1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Ім'я файлу: Chornenko_Financial.pdf
Розширення: pdf
Розмір: 1549кб.
Дата: 08.12.2020
скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Економіко-гуманітарний інститут.
Факультет економіки та управління
(повне найменування інституту, назва факультету)
Фінанси, банківська справа та страхування
(повна назва кафедри )
Пояснювальна записка до дипломної магістерської роботи
___________________магістра________________________
(ступінь вищої освіти (освітній ступінь)) на тему Фінансовий стан суб’єкта господарювання
та шляхи його поліпшення
Виконав: студент 6 курсу, групи ФЕУ- 113м спеціальності (напряму підготовки)
072 «Фінанси, банківська справа та страхування »
(код і назва напряму підготовки, спеціальності)
__________________Чорненко О. С.
(прізвище та ініціали)
Керівник: _________ _Набатова Ю. О.
(прізвище та ініціали)
Рецензент: ________П’ятигорець К. І.
(прізвище та ініціали) м.Запоріжжя
2018 рік

АНОТАЦІЯ
Чорненко О. С. Фінансовий стан суб’єкта господарювання та шляхи
його поліпшення. – Дипломна магістерська робота.
Дипломна магістерська робота зі спеціальності 072 магістр фінансів, банківської справи та страхування. – Кафедра фінанси, банківська справа та страхування, Запорізький національний технічний університет, 2018.
Магістерська дипломна робота присвячена дослідженню питань повязаних з оцінкою фінансового стану підприємства, розробці обгрунтованих пропозицій та напрямків поліпшення фінансової діяльності підприємства.
Розглянуті питання економічної сутності та видів фінансового стану субєкта господарювання, функції та необхідність проведення фінансового аналізу. Досліджено інформаційне та нормативно-правове забезпечення аналізу показників фінансового стану підприємства.
Проведено комплексний аналіз фінансового стану ПАТ «Фармак».
Визначений тип фінансової стійкості, розраховано динаміку показників ліквідності, платоспроможності, рентабельності та ділової активності.
Були запропоновані фінансово-економічні заходи щодо покращення фінансового стану підприємства та розроблені рекомендації щодо запобігання фінансової кризи на підприємстві.
Ключові слова: ФІНАНСОВИЙ СТАН, ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ,
ФІНАНСОВА
ЗВІТНІСТЬ,
ЛІКВІДНІСТЬ,
ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ,
РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ, КРИЗА.

ANNOTATION
Chornenko O. S. Financial condition of the subject of economic activity
and ways of its improvement. - Master's thesis.
Graduate Masters Degree in Specialty 072 Master of Finance, Banking and
Insurance. - Department of Finance, Banking and Insurance, Zaporizhzhya National
Technical University, 2018.
The master's thesis is devoted to the research of issues related to the assessment of the financial condition of the enterprise and the development of sound proposals and directions for improving the financial performance of the enterprise.
The questions of economic substance and types of financial condition of the subject of business, functions and necessity of financial analysis are considered. The information and normative legal analysis of the indicators of the financial condition of the enterprise is investigated.
A comprehensive analysis of the financial state of PJSC "Farmak" was carried out. The type of financial stability is determined, the dynamics of indicators of liquidity, solvency, profitability and business activity is calculated.
Financial and economic measures were proposed to improve the financial state of the enterprise and recommendations were made to prevent the financial crisis in the enterprise.
Key words: FINANCIAL STATE, FINANCIAL STABILITY, FINANCIAL
REPORTING, LIQUIDITY, PAYMENT CAPACITY, PROFITABILITY, CRISIS.

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ДО ДИПЛОМНОЇ
МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ
1. Набатова Ю. О., Чорненко О. С. Шляхи та напрямки поліпшення фінансової діяльності суб’єкта господарювання / Ю. О. Набатова, О. С.
Чорненко
//
Ефективна економіка.
2018.
№ 11.
URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6679 (дата звернення: 15.12.2018).
DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.76 2. Набатова Ю. О. Оцінка та шляхи поліпшення фінансового стану підприємства / Ю. О. Набатова, О. С. Чорненко // // «Соціально-економічні, освітні та фахові проблеми молоді в умовах євроінтеграційних процесів» : матеріали Всеукраїнської інтернетконференції здобувачів вищої освіти і молодих учених – Запоріжжя, 2018. – С. 264 – 266. ISBN 978-617-7520-36-7

ЗМІСТ
АНОТАЦІЯ
ПЕРЕЛІК
УМОВНИХ
ПОЗНАЧЕНЬ,
СИМВОЛІВ,
ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ
ВСТУП
10
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ
ВИЗНАЧЕННЯ
ФІНАНСОВОГО
СТАНУ
СУБ’ЄКТА
ГОСПОДАРЮВАННЯ
13 1.1. Економічна сутність фінансового стану суб’єкта господарювання та його види
13 1.2. Методи, мета, функції фінансового аналізу та необхідність його проведення
22 1.3. Інформаційне та нормативно-правове забезпечення аналізу показників фінансового стану підприємства
31 1.4 Система показників, що використовуються при аналізі фінансового стану підприємства
38
РОЗДІЛ 2. КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА
ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ ПАТ
«ФАРМАК» ЗА 2013-2017 РОКИ
54 2.1.
Аналіз та загальна характеристика фінансово- господарської діяльності підприємства
54 2.2. Аналіз та оцінка показників фінансового стану підприємства за 2013-2017 роки
2.2.1 Оцінка показників ліквідності та платоспроможності підприємства
60 60 2.2.2 Аналіз фінансової стійкості підприємства
76 2.2.3
Аналіз ділової активності та рентабельності підприємства
86

2.3. Аналіз та прогнозування ймовірності банкрутства
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ТА НАПРЯМКИ ПОЛІПШЕННЯ
ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ
97 111 3.1.
Фінансово-економічні заходи щодо покращення фінансового стану підприємства
111 3.2. Розробка механізмів запобігання фінансовій кризі на підприємстві
126
РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ
В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
141 4.1. Аналіз потенційних небезпек
141 4.2. Заходи по забезпеченню безпеки
143 4.3. Заходи по забезпеченню виробничої санітарії та гігієни праці
144 4.4. Заходи з пожежної безпеки
152 4.5. Заходи по забезпеченню безпеки в надзвичайних ситуаціях
153
ВИСНОВКИ
157
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
161
Додаток А. Форми фінансової звітності
167

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧАНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ,
СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ
Грн.
-
гривня;
ЄС
-
Європейкий Союз
НДДКР
-
науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи;
ПАТ
-
публічне акціонерне товариство;
СРСР
-
Союз Радянських Соціалістичних Республік;
ТОВ
-
товариство з обмеженою відповідальністю;
SRM
-
система управління взаємовідносинами з клієнтами.

10
ВСТУП
В сучасних умовах ринкової економіки відповідність та ефективність прийнятих управлінських рішень на мікро- та макрорівнях переважно залежить від результатів аналізу фінансового стану суб’єкта господарювання, на основі якого розраховуються не тільки окремі коефіцієнти та вивчається комплекс показників, а також відображаються різноманітні аспекти фінансової діяльності підприємства. Не зовсім стабільний розвиток економіки створює необхідність кожному суб’єкту господарювання знаходитись в постійному пошуку шляхів покращення та підвищення ефективності своєї діяльності. Саме тому дослідження фінансової діяльності суб’єктів господарювання набуває особливої популярності.
Актуальність дипломної роботи полягає у тому, що нестабільність розвитку ринкової економіки зумовлює необхідність якісної та своєчасної оцінки фінансового стану суб’єкта господарювання. Це допоможе визначити конкурентні переваги та виробничий потенціал, що сприятиме формуванню дієвого комплексу заходів, направлених на закріплення лідируючих позицій суб’єкта господарювання на ринку та забезпечення його фінансової стабільності.
Дослідженню значення та особливостей проведення оцінки фінансового стану суб’єкта господарювання присвячено ряд робіт вітчизняних та закордонних вчених-економістів, серед яких треба виділити праці Г. Г.
Кірейцева, Б. Є. Грабовецького, Т. А. Обущак, Т. В. Безбородова, І. О. Бланка,
М. Д. Білик, М. Г. Чумаченко, О. В. Яриш, О. М. Волкова, М. О. Федотова, Н.
О. Русака та інших.
Напрямкам покращення фінансового стану особливу увагу приділили: Л.
Г. Дончак, О. М. Ціхановська, О. Рудницька , Г. Карпенко, Н. О. Конєва, І. О.
Шаповалова, Е. Нікбахта, А. Л. Шеремета.

11
Визначенням проблем оцінки фінансового стану підприємства в умовах фінансової кризи приділила увагу А. В. Череп, Л. А. Кириченко, А. А. Акопян,
Л. І. Шмалюк.
Метою роботи є вивчення теоретичних основ та економічної сутності фінансового стану суб’єкта господарювання, його комплексна оцінка, а також формування основних напрямків поліпшення.
Для реалізації поставленої мети в дипломній роботі необхідно виконати наступні завдання:
- висвітлити теоретико-методологічні аспекти фінансового стану суб’єкта господарювання, а також визначити шляхи його покращення;
- надати загальну характеристику фінансово-господарської діяльності ПАТ «Фармак»;
- проаналізувати фінансове становище ПАТ «Фармак» та розрахувати основні показники його фінансового стану;
- визначити проблемні аспекти фінансової діяльності суб’єкта господарювання та обґрунтувати необхідність і напрями поліпшення його фінансового стану;
- провести огляд охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях
і запропонувати заходи, які будуть направлені на усунення небезпек.
Об’єктом дослідження є аналіз показників фінансового стану на прикладі ПАТ «Фармак».
Предметом дослідженням є пошук напрямків удосконалення фінансового стану підприємства.
Для вирішення поставлених у роботі завдань використовувалися наступні методи: економічного аналізу, синтезу, порівняння, аналогії, наукової абстракції, історичного, табличного, класифікації, спостереження, групування, узагальнення та прогнозування.
Інформаційну базу роботи становили підручники, навчальні посібники, наукові праці, статті вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів з питань теорії і практики аналізу та оцінки фінансового стану підприємства, дані

12 фінансової звітності ПАТ «Фармак», а саме: звіт про фінансовий стан, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал.
Наукова новизна полягає у поглибленні існуючих та в розробці теоретичних напрямків покращення фінансового стану підприємства. Система розроблених заходів може використовуватись у практичній діяльноті підприємств.
Удосконалено:
- стратегію управління фінансовою діяльністю підприємства;
- напрямки підвищення ефективності діяльності підприємства;
- механізми запобігання фінансової кризи на підприємстві.
Подальшого розвитку потребує удосконалення методів розрахунку фінансових показників з урахуванням змін валютного курсу, впливу девальвації та інфляції й особливостей галузі в якійпрацює підприємство.
Практичне значення одержаних результатів полягає в обґрунтованих наукових напрямах подальшого удосконалення фінансового стану підприємства, підвищенні ефективності управління та регулювання в умовах нестабільної раникової економіки на мікро- та макрорівнях.
Запропоновані пропозиції та моделі управління і регулювання фінансовою діяльністю підприємства можна застосовувати в діяльності фармакологічних компаній.
Основні висновки та положення дипломної роботи були відображені в науковій праці, опублікованій у електронному виданні «Ефективна економіка».
Магістерська робота «Фінансовий стан суб’єкта господарювання та шляхи його поліпшення» складається з анотації, вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Робота містить 176 сторінок комп'ютерного тексту, з них 160 сторінок основного тексту, 9 рисунків, 42 таблиці, 60 джерел, 1 додаток.

13
РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ
ФІНАНСОВОГО СТАНУ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ
1.1.
Економічна
сутність
фінансового
стану
суб’єкта
господарювання та його види
Різні види людської діяльності в ринкових умовах виявляються як сукупність економічних взаємовідносин і зв'язків між фізичними особами, суб'єктами підприємництва та державними інституціями. Ця діяльність людей, пов'язана зі створенням матеріальних і нематеріальних благ та послуг, координується у межах чинної економічної системи — сукупності наявних у країні принципів, правил, законодавчо закріплених норм, які визначають форму
і зміст основних економічних відносин, котрі виникають у процесі виробництва, розподілу, обміну й споживання економічного продукту.
Як організуюча сила ринкової економіки ця система потребує відповідної інфраструктури у вигляді державних та недержавних інститутів; виробників матеріальних і нематеріальних благ, продавців, покупців, споживачів із відповідним економічним та правовим статусом — суб'єктів ринкової економіки.
Суб'єкти господарювання — організована форма продуктивної діяльності окремих громадян, підприємств, організацій та державних
інституцій, які відповідають вимогам економічної системи. До суб'єктів господарювання належать не лише юридичні чи фізичні особи, які займаються діяльністю з виробництва, реалізації, придбання товарів, іншою господарською діяльністю, а й будь-які юридичні або фізичні особи, котрі здійснюють контроль над суб'єктами, група суб'єктів господарювання, якщо один або кілька з них здійснюють контроль над іншими, та органи державної влади, місцевого самоврядування, адміністративно-господарського управління і контролю в

14 частиш їх діяльності з виробництва, реалізації, придбання товарів чи іншої господарської діяльності.
Фінанси суб'єктів господарювання є базовою ланкою фінансової системи, оскільки саме тут створюються валовий внутрішній продукт і національний дохід - основні джерела фінансових ресурсів.
Аналіз фінансового стану на підприємстві є одним з важливих елементів в системі управління і прийняття різних господарських рішень. Він становить
інтерес для інвесторів, кредиторів, постачальників матеріально-технічних ресурсів, державних органів управління і виробничих менеджерів. З кожним роком зростає роль своєчасного і якісного фінансового аналізу, через те, що, тільки маючи реальні дані про результати фінансово-господарської діяльності, можна реально оцінити ситуацію на підприємстві і прийняти найбільш правильне рішення щодо її покращення.
Специфіка фінансів суб’єктів господарювання полягає в тому, що через них мобілізуються кошти і створюються фонди фінансових ресурсів для обслуговування процесу виробництва продукції, виконання робіт і надання послуг. Головним суб’єктом господарювання в Україні є підприємство.
Підприємства, здійснюючи свою діяльність, несуть повну відповідальність за своїми зобов’язаннями перед ланками фінансово-кредитної системи, постачальниками, власними працівниками, а також за результатами виробничо-фінансової діяльності. Це зумовлює необхідність ефективного управління підприємством та підтримки його фінансового стану.
Останнім часом проблема управління фінансовим станом підприємства стоїть у центрі уваги сучасних наукових досліджень. Але на сьогодні наукова думка не має загальноприйнятої точки зору з приводу чіткого визначення сут­ності поняття «фінансовий стан підприємства», дослідження переважно зосе­реджуються тільки на окремих його елементах. Тому необхідним є уточнення сутності поняття «фінансовий стан підприємства» як об'єкта фінансового управління ним, розгляд його елементів [1].

15
Існують різні наукові визначення поняття фінансового стану підприємства, серед яких можна виділити формулювання: Поддєрьогіна А. М.,
Філімоненкова О. С., Онисько С. М. та Марича П. М., Мошенського С. З. та
Олійника О. В.
«Фінансовий стан підприємства - це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів» [2, с. 323].
За визначенням Філімоненкова О.С.: «Під фінансовим станом підприємства розуміють рівень його забезпеченості відповідним обсягом фінансових ресурсів, необхідних для здійснення ефективної господарської діяльності та своєчасних грошових розрахунків за своїми зобов’язаннями» [3, с.
275].
Онисько С.М. та Марич П.М. сформулювали таке визначення:
«Фінансовий стан підприємства характеризується забезпеченістю його фінансовими ресурсами, які необхідні для нормального функціонування, доцільністю їх розміщення та ефективністю використання, фінансовими взаємовідносинами з
іншими юридичними
і фізичними особами, платоспроможністю та фінансовою стійкістю» [4, с. 311].
Фінансовий стан підприємства – це одна з найважливіших характеристик результатів діяльності кожного підприємства, що визначається взаємодією всіх складових фінансових відносин підприємства, сукупністю усіх виробничо-господарських факторів.
„Однією із складових економічного потенціалу є його фінансовий стан
(потенціал). Щодо фінансової сторони діяльності суб’єкта господарювання необхідно вирішувати два основних завдання:
- підтримання здатності відповідати за поточними фінансовими зобов’язаннями – характеристика фінансового стану підприємства з позиції короткострокової перспективи;

16
- забезпечення довгострокового фінансування в бажаних обсягах і здатності підтримувати існуючу або бажану структуру капіталу – оцінка фінансового стану підприємства з позиції довгострокової перспективи”, - визначили Мошенський С. З. та Олійник О. В. [5, с. 438].
Фінансовий стан підприємства – це сутнісна характеристика діяльності підприємства у певний період, що визначає реальну та потенційну можливість підприємства забезпечувати достатній рівень фінансування фінансово- господарської діяльності та здатність ефективно здійснювати її в майбутньому.
Для визначення фінансового стану використовують низку аналітичних показників: ліквідності, платоспроможності, майнового стану, рентабельності тощо. Таким чином, фінансовий стан є результатом взаємодії усіх елементів фінансових відносин, що виникають у підприємства в процесі його господарської діяльності, і характеризується як розміщенням і використанням активів, так і джерелами їх формування..
Особливого значення набуває своєчасна та об'єктивна оцінка фінансового стану підприємств, оскільки жодний власник не повинен нехтувати потенційними можливостями збільшення прибутку (доходу) підприємства, які можна виявити тільки на підставі аналізу фінансового стану підприємств. Тому виникає необхідність в систематичному аналізі фінансового стану підприємства, його платоспроможності, ліквідності та фінансової стійкості [6].
Кожне підприємство намагається досягти стійкого фінансового стану, тобто забезпечити ефективне використання фінансових ресурсів, що є гарантом своєчасності розрахунків з постачальниками, бюджетом та іншими ланками фінансової системи, подальшого економічного та соціального розвитку підприємства. Тому фінансова діяльність підприємства повинна бути спрямована на забезпечення систематичного надходження та ефективного використання фінансових ресурсів, досягнення оптимального співвідношення власних, позичених і залучених фінансових ресурсів.

17
Таким чином виникає об’єктивна необхідність оцінки фінансового стану суб’єктів господарювання з метою раціонального використання їх фінансових ресурсів.
Щоб фінансовий стан підприємства був на належному рівні, фінансова діяльність підприємства має бути спрямована на забезпечення систематичного надходження й ефективного використання фінансових ресурсів, дотримання розрахункової
і кредитної дисципліни, досягнення раціонального співвідношення власних і залучених коштів тощо.
Як у міжнародній, так і у вітчизняній практиці для аналізу фінансового стану застосовується система абсолютних і відносних показників (абсолютне і відносне відхилення), а також пов'язаних з ними низки фінансових коефіцієнтів, які відображають цілі та інтереси різних користувачів: управлінський персонал підприємства (внутрішній аналіз) та інтереси зовнішніх користувачів — податківців, банки, інвестори, постачальники, аудитори тощо (зовнішній аналіз).
Сучасні управлінці повинні знати зміст таких понять ринкової економіки, як платоспроможність, ліквідність, кредитоспроможність підприємства, поріг рентабельності, запас фінансової стійкості, ефект цінового важеля, леверидж, ступінь фінансового ризику, небезпека банкрутства та і н., а також методику розрахунку показників, що їх характеризують, та їх аналіз.
Для оцінки фінансового стану підприємства найважливішими вважаються показники:
- платоспроможності і ліквідності - характеризують фінансові можливості підприємства щодо погашення заборгованості, покриття підприємством позичкових коштів;
- прибутковості - дають можливість порівняти отриманий прибуток з вкладеним капіталом, тобто міру ефективності авансованого у виробництво і реалізацію капіталу;
- ділової активності - характеризує кругообіг засобів підприємства;

18
- фінансової стійкості - характеризує співвідношення власних і залучених коштів [7].
Показники оцінки фінансового стану підприємства мають бути такими, щоб усі ті, хто пов'язаний із підприємством економічними відносинами, могли одержати відповідь на запитання, наскільки надійне підприємство як партнер у фінансовому відношенні, а отже, прийняти рішення про економічну доцільність продовження або встановлення таких відносин з підприємством.
Відносні показники оцінки фінансового стану підприємства необхідно порівнювати з:
- аналогічними даними за попередній період;
- аналогічними даними інших підприємств;
- загальновизнаними нормами;
- кращими зразками.
Фінансовий стан підприємства може бути стійким, нестійким, кризовим.
Здатність підприємства своєчасно здійснювати платежі, фінансувати свою діяльність на розширеній основі свідчить про стійкий фінансовий стан. Стійкий фінансовий стан підприємства залежить від результатів виробничої, комерційної і фінансової діяльності [7].
Запорукою діяльності підприємства й основою його розвитку в конкурентному середовищі є стабільність (стійкість). На неї впливають різні чинники – як внутрішні, так і зовнішні: виробництво дешевої продукції та надання послуг, які мають попит; міцне становище підприємства на ринку; високий рівень матеріально-технічного забезпечення виробництва
і застосування передових технологій; налагодженість економічних зв'язків із партнерами; ритмічність кругообігу засобів; ефективність господарських і фінансових операцій; незначний ступінь ризику в процесі здійснення виробничої і фінансової діяльності тощо. Таке розмаїття чинників зумовлює різні аспекти стійкості підприємства, зокрема, внутрішній і зовнішній.
Внутрішня стійкість підприємства відображає такий стан його трудового потенціалу, матеріально-речової і вартісної (грошової) структур виробництва і

19 таку його динаміку, при якій забезпечуються стабільно високі натурально- речові й фінансові результати функціонування підприємства. В основі досягнення внутрішньої стійкості підприємства лежить своєчасне й гнучке управління внутрішніми і зовнішніми факторами його діяльності.
Зовнішню щодо суб'єкта господарювання стійкість слід визначати на основі стабільності економічного середовища, в рамках якого здійснюються його діяльність.
Вона досягається відповідним макроекономічним регулюванням ринкової економіки.
Загальна стійкість підприємства може бути забезпечена лише за умови стабільної реалізації продукції й одержання виручки, достатньої за обсягом, щоб виконати свої зобов'язання перед бюджетом, розрахуватися з постачальниками, кредиторами, працівниками тощо. Водночас для розвитку підприємства необхідно, щоб після здійснення всіх розрахунків і всіх зобов'язань у нього залишався такий розмір прибутку, який би дав змогу розвивати виробництво й виводити його на конкурентноздатний рівень, здійснювати соціально-культурні програми для своїх працівників, забезпечувати посилення стимулів для їхньої високоефективної праці.
Саме така ситуація виражає зміст фінансової стійкості, яка є головним компонентом загальної стійкості підприємства. Фінансова стійкість є наслідком стабільного перевищення прибутків над витратами, забезпечує вільне маневрування коштами підприємства і шляхом ефективного їх використання сприяє безперебійному процесу виробництва і реалізації продукції.
Зовнішнім проявом фінансової стійкості виступає платоспроможність підприємства, тобто здатність підприємства своєчасно і в повному обсязі виконати свої платіжні зобов'язання, що випливають з торгових, кредитних і
інших операцій платіжного характеру.
Вищою формою стійкості підприємства є його спроможність розвиватися в умовах внутрішнього і зовнішнього середовища. Для цього підприємство повинно мати гнучку структуру фінансових ресурсів і при необхідності мати можливість залучати позикові кошти, тобто бути

20 кредитоспроможним. Кредитоспроможним є підприємство при наявності в нього передумов для одержання кредиту і спроможності своєчасно повернути взяту позику зі сплатою належних відсотків за рахунок прибутку або інших фінансових ресурсів. За рахунок прибутку підприємство не тільки погашає свої зобов'язання перед банками, бюджетом, страховими компаніями та іншими підприємствами, але й інвестує кошти в капітальні витрати. Для підтримки фінансової стійкості важливий не тільки ріст абсолютної величини прибутку, але і його рівня щодо вкладеного капіталу або витрат підприємства, тобто рентабельності [8].
Нестійкий (передкризовий) фінансовий стан характеризується тим, що зберігається можливість відновлення платоспроможності за рахунок поповнення власного капіталу та збільшення власних оборотних засобів, а також додаткового залучення довгострокових кредитів. Характеризується недостачею власних оборотних засобів, довгострокових джерел формування, надлишком або рівністю загальної величини основних джерел формування запасів та вартістю запасів; порушеннями фінансової дисципліни, збоями в надходженні грошових коштів на поточний рахунок, зниженням прибутковості діяльності. Якщо ці умови не виконуються, то спостерігається тенденція до погіршення фінансового стану.
Кризовий фінансовий стан підприємства характеризується повною втратою його платоспроможності. Джерелом фінансування запасів таких підприємств є їхня кредиторська заборгованість. Більш того, таке підприємство знаходиться на межі банкрутства. Слід вказати, що предбанкрутний стан товариства є наслідком відсутності реагування на прояви слабких сигналів фінансової кризи, які згодом (процес розгортання фінансової кризи на підприємстві є тривалим у часі) перетворилися на сильні. Такі сильні сигнали
(наприклад, тривале генерування збитків від здійснення виробничо-фінансової діяльності, яке супроводжується наявністю прострочених заборгованостей по кредитах) управлінський персонал підприємства вже не спроможний самостійно подолати. За таких умов господарювання, управлінський персонал

21 цих підприємств, як правило, вдається до санаційних заходів задля стабілізації
їхньої господарської діяльності.
Джерелами інформації для проведення аналізу фінансового стану підприємства є фінансова звітність:
-
"Баланс", Ф № 1;
-
"Звіт про фінансові результати", Ф № 2;
-
"Звіт про рух грошових коштів", Ф № 3;
-
"Звіт про власний капітал", Ф№ 4 [7].
Крім фінансової звітності використовується інша інформація, яка доступна тільки персоналу підприємства, зокрема, планово-нормативна
(фінансовий план, нормативи), конструкторсько-технологічна інформація, позаоблікова інформація (маркетингові дослідження, закони, інструкції, експертна інформація та ін.) тощо.
Метою оцінки фінансового стану підприємства є: пошук резервів підвищення рентабельності виробництва і зміцнення комерційного розрахунку як основи стабільної роботи підприємства і виконання ним зобов'язань перед бюджетом, банком та іншими установами.
Оцінювання фінансового стану підприємства становить інтерес для широкого кола суб’єктів ринку :
- підприємства, яке хоче знати неупереджену думку про свою діяльність і розробити заходи щодо її поліпшення ;
- акціонерів, що вклали свої кошти у власний капітал підприємства, цікавить стабільність його фінансового стану і прогнози стабільності на майбутнє. Окрім того, їх цікавить рентабельність підприємницької діяльності та політика керівництва щодо виплати дивідендів ;
-
інвесторів, зацікавлених в ефективності та прийнятній ризикованості інвестування своїх коштів ;
- кредиторів і постачальників, які бажають впевнитись у платоспроможності підприємства ;

22
- партнерів по бізнесу, які прагнуть встановити з підприємством стабільні
і надійні ділові відносини
(постачальники, споживачі, транспортувальники, страхові компанії та ін.);
- сторонніх щодо підприємства структур (так, Державна податкова адміністрація бажає впевнитись у спроможності підприємства сплачувати податки, профспілки – у стабільності зайнятості працівників і здатності своєчасно виплачувати заробітну плату, благодійні організації – у потенційній спроможності підприємства допомагати ) [9, с. 3] .
Таким чином, перелік перерахованих груп користувачів фінансового аналізу показує, що він потрібний всім учасникам економічного процесу.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

скачати

© Усі права захищені
написати до нас