Ім'я файлу: Тема 1.docx
Розширення: docx
Розмір: 23кб.
Дата: 11.09.2023
скачати
Пов'язані файли:
Реферат2.docx
Рибак_реферат_тж.docx
пласт_теплообмінник.doc
білет 1.docx
Практикум 4тема.docx

Завдання 1.

Заповнити таблицю за вихідними даними


Оперативний облік

Статистичний облік

Бухгалтерський облік


Вихідні дані для заповнення таблиці

 1. Використовується для контролю за виконанням договорів поставки товарно-матеріальних цінностей.

 2. Операції відображаються систематично і послідовно, в міру їх здійснення, чим забезпечується суцільне і безперервне спостереження і контроль за господарською діяльністю.

 3. Не охоплює всі господарські операції і не ведеться безперервно.

 4. Використовується для узагальнення даних у грошовому виразі.

 5. Дозволяє визначити рівень продуктивності праці.

 6. Забезпечує відображення таких процесів, як вихід працівників на роботу, реєстрацію підписаних за місяць угод та ін..

 7. Визначає забезпеченість працівників підприємства житлом.

 8. Відображає діяльність підприємства. Він охоплює всі засоби господарювання і джерела їх формування, всі господарські процеси і результати діяльності.

 9. Особливість – оперативність отримання інформації.

 10. Обов’язковою умовою відображення операцій є їхнє документальне обґрунтування.

 11. Вивчає та контролює масові суспільно-економічні та окремі типові явища і процеси.

 12. Певної системи первинних документів немає.

 13. Використовується для визначення середнього віку працюючих.

 14. Визначає динаміку виробництва і собівартості продукції.

 15. Контролює процес використання робочого часу.

 16. Використовує переважно грошові вимірники.

 17. Використовує переважно трудові і натуральні вимірники.

 18. Здійснює контроль за випуском та реалізацією продукції.


Завдання 2.

Заповнити таблицю

Критерій

Види бухгалтерського обліку

Фінансовий

Податковий

Управлінський

Користувачі інформації


Обов'язковість ведення


Нормативне регулювання


Націленість


Об'єкти


Вимірники


Відкритість даних


Завдання 3.

Заповнити таблицю за вихідними даними


Інформаційна функція

Контрольна функція

Оцінково-аналітична


Дані для заповнення таблиці:

 1. Підготовка інформації для користувачів;

 2. Складання управлінських прогнозів (наприклад, прогноз руху грошових коштів);

 3. Надання інформації для користувачів про минулі події;

 4. Нагляд за дотриманням вимог управлінського рішення;

 5. Оцінка майна;

 6. Оцінка ступеня ефективності використання активів;

 7. Нагляд за зберіганням майна;

 8. Аналіз змін оцінки майна;

 9. Аналіз причин невиконання поставлених цілей в межах конкретного управлінського рішення.


Завдання 4.

З наведених господарських операцій виберіть ті, які потрібно відображати в бухгалтерському обліку


 1. Відвантаження покупцям готової продукції.

 2. Укладення угоди про придбання палива.

 3. Звільнення Головного бухгалтера підприємства.

 4. Придбання Власником підприємства меблів до кабінету директора.

 5. Оприбуткування виготовленої фарби на склад підприємства.

 6. Оприбуткування придбаної фарби на склад підприємства.

 7. Виплата працівникам заробітної плати.

 8. Оплата рахунку постачальника за отримані товари.

 9. Ухвалення загальними зборами акціонерів рішення визнати роботу Ради директорів задовільною.

 10. Розгляд результатів діяльності підприємства за квартал на виробничій нараді.

 11. Нараховано премію робітникам за результатами діяльності підприємства за квартал.

 12. Придбання виробничих запасів за готівку.

 13. Звільнення робітника та виплата йому компенсації за невикористану відпустку.

 14. Укладання угоди з покупцями на поставку продукції власного виробництва.

 15. Отримання передоплати від покупців.

 16. Виплата працівникам авансу.


Завдання 5.

За допомогою таблиці пов'язати вимоги, перелічені нижче, з їх характеристикою. Для цього проставити ліворуч від терміну відповідну літеру

Вимога

Літера
Характеристика

1. Своєчасність
(А) Ця вимога означає, що при достатній повноті та своєчасності облік має здійснюватися при мінімальних витратах

2. Економічність і раціональність обліку
(Б) При невиконанні цієї вимоги неможливо робити правильні висновки щодо виконання плану та відхилення від нього

3. Порівняність показників обліку з показниками плану
(В) Облік має охоплювати всі сторони господарської діяльності, забезпечуючи необхідну інформацію, але без надмірної деталізації показників

4. Достовірність і правдивість облікових даних
(Г) Тільки за умови наявності цієї вимоги облікова інформація може бути використана для дійового контролю за виконанням планових завдань, усунення недоліків, виявлення резервів і вжиття заходів щодо подальшого покращання господарської діяльності підприємства

5. Оперативність
(Д) Надання всієї облікової інформації, що необхідна для управління виробництвом, а також всієї облікової інформації ─ зовнішнім користувачам, за умови недопущення зайвої інформації, виключення повторів і непотрібних показників

6. Повнота облікової інформації
(Є) Об'єктивна вимога господарювання, невиконання якої призводить до неточностей у справі управління і контролю за діяльністю підприємства, полягає у реальному дійсному відображенні господарських фактів в обліку

7. Точність та об’єктивність даних
(Ж) Забезпечується документуванням усіх господарських операцій, правильним проведенням інвентаризації, бухгалтерських записів, оцінки, калькулювання, розподілу витратЗавдання 6

Встановити, які види вимірників застосовує підприємство у своїй господарській діяльності: короткострокова позика банку - 5 000 грн., гроші в касі - 200 грн.; витрати на ремонт будівлі цеху - 10 людино-днів; фарба біла для фарбування стін - 20 л; цвяхи - 7 кг; відпрацьований робітниками час - 60 людино-годин; станки токарні -10 шт.; паливо - 100 грн.; столи канцелярські -15 шт.; матеріали - 7 000 грн., деревина - 80 м3.
Завдання 7.

Визначити, які з перелічених користувачів інформації про діяльність підприємства належать до зовнішніх, а які - до внутрішніх. Згрупуйте зовнішніх користувачів за такими ознаками


 1. постачальники сировини та матеріалів;

 2. робітники цехів допоміжного виробництва;

 3. фінансові аналітики з районного фінансового відділку;

 4. керівники структурних підрозділів підприємства;

 5. податкові органи;

 6. арбітражний суд;

 7. члени Правління;

 8. аудитори;

 9. покупці й замовники продукції;

 10. банківські менеджери;

 11. інвестори, які цікавляться діяльністю підприємства;

 12. керівники структурних підрозділів підприємства;

 13. органи державної статистики;

 14. робітники цеху основного виробництва;

 15. депутати місцевої Ради;

 16. акціонери підприємства
Користувачі

1) з прямим фінансовим інтересом

2) з непрямим фінансовим інтересом

3) без фінансового інтересуЗавдання 8.

Заповнити таблицю


Користувач

Ціль використання облікової інформації

Фіскальні органи
Трудові колективи
Страхові компанії

Вхідні дані для заповнення таблиці:

 1. оцінка рівня страхових платежів;

 2. правильність розрахунку зобов’язань підприємств;

 3. оцінка прибутковості підприємства;

 4. оцінка своєчасності погашення зобов’язань підприємства;

 5. оцінка плинності кадрів;

 6. оцінка ризику настання страхового випадку;

 7. оцінка повноти погашення зобов’язань;

 8. оцінка платоспроможності підприємства;

 9. визначення впливу діяльності підприємства на екологію, здоров’я.


Завдання 9.

За допомогою таблиці пов'язати принципи, перелічені нижче, з їх характеристикою. Для цього проставити ліворуч від терміну відповідну літеру.

Принципи

Літера
Характеристика

1.Повного висвітлення
А. Усі господарські операції повинні бути ототожнені з відповідним підприємством

2.Автономності підприємства
Б. Інформація, яка може вплинути на прийняття рішення, має бути наведена у звітності

3.Нарахування
В. Передбачає, що підприємство буде функціонувати протягом невизначеного проміжку часу

4.Безперервної діяльності
Г. Вимагає перерахування операцій, здійснених в іноземній валюті, в національній валюті

5.Єдиного грошового

вимірника
Д. Не дозволяє підприємству змінювати метод нарахування амортизації без суттєвих на те причин

6.Превалювання сутності над формою
Е. Причинно-наслідковий зв'язок між доходами та

витратами

7.Послідовності
Є. Правдива та об’єктивне відображення господарських операцій у бухгалтерському обліку

скачати

© Усі права захищені
написати до нас