Ім'я файлу: 62-Текст статті-94-1-10-20190908.pdf
Розширення: pdf
Розмір: 149кб.
Дата: 12.12.2021
скачати
Пов'язані файли:
курсова готова ФІНАНСИ.docx
Вексельна форма міжнародних розрахунків.Сутність та порядок їх з
МРіВО.pdf
курсова статистика катя 16.10.docx
аналітико-синтетична діяльність мозку.docx
философия.pdf
ООтРТ.docx

42 ||| Scientific journal «ΛΌГOΣ. The art of scientific mind» • №1 • December, 2018
All rights reserved (CC BY)
ЕК
ОН
ОМІЧНІ НА
УКИ •
EC
ON
OMI
CS
УДК 336.77:330.567.22-043.86(477)
СПОЖИВЧЕ КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ НАДАННЯ
ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ОПЕРАЦІЙ
Несен Ольга Валентинівна
щдобувач вищої освіти факультету обліку та податкового менеджменту
Державний вищий навчальний заклад
«Київський національний економічний університет імені В.П. Гетьмана»
Україна
Анотація. У статті розглянуто теоретичні аспекти споживчого кредиту. Надано оцінку проблемам споживчого кредитування. Визначено шляхи щодо удосконалення споживчого кредитування в межах банківського бізнесу.
Запропоновано ключові напрямки мінімізації ризиків надання споживчого кредитування.
Ключові слова: споживчий кредит, кредитування, банк, кредитний договір, банківська система, ризики.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ.
У сучасних умовах економічного розвитку споживче кредитування суттєво впливає не лише на забезпечення потреб населення, а й на загальний розвиток економіки країни в усіх напрямах господарської діяльності. Споживчий кредит займає важливе місце у пошуку шляхів виходу України з кризового стану, впливає на розвиток ефективної банківської системи та подальше удосконалення кредитних відносин банківських установ з позичальниками. Споживче кредитування відіграє суттєву роль у задоволенні потреб населення, підвищенні життєвого рівня, забезпеченні соціального захисту та розвитку. Все це зумовлює необхідність проведення глибинного дослідження та аналізу такої економічної категорії як споживчий кредит.
АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ.
Значний теоретико-методологічний і практичний внесок у становлення та розвиток знань про споживче кредитування та роль споживчого кредиту в розвитку банківської системи зробили відомі вчені, серед них слід відмітити: Вовчак О.Д.,
Чайковський Я.І., Шаповал О.А. та інші. Проте ряд питань щодо особливостей споживчого кредиту потребує уточнення.
МЕТА СТАТТІ.
Метою написання наукової статті є здійснення неупередженого дослідження сутності споживчого кредиту, ґрунтовного аналізу проблем його видачі різними суб᾽єктам, визначенні можливих шляхів удосконалення процесу надання споживчого кредиту та обмеження його ризиків.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ.
Споживче кредитування є найбільш поширеним у світі видом банківського кредитування. На сьогодні в науковій літературі та законодавстві не існує єдиного підходу до визначення поняття «споживчий кредит».
Трактування споживчого кредиту наводиться в
Законах України «Про споживче кредитування» та
«Про захист прав споживачів»:
− споживчий кредит (кредит) грошові кошти, що надаються споживачу (позичальникові) на придбання товарів (робіт, послуг) для задоволення потреб, не пов’язаних з підприємницькою, незалежною професійною діяльністю або виконанням обов’язків найманого працівника [споживчий кредит
– кошти, що надаються кредитодавцем (банком або іншою фінансовою установою) споживачеві на придбання продукції [4].
Безумовно, характерними рисами споживчого кредитування є надання його на споживчі потреби на засадах поступового повернення і, як правило, з виплатою відсотка за користування кредитними коштами. При цьому банк, який надає даний кредит не уточнює цілі кредитування у фізичної особи, тому кошти можуть бути витрачені на освіту, відпустку, лікування, ремонт чи купівлю житла, автомобіля або інших товарів як тривалого користування, так
і першої необхідності. Необхідність кредитування населення на споживчі потреби обумовлюється тим, що в процесі задоволення потреб відбувається підвищення платоспроможного попиту та життєвого рівня у цілому, а також певним чином згладжується соціальна нерівновага суспільства.
Варто звернути увагу, що підставою для укладення споживчого кредиту є письмовий кредитний договір між банком і клієнтом. Даний вид кредиту надається в національній валюті, забезпечується заставою та погашається відповідно до графіка, визначеним у кредитному договорі.
Споживчі кредити можуть бути як товарними, так і грошовими, залежно від об’єкту кредитування.
У першому випадку, таким об’єктом є будь-який товар або послуга, у другому – гроші. Товарний споживчий кредит надається з розстрочкою платежу на товар тривалого користування. Наприклад, в українських торгівельних мережах 30–50% всіх купівель здійснюють у кредит, лідирує серед них побутова та аудіо- і відеотехніка. Близько 80% усього ринку споживчого кредитування сконцентровано у великих торгівельних мережах «Фокстрот»,
«Ельдорадо», «Цитрус» та інші. На противагу товарному споживчому кредиту, грошовий
-надається банківськими або небанківськими кредитними установами у вигляді позик фізичним особам для задоволення їх потреб [2].
З упевненістю до переваг споживчого кредиту можна віднести: збільшення сукупного платоспроможного попиту на споживчі товари й послуги, який стимулює розширення виробництва в умовах ринкової економіки, де платоспроможний попит є основним чинником економічного зростання; прискорення обігу грошових коштів, що призводить до стимулювання фінансово-банківської галузі; розширення споживчого кредиту сприяє формуванню цивілізованих відносин на споживчому ринку країни.
За умов сучасної фінансової кризи в Україні, основними проблемами банківського споживчого кредиту є: розвиток інфляційних процесів, зменшення реальної заробітної плати, девальвація національної грошової одиниці, низька платоспроможність фізичних осіб, висока вартість споживчих кредитів, недостатність аналізу банківськими установами кредитоспроможності позичальників-фізичних осіб, що призводить до зростання кредитних ризиків та обсягів неповернення банківських споживчих
© Nesen O., 2018

Науковий журнал «ΛΌГOΣ. Мистецтво наукової думки» • №1 • Грудень, 2018 ||| 43
Авторські права захищено (CC BY)
ЕК
ОН
ОМІЧНІ НА
УКИ •
EC
ON
OMI
CS
кредитів.
Основними заходами щодо удосконалення процесу надання споживчого кредиту можуть бути: зміна нормативно-правової бази у сфері кредитування фізичних осіб; здешевлення споживчих кредитів шляхом прив’язки відсоткової ставки за ними до облікової ставки НБУ; комплексний підхід до оцінки кредитоспроможності потенційних клієнтів; забезпечення функціонування всеукраїнського бюро кредитних історій, у якому мають бути сконцентровані дані про усіх потенційних позичальників; активне використання маркетингових технологій для забезпечення зростання обсягів споживчого кредитування, створення нових кредитних продуктів для фізичних осіб [1].
Незважаючи на позитивні тенденції, у сучасній банківській практиці реального відновлення банками надання споживчих кредитів не відбувається.
Слід зауважити, що з метою обмеження ризиків споживчого кредитування в Україні доцільно, по- перше, запровадити гарантування якості надання страхових послуг з боку комерційних банків. Для цього слід внести доповнення до п.48 Закону України
«Про банки і банківську діяльність», що дозволить комерційним банкам страхувати об’єкти застави [3].
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ.
Отже, підсумовуючи вищесказане, можна зробити висновок, що споживчий кредит надається комерційними банками фізичним особам під відсоток у тимчасове користування на умовах забезпеченості, зворотності, терміновості, платності
і цільовій спрямованості. Головна проблема надання споживчого кредиту в Україні полягає у ризику, коли позичальники в наслідок несприятливої соціально- економічної ситуації не можуть своєчасно погашати споживчі кредити, а це призводить до зростання ризику неповернення кредитних коштів та зниження ліквідності банків. Для вирішення даної проблеми можна запропонувати такі шляхи вдосконалення сегменту споживчого кредитування в Україні: перегляд та вдосконалення механізму здешевлення споживчих кредитів; удосконалення процесу перевірки та аналізу позичальника; проведення навчальних тренінгів, курсів для працівників банків; удосконалення якості обслуговування, консультацій клієнтів; перегляд принципів споживчого кредитування (внесення змін до їх умов).
Список використаних джерел:
Вовчак О.Д., Атонюк О. І. Споживче кредитування в Україні: сучасний стан та тенденції розвитку в умовах фінансово- економічної нестабільності. Європейські перспективи. 2016. Вип. 2. С. 148-157.
Чайковський Я.І. Аналіз сучасного стану та перспективи розвитку банківського споживчого кредитування в Україні.
Економічний аналіз : зб. наук. праць. 2017. Том 27. № 1. С. 156-163.
Шаповал О.А. Інституційні засади управління ризиками споживчого кредитування. Економічні перспективи
підприємництва в Україні : тези доп. Всеукр. Інтернет-конф. Ірпінь : ДУФСУ, 2016. С. 381-385.
Про захист прав споживачів : Закон України від 12.05.1991 р. № 1023-ХІІ. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1023-
12 (дата звернення: 01.12.2018).
Про споживче кредитування : Закон України від 15.11.2016 р. № 1734-VIII. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/
show/1734-19 (дата звернення: 01.12.2018).
CONSUMER LENDING IN UKRAINE: PROBLEMS OF PROVIDING AND DIRECTIONS OF OPERATIONS
DEVELOPMENT
Nesen O.
State Higher Educational Institution «Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman»
Ukraine
Summary. The article deals with theoretical aspects of consumer credit. The estimation of problems of consumer lending is given.
The ways of improvement of consumer lending within the banking business are determined. The key directions of minimizing the risks of providing consumer lending are proposed.
Keywords: consumer credit, lending, bank, loan agreement, banking system, risks.
© Несен О., 2018

скачати

© Усі права захищені
написати до нас