1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Ім'я файлу: МВ до КП по ОТРА 2020.docx
Розширення: docx
Розмір: 527кб.
Дата: 17.05.2020
скачатиЗ

с

3

5

5
5

5

6

6

6

6

7

8

9

50

50

51

52

53

60
МІСТ


Загальні вимоги до оформлення пояснювальної записки

Вступ………………………………………………………………………………...…………..

1 Вихідні дані …………………………………………………………………………………...

1.1 Конструктивно – технологічна характеристика деталі,

опис дефектів і причин виникнення…………………………………………….…………

1.2 Технічні вимоги на контроль і сортування деталі……………..………………….……….

2 Розрахунково-технологічна частина ……………………………………………………….

2.1 Маршрутна технологія…………………………………………..……………………….

2.1.1 Розрахунок виробничої програми ремонту…………………………....…………...

2.1.2 Вибір раціонального способу відновлення……………………...............................

2.1.3 Технологічний маршрут відновлення деталі…………………................................

2.1.4 Вибір установочних баз………………………………………………………….….

2.1.5 Розробка операцій ………………………………………………………………...…..

2.1.6 Технологічна документація…………………………………………………..…..…

2.2 Охорона праці……………………………………………………………………..…..….

3 Конструкторська частина…………………………………………………………….……

Графічна частина. Специфікація……………………………………………………...…….

Додатки………………..…………………………………………………...…………………..

Перелік джерел посилання……………..……………………………………………………..

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИОсновні написи
Усі графічні документи повинні мати основні написи, що розташовуються в правому нижньому куті формату. На форматах А4 основні написи розташовуються уздовж короткої сторони листа. Основні написи в пояснювальній записці виконуються по ДСТУ 3008-2015 і ДСТУ 3582.

Вимоги, пропоновані до виконання основного тексту пояснювальної записки
Пояснювальна записка друкується шрифтом Times New Roman чорного кольору прямого накреслення через півтора міжрядові інтервали кеглем 14.

Сторінки повинні мати береги такої ширини: верхній і нижній – не менше ніж 20мм, лівий – не менше 25мм, правий – не менше 10мм.

Абзацний виступ має бути одинаків упродовж усього тексту і дорівнювати п’яти знакам.

Текст записки розділяють на розділи, підрозділи і пункти. Розділи повинні мати порядкові номери в межах усього документа, позначені арабськими цифрами. Підрозділи повинні мати нумерацію в межах кожного розділу. Номера підрозділів складаються з номерів розділу і підрозділу, розділених крапкою. Наприкінці номера розділу, підрозділу, пункту крапка не ставиться. Заголовки структурних елементів і заголовки розділів друкуються великими літерами напівжирним шрифтом без крапки в кінці посередині рядка.

Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів потрібно друкувати з абзацного виступу з великої літери без крапки в кінці. Якщо заголовок складається з кількох речень, їх розділяють крапкою. Розривати слова знаком переносу в заголовках заборонено.

Структурні елементи: «ВСТУП», «ЗМІСТ», «РЕФЕРАТ», «ВИСНОВКИ», «ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАНЬ» – не нумерують. Відстань між заголовками і подальшим або попереднім текстом має бути не менше ніж один міжрядовий інтервал. Кожен розділ рекомендується починати з нового листа. Скорочення слів у тексті не допускається.


Оформлення розрахунківУсі формули нумеруються арабськими цифрами в межах розділів. Якщо в документі більше однієї формули і на них маються посилання в тексті, звичайно застосовують наскрізну порядкову нумерацію основних формул арабськими цифрами в круглих дужках із правої сторони листа на рівні формули.

Формули подають посередині сторінки симетрично тексту, окремим рядком безпосередньо після тексту, у якому їх згадано.

Найвище та найнижче розташування запису формули має бути на відстані не менше ніж один рядок від попереднього та наступного тексту.

Значення символів і числових коефіцієнтів, що входять у формулу, повинні бути приведені безпосередньо під формулою в тій послідовності, у якій вони приведені у формулі.

Пояснення познак треба подавати без абзацного виступу з нового рядка, починаючи зі слова «де» без двокрапки. Познаки пояснення повинні вирівнювати у вертикальному напрямку.

Наприклад. Кількість деталей, що підлягають ремонту протягом доби, визначається за формулою:
, шт. (2.1)

де Nд – кількість деталей, що підлягають ремонту протягом доби, шт;

N р– річна виробнича програма авторемонтного підприємства

по ремонту об'єктів (8 000), шт;

Кр – маршрутний коефіцієнт ремонту (0,75);

n – кількість однакових деталей, установлених на автомобілі (1), шт;

253 – кількість робочих днів у році при п'ятиденному робочому тижню, дн.

шт.
Приймаємо 24 штуки.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

скачати

© Усі права захищені
написати до нас