Ім'я файлу: диптологія та дієтотерапія.docx
Розширення: docx
Розмір: 20кб.
Дата: 27.01.2020
скачати

Харківський національний медичний університет


Доповідь на тему «ПРОБЛЕМИ НОРМУВАННЯ ФІЗІОЛОГІЧНИХ ПОТРЕБ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ В ОСНОВНИХ ХАРЧОВИХ РЕЧОВИНАХ І ЕНЕРГІЇ»

Роботу виконала

Студентка 1 курсу

ІІІ медичного факультету

Групи МС-19(маг) заочна ф.н

Астахова Валерія Сергіївна

2020

ПРОБЛЕМИ НОРМУВАННЯ ФІЗІОЛОГІЧНИХ ПОТРЕБ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ В ОСНОВНИХ ХАРЧОВИХ РЕЧОВИНАХ І ЕНЕРГІЇ
Резюме. Існуючі для населення України норми фізіологічних потреб в основних харчових речовинах та енергії застаріли. В статті представлені результати порівняльного аналізу рекомендованих рівнів основних харчових речо- вин та енергії для населення України, Росії, Білорусі, країн-членів ВООЗ та ЄС. На основі проведеного аналізу запропоновані зміни до Проекту норм фізіологічних потреб, необхідність розробки яких є основною умовою фор- мування та збереження здоров’я населення нашої країни.
Ключові слова: фізіологічні потреби, харчовий статус, доросле населення, раціональне харчування, біологічна та харчова цінність, нутрієнтний склад.
Збереження здоров’я населення є одним із головних стратегічних завдань держави. Адекватне та збалансоване харчування — неодмінна складова формування здоров’я люди- ни. Адже саме якість вживаної їжі відіграє провідну роль у збереженні та зміцненні її здоров’я, обумов- лює нормальне зростання, розвиток організму, адаптацію до дії навколишнього середовища, функціонування імунітету, фізичну і розумову пра- цездатність. Тому розробка Норм фізіологічних потреб населення в основних харчових речовинах і енергії для осіб всіх вікових категорій є актуальною і важливою проблемою сучасної медицини.
У даний час харчування населення України, включаючи дітей, працездатних та непрацездат- них дорослих, регламентується «Нормами фізіо- логічних потреб населення України в основних хар- чових речовинах і енергії», розробленими фахівця- ми Українського НДІ харчування та затвердженими наказом МОЗ від 18.11.99 N 272.

Перегляд Норм повинен здійснюватися кожні 5 років. Як відомо, в даному документі наводяться усереднені величи- ни потреб основних харчових речовин та енергії

для дорослого населення України різних груп фізичної активності та вікових категорій без ураху- вання особливостей стану здоров’я населення в регіонах, кліматичних умов, побуту і національних традицій в харчуванні. Крім того, з часу затвердження зазначених фізіологічних норм хар- чування минуло 13 років.
З кожним роком підвищується і вдосконалюєть- ся рівень наукових досліджень щодо вивчення і розробки нових продуктів харчування та сировини, істотно змінюються показники якості та безпеки продуктів харчування, що пов’язане з характером застосування нових інтенсивних технологій вироб- ництва. Це, в свою чергу, сприяє не тільки появі нових продуктів харчування, що урізноманітнили, збагатили раціон харчування населення, а також змінили його звички.

Науково-технічний прогрес, масштабні обсяги виробництва радіоелектроніки та машинобудуван- ня, розвиток економіки та інших галузей призвело до появи серйозної проблеми ХХІ століття — збіль- шення кількості (малорухомих) професій з низьким коефіцієнтом фізичної активності. Головний трудовий тренд незмінний — все менше людей зайняті на виробництві, все більше людей переходять у сферу надання послуг. Їх поява на ринку праці пов’язана, в першу чергу, з переходом України та інших країн до змішаної економіки з відповідною ринковою інфраструктурою, а також впроваджен- ня нових технологій, істотне оновлення функцій працівників у рамках посад, які формально збері- гають колишні назви. Тенденція до поступового зниження рівня енерговитрат організму людини, починаючи з другої половини XX сторіччя, спосте- рігається в дорослого населення, що абсолютно не характерно для дітей.
Постійне погіршення екологічної ситуації в країні відчутно збільшує вплив довкілля на стан здоров’я населення, а особливо на вразливі категорії насе- лення (дітей, вагітних, осіб похилого віку) .
Значний внесок щодо вирішення проблеми нор- мування нутрієнтів роблять наукові дослідження по вивченню фактичного харчування і харчового статусу населення України, їх гігієнічна оцінка.

Зважаючи на вищезазначене, а також виконуючи доручення Кабінету Міністрів України від 29.07.1999 р. No 26606/15 та розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 р. N 332- р, прийнятої Концепції «Поліпшення продовольчо- го забезпечення та якості харчування населення», нами розпочато розробку нового проекту Норм фізіологічних потреб населення України в основ- них харчових речовинах та енергії відповідно до світових стандартів.
Науково-дослідну роботу по корекції норм фізіологічної потреби в основних харчових речовинах і енергії розпочали з аналізу, в першу чергу, національних нормативних докумен- тів, що регламентують харчування, та відповідної літератури, аналогічних нормативно-правових документів країн СНД (Росії, Білорусі, Молдови), а також рекомендацій по харчуванню зарубіжних наукових джерел (країн-членів ВООЗ та ЄС). У цьому сенсі велике значення набувають Рекомендації, розроблені Комітетом по продо- вольству і сільському господарству при ВООЗ.
Значний інтерес представляють Європейські (регіональні) рекомендації по продовольству і хар- чуванню, а також національні Рекомендації по хар- чуванню (Норми харчування) населення. Нами проаналізовано багато науково-методичних підхо- дів до проблеми нормування, які запропонували різні автори. Отже, у цих роботах величини фізіологічної потреби в основних харчових речовинах і енергії мають певні відмінності.
Під час проведення порівняльного аналізу даних рекомендованих рівнів добових потреб дорослого населення в основних харчових речовинах та

енергії всі значення величин у нормативних доку- ментах кожної країни (України, Білорусі, Росії, загальні рекомендації для країн-членів ВООЗ та ЄС) були систематизовані та зведені у таблиці.

В процесі порівняльного аналізу було встановлено наступне:

- рівні майже всіх основних харчових нутрієнтів та енергії мають певний діапазон коливань, який майже не перевищує 15,0 ± 3,8 % і залежить від клімато-географічних умов, національних звичок і традицій харчування, побуту та інших чинників, що вважається допустимим. Але, враховуючи стрім- кий науково-технічним прогрес, погіршення еко- логічної ситуації та економічну світову кризу, необхідний постійний системний моніторинг;

- на відміну від рекомендацій щодо харчування населення Росії, країн-членів ВООЗ та ЄС фізіоло- гічними нормами України не передбачене норму- вання рівня добової потреби для населення у віта- міні К, біотині та пантотеновій кислоті;

- у національних нормативах не передбачене нормування рівнів надходження до організму таких мінералів: міді, марганцю, хрому, молібдену;

- не передбачене нормування рівнів мінорних та біологічно активних речовин їжі з встановленою фізіологічною дією.

Нещодавно було винайдено нові стандарти виміру норм фізіологічних вимог населення України до біологічних речовин .
Определены новые нормы физиологических потребностей населения в основных пищевых веществах и энергии.
Документ важно учесть работодателям, обеспечивающим своих работников питанием

Базой прожиточного минимума является стоимость достаточного для нормального функционирования и сохранения здоровья организма набора продуктов питания и минимального набора непродовольственных товаров и услуг, необходимых для основных потребностей человека.
Критерием формирования набора продуктов питания являются нормативы физиологической потребности организма человека в еде исходя из ее химического состава и энергетической ценности, с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. Такой набор формируется Минздравом с соблюдением принципов обеспечения детей полноценным питанием для физического и социального развития организма, поддержания трудоспособности взрослых, а также полноценного функционирования организма человека преклонного возраста.
Согласно этим предписаниям Закона «О прожиточном минимуме» Минздрав приказом от 03.09.2017 № 1073 утвердил Нормы физиологических потребностей населения Украины в основных пищевых веществах и энергии. Среди определенных в документе нормативов работодателям стоит особенно обратить внимание на классификацию групп и коэффициентов физической активности трудоспособного населения согласно ориентировочному перечню специальностей.
Коэффициент физической активности позволяет рассчитать суточные энергозатраты физически активного взрослого населения, что даст возможность определить правильные объемы питания работников конкретных специальностей. Таким показателем руководствуются бюджетные учреждения (наряду с другими нормативными документами по вопросам пищевого обеспечения), и частный бизнес также может его применять (если нет других специальных требований).

Висновок.
Зважаючи на отримані результати власних системних досліджень по вивченню фактичного харчування населення України за останні 7 років, спираючись на дані проведеного порівняльного аналізу нормативно-правових документів щодо рекомендованих рівнів фізіологічних потреб насе- лення України, Росії, Білорусі, країн ВООЗ та ЄС в основних харчових речовинах та енергії, нами вра- ховано також ряд важливих чинників, зокрема щодо інтеграції до Європейської спільноти та гар- монізації нормативних документів з міжнародними стандартами, а також природно-кліматичні умови проживання населення України, спільні корені народів України, Росії, Білорусі, поступове стійке зниження фізичної активності населення, зміну структури раціонів та появу нових продуктів харчу- вання, забруднення їх ксенобіотиками тощо.

Отже, ми рекомендуємо наступні зміни, які мають бути враховані в Проекті змін до Норм фізіо- логічних потреб населення України в основних хар- чових речовинах та енергії:

- включити до нормування рівнів добових потреб населення у вітаміні К, біотині, пантотеновій кислоті, а також рівнів наступних мікроелементів — міді, марганцю, хрому, молібдену;

- провести нормування рівнів мінорних та біологічно активних речовин їжі зі встановленою фізіологічною дією на організм людини.

ЛІТЕРАТУРА

1. Норми фізіологічних потреб населення України в основних харчових речовинах та енергії (Наказ МОЗ України No272 від 18.11.1999 р., Київ. 1999).

2. Концепція «Поліпшення продовольчого забезпечення та якості харчування населення» (Розпорядження КМУ від 26 травня 2004 р. N 332-р Київ. 2004).

3. Гуліч М.П. Здоров’я людини: наукові основи харчування / М.П. Гуліч // Здоров’я України. No62. 2003 р. http://health-ua.com/articles/20.html.

4. Рекомендуемые величины потребления пищевых веществ: Рук. Лондон, 1999.

5. Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп насе-

ления Российской Федерации/Методические рекомендации (МР 2.3.1.2432-08). 2008 г. — 16 с.

6. Заключний звіт НДР «Оцінка стану фактичного харчування дорослого населення України та його

зв’язок з захворюваністю». ДП «ДНДЦГХ». Київ. 2006 р. — С. 72.

7. Нормы физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии для различных групп взрос-

лого населения Республики Беларусь / Инструкция по применению 2.3.7.10 –15-55 — 2005 г. — 3 с.

8. WHO.RegionalOfficeforEuropeProteinReferenceValueintheRussianFederation.Copenhagen,2001.

9. Food and nutrition center. Dietary reference intakes (DRI) and recommended dietary allowances (RDA)

(http://www.nal.usda.gov/ fnic/etext/000105.htm). Beltsville, MD, National Agricultural Library, 2003

(accessed 17 September 2003);

10. Human nutrition and dietetics / J.S. Garrow [et al.] [10th ed.] –Edinburgh, Churchill Livingstone.— 2000.

Надійшла до редакції 21.05.2012

32
скачати

© Усі права захищені
написати до нас