1   2   3
Ім'я файлу: ПР_Товарознавство_маркетинг_2.docx
Розширення: docx
Розмір: 87кб.
Дата: 24.11.2021
Пов'язані файли:
Етика 1 (1).docx

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

Система забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти

сертифікована на відповідність ДСТУ ISO 9001:2015 / ISO 9001:2015

Кафедра товарознавства та митної справи


ЗАТВЕРДЖЕНО

вченою радою

(пост. п.___від «___»_______202_ р.)

Ректор
___________________А.А. Мазаракі

ТОВАРОЗНАВСТВО /

COMMODITY SCIENCE

ПРОГРАМА /

COURSE SUMMARY


Київ 2021

Розповсюдження і тиражування без офіційного дозволу КНТЕУ заборонено
Автори: Н.Б. Марчук, канд. техн. наук, доц.,

К.А. Пірковіч, канд. техн. наук, доц.

О.І. Сім’ячко, канд. техн. наук, доц.

Програму розглянуто і затверджено на засіданні кафедри товарознавства та митної справи 02.06.2021 р., протокол № 26.


Рецензенти: Т.Г. Глушкова, канд. техн. наук, доц.

Т.О. Суслова, канд. екон. наук, доц.,

С.А. Онікієнко, директор ТОВ «ЕЛМІНТЕХ»

ТОВАРОЗНАВСТВО /

COMMODITY SCIENCE

ПРОГРАМА /

COURSE SUMMARY


ВСТУП
Програма дисципліни «Товарознавство» призначена для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 075 «Маркетинг», спеціалізації «Маркетинг» освітнього ступеня «бакалавр». Згідно з навчальним планом спеціалізації «Маркетинг» дисципліна відноситься до обов’язкових дисциплін.

Програму підготовлено відповідно до Стандарту вищої освіти України із зазначеної спеціальності та відповідної освітньо-професійної програми підготовки студентів КНТЕУ.

Програма дисципліни «Товарознавство» складається з таких розділів:

 1. Мета, завдання та предмет дисципліни.

 2. Передумови вивчення дисципліни як вибіркової компоненти освітньої програми.

 3. Результати вивчення дисципліни.

 4. Зміст дисципліни.

 5. Список рекомендованих джерел.1. Мета, завдання та ПРЕДМЕТ дисципліни
Метою дисципліни «Товарознавство» є здобуття студентами системи теоретичних знань та практичних навичок, компетентностей щодо формування асортименту та споживних властивостей харчових продуктів та непродовольчих товарів, що дозволить майбутнім фахівцям здійснювати ефективну маркетингову діяльність, формувати конкурентні переваги підприємства на ринку з урахуванням задоволення потреб споживачів.

Виходячи з поставленої мети, основними завданнями дисципліни є: вивчення класифікації, асортименту, споживних властивостей, якості та безпечності харчових продуктів та непродовольчих товарів.

Предметом дисципліни є чинники формування попиту, чинники формування споживних властивостей та вартості, показники споживних властивостей, класифікація, асортимент, вимоги до якості, безпечності, пакування, маркування, транспортування та зберігання різних груп харчових продуктів та непродовольчих товарів.


2. ПЕРЕДУМОВИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ ЯК ВИБІРКОВОЇ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Знання

 • наукових принципів і методів класифікації товарів;

 • принципів формування асортименту товарів і товарних категорій;

 • структури та особливостей формування категорій товарів у ритейлі;

 • структури національних та міжнародних класифікаторів товарів.

Вміння

 • формувати категорії товарів у ритейлі;

 формувати товарні категорії за споживними властивостями товарів;

 визначати класифікаційні ознаки товарів;

 управляти асортиментною матрицею в рамках товарних категорій;

 класифікувати товари за національними та міжнародними класифікаторами.
3. РЕЗУЛЬТАТИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Дисципліна «Товарознавство», як вибіркова компонента освітньої програми, забезпечує оволодіння студентами загальними та фаховими компетентностями і досягнення ними програмних результатів навчання за відповідною освітньо-професійною програмою:

 • Маркетинг (ОС бакалавр) 2020 р.

Номер в освітній програмі

Зміст компетентності

Номер теми, що розкриває зміст компетентності

Загальні компетентності за освітньою програмою

ЗК6

Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності

1-22

Фахові компетентності за освітньою програмою

СК 3

Здатність використовувати теоретичні положення маркетингу для інтерпретації та прогнозування явищ і процесів у маркетинговому середовищі

1-22

СК 4

Здатність проваджувати маркетингову діяльність на основі розуміння сутності та змісту теорії маркетингу і функціональних зв'язків між її складовими

1-22

СК 5

Здатність коректно застосовувати методи, прийоми та інструменти маркетингу

1-22

СК 14

Здатність пропонувати вдосконалення щодо функцій маркетингової діяльності

1-22

Програмні результати навчання за освітньою програмою

Р6

Визначати функціональні області маркетингової діяльності ринкового суб’єкта та їх взаємозв’язки в системі управління, розраховувати відповідні показники, які характеризують результативність такої діяльності.

1-22

Р14

Виконувати функціональні обов’язки в групі, пропонувати обґрунтовані маркетингові рішення

1-22

Р17

Демонструвати навички письмової та усної професійної комунікації державною й іноземною мовами, а також належного використання професійної термінології

1-22

Р18

Демонструвати відповідальність у ставленні до моральних, культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства у професійній маркетинговій діяльності

1-22
 • Маркетинг (ОС бакалавр) 2021 р.

Номер в освітній програмі

Зміст компетентності

Номер теми, що розкриває зміст компетентності

Загальні компетентності за освітньою програмою

ЗК1

Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні

1-22

ЗК2

Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя

1-22

ЗК3

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу

1-22

ЗК4

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями

1-22

ЗК7

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях

1-22

ЗК12

Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності)

1-22

ЗК14

Здатність діяти соціально відповідально та свідомо

1-22

Фахові компетентності за освітньою програмою

СК 4

Здатність проваджувати маркетингову діяльність на основі розуміння сутності та змісту теорії маркетингу і функціональних зв'язків між її складовими

1-22

СК 14

Здатність пропонувати вдосконалення щодо функцій маркетингової діяльності

1-22

Програмні результати навчання за освітньою програмою

Р3

Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань у сфері маркетингу

1-22

Р4

Збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати економічні та маркетингові показники, обґрунтовувати управлінські рішення на основі використання необхідного аналітичного й методичного інструментарію

1-22

Р11

Демонструвати вміння застосовувати міждисциплінарний підхід та здійснювати маркетингові функції ринкового суб’єкта

1-22

Р12

Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним.

1-22

Р15

Діяти соціально відповідально та громадсько свідомо на основі етичних принципів маркетингу, поваги до культурного різноманіття та цінностей громадянського суспільства з дотриманням прав і свобод особистості
Р16

Відповідати вимогам, які висуваються до сучасного маркетолога, підвищувати рівень особистої професійної підготовки

1-22


4. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ


Тема 1. Фрукти, овочі та гриби
Поняття, предмет, об’єкт та основні категорії товарознавства.

Ринок фруктів, овочів, грибів і продуктів їхньої переробки в Україні.

Товарознавча, торговельна та ботанічна класифікація свіжих фруктів та овочів. Класи, підкласи, групи, підгрупи, види та різновиди свіжих фруктів. Помологічні, ампелографічні сорти, розпізнавальні ознаки сортів, споживні та технологічні властивості сортів.

Класифікація їстівних грибів: губчасті, пластинчасті та сумчасті гриби. Категорії свіжих грибів.

Забруднення фруктів, овочів, грибів та продуктів їхньої переробки шкідливими речовинами: нітратами, нітритами, важкими металами, радіонуклідами, пестицидами і токсинами.

Способи і особливості формування споживних властивостей овочів та фруктів закритого ґрунту. Відмінності хімічного складу, показників безпечності овочів і фруктів, вирощених у відкритому та закритому ґрунті.

Енергетична, біологічна, фізіологічна, лікувально-профілактична, органолептична цінність, структурно-механічні властивості та безпечність в рекламі фруктів, овочів, грибів і продуктів їхньої переробки. Особливості та умови транспортування фруктів, овочів, та грибів. Зміни якості плодоовочевої продукції на різних етапах товароруху.

Список рекомендованих джерел:

Законодавча база: 6, 7, 9.

Основний: 17.

Додатковий: 19, 22, 24.

Інтернет-ресурси: 31, 34, 35.
Тема 2. Зернові та хлібобулочні вироби
Ринок зерноборошняних товарів в Україні. Нормативно-правове регулювання виробництва та обігу зерна в Україні. Ринок зернових товарів в Україні. Чинники формування попиту та ціни на зернові товари.

Класифікація зерноборошняних товарів. Загальна характеристика, принципи класифікації, чинники формування споживних властивостей борошна, хліба та хлібобулочних виробів. Аналіз асортименту зерноборошняних товарів провідних світових фірм-виробників та вітчизняних компаній.

Сучасний стан біржової торгівлі на ринку зернових товарів.

Класифікація, характеристика асортименту, вимоги до якості, зберігання та транспортування зернових товарів.

Стан вітчизняного ринку хлібобулочних виробів. Сезонні коливання попиту на хлібобулочні вироби.

Класифікація хлібобулочних виробів. Споживні властивості та характеристика асортименту хлібобулочних виробів. Особливості національних хлібобулочних виробів. Хлібобулочні вироби дієтичного та дитячого харчування. Фактори формування споживних властивостей хлібобулочних виробів. Дефекти, оцінка якості, особливості пакування, транспортування, умови і терміни зберігання.

Список рекомендованих джерел:

Законодавча база: 6, 7, 9.

Основний: 17.

Додатковий: 19, 22.

Інтернет-ресурси: 31, 34, 35.
Тема 3. Яйця, молоко, молочні товари та їх замінники
Ринок яєць та яєчних товарів в Україні. Принципи класифікації яєць. Асортимент, види і категорії яєць. Харчова цінність курячих і перепелиних яєць. Характеристика заморожених та сухих яєчних товарів. Асортимент, вимоги до безпечності та якості, маркування, пакування, дефекти, умови і терміни зберігання яєць та яєчних товарів.

Ринок молока і молочних продуктів України та світу. Світові та українські бренди молочних товарів.

Класифікація та асортимент молока питного, вершків, кисломолочних продуктів. Порівняльна характеристика асортименту та споживних властивостей молока, вершків та кисломолочної продукції провідних виробників. Фермерські та екологічно чисті молочні продукти. Якість та безпечність молока та кисломолочних продуктів.

Характеристика та класифікація сухих та згущених молочних продуктів.

Тенденції та перспективи розвитку виробництва й споживання сирів. Українські та світові бренди сирів. Фермерська продукція у вітчизняній та світовій торгівлі сирами.

Класифікація, асортимент, провідні виробники натуральних та перероблених сирiв: твердих, напівтвердих, м’яких, розсільних, плавлених сирів та сирних продуктів. Чинники формування якості сирів. Вимоги до якості, умови і терміни зберігання сирів.

Класифікація, асортимент, характеристика та провідні виробники морозива.

Молочні товари спеціального призначення: безлактозні продукти, цільномолочні продукти та ін.

Замінники молочних продуктів: рослинне молоко (соєве, мигдальне, рисове, гречане, вівсяне, кокосове) та кисломолочні продукти, сир тофу (твердий та м’який). Хімічний склад, харчова цінність.

Маркування, пакування та транспортування молока та молочних товарів. Товаросупровідні документи щодо якості молока та молочних товарів товарів. Утилізація та переробка відходів молочної промисловості.

Список рекомендованих джерел:

Законодавча база: 1, 6, 7, 9.

Основний: 17.

Додатковий: 19, 22, 27.

Інтернет-ресурси: 31, 34, 35.
Тема 4. М’ясо та м’ясні товари
Ринок м’яса та м’ясних товарів в Україні. Джерела надходження цих товарів у торговельну мережу України.

Класифікація і товарна характеристика м’яса забійних тварин і птиці. Особливості його маркування, пакування та умови зберігання. Ознаки свіжості м’яса птиці та забійних тварин. Кошерні м’ясні продукти.

Класифікація м’ясних субпродуктів залежно від харчової цінності, способу обробки і термічного стану. Асортимент, характеристика, хімічний та морфологічний склад субпродуктів. Шляхи та напрями використання м’ясних субпродуктів в Україні та світі.

Класифікація м’ясних напівфабрикатів. Аналіз асортименту м’ясних напівфабрикатів провідних виробників.

Класифікація ковбасних виробів та м’ясних копченостей. Хімічний склад і харчова цінність ковбасних виробів. Аналіз асортименту ковбасних виробів провідних виробників. Ковбасні вироби для дитячого і дієтичного харчування.

Товарознавча характеристика асортименту м’ясних копченостей. Вимоги до безпечності та якості ковбасних виробів та м’ясних копченостей.

Товаросупровідні документи щодо якості м’яса та м’ясних товарів. Утилізація та переробка відходів м’ясної промисловості.

Список рекомендованих джерел:

Законодавча база: 4, 6, 7, 9.

Основний: 17.

Додатковий: 19, 23.

Інтернет-ресурси: 31, 34, 35.

  1   2   3

скачати

© Усі права захищені
написати до нас