1   2   3   4   5   6   7   8   9
Ім'я файлу: фіз.docx
Розширення: docx
Розмір: 173кб.
Дата: 23.03.2021
Пов'язані файли:
віан.docx
Пилипчук Катерина.pdf
право.docx
папємаше.docx

ЗМІСТ


ВСТУП 2

РОЗДІЛ 1 УМОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 7

1.1. Нормативно-правове забезпечення організації процесу фізичного виховання школярів в Україні 7

1.2 . Аналіз програм з фізичного виховання, що функціонують у світі 15

1.3. Вікові та морфофункціональні особливості розвитку і здоров’я старшокласників 22

РОЗДІЛ 2 МЕТОДИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 34

2.1. Методи дослідження 34

2.2 Організація дослідження 36

РОЗДІЛ 3 ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ АКТИВІЗАЦІЇ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ ДІТЕЙ 39

ВИСНОВКИ 43

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 48

ДОДАТКИ 54

.

ВСТУП


Актуальність. Одним з найважливіших соціальних індикаторів суспільного прогресу, потенціалом економічного зростання та безпеки держави є стан здоров’я населення, який відображає добробут нації, її соціально-економічне, екологічне, демографічне становище Е. М. Лібанова [12], О. Ю. Кононенко [10], А. З. Підгорний [16]. Міжнародний досвід свідчить, що найперспективнішим шляхом для забезпечення здоров’я та добробуту населення є злагоджена робота усіх секторів держави, які спрямовані на соціальні та індивідуальні детермінанти здоров’я Ю. А. Веретельникова [34]. Та, на жаль, останніми роками у нашій країні склалася негативна ситуація зі станом здоров’я дітей усіх вікових груп. За даними Ю. О. Грицая [5] нині близько 90% школярів мають відхилення у психічному та фізичному здоров’ї, а різні захворювання школярів в закладах освіти України становлять 64 – 71%. Достатній рівень рухової активності оздоровчої спрямованості у нашій країні має лише кожна п’ята дитина шкільного віку і кожен десятий студент Н. М. Дідик [6], І. Г. Бондаренко [22], Д. В. Бермудес [18], що є одним із найнижчих показників у Європі - В. Г. Арефьєв [10], A. Broeke [20], J Bergier. Це зумовлено низькою ефективністю уроків фізичної культури, відсутністю якісно організованої позакласної роботи й низьким рівнем мотивації дітей до самостійних занять фізичними вправами – Р. Ю. Гайволя [45], Н. М. Москаленко, О. А. Алфьоров [13], Ю. Г. Носенко, А. С. Сухіх [14]. Водночас, як зазначено у низці досліджень –

А. І. Беров [19], С. І Бобровник [21], О. С. Іщенко [3] Г. В. Безверхня, Т. Ю. Круцевич [12, 15], І. Ю. Кулагіна [17], у старшокласників спостерігається зміна структури особистісних мотивацій, зниження інтересу до занять фізичною культурою і спортом, що призводить до зниження рухової активності й рівня здоров’я учнів.

Обсяг навчального матеріалу, який пропонується старшокласникам для вивчення, значний за обсягом і вимагає тривалого перебування у сидячому положенні, що призводить до накопичення втоми, яка негативно відображається на загальному стані здоров’я В. Г. Кремень [10].

В науковій літературі представлено різні підходи до вдосконалення процесу фізичного виховання учнів різних вікових груп. Ряд вчених приділили свої дослідження аналізу мотивації та формуванню інтересу до занять фізичною культурою та спортом школярів С. І. Бобровник [21], Т. Ю. Круцевич,

Н. Є. Пангелова, О. А. Біліченко [11], В. А. Щирба [20], О. С. Бербенець, В. П. Семененко, С. В. Трачук 2018 [17]; визначенню ставлення гімназистів до занять фізичними вправами в умовах різних навчальних навантажень О. Гурковськовський [59]; пошуку засобів для формування мотивації до занять оздоровчо-рекреаційною руховою активністю учнів старших класів Є. О. Федоренко [17].

Розробці та впровадженню здоров’язберігаючих технологій студентської молоді присвячені дослідження В. О. Кашуби, С. М. Футорного, О. В. Андрєєвої [9]; дослідженням міжнародного досвіду організації проектів та програм зі здоров’язбереження і рухової активності різних груп населення присвячена робота О. А. Томенка [18]; розробці технології проектування оздоровчо-рекреаційної діяльності старшокласників в умовах загальноосвітнього навчального закладу дослідження О. В. Андрєєвої, Н. В. Ковальової, І. В. Хрипко [5]. Н. М. Гончарова [52] виділяє соціально-педагогічні передумови для розробки концепції здоров’яформуючих технологій у процесі фізичного виховання школярів.

Питанням розробки та застосування інноваційних технологій в систему фізичного виховання присвячені дослідження Н. В. Москаленко [18, 14] вчені В. І. Шаповаленко, С. В. Гаркуша [4] досліджували інтеграцію інноваційних елементів та інтерактивних технологій в процес фізичного виховання молоді; Д. С. Єлісєєвою [8] було розроблено інноваційну комп’ютерну технологію з організації і методики проведення самостійних занять старшокласників.

Застосуванню інформаційних технологій в процесі фізичного виховання різних груп населення присвячені дослідження В. О. Кашуби, С. М. Футорного [9]. Н. Чухланцева [19] досліджувала особливості застосування сучасних інформаційних та комп’ютерних технологій в галузі фізичної культури і спорту.

Дослідники В. С. Лутфуллін, В. А. Іноземцев, С. О. Піліпенко [27] зазначають, що нормування навчальної діяльності є вагомим чинником збереження здоров’я школярів і студентів. Сучасні батьки в погоні за кращою освітою, кращим майбутнім для власних дітей у виборі закладів освіти надають перевагу закладам, із поглибленим вивченням певних предметів (M. Thorburn, S. Stolz [228]. Однак, на практиці організація навчального процесу в спеціалізованих школах, гімназіях, колегіумах, ліцеях, навчально-виховних комплексах часто не є оптимальною й тим більше сприятливою для збереження здоров’я учнів В. С. Лутфуллін [28]. Ці заклади відрізняються також за своїми організаційними, змістовими, технологічними та матеріально-технічними умовами, які в свою чергу зумовлюють рівень знань, вмінь та стан здоров’я учнів.

Мета роботи – дослідити особливості впливу програми фізичного виховання старшокласників залежно від умов організації освітнього процесу в закладах освіти різного типу для розробки організаційно-методичних умов, що спрямовані на підвищення якості та ефективності процесу фізичного виховання старшокласників.

Завдання дослідження:

  1. Вивчити стан проблеми стосовно умов організації освітнього процесу в закладах середньої освіти України та їх вплив на рухову активність, фізичне здоров’я, фізичну підготовленість старшокласників.

  2. Визначити особливості організації освітнього процесу старшокласників в закладах освіти різного типу.

  3. Визначити мотиви та інтереси, рухову активність, фізичну підготовленість і стан фізичного здоров’я старшокласників у закладах освіти різного типу.

  4. Розробити й апробувати організаційно-методичні умови фізичного виховання учнів старшого шкільного віку в закладах освіти різного типу та визначити їх ефективність.

Об’єкт дослідження – процес фізичного виховання старшокласників.

Предмет дослідження – ефективність організації процесу фізичного виховання з урахуванням особливостей мотивації, рухової активності, фізичної підготовленості та фізичного здоров`я старшокласників в закладах освіти різного типу.

Методи дослідження. Аналіз й узагальнення науково-методичної літератури здійснювали з метою теоретичного обґрунтування об’єкта дослідження; узагальнення наукових підходів щодо формування мотивів як ціннісного фактору в процесі фізичного виховання; у веденні здорового способу життя; здійснений теоретичний аналіз, узагальнення практичного досвіду дали змогу визначити актуальність дослідження, уточнити і конкретизувати мету, завдання і спрямованість педагогічного експерименту; визначити особливості процесу організації фізичного виховання в закладах загальної середньої освіти в Україні та за кордоном. Соціологічні методи досліджень, зокрема анкетування, застосовували для оцінювання ставлення школярів до занять з фізичного виховання, мотиваційних пріоритетів у виборі видів рухової активності та фізкультурно-спортивних інтересів.

Антропометричні методи дослідження показників фізичного розвитку старшокласників здійснювали за допомогою стандартного обладнання за загальновизнаними уніфікованими методиками. Для оцінювання фізіологічних показників організму застосовувались пульсометрія, тонометрія, спірометрія.

Оцінювання рівня фізичного здоров’я проводили за експрес-методикою оцінювання соматичного здоров’я Г. Л. Апанасенка з визначенням таких параметрів: силового, життєвого індексів, індексу Робінсона, відповідності маси довжині тіла, проби Руф’є. Для визначення загальної тривалості кожного виду рухової активності здійснено добовий хронометраж діяльності старшокласників і підсумовування відрізків часу, витраченого на кожен окремий вид діяльності впродовж дня згідно з Фремінгемською методикою дослідження. Одним із основних методів був педагогічний експеримент, який складався з констатувального і формувального експериментів. Так, констатувальний експеримент був запроваджений з метою отримання вихідних даних, що слугували підґрунтям для створення організаційнометодичних умов, які передбачають нові підходи до планування й організації навчальної та позанавчальної діяльності з фізичного виховання. Була проведена оцінка мотивів й інтересів, стану здоров’я школярів, їх фізичної підготовленості. Визначався обсяг добової рухової активності, антропометричні та функціональні показники. Формувальний педагогічний експеримент було проведено з метою впровадження та оцінки ефективності розроблених організаційно-методичних умов процесу фізичного виховання старшокласників у закладах середньої освіти різного типу. Систематизація матеріалу і первинна математична обробка були виконані за допомогою таблиць Microsoft®Excel 2013, для подальшої математичної обробки використано програмне забезпечення Statistica 10 (Statsoft, США).

  1   2   3   4   5   6   7   8   9

скачати

© Усі права захищені
написати до нас