1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   61
Ім'я файлу: 2_5253728215511338478.docx
Розширення: docx
Розмір: 246кб.
Дата: 16.03.2021
скачати
Пов'язані файли:
1355-Текст статьи-1549-1-10-20160331.docx
реф. уп.docx
практика 30.05.docx
практика 2.06.docx
С.В.Петрушин «Любовь и другие человеческие отношения».doc

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор, професор

А.І. Українець

(підпис)

«_»2019 р.МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до вивчення дисципліни, проведення практичних занять та виконання курсової роботи


для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 075 «Маркетинг» денної, заочної та скороченої форм навчання


Всі цитати, цифровий та фактичний матеріал, бібліографічні відомості перевірені. Написання одиниць відповідає стандартам.

Підписи

авторів
«26»лютого 2019р.

СХВАЛЕНО

на засіданні кафедри маркетингу Протокол № 9

від 26.02.2019 р.Реєстраційний номер електронних методичних рекомендацій у НМУ

45.126 – 04.03.2019

Київ НУХТ 2019


Маркетингові дослідження [Електронний ресурс]: метод. рекомендації до вивчення дисципліни, проведення практичних занять та виконання курсової роботи для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 075

«Маркетинг» денної, заочної та скороченої форм навчання /уклад. Т.Г.Бєлова, О.Ф.Крайнюченко, Н.П.Скригун, С.Б.Розумей, Л.В.Капінус, К.Ю. Семененко – К.: НУХТ, 2019. 105 с.

Рецензент С.В. Ткачук, канд. екон. наук, доц.


Укладачі: Т.Г. Бєлова,

О.Ф. Крайнюченко, Н.П. Скригун,


С.Б. Розумей,

Л.В. Капінус, кандидати екон. наук, доц. К.Ю. Семененко, ст. викл.
Відповідальна за випуск Н.М.Соломянюк, д-р екон. наук, проф.


Подано в авторській редакції
 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІМаркетингові дослідження є однією із спеціальних дисциплін при підготовці бакалаврів за спеціальністю «Маркетинг».

Предметом дисципліни «Маркетингові дослідження» є вивчення методів дослідження зовнішнього і внутрішнього бізнес-середовища підприємства.

Міждисциплінарні зв’язки: «Маркетингові дослідження» базуються на вивченні економічних і соціальних дисциплін: «Інфраструктура товарного ринку», «Маркетинг», «Маркетингова товарна політика», «Маркетингові комунікації», «Промисловий маркетинг», «Маркетингова цінова політика».

Мета навчальної дисципліни «Маркетингові дослідження» надання знань для оцінки маркетингових ситуацій, ідентифікації як проблем, так і можливостей підприємства зайняти конкурентні позиції на ринку шляхом пристосування його продукції до попиту та вимог споживачів, підвищення ймовірності успіху маркетингової діяльності.

Основними завданнями вивчення дисципліни є:

 • засвоєння знань з теоретичних засад проведення маркетингових досліджень;

 • оволодіння методами та інструментами збирання маркетингової інформації та прийняття прогнозних рішень;

 • відпрацювання практичних навичок застосування прийомів і методів здійснення маркетингових досліджень для прийняття обґрунтованих управлінських рішень.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:


 • визначення маркетингових досліджень;

 • риси та види маркетингових досліджень;

 • теоретичні та методологічні основи здійснення маркетингових досліджень;

 • основні елементи маркетингової інформаційної системи;

 • види маркетингової інформації та основні методи її збирання;

 • сутність кабінетних і польових досліджень;

 • визначення і види ринків;

 • етапи комплексного дослідження ринків;

 • сутність і види конкуренції;

 • методику дослідження конкурентів;

 • теорію п’яти сил конкуренції за М.Портером;

 • етапи аналізу дослідження конкурентоспроможності продукції і підприємства за різними методиками;

 • напрями дослідження поведінки споживачів;

 • методичні засади дослідження становища фірми на ринку.

уміти :


 • складати анкети і проводити опитування споживачів;визначати обсяг вибірки для проведення вибіркового дослідження;

 • визначати ступінь монополізації ринку;

 • розраховувати місткість ринку;

 • визначати частку ринку підприємства;

 • досліджувати конкурентну ситуацію на ринку;

 • аналізувати діяльність конкурентів, їх сильні і слабкі сторони;

 • визначати рівень конкурентоспроможності підприємства за його продукцією;

 • оцінювати рівень конкурентоспроможності фірми за показниками маркетингової та основної діяльності;

 • досліджувати процес прийняття рішення про купівлю товару;

 • досліджувати ставлення споживачів до продукції підприємства;

 • проводити SWOT–аналіз;

 • досліджувати напрями розвитку фірми.

матинавички:


 • збирання первинної інформації;

 • складання анкет;

 • дослідження ринкового середовища;

 • дослідження конкурентного середовища;

 • аналізу конкурентоспроможності продукції підприємства;

 • аналізу поведінки споживачів;

дослідження становища фірми на ринку;

 • прогнозування діяльності фірми на ринку.Опис навчальної дисципліни наведено у табл. 1.1.

Таблиця1.1

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   61

скачати

© Усі права захищені
написати до нас