Ім'я файлу: Безпалий.docx
Розширення: docx
Розмір: 349кб.
Дата: 06.05.2022
скачати
Пов'язані файли:
2_3_Робоча_програма_з_переддипломної_практики (1).doc
zarobitna_plata_ta_jiji_ekonomichna_sutnist-teorij.doc
педагогіка.rtf
Patomorfol_2-Ma_lchenko.pdf
КонспектКРВ-3.3.3сукня.docx
Члени творчої групи.docx
Управління ресурсами підприємства.docx
Математичні методи економіки.doc
Научная работа.Непорочная любовь в романах Гюго.docx
Мастерова И.docx
ІПР для Голюк А.В._4-А.docx
ІПР для Онойченко І.П . 4-А.docx
Гоц М. Магістерська робота (2).docx
Аналіз роботи Ф.Ніцше «Так казав Заратустра»..docx
звіт_виробнича практика - копия.docx
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»

(ПУЕТ)

ЗБІРНИК НАУКОВИХ СТАТЕЙ МАГІСТРІВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ

ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ, ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ТА ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ


Полтава

ПУЕТ

2020

УДК 640+338.48(082)

З-41
Друкується відповідно до наказу по університету № 112-Н від 01 вересня 2020 р.
Головний редактор – О. О.Нестуля, д. і. н., професор, ректор Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (ПУЕТ).

Заступник головного редактора – О. В. Манжура, д. е. н., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи ПУЕТ.

Відповідальний секретар – Н. М. Бобух, д. філол. н., професор, завідувач кафедри української, іноземних мов та перекладу ПУЕТ.

Відповідальний редактор

В. О. Скрипник, д. т. н., професор, директор Навчально-наукового інституту харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу ПУЕТ.

Члени редакційної колегії

Т. В. Капліна, д. т. н., професор(спеціальність Готельно-ресторанна справа), завідувач кафедри готельно-ресторанної справи ПУЕТ;

Г. П. Хомич, д. т. н.,професор (спеціальність Харчові технології), завідувач кафедри технології харчових виробництв і ресторанного господарства ПУЕТ;

І. М. Петренко, д. і. н., професор (спеціальність Освітні, педагогічні науки), завідувач кафедри педагогіки та суспільних наук ПУЕТ.
З
З-41
бірник
наукових статей магістрів. Навчально-науковий інститут харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу. – Полтава : ПУЕТ, 2020. – 332 с.

ISBN 978-966-184-389-8

У збірнику представлено результати наукових досліджень магістрів спе­ціальностей: Готельно-ресторанна справа освітня програма «Готельно-ресто­ранна справа»; Харчові технології освітні програми «Технології в ресторанному господарстві» та «Технології зберігання, консервування та переробки м’яса»; Освітні, педагогічні науки освітня програма «Педагогіка вищої школи».

УДК 640+338.48(082)

Матеріали друкуються в авторській редакції мовами оригіналів.

За виклад, зміст і достовірність матеріалів відповідальні автори.

Розповсюдження та тиражування без офіційного дозволу ПУЕТ заборонено.ISBN 978-966-184-389-8

© Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі», 2020

ЗМІСТ

ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА

Освітня програма
«Готельно-ресторанна справа»

Богомаз А. С. Упровадження інноваційних
технологій у хостелі, що проєктується
у місті Миргород Полтавської області 8

Бортник К. О. Екологічні тенденції
та їх вплив на готельну індустрію 12

Діговець О. О. Особливості проєктування
готелів ділового призначення 18

Дудник А. В. Сучасний стан та перспективи розвитку готельного господарства Миколаївського регіону 22

Завьорткіна Ю. С. Впровадження інноваційних
технологій у готельні підприємства України 26

Косиченко К. С. Підвищення
конкурентоспроможності готелю «Аеропорт» 31

Крисунов І. О. Сучасні тенденції розвитку готельного господарства Харківського регіону 38

Малішевський Р. О. Проблеми розвитку
готельного господарства у місті Черкаси 43

Плахтюк В. Ю. Екологічні інновації – джерело
конкурентоспроможного функціонування
підприємства готельного господарства 48

Сідненко Б. Г. Розвиток готельного-ресторанного
господарства у місті Дніпро 53

Ставицька Ю. О. Сучасний стан фітнес та
спортивно-туристичних готелів України 56

Швіндін В. В. Перспективи розвитку готелів
ділового призначення в Україні 60

Шевченко А. С. Фізкультурно-оздоровчі послуги
в готельному господарстві України 64

Шейка А. В. Роль штучного інтелекту та
робототехніки в готельному бізнесі 70

Удовиченко О. В. «Зелені» технології та еко-готелі
у сучасному готельному бізнесі 75

ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ

Освітня програма «Технології
в ресторанному господарстві»

Бєляк В. В., Бондарчук В. С., Вировець В. М., Клименюк Р. Б. Використання плодово-ягідної сировини
в технології харчових продуктів 80

Гайко А. В., Сорока А. О. Дослідження
способів отримання соку із плодів дині 86

Журавльов Д. С. Розширення асортименту рибних січених виробів за рахунок використання рослинної сировини 91

Коломієць Є. К. Розробка технології альбумінової пасти 97

Корж В. С. Використання порошку топінамбуру
для підвищення харчової цінності вівсяного печива 101

Кривошей М. М. Удосконалення технології вівсяного
печива з використанням продуктів переробки горіхів 106

Мамай Д. О. Вплив порошку м’якоті кавуна
на властивості бісквітного напівфабрикату 110

Марусенко О. В. Удосконалення технології напоїв
оздоровчого спрямування на основі молочної сировини 115

Масич Ю. О. Використання кунжутного
шроту в технології кексів 120

Польщіков Д. І., Коваль М. А., Лавренчук В. О.
Розробка рецептур паштетів із м’яса
птиці для спеціального харчування 125

Скляр А. Ю., Галушинський Є. М., Охремчук С. П. Удосконалення технології виготовлення
кондитерських виробів з використанням
борошна з вівса голозерних сортів 131

ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

Освітня програма «Педагогіка вищої школи»

Абгарян О. Л. Сучасні педагогічні технології у
контексті вищої економічної освіти 136

Бабенко К. О. Організаційно-педагогічні умови
професійної підготовки фахівців економічної
галузі з використанням дистанційних технологій 141

Безпалий М. С. Конфлікти адаптаційного
періоду в студентській групі та їхня профілактика 146

Браун В. В. Розвиток аналітичної
компетентності майбутніх фахівців 151

Бровко Л. В. Організація самостійної попередньо-пошукової роботи студентів закладів фахової передвищої освіти за технологією інтенсивного навчання 155

Вельбой С. В. Сутність та профілактика непатологічної дезадаптації студента в закладі вищої освіти 160

Гордєєва К. С. Формування готовності до
професійної діяльності майбутніх бухгалтерів
в освітньому середовищі університету 164

Гордієнко О. В. Середовищний підхід у сучасній
вищій освіті в контексті дистанційного навчання 172

Данилевський Я. С. Організація дозвілля
студентської молоді 176

Дерпач І. Ф. Формування культури спілкування майбутнього фахівця економічної галузі в освітньому процесі 179

Дрозд Р. А. Громадські об’єднання як чинник
виховного впливу на студентську молодь 184

Дубовик К. М. Педагогічне спілкування: стилі та бар’єри 188

Задьор А. Е. Інноваційні методи навчання
у закладах вищої освіти 193

Кібкало Б. І. Методична підготовка майбутніх
викладачів в умовах магістратури 200

Козачок Е. А. Проблематика функціонування
органів студентського самоврядування у
закладах вищої освіти України 204

Лучко А. П. Особливості культурно-освітньої
роботи викладачів закладів вищої освіти 209

Мельнічук Н. В. Критерії готовності до
продуктивного професійного спілкування
майбутніх фахівців економічної галузі 213

Миколаєнко О. В. Проблеми забезпечення економічної
галузі фахівцями у сфері інноваційної діяльності 218

Мінаєв М. М. Передумови успішної взаємодії викладача і студента на засадах студентоцентризму 223

Нагайченко І. І. Методологічні підходи до
професійного зростання майбутніх викладачів ЗВО
у процесі фахової підготовки 227

Насирова І. Ю. Організаційно-педагогічні умови
формування екологічної компетентності
майбутніх викладачів вищої школи 233

Негода М. О. Тренінг як одна з ефективних форм
проведення навчальних занять у вищий школі 237

Несват Н. А. Громадянське виховання студентської
молоді як педагогічна та соціальна проблема 241

Нурмагомедов О. Н. Проєктування викладачем
інтерактивних інформаційних технологій нaвчання 245

Ольшанцев О. О. Системний аналіз вітчизняного
досвіду при визначені ключових компетентностей 250

Плоцька-Яковенко В. В. Характеристика засобів
неформальної освіти майбутніх фінансистів 257

Половина А. С. Синергетичний підхід у практиці
вивчення студентами гуманітарних дисциплін 261

Руденко В. В. Адаптація першокурсників до умов
ВНЗ у процесі позанавчальної діяльності 266

Рушенко Д. В. Інноваційні освітні технології у формуванні управлінської компетентності викладача 270

Синявська Л. І. Розвиток особистості майбутнього фахівця гуманітарної сфери засобами музейної педагогіки 275

Скриннік М. М. Проблемне навчання як один із ефективних методів пошукової роботи студентів 280

Смаглій Я. О. Теоретичні аспекти формування професіоналізму майбутнього викладача на засадах акмеології 285

Сорокіна А. А. Теоретичні засади формування цифрової компетентності майбутніх фахівців обліку та аудиту 290

Насирова І. Ю. Організаційно-педагогічні
умови формування екологічної компетентності
майбутніх викладачів вищої школи 295

Стародуб Ю. Сучасні реалії освітньої
діяльності педагога вищої школи 299

Стеценкo О. О. Удосконалення суб’єктних відносин
студентів у закладі фахової передвищої освіти 308

Черненко С. В. Студентське самоврядування – важливий складник управління закладом вищої освіти 313

Юрченко К. О. Особливості освіти постмодерну 317

Ярова Ю. Д. Гендерна компетентність: зміст і завдання 322

Яровий С. Ф. Соціально-психологічні
чинники інноваційного процесу 328

УДК [378:37.03].009

КОНФЛІКТИ АДАПТАЦІЙНОГО ПЕРІОДУ В СТУДЕНТСЬКІЙ ГРУПІ ТА ЇХНЯ ПРОФІЛАКТИКА

М. С. Безпалий, магістр спеціальності 011 Освітні, педаго-гічні науки освітня програма «Педагогіка вищої школи»

І. М. Петренко, д. і. н., професор – науковий керівник

Анотація. Омислюються проблеми становлення стосунків у студентській групі на перших етапах її формування й аналізу-ється роль викладача у вирішенні внутрішніх та міжособис­тісних конфліктів, типових для цього періоду. Розглядаються ознаки конфліктогенної ситуації та способи зняття надмірного емоційного напруження у навчальних та позанавчальних стосунках першокурсників.

Ключові слова: студент, першокурсник, викладач, акаде­мічна група, адаптація, конфлікт, конфліктогенна ситуація.

Abstract. The problems of relation formation in the student group at the first stages of its formation are considered and the role of the teacher in the solving of the internal and interpersonal con­flicts typical for this period is analyzed. Signs of a conflict situation and ways to relieve excessive emotional stress in the educational and extracurricular relationships of freshmen are analyzed.

Keywords: student, freshman, teacher, academic group, adap­tation, conflict, conflict situation.

Постановка проблеми. Період входження першокурсника до нових умов життя і діяльності завжди розглядався як важ­ливий для його подальшогостановлення як у навчанні, так і, зго-дом, у професії загалом. Адже, як зазначають В. Петрук та Н. Ляховченко, стресові для молоді чинники – слабка наступ­ність між середньою і вищою школою, своєрідність методики та організації навчального процесу у ЗВО, великий обсяг інфор­мації, відсутність навичок самостійної роботи «викликають велике емоційне напруження, що нерідко призводить до розча-рування у виборі майбутньої професії» [3]. Кваліфікований викладач, зазвичай, докладає чимало зусиль, аби більшість цих проблем були розв’язані вже впродовж першого семестру, що, на думку як педагогів, так і самих студентів часто є для останніх психологічно найбільш складним за весь період навчання. Проте на тлі дидактичних складнощів не варто ігнорувати також і комунікативні негаразди, які постають перед першокурсниками в ході становлення стосунків у академічній групі і можуть стати причиною як несприятливого психоемоційного мікроклімату в навчальному колективі, так і значних особистих проблем.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Адаптація сту­дента в закладі вищої освіти стала розглядатися як важлива для науково-педагогічного вивчення приблизно з 70-х років ми-нулого століття і знайшла відображення в роботах Т. Алєк-сєєвої, Г. Васяновича, С. Вітвицької, Г. Волнушкіної, О. Гури, К. Делікатного, Є. Дурманенко, Л. Мітіної, В. Петрук, В. Семи­ченко та багатьох інших дослідників у різноманітних аспектах, що дозволяє більшість ситуацій, які виникають у цьому процесі, розглядати об’єктивно і різнобічно, виходячи із притаманного їм різноманіття причинно-наслідкових зв’язків. Проте зміна соціального контексту освіти, своєрідність поєднання особис­тостей у межах академічної спільноти спричиняють необхід­ність подальших досліджень у цьому напрямку. Зокрема, це стосується конфліктологічного складника внутрішньогрупової комунікації, який, навіть не маючи яскравих виявів, зазвичай, у ній присутній.

Формулювання мети. Метою статті є аналіз причин виник­нення конфліктів у академічній групі першого року навчання і завдань педагогів щодо їхньої профілактики.

Виклад основного матеріалу дослідження. Сутність адап­тації студента в ЗВО досить повно, на наш погляд, відображено у визначенні, що його подає Г. Волнушкіна. Учена розглядає її як процес «пристосування особистісних якостей до умов даного навчального закладу і формування на цій основі нових особис­тісних соціально і професійно значущих якостей, що забезпе­чують реалізацію особистісного потенціалу студентів» [1]. Та-ким чином, адаптаційний період (він приблизно збігається з першим роком навчання – Т. Спіріна, Ю. Зарюгіна [4, с. 183]) – це час певних особистісних змін, які повинні бути, по-перше, професійно зорієнтованими, а по-друге, мають відповідати позитивним орієнтирам розвитку особистості студента.

Закономірно постає питання, чи існує небезпека того, що, фактично, сформована особистість почне набувати в новому для неї середовищі рис і якостей негативного плану. Ми впевнені, що саме так може відбутися, якщо молода людина вже має розвинені задатки до деструктивної суспільної поведінки і якщо умови цього середовища будуть недостатньо сприятливими для того, аби її особистісний розвиток відбувався в оптимальному варіанті.

Спираючись на думку Т. Дуткевич [2, с. 222–223], яка розгля-дає основні причини загострення проблем соціально-психоло-гічного клімату в колективі – одного з провідних чинників впливу соціального середовища на особистість, відзначимо, що насамперед сюди відносяться:

а) зростання психічної напруги (темпу, ритму діяльності). Це закономірно при переході від шкільного навчання до умов і вимог університету, і педагог повинен посприяти тому, аби на перших порах забезпечити оптимальний для студента графік роботи над дисципліною;

б) зростання «духовних потреб і запитів особистості (у само­вираженні, самоствердженні, визнанні, престижі)». Увага до студента, вчасне підкреслення його позитивних рис і допомога в боротьбі з негативом є досить типовими для більшості досвід-чених викладачів і можуть вважатися одним із найпоширеніших засобів педагогічної підтримки студентів у адаптаційний період;

в) відсутність задоволення вимог до культури спілкування. З часом у групі має виробитися стиль спілкування, гідний майбут­ніх освічених фахівців, вільний від жаргонізмів та «суржику», витриманий емоційно та інтонаційно, проте формується він, насамперед, під впливом викладачів,їхнього прикладу та м’яко-го контролю за мовленням студентів;

г) відчуження значної кількості студентів від загальної спра­ви, автономізація на тлі спільного вирішення групою навчаль­них та позанавчальних проблем, яка має долатися завдяки дидактичній та виховній майстерності педагога..

Аналіз взаємодії у групах першокурсників показує, що наяв­ність бодай частини перелічених чинників у повсякденній практиці можна розглядати як конфліктогенну ситуацію, тобто таку, що спонукає до появи як внутрішніх (на основі претензій до себе через нездатність прийняти обставини взаємодії), так і зовнішніх конфліктів (на основі претензій до оточення – інших студентів та викладачів, у діях яких бачаться причини психо­емоційного дискомфорту). Це ще не конфліктна ситуація, але перша сходинка до появи внутрішнього чи зовнішнього конфлікту.

Внутрішньоособистісні конфлікти згаданого характеру, зазвичай, виникають саме в тих студентів, хто схильний до самоаналізу, самовиховання і при цьому ще не досить стійкий у своїх життєвих принципах. Небезпека полягає, насамперед, у тому, що такі студенти найчастіше зорієнтовані на соціально-позитивний саморозвиток, а внутрішній конфлікт за відсутності підтримки авторитетних осіб може призвести, врешті, до роз­чарування в собі та розвитку комплексу меншовартості, до відчуження від колективу, намагання перейняти більш егоцент­ричні способи самовияву тощо. Можна сказати, що це конфлікт дезадаптованості вчорашнього школяра, який в силу обставин втратив комфортне середовище існування, а в нових умовах не зміг ідентифікувати чинників, які б сприяли його підйому на звичний рівень самовияву та самоповаги.

Важливо, щоб викладач не лише виявив студентів, схильних до конфліктів такого типу, а й допоміг їм виокремити і освоїти в оточуючому середовищі ті його складники, які б і в подальшому слугували опорою для розвитку кращих рис особистості май­бутнього фахівця.

Зовнішній конфлікт може мати як латентний, так і відкритий перебіг. Його зміст може бути різним, але завжди включає елементи невдоволення соціальним оточенням – поведінкою, характером, особливостями мовлення і зовнішності своїх това­ришів та педагогів. Часто він виникає як один із наслідків юнацького максималізму або ж надмірної вразливості, проте може бути результатом егоцентризму, емоційної глухоти, неви-хованості певної частини студентів. Викладач повинен досить пильно поставитися до учасників конфлікту, з’ясувати доміную-чи риси їхнього характеру, зміст і обставини виникнення проти­дії. Він має пам’ятати, що від того, чию сторону він займе в конфлікті і якими засобами добиватиметься його завершення, залежить не лише виховний ефект ситуації, а й стійкий психо-емоційний мікроклімат в академічній групі, від якого значною мірою залежатиме ефективність її навчання.

Висновки. Проблема документно-інформаційного забезпе­чення для банківських установ нині є однією з ключових, оскільки від якості документно-інформаційної бази залежить ефективність функціонування банківської установи на ринку…

Список використаних джерел

  1. Волнушкіна Г. Cоціально-психологічні особливості процесу адап­тації студентів до навчання у вищому навчальному закладі [Елект­ронний ресурс]. URL: http://www.appsychology.org.ua/data/jrn/v9/i9/ 16.pdf (дата звернення 06.10 2020).

  2. Дуткевич Т. Конфліктологія з основами психології управління.Київ : Центр навч. л-ри. 2005. 456 с.

  3. Петрук В., Ляховченко Н. До питання адаптації першокурсників у ВНЗ [Електронний ресурс]. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=VchdpuP_2013_1_108_7 (дата звернення 07.10 2020).

  4. Спіріна Т., Зарюгіна Ю. Особливості адаптації студентів-першо­курсників до умов навчання у вищому навчальному закладі. Науко-вий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Пе­дагогіка, соціальна робота». 2014. Вип. 32. С. 182–184.
Наукове видання

ЗБІРНИК НАУКОВИХ
СТАТЕЙ МАГІСТРІВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ

ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ, ГОТЕЛЬНО-
РЕСТОРАННОГО ТА ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ


Головна редакторка М. П. Гречук

Комп’ютерне верстання О. С. Корніліч

Формат 60х84/16. Ум. друк. арк. 19,2.

Тираж 30 пр. Зам. № 148/1920.

Видавець і виготовлювач

Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»,

к. 115, вул. Коваля, 3, м. Полтава, 36014; (0532) 50-24-81
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції ДК № 3827 від 08.07.2010 р.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас