1   2   3   4   5
Ім'я файлу: епіцентр.docx
Розширення: docx
Розмір: 517кб.
Дата: 24.11.2022
скачати
Пов'язані файли:
Реферат практичне право.docx
Хірургія.doc
1623825851529716.doc
Документ Microsoft Word.docx
Реферат №5.docx
Формування поняття властивостей арифметичних дій у молодших школ
Практична робота №1.pdf
Практична 2.doc
analiz-polozhitelnoy-arbitrazhnoy-praktiki-po-klassifikatsii-tov
analiz-polozhitelnoy-arbitrazhnoy-praktiki-po-klassifikatsii-tov
Реферат.docx
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ.docx
КУРСОВА ФІЗКУЛЬТУРА.docx

ЗМІСТ


Вступ ………………………………………………………………………………..............

1.Сутність ефективності діяльності підприємства…………………………………….....

2.Аналіз та оцінка ефективності діяльності підприємства…….…………………………

3. Напрями підвищення ефективності діяльност ТОВ «Епіцентр-К»………………….

Висновки та пропозиції ……………………………………………..………....................

Список використаних джерел ………………………………….......…………………….

Вступ

Актуальність теми. У сучасних ринкових умовах поняття «ефективність підприємства» займає одну з головних ролей, які допомагають підприємствам далі функціонувати та розвиватися. З огляду на високий ступінь невизначеності, конкуренції, існування різноманітних криз, існування різноманітних внутрішньополітичних та економічних проблем, неузгодженості внутрішніх рішень компанії, підвищення ефективності корпоративної діяльності є основним джерелом викликів. Необхідність удосконалення та забезпечення ефективності діяльності підприємств полягає у формуванні нових цілей, принципів і принципів діяльності для задоволення потреб споживачів та розширення їх ринкових можливостей. Тому напрямок підвищення ефективності підприємства – це насамперед інструменти для раціонального використання ресурсів і потенціалу підприємствами.

Ефективність є однією з основних характеристик ефективності корпоративного управління, і її необхідно детально вивчати. Ефективність гарантії безпосередньо пов’язана з її оцінкою. Без комплексної оцінки рівня корпоративного управління неможливо вирішити проблему підвищення та підтримки ефективності корпоративного управління. Результати цього виду оцінки дозволяють визначити масштаби та напрями змін управління підприємством, спрогнозувати їх вплив на ключові функціональні підсистеми підприємства, прийняти відповідні управлінські рішення для підвищення та підтримки ефективності управління, вибрати методи, методи та інструменти. керувати підприємством. Ефективність - це складна економічна категорія, в якій найважливішим аспектом корпоративної діяльності є її ефективність.

Українські та зарубіжні вчені комплексно розглядають теоретичні та практичні питання при аналізі забезпечення ефективності діяльності підприємств та вдосконалення господарського механізму організації, де особливий інтерес до досліджень з цього приводу викликають праці таких вчених-економістів: П.

Друкер, М. Майєр, В. Петіт, В. А. Андрейчук, С. В. Войтко, О. А. Гавриш, В. Г. Герасимчук, А. В. Дейнеко, А. І. Ільїна, В. В. Ковальов, Г. О. Швиданенко, Л. С. Захаркіна , Р.А. Кушваха, Р. В. Андрійчук, Р. Беннет, П. Ю. Буряк, О. Г. Гупало, О. О. Воронін, Ф. В. Зінов’єв, Н. В. Савенко, О. М. Савицька, С. Н. Немирович та ін. У їхніх роботах висвітлюються основні питання ефективності, методи оцінки та покращення умов господарювання, наводяться методи розрахунку економічної ефективності та наводяться відповідні приклади.

Мета дослідження – дослідити теоретичні та практичні аспекти підвищення ефективності діяльності підприємства «Епіцентр-К» товариства з обмеженою відповідальністю, та запропонувати сферу удосконалення організаційноекономічного механізму забезпечення ефективності діяльності підприємства.

Для досягнення цієї мети необхідно вирішити наступні завдання дослідження:

 • дослідити сутність ефективності як економічної категорії та визначити класифікацію видів і форм прояву ефективності;

 • визначити базові методичні підходи щодо ефективності діяльності підприємства;

 • дослідити основні чинники підвищення ефективності діяльності підприємства в сучасних умовах господарювання;

 • провести організаційно-економічну характеристику досліджуваного підприємства ТОВ «Епіцентр-К»;

 • проаналізувати систему показників фінансової стійкості підприємства ТОВ «Епіцентр-К»;

 • оцінити ефективність використання трудових ресурсів підприємства

ТОВ «Епіцентр-К»;

 • запропонувати фінансову стратегію підприємства як чинник його ефективної інноваційної діяльності;

Об’єктом дослідження є процес, пов’язаний із забезпеченням ефективної діяльності організації та господарського механізму фінансово-господарської діяльності ТОВ «Епіцентр-К».

Предметом дослідження є теоретико-методичні засади та практичні аспекти щодо покращення та забезпечення ефективності фінансовогосподарської діяльності підприємств на основі вдосконалення функціонування організаційно-економічного механізму підприємства.

Методи дослідження. При виконанні роботи використовувався комплекс загальнонаукових і специфічних наукових методів: економічний і фінансовий аналіз, статистика, графіка, групування, економіка і статистика, методи аналізу і синтезу, методи узагальнення результатів дослідження тощо. Для створення системи оцінки ефективності діяльності підприємства використовуються економіко-математичні методи.

Інформаційною базою дослідження є підручники та матеріали посібників, наукові статті, Інтернет-ресурси, облікові данні досліджуваного підприємства та внутрішня інформація підприємства ТОВ «Епіцентр-К».

Наукова новизна одержаних результатів полягає в поглибленні теоретичних засад щодо покращення та забезпечення ефективності фінансовогосподарської діяльності підприємств на основі: впровадження фінансової стратегії підприємства як чинника його ефективної інноваційної діяльності; вдосконалення програми організаційно-економічних заходів щодо підвищення ефективності використання персоналу та кар’єри на ТОВ «Епіцентр-К».

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що запропоновані рекомендації щодо зменшення витрат та збільшення прибутку дозволять визначити основні проблеми у забезпеченні ефективності діяльності підприємства та зміцнити їх конкурентний статус у сучасних умовах господарювання.


 1. Сутність ефективності діяльності підприємстваЕкономічні вигоди від підприємницької господарської діяльності вважаються однією з найважливіших категорій економічної науки, а також є ключовим елементом господарської практики. Він розглядає сукупність загальних, стійких і важливих зв’язків і відносин, пов’язаних з результатами діяльності підприємства на ринку і витратами, які несе підприємство в процесі виробництва. Ефективність як економічна категорія дозволяє якісно та кількісно оцінювати результати бізнесу. Воно займає одне з головних місць у всіх процесах підприємства та різних його стадіях: виробництві, розподілі, обміні та споживанні, які проявляються в діяльності будь-якої ланки на всіх рівнях, від окремих підприємств до галузей і всієї економіки [1, с. 108].

Зміст і розвиток поняття «ефективність» поступово змінювалися в ході його розвитку, і складність ставала все більшою. Вона включає не тільки ті економічні параметри, які відображають ефективність виробництва через відношення собівартості до випуску, а й різноманітні взаємозв’язки із зовнішнім середовищем. У процесі виробництва свідомо поєднуються різноманітні виробничі ресурси (матеріали, праця, технологія, майстерність, організація) і створення нових продуктів. Для економічного розвитку окремого підприємства та всієї економіки виробничий процес має бути ефективним, тобто відбуватися за найкращих витрат, найменших витрат і максимальної норми виробничого прибутку виробничих ресурсів [2, с.3].

Поняття «ефективність» є критичним в економіці, оскільки йому приділяється особлива увага при прийнятті особистих і соціальних рішень. Важлива роль категорії «ефективність» в економіко-організаційній науці та практиці вимагає більшої уваги до її тлумачення та розуміння. Тільки при чіткому розумінні поняття «ефективність» його можна використовувати та застосовувати при прийнятті управлінських рішень, щоб досягти успіху в господарській діяльності підприємства [3, с.3]. 145].

З точки зору наукових праць, В. Парето, А. М. Матлін, В. Батрасов, В. Я. Хрипач, Д. Скотт Синк, С. Ейлон, Б. Голд, Ю. Созан, П. Друкер, Д. Хайман, Л. Мельник , А. Карінцева, Р. Беннер, Н. В. Савенко, О. М. Савицька, С. Н. Немирович та ін., дослідили різні методи визначення економічної сутності економічних вигод підприємств та систематизували деякі з них [4, с.83-86].

Тому, виходячи з наведеного визначення, можна сказати, що ефективність — це відношення результату до витрат, що є лише виразом, коефіцієнтом, що характеризує ступінь окупності інвестицій.

На нашу думку, найбільш вдалим визначенням економічної ефективності є: під економічною ефективністю підприємства слід розуміти динамічну і комплексну систему організації та управління, що забезпечує максимальний прибуток від наявних у підприємства ресурсів. У наведеній вище таблиці багато авторів визначили поняття ефекту і результату, в результаті чого суть двох понять «ефективність» і «результат» ототожнюються. Ці поняття неможливо ідентифікувати, оскільки перша категорія виражає сукупність реальних ознак і параметрів підприємства, яка виражає якість роботи підприємства, ефективність використання ресурсів, розумну організацію технології виробництва, повне використання обладнання та робочого часу, продуктивність тощо. При цьому під ефективністю розуміють корисність підприємства (західний захід). Тобто конкретний результат задоволення попиту.

Зовнішня ефективність відображає структуру суспільного попиту, ступінь задоволеності підприємства, корисність продукту, частку компанії на ринку готової продукції та її потенціал. Однак на практиці це часто трапляється, коли цілі внутрішньої та зовнішньої ефективності суперечать. Тому прагнення до розширення асортименту продукції та послуг призведе не тільки до збільшення обсягів продажів, а й до збільшення витрат на певний період часу, знижуючи тим самим ефективність використання ресурсів. Статична ефективність є основною формою короткострокової оцінки, що при вирішенні оперативно-тактичних питань перешкоджатиме загальному якісному підвищенню виробничої бази.

Динамічна ефективність означає, що в довгостроковій перспективі будуть отримані більш високі результати завдяки гнучким змінам ресурсів і зміні технології. Динамічна ефективність є основним способом підтримки компаній високої конкурентоспроможності протягом тривалого часу [10, с. 116].

Для отримання об’єктивної оцінки ефективності діяльності підприємства, крім витрат на основну діяльність підприємства, необхідно враховувати витрати, понесені при використанні робочої сили (основні фонди) та праці (оборотні кошти), оплату праці. (праця). Крім того, на виробництво суттєво впливає фінансовий стан підприємства, а певні організаційні, управлінські, технічні та інші переваги втілюються як нематеріальні та матеріальні ресурси. Тому для оцінки вартості всі ці ресурси слід оцінювати окремо.

Найпоширенішою ознакою класифікації, яка класифікує ефективність на різні типи, є розподіл ефективності оцінювання. Відповідно до цієї класифікації розрізняють економічну, організаційну та соціальну ефективність (рис. 1.1). Слід підкреслити, що тип ефективності організації показаний на рис. 1.1. Адже зростання економічної ефективності визначає інші види зростання, соціальна ефективність поєднує характеристики економічної ефективності та організаційної ефективності для повного задоволення потреб працівників.

У процесі контролю ефективності діяльності підприємств необхідно постійно аналізувати показники фінансово-господарської діяльності, визначати позицію підприємства на ринку, шукати можливості для подальшого розвитку, комплексно розглядати різноманітні фактори впливу.

Особливістю ефективності підприємства є також те, що цей показник розглядається через призму факторів, які на нього впливають. Такий метод можна надати для визначення факторів, що впливають на економічну ефективність підприємств [12, с.436].

За напрямком дії всі фактори можна об’єднати у дві групи, а саме позитивні та негативні. Позитивні – це фактори, які впливають на покращення ефективності бізнесу, негативні – навпаки. За місцем виникнення всі фактори можна поділити на внутрішні фактори та зовнішні фактори. Внутрішні фактори (внутрішнє середовище) залежать від діяльності підприємства, тобто самого підприємства.

У свою чергу зовнішні впливи поділяються на прямі та непрямі залежно від середовища компанії: національні впливи, діяльність конкурентів, міжнародні події тощо. [13, с. 175].

Фактори, що впливають на процес прийняття управлінських рішень, часто визначають сам процес, його стадію та характер. На кожному етапі необхідно враховувати та оптимізувати різні види ризиків, що дозволить приймати більш ефективні рішення з меншими витратами ресурсів та більшою ймовірністю реалізації. Такий підхід дозволить підвищити рівень економічної ефективності підприємства.

Характер ефективності господарської діяльності підприємств також можна розглядати через призму організаційних економічних механізмів забезпечення ефективності такої діяльності. Корпоративна система управління ефективністю традиційно керує чотирма наборами показників (фінанси, бухгалтерський облік (вартість), ринок та менеджмент) і відображає тенденцію корпоративного розвитку та переваг на основі цих чотирьох наборів аналітичних показників [14].

Для підтвердження наукової точки зору, що намагається висвітлити сутність і значення формування корпоративного ресурсного портфеля як ключового фактору ефективності господарської діяльності, необхідно схематично побудувати ресурсний портфель, що забезпечує його функцію

В процесі ефективної діяльності підприємства цінними і найважливішими ресурсами є матеріальні та інтелектуальні ресурси, особливо організаційні. Причиною такої тенденції є швидкий розвиток ринкового середовища та світовий досвід використання цього ресурсу – запорука довгострокового успіху шляхом формування конкурентної переваги.

Крім того, наявність стратегічних ресурсів визначає стабільність компанії в динамічному ринковому середовищі. У процесі формування та збереження вищих економічних вигод підприємствам слід не тільки звертати увагу на ефективне використання ресурсів, а й звертати увагу на виявлення їх нових елементів і комбінацій як джерел економічної ренти та конкурентної переваги. Крім того, для формування економічної ефективності підприємства дуже важливі передові принципи створення та розробки унікальних типів комбінацій ресурсів, які конкуренти не можуть отримати протягом певного періоду часу [18, с.17].

Отже, ефективність господарської діяльності підприємства є ознакою і здатністю підприємства використовувати всі наявні ресурси та інструменти для зосередження на розв’язанні проблем, формулюванні та досягненні своїх цілей з урахуванням впливу зовнішніх факторів та використання внутрішніх умов діяльності. Соціальні, екологічні, бюджетні та інші питання. Суспільство і бізнес мають фіксоване співвідношення витрат і вигод. 1.   1   2   3   4   5

  скачати

© Усі права захищені
написати до нас