роботи з управління фінансовими ресурсами.

8
Якщо параметри діяльності підприємства і розміщення його фінансових ресурсів відповідають критеріям позитивної характеристики фінансового стану, говорять про фінансову стійкість підприємства. У системі об’єктів фінансово- економічного аналізу саме їй належить провідна роль.
Фінансово-господарська діяльність підприємства забезпечується наявними фінансовими ресурсами (капіталом) — як власними, так і позиковими.
Їх розмір і стан розміщення в активи характеризується бухгалтерським балансом, який являє собою основне джерело аналізу фінансового стану. Валюта балансу відповідає на запитання про розмір фінансових ресурсів, якими володіє підприємство на звітну дату, а динаміка цього показника характеризує процес нарощування (або, навпаки, зменшення) фінансового потенціалу підприємства.
Ознакою фінансової стійкості будь-якого суб’єкта господарювання є постійне зростання валюти його балансу, тобто загальної суми його фінансових ресурсів.
Якщо має місце зменшення загальної суми фінансових ресурсів підприємства (валюти балансу), треба проаналізувати, за рахунок яких факторів це відбулося. Серед причин цього зменшення найважливіші такі:
 збитки від реалізації продукції і від позареалізаційних операцій;
 ліквідація недоамортизованих об’єктів основних засобів і нематеріальних активів;
 нестачі, крадіжки, псування товарно-матеріальних цінностей у разі невіднесення їх на винних;
 витрати за рахунок прибутку на матеріальне заохочення працюючих, на виплату дивідендів, на соціальні заходи у розмірах, які перевищують новостворені відповідні цільові фонди;
 зменшення суми короткотермінових і довготермінових кредитів комерційних банків, інших позикових ресурсів.
Перші чотири з перерахованих факторів є результатом тих чи інших недоліків у діяльності підприємства, тобто завжди несуть негативне забарвлення.
Що стосується скорочення суми кредитів та інших позичок, то при аналізі цього

9 фактора слід з’ясувати, чи таке зменшення викликане об’єктивним станом фінансових ресурсів, чи воно було результатом зниження довіри до підприємства з боку кредиторів (банків та інших).
Важливе теоретичне й практичне значення вказаних проблем та їх невирiшенiсть зумовили необхiднiсть проведення цього дослiдження та вибiр теми дипломної роботи.
Мета та задачi дослiдження. Виходячи з актуальності й ступеня наукової розробки проблеми, метою дослідження є комплексна оцінка фінансового стану пiдприємства, а також визначення основних напрямків його поліпшення.
Для досягнення поставленої мети в дипломній роботі були та вирішені наступні завдання:
 висвітлити теоретичні аспекти оцінки фінансового стану підприємства, а також визначення шляхів його поліпшення;
 зробити оцінку та провести аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства;
 обгрунотвати заходи по покращенню фінансового стану підприємства.
Предмет дослiдження. Предметом дослідженняє тенденції та особливості дослідження фінансового стану промислового підприємства
Об’єкт дослiдження. Об’єктом дослiдження є показники фінансової діяльності підприємства та фактори що їх забезпечують на прикладі ПАТ
«Єврошпон-Смига».
Методи дослiдження. При розгляді основних понять і категорій, що формують управління фінансової стійкості, були використані такі методи: теоретичного узагальнення, аналогії та абстрактно-логічні методи. У роботі використано методи наукового пізнання: системного підходу і структурно- логічного аналізу (при побудові логічної структури кваліфікаційної роботи), синтезу, аналізу, наукової абстракції (для формування теоретичних узагальнень, висновків), узагальнення (під час дослідження, уточнення та розвитку

10 понятійного апарату фінансової стану, концепції управління фінансовим станом, наявних методик оцінки рівня фінансового стану підприємства); історичного підходу (при аналізі еволюції поглядів на сутність поняття фінансового стану); фінансового аналізу (під час оцінки фінансового стану досліджуваного підприємства); графічного (для наочного зображення результатів дослідження), порівняння (з метою зіставлення даних у динаміці), табличного (з метою відображення числових даних у таблицях).
Інформаційна база. Інформаційною базою є законодавчі акти, дані
Державної служби статистики України, наукові публікації вчених, монографічні дослідження, періодична економічна література, узагальнення, фінансова та статистична звітність ПАТ «Єврошпон - Смига”, а саме:
 загальні вимоги до фінансової звітності (П(С)БО №1);
 баланс (П(С)БО №2);
 звіт про фінансові результати (П(С)БО №3);
 звіт про рух грошовх коштів (П(С)БО №4);;
 звіт про власний капітал (П(С)БО №5).
Практичне значення одержаних результатів кваліфікаційної роботи полягає у створенні нових методів оцінки фінансової стійкості підприємства на основі запровадження визначення показників оцінки фінансової стійкості.
Запропоновані заходи дозволять підвищити ефективність моделювання фінансової стійкості підприємств, підвищити об’єктивність оцінки фінансової стійкості підприємства, зменшити імовірність настання банкрутства та розширити можливості прогнозування фінансової діяльності підприємства.
Обсяг і структура роботи. Кваліфікаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел із 45
найменувань на 4 сторінках. Загальний обсяг роботи становить 99 сторінок, з них основний текст викладений на 89 сторінках. Робота містить 23 таблиці та 21 рисунок.

11
РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО
СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
1.1. Завдання і інформаційна база оцінки фінансового стану
підприємства
Фінансовий стан - це один з найважливіших характеристик виробничо- фінансової діяльності підприємств. Під фінансовим станом підприємства розуміють рівень його забезпеченості відповідним обсягом фінансових ресурсів, необхідних для здійснення ефективної господарської діяльності та своєчасного здійснення грошових розрахунків за своїми зобов'язаннями.
Забезпеченість фінансовими ресурсами в межах розрахункової потреби та
їх раціональне використання створюють широкі можливості для подальшого поліпшення виробничих показників, підвищення ефективності застосування засобів та предметів праці, робочої сили, сучасних інформаційних технологій.
В той же час на фінансовий стан підприємства впливають усі види його діяльності - комерційна, виробнича, фінансово-господарська. Позитивно впливає на нього, перш за все, безперебійний випуск і реалізація високоякісної конкурентоспроможної продукції. Фінансова діяльність підприємства повинна бути спрямована на забезпечення систематичного надходження й ефективного використання фінансових ресурсів, дотримання розрахункової і кредитної дисципліни, досягнення раціонального співвідношення власних і залучених коштів, фінансової стійкості з метою ефективного функціонування підприємства.
Отже, фінансовий стан підприємства є результатом взаємодії не тільки сукупності виробничо-економічних факторів, але й усіх елементів його фінансових відносин [16, с. 45].
Фінансовий стан підприємства визначається такими елементами:

12
 прибутковість роботи підприємства;
 оптимальність розподілу прибутку, що залишився у розпорядженні підприємства після сплати податків і обов’язкових платежів;
 наявність власних фінансових ресурсів не лише мінімально- необхідного рівня для організації виробничого процесу і процесу реалізації продукції;
 раціональне розміщення основних і оборотних фондів;
 платоспроможність та ліквідність.
Фінансовий стан підприємства треба систематично й усебічно оцінювати з використанням різних методів, прийомів та методик аналізу. Це уможливить критичну оцінку фінансових результатів діяльності підприємства як у статиці за певний період, так і в динаміці – за ряд періодів, дасть змогу визначити "больові точки" у фінансовій діяльності та способи ефективнішого використання фінансових ресурсів, їх раціонального розміщення.
Неефективність використання фінансових ресурсів призводить до низької платоспроможності підприємства і, як наслідок, до можливих перебоїв у постачанні, виробництві та реалізації продукції; до невиконання плану прибутку, зниження рентабельності підприємства, до загрози економічних санкцій [17, с.
42].
Отже, фінансовий стан підприємства будь-якої форми власності є надзвичайно важливою складовою його нормального функціонування, а тому аналіз фінансового стану є основним інструментом контролю за підприємством.
Основними завданнями аналізу фінансового стану є:
 дослідження рентабельності та фінансової стійкості підприємства;
 дослідження ефективності використання майна
(капіталу) підприємства, забезпечення підприємства власними оборотними коштами;
 об'єктивна оцінка динаміки та стану ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості підприємства;

13
 оцінка становища суб'єкта господарювання на фінансовому ринку та кількісна оцінка його конкурентоспроможності;
 аналіз ділової активності підприємства та його становища на ринку цінних паперів;
 визначення ефективності використання фінансових ресурсів[14, с.
124].
Отже, для аналізу фінансового стану необхідно мати прийоми і методи оцінки фінансового стану.
Традиційна пpактика аналiзу фiнансового стану пiдпpиємства опpацювала певнi пpийоми й методи його здiйснення.
Можна назвати шiсть основних пpийомiв аналiзу:
 оpизонтальний (часовий) аналiз — порівняння кожної позицiї звiтностi з попеpеднiм пеpiодом;
 веpтикальний (стpуктуpний) аналiз — визначення стpуктуpи фiнансових показникiв з оцiнкою впливу piзних фактоpiв на кiнцевий pезультат;
 тpендовий аналiз — порівняння кожної позицiї звiтностi з pядом попеpеднiх пеpiодiв та визначення тpенду, тобто основної тенденцiї динамiки показникiв, очищеної вiд впливу iндивiдуальних особливостей окpемих пеpiодiв
(за допомогою тpенду здiйснюється екстpаполяцiя найважливiших фiнансових показникiв на пеpспективний пеpiод, тобто пеpспективний пpогнозний аналiз фiнансового стану);
 аналiз вiдносних показникiв (коефiцiєнтiв) — pозpахунок вiдношень мiж окpемими позицiями звiту або позицiями piзних фоpм звiтностi, визначення взаємозв’язкiв показникiв;
 поpiвняльний аналiз — внутpiшньогосподаpський аналiз зведених показникiв звiтностi за окpемими показниками самого пiдпpиємства та його дочipнiх пiдпpиємств (фiлiй), а також мiжгосподаpський аналiз показникiв даної фipми поpiвняно з показниками конкуpентiв або iз сеpедньогалузевими та сеpеднiми показниками;

14
 фактоpний аналiз — визначення впливу окpемих фактоpiв (пpичин) на pезультативний показник детеpмiнованих (pоздiлених у часi) або стохастичних (що не мають певного поpядку) пpийомiв дослiдження. Пpи цьому фактоpний аналiз може бути як пpямим (власне аналiз), коли pезультативний показник розділяють на окремі складовi, так i звоpотним (синтез), коли його окpемi елементи з’єднують у загальний pезультативний показник [13].
Перш за все, фінансовий аналіз передбачає роботу зі звітами та статистичними даними підприємства. Аналіз фінансових звітів передбачає використання різноманітної фінансової інформації, тобто набір даних, систематизованих у певний спосіб.
Фінансова звітність — це сукупність форм звітності, яка складена за даними фінансового обліку з метою надання зовнішнім та внутрішнім користувачам узагальненої інформації про фінансовий стан у зручному і зрозумілому вигляді, для прийняття ними певних ділових рішень. Це бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства. Сьогодні, фінансова звітність в Україні є елементом інфраструктури ринкової економіки
[12].
Бухгалтерська фінансова звітність, тобто система показників, які відобра- жають майновий і фінансовий стан підприємства на конкретну дату, складають
інформаційну базу аналізу фінансового стану суб'єктів господарської діяльності.
Склад, зміст, вимоги та інші засадні основи бухгалтерської звітності регла- ментовано положенням (стандартом) бухгалтерського обліку П(С)БО № 19
«Об'єднання підприємств», яке затверджене наказом Міністерства фінансів
України від 7 липня 1999 р. № 163. Згідно з цим положенням бухгалтерська звітність складається із взаємопов'язаних форм, на основі яких здійснюється аналіз фінансового стану підприємства: 1. П(С)БО №2 «Баланс» ф. 1.2. П(С)БО
№3 «Звіт про фінансові результати» ф. 2.3. П(С)БО № 4 «Звіт про рух грошових

15 коштів» ф. 3.4. П(С)БО № 5 «Звіт про власний капітал» ф. 4. Аналізуючи фінан- совий стан підприємства за цими формами, необхідно передусім ознайомитися з
П(С)БО № 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» і переконатись у тому, що всі вимоги даного стандарту на підприємстві враховано. Ця звітність орієн- тована на ринкові відносини, на тих користувачів, які не можуть вимагати у службовому порядку звітів, складених з урахуванням їхніх конкретних інфор- маційних потреб (табл. 1.1).
Таблиця 1.1 – Призначення основних компонентів фінансової звітності [36, с. 2]
Звітність
Використання інформації
Баланс
Оцінка структури ресурсів підприємства, їх ліквідності, платоспроможності підприємства, прогнозування майбутніх потреб у позиках, оцінка та прогнозування змін в економічних ресурсах
Звіт про фінансові результати
Оцінка та прогноз прибутковості діяльності підприємства, структури доходів та витрат
Звіт про власний капітал Оцінка та прогноз змін у власному капіталі
Звіт про рух грошових коштів
Оцінка та прогноз надходжень і використання коштів від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства
Примітки
Оцінка та прогноз облікової політики ризиків та непевності, які впливають на підприємство, його ресурси та зобов'язання, діяльність підрозділів підприємства
Крім фінансової звітності використовується інформація, яка доступна тільки внутрішнім користувачам; тобто підрозділам та працівникам підприємства. Кожен з них використовує ту інформацію, яка йому необхідна для прийняття відповідних управлінських рішень (табл. 1.2).
Таблиця 1.2 – Інформаційні потреби основних користувачів фінансових звітів [1, с. 61]
Користувачі звітності
Інформаційні потреби

16
Інвестори, власники
Придбання, продаж та володіння цінними паперами.
Участь у капіталі підприємства. Оцінка якості управління. Визначення суми дивідендів, що підлягають розподілу
Керівництво підприємства
Регулювання діяльності підприємства
Банки, постачальники та
інші кредитори
Забезпечення зобов'язань підприємства. Оцінка здатності підприємства своєчасно виконувати свої зобов'язання
Замовники
Оцінка здатності підприємства своєчасно виконувати свої зобов'язання
Працівники підприємства
Оцінка здатності підприємства своєчасно виконувати свої зобов'язання.
Забезпечення зобов'язань підприємства перед працівниками
Органи державного управління
Формування макроекономічних показників
Тому в процесі оцінки фінансового стану підприємства використовується така інформація:
 конструкторсько-технічна
 планово-нормативна (фінансовий план, нормативи запасів)
 дані всіх видів господарського обліку (оперативний, бухгалтерський, податковий, статистичний);
 звітність – оприлюднена фінансова звітність (річна) та квартальна звітність, а також комерційна звітність, яка складається за спеціальними вказівками, та обов'язкова статистична звітність
 позаоблікова інформація: маркетингові дослідження, закони,
інструкції та експертна інформація [2].

  1   2   3   4   5   6   7

скачати

© Усі права захищені
написати до нас