Ім'я файлу: 36. Формування навичок soft skills у процесі здійснення професі
Розширення: docx
Розмір: 156кб.
Дата: 08.11.2021
скачати
Пов'язані файли:
Грижи живота_тема 2.doc
Курсова робота.docx
Поляковоi_.........2.docx

Маріупольський державний університет
Кафедра дошкільної освіти

ВИПУСКНА РОБОТА
з навчальної дисципліни «Інноваційні підходи до особистісно зорієнтованої освіти дітей дошкільного віку»
на тему: Формування навичок soft skills у процесі здійснення професійної діяльності

Слухача курсів підвищення кваліфікації для вихователів ЗДО

Ревенко Наталя Миколаївна
Керівник ___________________

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

Оцінка_______________________
Члени комісії __________ _________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

__________ _________________

(підпис) (прізвище та ініціали)
__________ _________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

м. Маріуполь – 2021 рік

ЗМІСТ

Вступ……………………………………………………………………………..3


 1. Що таке soft skills і чому треба їх розвивати? ……………………..…….…...6 1. Загальні правила розвитку "soft skills".………………….…………………….9
 1. Яких навичок вимагатиме від дітей майбутнє……………………….....……12


Висновок………………………………………………………………………..15
Література………………………………………………………………………16
Додатки …………………………………………………………………………17

Вступ
Мета навчання дитини полягає в тому,

щоб зробити її здатною розвиватися

далі без допомоги вчителя

(Елберт Хаббард).

На сьогоднішній день, темпи науково-технічного прогресу такі, що світ змінюється і перетворюється буквально на очах. Так само прискорюється і соціально-економічний розвиток, і щоб встигати за всіма змінами, необхідно постійно розвивати компетенції, для того, щоб успішно досягати поставлених цілей, грамотно використовувати навички, знання і здібності в професійній діяльності.

Для ефективної діяльності важливі не тільки професійні навички, а й додаткові знання та вміння, які неможливо отримати в університеті: вміння спілкуватися, працювати в команді, планувати свою діяльність, вміння працювати з інформацією, стресостійкість , креативність, відповідальність і багато інших, які в сучасному світі називають«soft skills» навичками.

Нові професійні стандарти професії вихователя визначили загальні та професійні компетентності педагога. Так, «soft skills» допомагають не тільки бути висококласним фахівцем, а й сформувати імідж, стати успішним у будь-якій сфері. Сучасний педагог має бути лідером, менеджером і оволодівати новими ролями.

Відповідно до Цілей сталого розвитку на 2016–2030 рр. визначальною є четверта ціль під назвою «Забезпечення всеохоплюючої та справедливої якісної освіти та заохочення можливості навчання впродовж усього життя для всіх», яка передбачає, що до 2030 р. кожна країна повинна ліквідувати гендерну нерівність у сфері освіти та забезпечити рівний доступ до освіти та професійно-технічної підготовки всіх рівнів для уразливих груп населення, у т. ч. інвалідів, представників корінних народів і дітей, котрі перебувають в уразливому становищі. Кожен заклад освіти повинен враховувати особливі потреби інвалідів і гендерні аспекти, забезпечити безпечне, вільне від насиль ства і соціальних бар’єрів, ефективне середовище навчання для всіх.

Закон України «Про освіту» (2017) визначає, що освіта є основою інтелектуального, духовного, фізичного і культурного розвитку особистості, її успішної соціалізації, економічного добробуту, запорукою розвитку суспільства, об’єднаного спільними цінностями і культурою, та держави.

Аналіз ситуації дозволив констатувати, що потребує оновлення зміст освіти, підходи до організації освітньої діяльності, методики навчання та культура оцінювання, а також освітній простір, які є застарілими та не дають можливості здобувати ключові компетентності для ціложиттєвої освіти, а також наскрізні вміння для успішного життя (критичне та творче мислення, вміння розв’язувати складні проблеми, співпрацю з іншими, емоційний інтелект та ін.) учням та уче- ницям, у т. ч. з особливими освітніми потребами. Оновлений зміст освіти та методики навчання відповідають потребам формування ключових компетентнос- тей для життя.

Такі стратегічні цілі визначають підходи до діяльності закладів освіти всіх рівнів, де значна роль відводиться формуванню життєвим навичкам, що сприяють успішній соціальній адаптації дітей і молоді в реальних умовах життєдіяльності, в т. ч. здобувачам з особливими освітніми потребами дозволяють інтегруватися у соціум як повноправним і повноцінним учасникам суспільного життя.

Щоб повною мірою виконувати вимогам, необхідно педагогу бути креативним, відповідальним, вміє публічно виступати, відстоювати свою точку зору, іншими словами володіти soft skills навичками.

Проблема над якою працює наш заклад :

- формування у вихованців позитивного ставлення до себе, почуття цінності себе як індивідуальності, впевненості у своїх здібностях відносно реалізації себе у майбутньому житті;

- створення умов для всебічного розвитку вихованців.

Тому перед нами, як педагогами поставлена мета: створити умови для розвитку soft skills компетенцій у вихователів.

Завдання:

- сприяти особистісному зростанню;

- розвивати базові комунікативні навички, ефективного мислення, розвивати навички управління собою.

Очікуваний результат: підвищення професійного потенціалу педагогів у галузі розвитку соціально-психологічних навичок.

Потрібно запам’ятати, що спілкування вчить дитину спілкуватися, творчість — творити, а робота в команді — працювати в команді. 1. Що таке soft skills і чому треба їх розвивати?


М'якими, гнучкими навичками або метанавичками (soft skills) називають вміння, які виробляються протягом життя людини. Це так звані особистісні якості, які не піддаються вимірюванню. Сюди можна віднести соціальні навички, емоційний інтелект, силу волі, завзятість, креативність, вміння протистояти стресам і знаходити спільну мову з оточуючими, здатність адаптуватися до змін в умовах життя й праці, здатність до навчання й т.д. Але головною складовою таких навичок є здатність до подальшого саморозвитку.

До переліку «soft skills» відносимо:

 • уміння працювати в команді: вміння слухати, здатність бачити єдину мету і знаходити шляхи її досягнення, вміння поєднувати власні амбіції із колективною справою, готовність підтримати, вміння переконувати і знаходити компроміс;

 • лідерські якості: здатність об’єднувати людей навколо соціально значущої мети, вміння брати на себе відповідальність за весь колектив;

 • креативність: вміння знаходити нестандартні, нові рішення знайомих ситуацій, здатність генерувати і втілювати в життя нові ідеї;

 • організаторські здібності: вміння об’єднувати людей і чітко визначати обов’язки відповідно до можливостей кожного, ініціативність і вимогливість до себе та інших;

 • комунікація: вміння спілкуватися відповідно до ситуації, враховувати міміку і жести, вміння домовлятися, відповідно починати і завер- шувати розмову, підсумовувати результати розмови, готовність спілкуватися з клієнтами будь- якого віку;

 • емоційний інтелект: вміння розпізнавати чужі емоції та демонструвати свої, налагоджувати емоційний контакт для спільної роботи;

 • робота з інформацією: вміння збирати, аналізувати й оцінювати нову інформацію, задавати потрібні питання; орієнтуватися у широкому інформаційному полі сучасного світу;

 • системне мислення: вміння планувати, ставити поточні та кінцеві цілі та реалізовувати їх, аналізувати складні ситуації, знаходити оптималь- не рішення;

 • мотивація: уміння мотивувати себе і своїх клієнтів, розуміти чужі мотиви та наміри, долати проблеми і кризи та мотивувати клієнтів до цього.

М'які навички потрібні будь-якій людині незалежно від її вроджених умінь та обраної нею професії. У будь-якій справі вищий попит буде на фахівця, який вміє вести переговори й співпрацювати з колективом, вчасно закриває розпочаті проекти й уміє знайти вихід із ситуації в разі форс-мажору. Гнучкі навички передбачають уміння справлятися зі своїми емоціями й слабкостями, відповідальність і пунктуальність.

Як же пов'язані "м'які навички" і педагогіка? Особистісний ресурс педагога-один з головних факторів, що впливають на розвиток дітей. Чим молодші діти, тим вплив особистості педагога, як правило, вище. Марія Монтессорі, творець авторської системи природосообразного освіти, яка активно розвивається в усьому світі і в XXI столітті, одна з перших позначила підготовленого педагога як найсуттєвішу частину якісної освітньої, розвиваючої дітей середовища. У своїх роботах Монтессорі не раз відзначала, що педагог — це модель світу для дитини. Тобто важливо розуміти який образ дорослого ви транслюєте своїм вихованцям і в якому середовищі вони будуть в підсумку рости.

Щоб створити необхідні і достатні умови для розвитку soft skills у дітей дошкільного віку, важливо розуміти: а яким чекає цю дитину сучасний світ щодо його перспективи зростаючого і ведучого себе в стан дорослого? Ще одне питання, на яке варто відповісти: з якими якостями і компетенціями він увійде в світ найближчого майбутнього, який, і вже зараз це очевидно, буде сильно відрізнятися від того до чого ми звикли.

Трапляється й так, що м'які навички перетворюються на жорсткі. І якщо це супроводжується повною заміною свідомих дій звичними — то не дуже добре, й цього слід уникати. Небезпека перетворення гнучких навичок на жорсткі підстерігає представників будь-яких професій.

Для керівників таке «перетворення» загрожує зниженням ефективності роботи всієї команди.


 1. Загальні правила розвитку "soft skills".

П'ять навичок, на які варто звернути особливу увагу:

 1. Навик ефективного спілкування (як особистого, так і в листуванні). Вчимося Слухати, переконувати і аргументувати, будуємо і підтримуємо відносини з батьками, ведемо "переговори", проводимо презентацій, Публічні виступи.

 2. Вміння працювати в команді. Проявляємо емпатію, націленість на результат, вміння чути колег. Це насамперед впливає на загальні показники освітнього закладу.

 3. Розуміння впливу технологій на роботу. Здатність гнучко реагувати на нові вимоги, наприклад, цифровізацію освітнього процесу.

 4. Здатність мислити критично і не боятися висловлювати свою думку. Проявляємо здібності до системного мислення, креативного мислення, структурного мислення, здатності шукати і аналізувати інформацію, приймати рішення.

 5. Вміння керувати собою .Вчимося управління емоціями, управляти стресом, власним розвитком, рефлексія, використання зворотного зв'язку. Все те, що зараз прийнято називати емоційним інтелектом.

Сформулюємо загальні правила розвитку soft skills:

 • Беремо приклад з тих, у кого ці навички бачимо; знаходимо для себе таких людей цілеспрямовано.

 • Будемо прикладом для дітей самі, тренуємося разом з ними: так, якщо ми вміємо знаходити правильний вихід в конфліктних і стресових ситуаціях, дитина засвоює лінію нашої поведінки — вчиться гнучкості, спокою, вмінню знаходити компроміси.

 • Хобі та творчі заняття розвивають всі види компетенцій.

 • Спорт розвиває вольові компетенції, а командний спорт вчить, в тому числі, працювати в колективі.

 • Музика і малювання розвиває обидві півкулі мозку і дає поштовх всім інтелектуальним компетенціям.

 • Проектна робота в команді (дорослих, дитячо-дорослої) дозволяє розвивати соціальні, лідерські та інтелектуальні компетенції. Проект дає можливість прожити реальну роботу в професійному колективі, де є Керівник, фахівці, комунікатор, інноватор та інші ролі. На кожній стадії розробки проекту тренуємо різні види компетенції: розподіл ролей (лідерство), обговорення (соціальні компетенції), дослідницька робота (інтелектуальні компетенції), презентація проекту (соціальні компетенції).

 • Тренінги розвитку - найбільш ефективний варіант тренування soft skills, доступний як дітям, так і дорослим. Під час тренінгу розвиток компетенцій є головним завданням, яке ставить ведучий і за виконанням якої стежить.

Таким чином, можна запропонувати таку систему методів розвитку навичок.

1. Розвиток в процесі роботи – пошук і освоєння більш ефективних моделей поведінки при вирішенні завдань, що входять в професійний функціонал.

2. Відвідування тренінгів та майстер – класів. Відвідуючи тренінги та майстер-класи ставимо конкретні навчальні цілі, ділимося своїм досвідом з колегами.

3. Навчання у інших. Організую педради, взаємопосіщення, де педагоги мають можливість навчитися чомусь новому або дізнатися про щось нове. Регулярно відвідуємо районні методичні об'єднання, де отримуємо можливість спостерігати за колегами з інших дитячих садків, переймаємо їх моделі поведінки, вдосконалюємо свої навички виходячи з того, як вони використовують свої.

4. Саморозвиток. Вивчаємо періодичну літературу, аналізуємо власний життєвий і професійний досвід. Кожен педагог працює над темою самоосвіти, складено індивідуальний план розвитку - власна програма пріоритетних цілей розвитку, кроків і заходів, необхідних для досягнення поставлених цілей. Дані плани самоосвіти затверджуються на серпневому педраді, а в кінці року вихователі звітують про виконану роботу і досягнутих результатів.

5. Розвиток в процесі виконання нових завдань. Застосовуємо на робочому місці нові для нас методи та ідеї, отримані в ході навчання, Самонавчання, зворотного зв'язку, навчання на досвіді інших і в ході участі в розвиваючих проектах.

6. Фонові завдання. Є ще прекрасний інструмент: фонові завдання. Наприклад, педагог зауважив що в ході рядового спілкування з колегами починає свою розмову зі слова «ні», а це заважає досягати цілей в спілкуванні. Він протягом двох-трьох днів починаєте відповідь на питання будь-якої людини зі слова «так», навіть якщо далі висловлює протилежну співрозмовнику позицію. Ну і так далі.

7. Командна робота. "Педагогічна команда" – спільнота педагогів – однодумців, які працюють в освітньому закладі, чия командна взаємодія розвивається за законами командного управління і має характерні для команди ознаки. У нашому колективі створена відмінна педагогічна команда. Ми з легкістю організовуємо спільні свята, організуємо розваги для дітей та їх батьків.

8. Публічні виступи та презентації. Педагоги нашого дитячого садка демонструють впевнені навички підготовки до публічного виступу, залучення аудиторії і утримання уваги учасників, вміють створювати і проводити динамічні, ефективні і конструктивні виступи при проведенні освітньої діяльності, на педагогічних радах, батьківських зборах. Щорічно беремо активну участь у методичних об'єднаннях, ділимося досвідом на майстер-класах.

9. Активна участь у громадському житті. Розвитку soft skills сприяє активна участь у суспільному житті. Підготовка спільних свят, участь педагогів у різних акціях, оформлення дитячо-батьківських виставок, участь у районних спортивних змаганнях, виступи на педагогічних радах допомагають вибудувати успішну кар'єру наших педагогів.

Саме високий рівень "м'яких", соціальних навичок є основою і гарантом професійної успішності педагога. А успішність педагогів проявляється в результатах їх діяльності.


 1. Яких навичок вимагатиме від дітей майбутнє.

У цьому році одна із доповідей на World Economic Forum була присвячена навичкам та вмінням, попит на які буде зростати та зменшуватись вже до 2022 року. Активне стратегічне самонавчання, креативність та ініціативність, критичне та аналітичне мислення вийшли на передній план.

На думку футурологів, майже 50% сьогоднішніх професій зникнуть до 2040-х років через роботизацію. В першу чергу, роботи замінять людей, що займаються монотонною ручною працею, — працівників заводів, прибиральників і кур’єрів. З часом буде повністю автоматизована робота, яку виконують іпотечні брокери, юристи та бухгалтери. І, відповідно, найменше автоматизація торкнеться фахівців у галузях, пов’язаних із соціальною взаємодією та креативом, — фахівців з HR, педагогів, лікарів тощо.

У майбутньому будуть затребувані навички, які можна віднести до «гнучких»:

 • здатність до лідерського та соціального впливу,

 • комплексне бачення та здатність знаходити рішення складних задач,

емоційний інтелект.

Hard skills, які відносяться до суто професійних, відійдуть на другий план. На них попит буде поступово зменшуватись. Наприклад, вміння контролювати та моніторити (процеси та час їх виконання, фінансові та матеріальні ресурси, якість, безпеку тощо), пам’ять, вербальні та аудіальні вміння, вправність рук та точність, фізична витривалість.

Окрім невідворотності технологічного тренду, на зміну карти професій майбутнього суттєво вплинуть і соціальні процеси: глобалізація, зміна моделей управління у бізнесі та на рівні держав, зростання конкуренції, екологізація способу життя, продовження середньої тривалості життя людини тощо.

Нові професії потребуватимуть досконалого володіння «soft skills» навичками та одночасно кількома професійними компетенціями, оскільки вони з’являтимуться на їх перетині: проектувальник особистої безпеки, інфо-стиліст, медіа-поліцейський, урбаніст-еколог або сіті-фермер.

Отож, щоб підготуватися до майбутніх викликів суспільства, сьогоднішнім учням доведеться розвиватися одночасно у кількох академічних напрямках та постійно поновлювати свої знання. А для конкуренції̈ з роботами – розвивати «гнучкі» мета-навички, недоступні машинам: вміння працювати у команді, лідерство, критичне мислення, креативність, а найголовніше — емпатію та вміння комунікувати з людьми. Вони фундаментально закладаються у дитинстві та юному віці. Ось чому так важливо враховувати їх розвиток, обираючи майбутню професію та будуючи освітню траєкторію для своєї дитини.

Які «soft skills» мета-навички потрібно розвивати вже сьогодні.

Здатність навчатися протягом усього життя – Life long learning. Адже неможливо раз і назавжди чомусь навчитися. В наші дні освіта та розвиток – безперервний процес. І дитина засвоює це вміння, якщо постійно бачить приклади самонавчання і розвитку дорослих, які її оточують, – у школі та у сім’ї. Тому школа має навчати не тільки дітей, навчання має проходити й для вчителів, й бажано так, щоб учні могли спостерігати за цим процесом. Вчителі мають показувати дітям, що вони теж разом навчаються чомусь новому, демонструючи, що ніхто не може бути носієм усіх знань світу.

Здатність робити неупереджені висновки на основі аналізу – критичне мислення. Для цього важливо вміти чути протилежну точку зору, вміти абстрагуватися від свого попереднього досвіду – ставити під сумнів вхідну інформацію й власні переконання чи запропоновану до вивчення догму. Основи критичного мислення закладаються у дитинстві, коли малеча у пошуках відповідей ставить багато запитань. Тому тут завдання батьків – підтримувати допитливість. Також вчіть дитину чітко доносити свою точку зору, аргументувати та відстоювати її. «Сімейний клуб з дебатів» може стати чудовою платформою для розвитку критичного мислення у дитини і у вас.

Здатність постійно й оригінальним чином продукувати нові ідеї для вирішення конкретних проблем – креативне мислення. Найкращий спосіб допомогти дитині у цьому – реалізувати ідею або задум на практиці за вашого супроводу як дорослого. Так тренується навичка пошуку вирішення проблем, прийняття рішень й відповідальності за результат. Звісно, паралельно необхідно розвивати творчість і мислення «поза шаблонами» і чим краще вони «прокачані», тим оригінальніший результат креативного процесу дитина отримає. Тому дитині потрібен творчий простір та умови для експериментів й пізнання себе. Це можуть бути студії, місця, де передбачаються різні формати вільного спілкування. Вона має право на помилку, на свободу вибору і можливість зробити щось по-іншому, в інший спосіб і на свій розсуд. Має право на те, щоб спробувати себе у чомусь новому. Серед мого оточення є багато дорослих, які свідомо змінюють щоденні звички, щоб мозок не «забував» створювати нові нейронні зв’язки.

Швидко знаходити вихід з нестандартної ситуації й бачити оптимальний варіант рішення – адаптивність. Ця навичка не формується в умовах навчання «за інструкцією». На мій погляд, адаптивність – це про відкритість до нового, про здатність бачити складну ситуацію не як проблему, а як можливість розвитку. Сучасний світ – найкращий тренер з адаптивності, тому що саме життя штовхає нас до зони постійного розвитку. Ви як батьки маєте допомогти дитині сформувати позитивне ставлення до змін в цілому. І в першу чергу завдяки позитивному сприйняттю помилок – без осуду, емоцій та страхів.

Емоційний та соціальний інтелект – новий вид лідерства. Тут важливими аспектами є уважність та самоусвідомлення, співчуття до себе та інших, вміння взаємодіяти з іншими, вміння довіряти та говорити відверто й без критики. Щоб допомогти дитині у розвитку емоційного та соціального інтелекту, започаткуйте вдома традицію рефлексії, наприклад, під час вечері. Це час, коли ви можете поділитися своїми думками й емоціями, які отримали за день, підвести підсумки, почути себе і свої рідних та обов’язково подякувати їм. Цей сімейний ритуал з часом допоможе дитині навчитися розпізнавати свої емоції та емоції інших, розуміти свою мотивацію й мотивацію інших та створювати міцні соціальні зв’язки.
Висновок
Ми переконалися, що поняття сучасного педагога –багатогранно і має переважне значення. У висновку хочеться сказати, гнучкі навички (Soft skills) – навички неспеціалізовані. Вони залежать від вашого характеру, особистості, наприклад, здатність до командної роботи або індивідуалізм, вміння делегувати повноваження або схильність до тотального контролю, комунікабельність або навпаки, небажання та невміння спілкуватися. Отримання наукових та практичних результатів відкриває нові дослідницькі перспективи щодо пошуку шляхів розвитку гнучких навичок постійно.

У сьогоднішніх тенденціях, рівень розвитку Soft skills має переважне значення, ніж вузькі технічні (технологічні) навички Hard skills. Оскільки навчити Hard skills менш затратно і швидше, ніж прищепити і відпрацювати Soft skills.

Професійні навички, безумовно, важливі, але вони самі по собі не допомагають поодинці. Ті особистісні якості, які дозволяють нам бути дисциплінованим, відповідальним, лідером, мати стратегічне і багатозадачне мислення, ініціативність, організаційні навички та багато іншого, саме ці якості допоможуть нам домогтися найбільш ефективних результатів в нашій роботі.

Якщо ми, як педагоги, будемо розвивати в дітях Soft skills, то їм буде легше спілкуватися, вчитися, існувати в суспільстві. А це те, до чого ми всі прагнемо - щасливе життя. Якщо ми будемо розвивати їх в собі, то станемо щасливі самі.

Літератури:


 1. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні.-К.,Дошк. вих.,1999.

 2. 3акон України «Про дошкільну освіту», ст.. 18.

3. Абашкіна о. Soft-skills – Ключ до кар'єри [Електронний ресурс]: URL: https://www.pro-personal.ru/article/7811-soft-skills-klyuch-k-karere

4. http://softskills.sfedu.ru/

5. Бацунов С. Н., Дереча И. И., Кунгурова И. М., Слизкова Е. В. Современные детерминанты развития soft skills // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2018 – № 4 . – С. 198–207.

6. М. І. Скрипник Технології професійного розвитку педагогів: методичний порадник .⁄ Упорядники: Тамара Михайлівна Сорочан, Марина Іванівна Скрипник; навч.- метод. посіб.; Держ. вищ. навч. зал. «Ун-т менедж. освіти». – К., 2016 – 231 с.

7. Смагіна Т. М. Зміщення акцентів з hard skills на soft skills в підвищенні професійної компетентності педагогів у системі післядипломної освіти / Т.М. Смагіна // Розвиток професійної компетентності педагогів у системі післядипломної педагогічної освіти регіону: збірник матеріалів конференції / За

ред. О. В. Пастовенського. – Житомир, 2017 – C - 21


Додаток 1

ВПРАВИ НА РОЗВИТОК КРЕАТИВНОГО МИСЛЕННЯ ПЕДАГОГІВ.

Вправа " Несподівані зв'язки»

Мета: розвивати оригінальність і гнучкість мислення, стимулювати творчу уяву і фантазію; розвиток комунікативних навичок.

У кожної групи на столі є дві картинки: у однієї групи зображені огірок і поїзд, в іншої - перець і самокат. Придумайте 3 відмінності і 3 подібності між предметами, а також складіть з цими картинками зв'язний розповідь. На виконання завдання 6 хвилин.

Приклад – "автомат" і "морква". Придумайте 3 відмінності і 3 подібності між предметами, а також складіть з ними кілька пропозицій.

Ось що вийшло у нас. Відмінності-розміри, спосіб застосування, морква можна виростити, а автомат не можна. Подібності-автомат і морква можна тримати в руках, стовбур автомата нагадує морква, у АК-47 рукоятка оранжевого кольору.Пропозиція зі словами:»Солдат почав стріляти з автомата по банку, але раптом зрозумів, що стріляє в зайця, що бігає серед грядок моркви".

Про що змусило задуматися цю вправу? (обговорення по 2 хвилини на кожну групу)
Вправа " Сумка. Нестандартні способи застосування»

Мета: розвиток креативних та комунікативних здібностей учасників; сприяння розвитку творчої уяви, допитливості, сміливості та гнучкості мислення.

Придумайте незвичайні способи застосування для звичайного предмета. Наприклад, олівцем можна закручувати папір для виробів, розмішувати що-небудь або використовувати як снаряд для рогатки.

Для груп завдання одне: згадайте 3 предмета, які знаходяться у вас в сумці, і розкажіть, як можна застосувати їх в роботі з дітьми, батьками (використовувати гаджети заборонено). Час виконання завдання-5 хвилин.

Вправа " Божевільний архітектор»

Мета: вміння працювати в команді, приймати рішення, розвиток творчого мислення.

Кожна група записує 10 предметів на аркуш формату А4: колесо, слон, гроші, планшет, ноутбук, ряжанка, леопард, автомобіль, ліжко, коляска. (Міста, прізвища, назви та нематеріальні об'єкти використовувати не можна).

Необхідно намалювати малюнок на 2-х метровому рулоні паперу, в якому будуть присутні всі перераховані предмети, пов'язані в одному сюжеті. Можна використовувати все, що є на столах. Під час малювання, кожен педагог малює то правою, то лівою рукою. Це-обов'язкова умова вправи.

Час виконання завдання -15 хвилин.
Вправа «Друдли»Суть полягає в тому, що пропонується домалювати картинку з безліччю значень. Для розвитку креативності потрібно знайти таке значення картинки, що не відразу спадає на думку.

Мета: розвиток креативного, системного, структурного мислення.

Перед вами найпростіший друдл (на слайді, подивіться і спробуйте назвати всі варіанти того, що тут може бути намальовано).

Завдання кожної команди-написати кілька варіантів того, що зображено на малюнку. Варіанти не повинні повторюватися. На одну картинку, може бути дано кілька різних варіантів. Кожна команда, по черзі, пропонує по одному варіанту на 1 друдл. Чим більше варіантів дасть команда, тим більше балів вона набере.

Час виконання 10-15 хвилин.
Вправа: Фантастичні гіпотези " якби…"

Мета: розвиток уяви, розвиток гнучкості мислення.

Інструкція : в основі вправи дуже просте і давно відомий вислів "якби...", саме це словосполучення запускає у нас вільне фантазування. "Якби я була цариця...", " Якби не було зими, в містах і селах...", " Якщо б ведмедики були бджолами...", "Якщо б я був султан ..." знайоме? Згадайте дитячі ігри! Погодьтеся, тоді ми фантазували на всю котушку, пропоную зараз пограти в " Якби...". Кожна команда придумає свій варіант, щоб закінчити пропозицію, яка починається з " Якби...". Зараховується бал тій команді, у якій більш оригінальна, але логічна відповідь.

- Якби у вас було дерево, на якому ростуть гроші, то…

- Якби ви зловили золоту рибку, то …

- Якби всі люди стали безсмертними, то…

- Якби у вас був клон який би виконував всі ваші команди, то…

- Якби я могла літати…

- Якби я розуміла мову тварин і рослин…

- Якби люди відразу (в ту ж хвилину) отримували за свої справи…

- Якби відродився СРСР... .

- Якби пропало слово " якщо”…

Час виконання 15 хвилин.

Додаток 2

Майстер-клас для педагогів ДНЗ

"Розвиток Soft skills компетенцій у педагогів ДНЗ»
Учасники : педагоги ДНЗ

Обладнання: медіа проектор, презентація, рулон паперу (2 м), папір формату А4, аудіозаписи з музикою, кольорова самоклеющаяся папір різних кольорів (5цветов), набір для кожної групи педагогів: ножиці, папір, клей, фломастери, олівці, вирізані долоньки з паперу на кожного члена майстер-класу, набір вирізаних капелюхів з картону для кожної групи (синя, зелена, жовта, біла, чорна, червона, стенд на кожну групу.

Використовувані методи: метод словесного викладу, метод демонстрації, репродуктивний метод, бесіда, метод мозкового штурму, метод вправ, метод емоційного стимулювання, метод роботи під керівництвом, метод рефлексії.

Використовувані прийоми: інтонаційне виділення важливих моментів викладу, докладне резюмування кожного окремого етапу діяльності, навідні питання, що спонукають до актуалізації знань, життєвого досвіду, прийом звернення до думок, почуттів і дій, прийом використання метафор, прийом саморефлексії, прийом зворотного зв'язку.

Мета-розвиток особистісного та професійного потенціалу педагогів через їх компетенції

Завдання:

- сприяти особистісному зростанню педагогів;

- розвивати комунікативні навички;

- розвивати навички ефективного мислення;

- сприяти подоланню психологічних бар'єрів, що заважають повноцінному самовираженню;

- сприяти розвитку професійно значущих якостей особистості педагогів, навичок самопізнання і рефлексії;

- формувати внутрішню позицію успішного педагога.

1. Організаційний момент.

Вступне слово.

Рада всіх вітати на майстер-класі. Сьогодні ми працюємо групами (учасники діляться на групи).

Привітання паперовими долоньками.

Зараз пропоную вам, використовуючи долоньку, яка є на столі для кожного з вас, неординарно привітатися з членами групи. Ви можете розфарбувати її, щось на ній намалювати, написати (виконується вітання всіх учасників груп). Час виконання-5 хвилин.

А почати мені б хотілося такими словами, увагу на екран: конкурентні переваги отримають ті люди, які не просто володіють набором цікавих і важливих знань, а володіють тим, що сьогодні називають soft skills, володіють і креативним, і плановим, і іншими мисленнями.

І якщо для сфери дошкільної освіти сьогодні стали вже цілком зрозумілими такі інструменти як Робототехніка, Lego-конструювання і навіть 3D-моделюван-ня, то наступний рівень базових навичок, необхідний суспільством, — soft skills — поки ще знайомий далеко не всім.

Тому, наше завдання сьогодні розібратися, що таке soft skills, навіщо педагогу їх розвивати, а головне – як їх можна розвинути.

2. Основна частина

Перед вами визначенні Soft skills ("м'які"," гнучкі " навички) — комплекс НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНИХ, надпрофесійних навичок, які відповідають за успішну участь в робочому процесі, високу продуктивність праці і є наскрізними, тобто не пов'язаними з конкретною предметною областю. Іншими словами, саме ці навички є основою і гарантом професійної успішності педагога. Це означає, що особиста ефективність вже не бонус або опція, а абсолютний must have для фахівця, який претендує на успішну реалізацію в професії. Про це ж йдеться і в професійному стандарті.

І ще один нюанс. Особистісний ресурс педагога-один з головних факторів, що впливають на розвиток дітей. Чим молодші діти, тим вплив особистості педагога, як правило, вище. Вважаю, що педагог — це модель світу для дитини. І тільки педагог, що володіє необхідними навичками, може розвинути їх і в своїх вихованців. Тобто, важливо розуміти який образ дорослого ви транслюєте своїм вихованцям, і в якому середовищі вони будуть в підсумку рости.

Тепер визначимо, що включає в себе soft skills?

Колеги, пропоную кожній групі створити модель " мобільного педагога, наділеного гнучкими навичками" і представити її. На екрані представлені характеристики такого педагога. Ваше завдання-вибрати тільки п'ять. На все виконання завдання у вас 3 хвилини.

На екрані наступні характеристики:

 • робота з документами

 • Емпатія

 • робота з обладнанням, засоби навчання

 • ІКТ-компетенції

 • основи дисциплін

 • здатність до системного мислення, креативного мислення

 • емоційний інтелект

 • встановлення відносин

 • робота в команді

 • слухання і розуміння співрозмовника

 • навички переконання

 • ораторське мистецтво

 • проведення презентацій

 • ведення дискусій

 • вирішення проблем

 • прийняття рішень

 • лідерство

 • мотивування

 • вирішення конфліктних ситуацій


Групи представляють свої моделі.

Пропоную колегам залишити наші моделі на час. До них ми повернемося пізніше.

А зараз постараємося відповісти на питання " Як розвивати soft skills?»

Перед вами наступний слайд , в якому виділено п'ять навичок, на які варто звернути увагу педагогам.

Навик ефективного спілкування. Вміння слухати, переконання і аргументація, побудова і підтримка відносин з батьками, ведення "переговорів", проведення презентацій, базові навички самопрезентації, Публічні виступи.

Вміння працювати в команді. Емпатія, націленість на результат, вміння чути колег. Знову ж таки, це насамперед впливає на загальні показники освітнього закладу, а значить, на рейтинг, фінансування тощо.

Розуміння впливу технологій на роботу. Здатність гнучко реагувати на нові вимоги, наприклад, цифровізацію освітнього процесу. Це вже норма, яка в тому числі позначається на фінансових показниках педагога.

Здатність мислити критично і не боятися висловлювати свою думку. Здатність до системного мислення, креативного мислення, структурного мислення, здатність шукати і аналізувати інформацію, приймати рішення.

Вміння керувати собою (self-managment). Управління емоціями, Управління стресом, управління власним розвитком, тайм-менеджмент, рефлексія, використання зворотного зв'язку. Все те, що зараз прийнято називати емоційним інтелектом.

Як показує практика, здатність до системного мислення, креативного мислення, здатність мислити критично –проблемна зона педагогів. З усіх обов'язкових складових гнучких навичок, сьогодні зупинимося на усвідомлення креативності в собі і її розвитку.

Розвинене креативне мислення - це точилка для розуму, або м'яз, яку можна і потрібно прокачати. Що ми і зробимо.

Отже, завдання перше. Використовувати вправи з додатка 1.

3.Рефлексія.

Колеги. Прийшов час підведення підсумків нашої роботи і прошу вас відповісти на останнє питання-з якими думками, бажаннями і настроєм Ви залишаєте майстер-клас? (відповіді педагогів)

Висновок. Сьогодні ми переконалися, що поняття сучасного педагога –багатогранно і має переважне значення. Ті особистісні якості, які дозволяють нам бути дисциплінованим, відповідальним, лідером, мати стратегічне і багатозадачне мислення, ініціативність, організаційні навички, допоможуть нам домогтися найбільш ефективних результатів в нашій роботі, проте їх необхідно розвивати, створюючи для цього відповідні умови, де навички зможуть не тільки продовжувати своє формування, а й відбиватися в реальному поведінці. По відношенню до дитини вихователь не може співвідноситися з поняттям «учорашній педагог», педагог - ключова фігура, що впливає на розвиток дитини дошкільного віку. З якими якостями і компетенціями він увійде в світ найближчого майбутнього - залежить від нас з вами.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас