Ім'я файлу: Практична робота №1.pdf
Розширення: pdf
Розмір: 455кб.
Дата: 01.06.2022
скачати
Пов'язані файли:
Реферат практичне право.docx
Хірургія.doc
1623825851529716.doc
Документ Microsoft Word.docx
Реферат №5.docx
Формування поняття властивостей арифметичних дій у молодших школ
Практична 2.doc
епіцентр.docx
analiz-polozhitelnoy-arbitrazhnoy-praktiki-po-klassifikatsii-tov
analiz-polozhitelnoy-arbitrazhnoy-praktiki-po-klassifikatsii-tov
Реферат.docx
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ.docx
КУРСОВА ФІЗКУЛЬТУРА.docx

ПРАКТИЧНА РОБОТА 1
Завдання 1
Для виконання завдання необхідно:
− визначити принципи групування господарських ресурсів (активів) підприємства та джерел їх формування (капітал, зобов’язання);
− з’ясувати суть бухгалтерського балансу як елемента методу бухгалтерського обліку і форми фінансової звітності;
− вивчити структуру побудови балансу й основні способи групування його статей.
На підставі даних бухгалтерського обліку підприємства скласти баланс за формою № 1, відповідно додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»
Господарські ресурси підприємства та джерела їх утворення на кінець звітного періоду
№ з/п
Показники
Сума, грн.
1
Готова продукція на складі
90 000 2
Заборгованість банку за короткостроковими кредитами
60 000 3
Грошові кошти в касі в національній валюті
5 500 4
Грошові кошти в банку на поточному рахунку в національній валюті
1 600 000 5
Матеріали на складі та в цехових коморах
590 000 6
Статутний капітал
6 700 000 7
Заборгованість постачальникам за одержані матеріали
180 000 8
Будинки цехів основного та допоміжного виробництв
2 800 000 9
Автомобілі вантажні, легкові та інші транспортні засоби
120 000 10
Будинки заводоуправління, заводської лабораторії, складів та інших підрозділів загальногосподарського призначення
2 190 000 11
Споруди, призначені для очищення навколишнього середовища від шкідливих відходів виробництва
600 000 12
Металорізальні верстати, ковальсько-пресові автомати та інші машини й обладнання
300 000 13
Паливо на складі
35 000 14
Незавершене виробництво (необроблені до кінця вироби, що знаходяться в цехах)
33 000 15
Прибуток підприємства нерозподілений
840 000 16
Заборгованість з податку на прибуток
40 000 17
Резервний капітал
360 000 18
Фінансування із бюджету на науково-дослідні роботи
108 000 19
Вимірювальні, регулювальні пристрої та лабораторне обладнання
60 000 20
Заборгованість підприємства бюджету за прибутковим податком, утриманим із заробітної плати робітників і службовців
42 000 21
Заборгованість підприємства різним кредиторам
31 000 22
Інструменти, виробничий і господарський інвентар строком більше одного року
170 000

23
Інструменти, виробничий і господарський інвентар строком служби менше одного року на складах
30 000 24
Заборгованість покупців за відвантажену (відпущену) готову продукцію
48 000 25
Заборгованість підзвітних осіб за виданими авансами та інших дебіторів
3 500 26
Заборгованість робітникам і службовцям з оплати праці
214 000 27
Заборгованість банку за довгостроковими кредитами
450 000 28
Знос (амортизація) основних засобів
690 000 29
Електронні обчислювальні машини
20 000 30
Придбані патенти, ліцензії
70 000 31
Заборгованість за відрахуваннями на соціальне страхування
20 000 32
Акції і облігації інших підприємств
240 000 33
Лінії електропередач, телефонна і газова
230 000 34
Вкладання в статутний капітал інших підприємств
500 000
Методичні вказівки: при складанні балансу треба взяти до уваги, що
інструменти, виробничий і господарський інвентар строком служби менше одного року відносяться до малоцінних швидкозношуваних предметів; залишки основних засобів та залишки дебіторської заборгованості за продукцію показати за їх первісною вартістю.
Завдання 2
На підставі даних віднести статті до активу чи пасиву балансу; визначити величину довгострокової позики банку та власного капіталу підприємства.
Дані для виконання:
№ з/п
Назва статті
Сума, тис. грн.
1
Розрахунки з оплати праці
3000 2
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
600 3
Виробничі запаси
8000 4
Основні засоби
35800 5
Зареєстрований капітал
25000 6
Короткострокові кредити банків
400 7
Готівка
150 8
Рахунки в банках
15200 9
Нерозподілений прибуток
38000 10
Незавершене виробництво
2000 11
Готова продукція
9000 12
Довгострокові кредити банків
68450

скачати

© Усі права захищені
написати до нас