1   2   3   4   5   6
Ім'я файлу: КР Операційний менеджмент (1).docx
Розширення: docx
Розмір: 240кб.
Дата: 01.06.2021
скачати
Пов'язані файли:
topref.ru-191530.doc
05.05.21.docx
Удосконалення внутрішньофірмового планування.doc
Адміністративне право.docx


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет менеджменту, логістики та туризму

Кафедра менеджменту


КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Операційний менеджмент»

на тему: «Механізми планування діяльності з антикризового управління підприємством»

Студента групи МН(ЛГ)-1-2тех

Вербіцький В.О.

Керівник: доц. Іванов В.Б.

Національна шкала____________

Кількість балів________________


Київ - 2021

Реферат

Мета дипломної роботи полягає в науковому обґрунтуванні, розробці методик та практичних рекомендацій забезпечення ефективного антикризового управління, направленого на зміцнення фінансової стабільності, запобігання негативних явищ в бізнесі, відвернення небезпеки кризи і загрози банкрутства та оздоровлення економіки підприємства.

Об’єктом дослідження є провідна логістична компанія – ВАТ «Житомирське АТП-11854». Предметом дослідження є розробка, аналіз методів та заходи по впровадженню та реалізації антикризового управління на ВАТ «Житомирське АТП-11854» в умовах ринку та нестабільної фінансово-економічної і політичної ситуації в країні.

У теоретичній частині розглянуто теоретичні і методологічні узагальнення, визначення сутності і функцій антикризового управління, удосконалення механізмів та інструментів проведення антикризового управління. В аналітичній частині роботи проведено техніко-економічний аналіз підприємства, досліджено організаційно-економічну характеристику підприємства, обґрунтовано оцінку фінансових загроз виникнення кризи.

У рекомендаційній частині роботи запропоновано алгоритм проведення заходів антикризового управління, усунення виявлених недоліків та запропоновані конкретні інструменти антикризового управління на ВАТ «Житомирське АТП-11854» . Результати цієї роботи можна використати для вдосконалення антикризової програми на підприємстві, для розробки маркетингових заходів та стратегій щодо запобігання кризи на підприємствах або для стабілізації ситуації на ринку і виходу з фінансово-економічної кризи.


ЗМІСТ


ВСТУП 3

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 6

1.1. Антикризове управління: сутність і значення 6

1.2. Кризовий стан підприємства як об’єкт управління 9

1.3. Загальні принципи методологічних підходів у виборі інструментів антикризового управління на підприємстві 16

РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 22

2.1. Загальна характеристика підприємства ВАТ «Житомирське АТП-11854» 22

2.2. Техніко-економічний аналіз стану підприємства ВАТ «Житомирське АТП-11854» 24

2.3. Оцінка фінансових загроз виникнення кризи 31

РОЗДІЛ ІІІ. ЗАХОДИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ 35

3.1.  Впровадження алгоритму проведення заходів антикризового управління на ВАТ «Житомирське АТП-11854» 35

ВИСНОВКИ 41

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 42


ВСТУПАктуальність теми. Термін «антикризове управління» виник порівняно недавно. Вважається, що причина його появи полягає в реформуванні української економіки і поступовому входженні України в зону кризового розвитку. Зовсім не очікували, що результатом реформ стане криза, але багато хто сьогодні розуміє, що з кризи економіку здатний вивести тільки новий тип управління. Таке управління й одержало назву «антикризового».

Суть його викликає великі дискусії. Криза, якою б глибокою вона не була, усе-таки коли-небудь пройде. Історія економічного розвитку багатьох країн це підтверджує.

За ринкових умов господарювання дуже важливого значення набуває економічна безпека всіх суб’єктів підприємницької та інших видів діяльності. Економічна безпека підприємства  це такий стан корпоративних ресурсів і підприємницьких можливостей, за якого гарантується найбільш ефек­тивне їхнє використання для стабільного функціону­вання та динамічного науково-технічного й соціаль­ного розвитку, запобігання внутрішнім і зовнішнім негативним впливам (загрозам).

В умовах системної кризи в Україні майже 80 відсот­ків підприємств є збитковими або працюють на межі збитковості. Одним із шляхів виживання і подальшого розвитку таких підприємств, як свідчить світовий досвід, є їх реформування і реструктуризація. Для інших підприємств, які працюють більш-менш ефективно, антикризова політика також є актуальним питан­ням, тому що дозволяє шляхом комплексного реформу­вання всіх сторін своєї діяльності постійно і гнучко пристосовуватися до змін зовнішнього і внутрішнього середовища і забезпечувати високу конкурентоспромож­ність його продукції на вітчизняному і світових ринках.

Головна мета антикризового управління підприємством полягає в тому, щоб гарантувати його стабільне та максимально ефективне функ­ціонування і високий потенціал розвитку в майбутньому. Можна сказати, що антикризове управління має поєднувати в собі заходи з попередження виникнення кризи, підтримання підприємства у стабільному стані та, у разі необхідності, виведення підприємства з кризи.

Формування та подальший розвиток ринкових відносин в Україні зумовлює специфіку діяльності підприємств, умов їх функціонування, оскільки підвищується рівень невизначеності, ризику, посилюється конкуренція, стає необхідністю вміння пристосовуватись до економічної ситуації, яка постійно змінюється. Тому, як діючим, так і новим комерційним структурам для того, щоб вижити, правильно визначати свою стратегію та тактику поведінки на ринку необхідно систематично аналізувати конкурентне середовище, досліджувати діяльність конкурентів та здійснювати діагностику конкурентоспроможності підприємства.


  1   2   3   4   5   6

скачати

© Усі права захищені
написати до нас