Ім'я файлу: ІПР для Онойченко І.П . 4-А.docx
Розширення: docx
Розмір: 41кб.
Дата: 09.06.2022
скачати
Пов'язані файли:
2_3_Робоча_програма_з_переддипломної_практики (1).doc
zarobitna_plata_ta_jiji_ekonomichna_sutnist-teorij.doc
педагогіка.rtf
Patomorfol_2-Ma_lchenko.pdf
КонспектКРВ-3.3.3сукня.docx
Члени творчої групи.docx
Управління ресурсами підприємства.docx
Математичні методи економіки.doc
Научная работа.Непорочная любовь в романах Гюго.docx
Мастерова И.docx
Безпалий.docx
ІПР для Голюк А.В._4-А.docx
Гоц М. Магістерська робота (2).docx
Аналіз роботи Ф.Ніцше «Так казав Заратустра»..docx
звіт_виробнича практика - копия.docx

ІНДИВІДУАЛЬНА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ

1. Період виконання 2021-2022 н.р.

2. Загальні відомості про учня:

прізвище, власне ім’я, по батькові  Онойченко Ігор Павлович

дата народження 30.08.2011

повне найменування закладу загальної середньої освіти, в якому навчається учень

Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7- ДНЗ»

рік навчання - 4

клас навчання 4-А

контактні номери телефонів батьків (інших законних представників) для термінового зв’язку 0668895240 (мати)

3. Індивідуальні особливості розвитку учня:

Наявний рівень знань і вмінь і навичок учня (компетенції)

Опис освітніх труднощів учня, виявлених у закладі освіти

Потреби

Знає правила мовленнєвого етикету, культури спілкування. Відокремлює речення з мовного потоку; вміє складати речення, установлює зв’язок слів у реченні з допомогою вчителя. Розрізняє речення за метою висловлювання.

Засвоїв види текстів. Розуміє лексичне значення, морфемну будову слова. Розрізняє слова за частинами мови. Читає складами та цілими словами. Розуміє значення прочитаного, переказує зміст прослуханого тексту і виконує короткі інструкції до навчальних завдань у підручнику та запропонованих учителем. Додержується орфографічного режиму в зошитах.

Застосовує знання нумерації багатоцифрових чисел для виконання арифметичних дії.

Визначає розрядний склад числа. Виконує алгоритм всіх математичних дій. Знає таблицю множення. Виконує порядок дій у виразах. Розрізняє рівності, нерівності, рівняння. Вміє знаходити периметр квадрата і прямокутника користуючись пам’яткою. Розрізняє прості геометричні фігури. Знає одиниці довжини, місткості, маси. Вміє вирішувати задачі з допомогою карток та вказівок вчителя.

Виготовляє виріб за допомогою інструкції. Вирізає деталі, вміє наносити клей.

Під час виконання фізичних вправ розуміє і дотримується інструкції вчителя; дотримується правил гри.

Установлює взаємозв’язок між об’єктами між живої і неживої природи. Описує зміни, які відбуваються в природі. Знаходить і показує на карті материки, океани інші об’єкти. Пояснює залежність життя організму, умов існування, дотримується правил природоохоронної поведінки.

Описує враження від сприймання творів мистецтва. Здатний оцінити і проаналізувати власну творчість. Створює художні образи засобами образотворчого мистецтва. Співає, відтворює імпровізовані ритми.

Вміє користується клавіатурою та мишкою, може самостійно виконати просте завдання в графічному, текстовому редакторі та редакторі презентацій, створює лінійні алгоритми самостійно, але циклічні алгоритми за допомогою вчителя.

Вміє привітатися, назвати загальну інформацію про себе, відповідати на питання. Вміє рахувати англійською мовою.

Наявні інтелектуальні труднощі:

 • перевага наочно-дійових форм мислення

 • повільне сприйняття та переробка інформації

Наявні функціональні (сенсорні, моторні, мовленнєві) труднощі:

• порушена звуковимова та складова структура слова

•удосконалення фонематичного слуху.

•розвиток граматичної будови мовлення

Наявні навчальні труднощі:

 • інтерес до навчання нестійкий(потребує додаткової мотивації)

 • не може писати диктанти, твори

 • знижена працездатність

 • недостатній рівень самостійності у виконанні вказівок

Наявні фізичні труднощі:

 • загальна і дрібна моторика недостатньо розвинена

 • без допомоги дорослого не завжди розуміє суть завдання, гри
Працювати над:

 • збагаченням словникового запасу

 • розвитком вольової саморегуляції

 • корекцією звуковимови

Розвивати:

 • зв’язне мовлення

 • дрібну моторику

 • розвивати фонематичний слух

 • увагу

 • пам’ять

 • вольову саморегуляцію

 • дрібну та загальну моторику

Вчити:

 • писати під диктовку

 • використовувати схеми роботи для виконання завдань

 • володіти інтонаційними засобами виразності мовлення

Формувати:

 • стійкі позитивні і правильні соціальні навички

 • навички читання

та письма

 • обчислювальні навички

 • вміння вилучати зайве, групувати й класифікувати за певними ознаками

 • необхідні побутові навички

 • самообслуговування та соціальну модель поведінки.
4. Рекомендації щодо організації освітнього процесу особи з особливими освітніми потребами (зазначити необхідне):

1) рекомендований рівень підтримки:

 перший рівень підтримки;

 другий рівень підтримки;

третій рівень підтримки;

 четвертий рівень підтримки;

 п’ятий рівень підтримки;

2) адаптація та модифікація освітнього середовища:

Назва адаптації/модифікації

Так/ні

Примітка

Пристосування середовища:доступність

ні
освітлення

ні
рівень шуму

ніпотреба в усамітненні, його періодичність та місце (ресурсна кімната, медіатека тощо)

так

корекційного обладнення

Психолого-педагогічна адаптація:використання візуального розкладу

ні
збільшення часу на виконання завдань

так

за потребою

збільшення обсягу допомоги (навідне питання, демонстрація зразка, нагадування тощо)

так
руховий режим

так

чергування видів діяльності, фізкультхвилинки, релаксаційні вправи

використання заохочень

так
використання засобів для концентрації уваги

так
іншеАдаптація навчального матеріалу:картки-підказки, картки-інструкції

так
Засоби альтернативної комунікації

ні
Інше:

Алгоритми виконання математичних завдань

Подання нового матеріалу невеликими порціями, з урахуванням працездатності

Багаторазові повторення та збільшення кількості однотипних завданьтак

так

так
Модифікація:скорочення змісту навчального предмета

ні
зниження вимог для виконання завдань

ні
інше3) потреба у використанні:

 жестової мови та/або залученні перекладача жестової мови;

 шрифту Брайля;

4) потреба в додаткових заняттях з:

 так

ні

5) потреба в консультації з:

фахівцями інклюзивно-ресурсного центру;

 фахівцями спеціальних закладів освіти;

 іншими фахівцями ____________________________________________________

6) наявність індивідуального навчального плану:

 так

ні.

5. Додаткові психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги (заняття):

Найменування заняття (послуги)

Фахівець, який проводить заняття (надає послугу)

Місце проведення

Розклад занять

Корекція розвитку 2год/тижд.

Сагітова О.В.(вчитель-логопед)

Кабінет №11/ресурсна кімната

Середа 13.40-14.05

П'ятниця

13.40-14.05

Розвиток мовлення

2 год/тижд.

Сагітова О.В.(вчитель-логопед)

Кабінет №11/ресурсна кімната

Вівторок 13.10-13.35

Четвер 13.10-13.35

6. Навчання:

за розкладом класу;

 за адаптованим розкладом, з відвідуванням окремих уроків за індивідуальним розкладом відповідно до індивідуального навчального плану, зазначити які: ___________________________________________________________________________

 за модифікованим розкладом.

7. Забезпечення асистента учня (учениці):

1) потреба в асистенті учня (учениці) (супроводі під час інклюзивного навчання):

 так

ні;

2) асистентом учня (учениці) є:

 батьки: _____________________________________________________________

 інші законні представники_____________________________________________

 уповноважена батьками особа _________________________________________
(зазначити прізвище, власне ім’я,

__________________________________________________________________________________________
по батькові (за наявності) та контактні дані)

 соціальний робітник

___________________________________________________________________________ 
(зазначити прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) та контакті дані)

8. Забезпечення допоміжними засобами навчання:

1) потреба у підручниках:

підручники для закладів загальної середньої освіти та матеріали;

 адаптація підручників для закладів загальної середньої освіти та матеріалів;

 підручники для осіб з особливими освітніми потребами та матеріали.

2) допоміжні засоби для навчання:

так,зазначити які:корекційне обладнання

 ні.

9. Потреба в розумному пристосуванні:

 так

ні.

10. Особливості проведення оцінювання:

⁕ адаптації проведення оцінювання за часом та змістом, зокрема: збільшення часу на виконання завдань; зменшення кількості завдань; використання зручних форм роботи (тести, усні опитування, тощо) відповідно до потреб;

 ⁕ використання доступних форм викладу інформації для оцінювання (шрифту Брайля, письмових чи усних завдань тощо);

 ⁕ використання окремих карток з завданнями чи адаптованих матеріалів під час оцінювання;

 ⁕ адаптація завдань для оцінювання до особливостей сприйняття інформації (уникнення графічних завдань для осіб з порушенням зору, уникнення або створення комфортних умов для усних опутувань для осіб, які цього потребують, тощо);

 інше (зазначити що) 

11. Потреба у продовженні строків навчання:

 так

ні.

12. Додаткові напрями роботи:

За сферами розвитку

Ціль

Очікувані результати, яких планується досягнути

Рівень досягнутих результатів (заповнюється після виконання індивідуальної програми розвитку)

Розвиток інтелектуальної сфери

Розвивати здатність міркувати, встановлювати причино- наслідкові зв’язки. Розвивати вміння спрямовувати увагу на певні об’єкти. Формувати здатність до аналізу і синтезу.Вміти керувати довільним запам’ятовувнням.

Прагнути до оволодіння новими знаннями та вміннями.

Буде розвинена смислова та оперативна пам’ять. Буде вміти виконувати завдання з опорою на наочність. Оволодіє самоконтролем в процесі виконання завдань.

Покращилась смислова та оперативна пам’ять. Здатний мислити, запам’ятовувати та відтворювати.Учень виконує завдання за аналогією,та добре розуміє навчальний матеріал.Вміє контролювати власну діяльність в процесі виконання завдань.

Розвиток сенсорної, моторної сфери

Продовжити розвиток дрібної моторики.

Формувати здатність повноцінного сприйняття предметів. Виділяти ознаки предметів-колір, величину. Розвивати відчуття та сприймання зорові, слухові тактильні. Розрізняти та групувати предмети за зовнішніми ознаками.


Покращиться рівень розвитку дрібної моторики.

Буде сприймати різні фактори, предмети навколишнього світу.Оволодіє орієнтовно-дослідницькими діями.

Розрізняє та групує предмети за зовнішними ознаками.Поліпшилась дрібна моторика рук.Учень сприймає різні фактори,предмети наволишнього світу.

Розвиток мовленнєвої сфери

Координоване оволодіння правильними артикуляційним та дихальним апаратами. Правильно вимовляти всі звуки рідної мови, звукосполучення відповідно до орфоепічних норм, наголосів. Корекція приголосного звуку [ф] .

Удосконалення фонематичного слуху. Розвиток граматичної будови мовлення.

Підвищення усіх якісних показників мовлення.Учень навчиться правильно вимовляти звук [ф]. Розширення словникового запасу.

Сформуються навички переказу тексту .

Всі звуки рідної мови поставлені, автоматизовані та введенні у мовлення дитини.Навички переказу тексту та словниковий запас на високому рівні.

Граматична будова мовлення відповідає віковій нормі.

Розвиток фізичних здібностей

Розвивати компоненти рухової діяльності: гнучкість, силу, спритність, швидкість. Дотримуватися правил харчування та зміцнення здоров` я.

Удосконаляться фізичні навички та витривалість. Навчиться дотримуватися раціонального харчування та здорового життя.

Дотримується правил здорового та правильного харчування.Фізичні навички на достатньому рівні. Витримує фізичні навантаження відповідно віку.

Розвиток соціальної сфери

Здатність розвивати співпрацю в групі та команді. Уміння адаптуватись і визначати особисті цілі та виконувати різні ролі і функції в колективі. Підтримувати взаємини , розв’язувати проблеми в різних життєвих ситуаціях, відстоювати власну думку, протистояти небажаному впливу. Вміння просити про допомогу і допомагати самому.

Навчиться працювати у групі і команді, задоволенням виконувати доручення в колективі. Покращаться взаємини із однокласниками. Буде уміти відстоювати свою думку,звертатися за допомогою та пропоновати власну допомогу.

Уміє працювати в групах,вільно спілкується з одноклассниками, грає на перерві в різні ігри.Здатний попросити про допомогу та сам надає допомогу за необхідності. Дитина може відстояти власну думку, проявити ініціативу в співпраці з іншими дітьми.Обирає правильну поведінку в розв’язуванні конфліктів.

Розвиток емоційної- вольової сфери

Формувати вміння контролювати себе. Відпрацьовувати навички групової взаємодії. Розвивати та корегувати комунікативні навички. Вдосконалювати вміння розпізнавати свої емоції,та керувати ними. Розвивати вольову саморегуляцію.


Підвищиться впевненість у собі. Буде Уміти працювати у групі, в парі. Оволодіє вольовою саморегуляцією, через гру.Навчиться розпізнавати свої емоції та керувати ними.

Підвищилась впевненість у собі.Уміє контролювати себе та ставити перед собою конкретні вимоги. Добре взаємодіє у групі, в парі.Уміє розпізнавати власні емоції та керувати ними.

Подолання навчальних труднощів

Працювати над осмисленням навчального матеріалу і можливістю застосувати нові знання за аналогією.
Вчити будувати зв’язні висловлювання,володіти монологічними і діалогічними формами мовлення, дотримуватися правил культури спілкування.Вчити читати цілими словами, усвідомлено, правильно,у відповідному темпі.

Вчити писати під диктовку,дотримуючись граматичних і орфографічних норм.
Вчити визначати розрядний склад числа багатоцифрових чисел.

Володіти навичками розв’яння всіх арифметичних дій.

Вчити аналізувати текст задач, обгрунтовувати спосіб розв’язання, перевіряти розв’язок.

Знати одиниці вимірювання і оперувати ними.

Навчити сворювати прості презентації,виконувати прості малюнки в графічному редакторі, вдосконалювати вміння створювати лінійні алгоритми,навчити сворювати циклічні алгоритми.Вдосконалювати вміння безпечної роботи в інтернеті.

Вивчити англійський алфавіт. Удосконалити навички читання. Навчити відповідати на прості питання. Розвивати навички письма та граматики.

Розвивати сприймання англійської мови на слух.

До кінця навчального року учень розуміє навчальний матеріал і виконує аналогічні завдання.

Учень може вести бесіду, будує діалог і монолог.

Дотримуючись правил культури спілкування.

Учень читає цілими словами, усвідомлює прочитане, правильну,

у відповідному темпі.

Учень пише розбірливо ,

каліграфічно,

дотримується граматичних і орфографічних норм,

редагує написане.
Учень визначає розрядний склад числа багатоцифрових чисел.

Володіє навичками додавання і віднімання,

множення і ділення чисел.

Учень вміє аналізувати текст задач, підбирає раціональний спосіб розв’язання перевіряє розв’язок.

Знає одиниці вимірювання, користується приладами для вимірювання.
Вміє створювати прості презентації та малюнки в графічному редакторі, може створити лінійний алгоритм та циклічний алгоритм за допомогою вчителя, вміє самостійно безпечно працювати в інтернеті.


Знає англійський алфавіт та вміє писати англійські букви. Вміє читати з допомогою вчителя. Відповідає на прості запитання про себе. Розуміє прості речення на слух.

Розуміє навчальний матеріал і виконує аналогічні завдання. Володіє повноцінною навичкою читання вголос і мовчки. Покращався темп читання з 59 до 92 сл/хв.

Аналізує прочитаний текст, висловлює і обґрунтовує власне ставлення до прочитаного.

Переказує, дотримуючись логічного викладу.

Пише розбірливо, дотримуючись граматичних і орфографічних норм письма , перевіряє і редагує написане.

Дотримується правил мовленнєвого етикету, культури спілкування. Відокремлює речення з мовного потоку.


Володіє навичками розв‘язання прикладів на всі математичні діі. Розв‘язує рівняння, записує матетематичні вирази і знаходить їх значення . Аналізує задачі, розв‘язує їх.

Розпізнає геометричні фігури. Знає одиниці вимірювання, оперує величинами.

Знає правила безпечного користування інтернетом, вміє самостійно коритуватися онлайн середовищем. Може самостійно створити малюнок у графічному редакторі та просту презентацію у редакторі презентацій. Вміє створювати лінійні алгоритми за завданням у середовищі та циклічні алгоритми з допомогою вчителя та асистента вчителя. Друкує за зразком, може форматувати текст за інструкцією, але іноді потребує допомоги вчителя та асистента вчителя.
Знає алфавіт. Читає з допомогою вчителя чи асистента вчителя. Пише прописними літерами, але з помилками. Вміє рахувати до 10 англійською мовою.
13. Члени команди психолого-педагогічного супроводу, які складали індивідуальну програму розвитку:

Прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності)

Посада

Підпис

Конобрицька І.І

заступник директора з НВР
Лейба В.П.

класний керівник 4-А класу
Батіщева Є.Д.

асистент учителя 4-А класу
Сагітова О.В.

вчитель-логопед-дефектолог
Малахова Я.Г.

вчитель інформатики
Соріна А.Г.

вчитель англійської мови
Мансурова М.О.

вчитель музичного мистецтва
Никольська О.С.

мати
Індивідуальну програму розвитку погоджено: Никольська О.С.

Підпис ___________ Дата 30.05.2022
скачати

© Усі права захищені
написати до нас