1   2   3
Ім'я файлу: Судовий прецедент як основне джерело англосаксонського права.doc
Розширення: docx
Розмір: 59кб.
Дата: 27.05.2021

Міністерство освіти і науки України

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра міжнародних відносин та регіональних студій

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни

«Правові системи сучасності»

на тему: Судовий прецедент як основне джерело англосаксонського (англо-американського) права

Студента 2 курсу

Групи ІМ-191

спеціальності Міжнародні відносини

Чеботар С.А.

Керівник Озернюк А.В

Національна шкала ________

Кількість балів: ___________

Оцінка: ECTS ____________

Члени комісії: ________________

___________________________

(підпис)

(прізвище та ініціали)

________________

___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)


м. Одеса – 2020 рік

Зміст
Вступ 3

1.ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ АНГЛОСАКСОНСЬКОГО ПРАВА 5

1.1Етапи формування англосаксонського права 5

1.2Рецепція Римського права 10

2.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ ЯК ЦЕНТРУ АНГЛОСАКСОНСЬКОЇ СИСТЕМИ ПРАВА. 13

2.1Англійська система права 13

2.2Законодавство англійської системи права 16

2.3Прецедент - як основоположне джерело англійського права 20

2.4Взаємодія закону та прецеденту 27

ВИСНОВОК 33

Список використаної літератури 35

Вступ

Національно-історичний розвиток, наявність різних релігій, звичаїв та ідеологій обумовили те, що в сучасному світі існують різні правові системи, які мають специфічні, притаманні тільки їм риси. Однією з найпоширеніших у світі правових систем є англосаксонська правова система, що охоплює такі держави як Англія, США, Канада, Австралія, Північна Ірландія, Нова Зеландія, а також багато інших країн. Майже третина населення земної кулі в даний час живе за принципами, споконвічно закладеним у дану правову родину і, особливо, в її ядро ​​- англійське право. Англосаксонська правова система має характерні особливості, за рахунок яких значно вирізняється з-поміж правових систем світу. Сама ж правова система є комплексом взаємозалежних і узгоджених юридичних засобів, призначених для регулювання суспільних відносин та юридичних явищ, що виникають унаслідок такого регулювання (правові норми, правові принципи, правосвідомість, законодавство, правові відносини, юридичні установи, юридична техніка, правова культура, стан законності та її деформації, правопорядок). 

Актуальність дослідження зумовлена необхідністю більш ґрунтовного дослідження англосаксонської правової системи та особливостей її структурних елементів. Об’єктом дослідження є англосаксонська правова система як сукупність взаємозв'язаних, юридичних засобів, за допомогою яких відбувається регулювання суспільних відносин. Предметом дослідження обрано судовий прецедент та його особливості у формуванні даного сімейства права. Так як правова система відображає соціально-економічний, політичний розвиток і рівень культури народу, то їх вивчення дозволяє відновити поняття про суспільні відносини, зрозуміти механізм суспільства Англії. Вивчаючи англосаксонську систему права, має велике значення мета і завдання нашого дослідження. Мета дослідження полягає у тому, щоб з’ясувати особливості структурних елементів англосаксонської правової системи та прецеденту як основного джерела права.

Завдання дослідження: 1) проаналізувати англосаксонську правову систему та її основні риси; 2) окреслити особливості структурних елементів англосаксонської правової системи.

Для зазначених цілей в теорії держави і права існує безліч способів і методів вивчення систем права: це історичний, хронологічний, метод синтезу, аналізу, метод компаративістики (метод порівняльного правознавства) і багато інших, досягнення мети зумовило використання таких наукових методів дослідження: аналіз, синтез, описовий метод, історичний, метод класифікації та метод узагальнення. Новизна дослідження полягає в тому, що вперше ґрунтовно проаналізовано особливості структурних елементів англосаксонської правової системи. При вивченні систем права складається радий знань, який формує науково-юридичну основу для дослідження права різних народів. Використовуючи ці цілі була проаналізована англосаксонська система права.


  1. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ АНГЛОСАКСОНСЬКОГО ПРАВА

    1. Етапи формування англосаксонського права

Перший період передував нормандському завоюванню 1066; другий, від 1066 року до встановлення династії Тюдорів (1845 рік),-період становлення загального права, коли воно затверджується, долаючи опір місцевих звичаїв. Умови цього періоду зробили на правову систему вплив, що відчувається ще й у наш час. Третій період, с1485до 1832 року, який - розквіт загального права, однак він змушений піти на компроміс із додатковою правовою системою, що знайшло своє вираження «нормах справедливості». Четвертий період - с1832 року і до наших днів, - коли загальне право зустрілося з небаченим розвитком законодавства, і мало пристосуватися до суспільства, де постійно посилюється значення державної адміністрації.

Англосаксонський період (до 1066 років)

Дата, яка є неодмінною умовою збереження історії англійського права - це 10066 рік, коли Англія була завойована норманами . Період, що передував цій даті, в Англії називають періодом англосаксонського права. Після римського панування, яке тривало чотири століття - від імператора Клавдія до початку V століття, різні племена німецького походження - сакси, англи, юти, датчани - зайняли чільне місце в Англії. Саме в цю епоху Англія була звернена в християнство місією святого Августина Кентерберійського (595 рік). Право англосаксонської епохи маловідоме, після навернення до християнства закони складалися так само, як і в континентальній Європі, з тією лише відмінністю, що писалися вони не на латині, а на англосаксонській мові. Як і інші варварські закони, вони регулювали тільки дуже обмежені аспекти тих суспільних відносин, на які поширюється сучасна концепція права.

Становлення загального права (1066 – 1485)

У 1066 році нормани під проводом Вільгельма I в битві при Гастінгсі нанесли англосаксів нищівної поразки і тим самим створили передумови для поступового підпорядкування в наступні роки своєму повного панування британських островів. До великим досягненням Вільгельма I і його наступників відноситьсястворення однорідної, жорсткою і чітко впорядкованої системи васалітету на чолі з королем. Жорстка, побудована за ієрархічним принципом пірамідальна конструкція централізованої влади і блискучі організаторські здібності норманів, створили передумови для подальшого зосередження управлінських функцій в руках королівської адміністрації. Варто відзначити, що загальне право в 1066 році ще не існувало. Збори вільних людей, зване Судом графства (Country Court), і його підрозділ Суд сотні (Hundred Court) здійснювали той період правосуддя на основі місцевих звичаїв в умовах найсуворішого формалізму з використанням способу доказів, які навряд чи можна назвати раціональними. Після завоювання суди графств і суди сотень поступово замінені феодальною юрисдикцією нового типу (суди баронів, Мінорскій суди, тощо), які судили також на основі звичаєвого права. У сфері дії церковної юрисдикції, створеної після завоювання, застосовувалося канонічне право, загальне для всього християнства. Після нормандського завоювання королівські суди в Англії не мали універсальної компетенції. Спори передавалися, як правило, в різні перераховані раніше суди. Король здійснював тільки «вищий суд». Він втручався в суперечки у виняткових випадках: якщо існувала загроза миру в королівстві або якщо обставини справи були такі, що його не можна було дозволити в звичайному порядку. Загальне право - право англійське і загальне для всієї Англії - було створено виключно королівськими судами. У XII - XIII століттях королівська юрисдикція поступово розростається з судової установи зі спеціальною компетенцією з вирішення спорів за участю держави в загальну юрисдикцію з широкими повноваженнями. Це призвело до того, що Королівська курія згодом трансформувалася в три постійних суду з професійними суддями. Ці суди засідали за відсутності короля, їх постійним місцезнаходженням був Вестмінстер, а компетенція, якою вони були наділені, залишалася незмінною аж до XVIII століття. Юрисдикція Суду казначейства спочатку обмежувалася фінансовими суперечками між підданими і короною. Пізніше Суд поширив свою юрисдикцію на суперечки між підданими. Поряд з Судом казначейства функціонував Суд загальногромадянських позовів, які служили в якості контролюючого і касаційного органу для традиційних судів нижчих інстанцій, якими ще з 1066 року керували королівські чиновники -шерифи. Третій суд - Суд королівської лави - займався в основному справами, що мають особливо важливе політичне значення. Крім того, з XII століття королі починають посилати в провінцію роз’їзних королівських суддів. Судді замінюють шерифів на посаді голів суддів і здійснюють судочинство від імені короля. Цим було покладено початок розвитку процесу, який протягом наступних століть привів до сильної централізації юстиції і стимулював уніфікацію права Англії. Паралельно йшов процес поступового витіснення місцевих норм звичаєвого права, що залишилися ще з англосаксонських часів. Формально це право будь-коли скасовувалося. Але в міру того, як зростає роль права, що застосовувався королівськими суддями, значення звичайного права зменшується. Треба відзначити, що загальне право проголошувало вкрай формалістичний принцип, за яким позивачі повинні були слідувати процедурам, формулами і різноманітним методам подання доказів.

Суперництво з правом справедливості (1485 −1832р.)

До кінця XIII століття підйом в діяльності королівських судів починає поступово падати. Недоліки загального права полягали в жорсткості доктрин і неповноту засобів захисту, що застосовуються в судах загального права. Найбільшим недоліком було, звичайно, те, що матеріальне право повністю залежало від процесу. Законотворчість - основний сучасний двигун реформ в середні століття майже не застосовувалося. Отже, потрібно нове інший засіб для внесення поправок в загальне право. Це призвело до розвитку другого головного джерела англійського права - права справедливості. Вже XIV столітті незадоволена результатом справи сторона могла звернутися з проханням до короля, закликати супротивну сторону королівським велінням до гідної поведінки. Поступово ці чолобитні стали направлятися лорд-канцлера - вищої посадової особи короля. На основі його рішень з плином часу викристалізувався цілий комплекс спеціальних правових норм, що регулюють дану проблему. Починаючи з XV століття, і до цього дня, цей комплекс норм називають equity - право справедливості. Протягом всього XV століття лорд-канцлер, приймаючи рішення, діяв на власний розсуд. З цього в цих рішеннях був елемент релігійного суб'єктивізму, характерного для вищого особи церковної ієрархії країни. Але після того як в 1529 році Томас Мор був призначений першим світським лорд-канцлером, практика застосування права справедливості все більше починає слідувати зразком загального права. Йде процес формування норм і доктрин. І хоча спочатку він носить невизначений і розпливчастий характер, лорд-канцлер вдається до їх допомоги в разі виникнення спірних ситуацій. Іноді норми права справедливості були наслідком визнання нових правил, повністю не визнаних в судах загального права (виключна юрисдикція), або обдарування нових засобів захисту, яких не мало загальне право (паралельна юрисдикція) .Суд канцлера по самій природі юрисдикції, яку він здійснював, був змушений вступати в конфлікти з судами загального права. Коли право доповнювало загальне право, воно не дуже заважало юристам загального права, оскільки не йшло в розріз з їх повноваженнями. Однак справа в іншому напрямку, коли право справедливості виправляло загальне право. У таких випадках відбувалися прямі зіткнення між судами загального права і канцлером, наприклад, канцлер розривав або виправляв формулювання документа, а суди загального права примусово приводили його у виконання згідно з початковими умовами. Надалі для того, щоб забезпечити своє панування, Суд канцлера випускав загальні заборонні накази, які, хоча і адресувалися зазвичай особисто тяжущимся, а не до судів загального права. Проте, обмежували юрисдикцію загального права. Згодом більшість норм і принципів права справедливості змогло вже утвердитися також міцно, а також принципи і норми загального права, і саме право справедливості фактично перестало розвиватися як корективи до загального права. Причиною цього була доктрина обов'язковості прецеденту, хоча, без сумніву, консерватизм суддів теж зіграв свою роль.

Сучасний період (з 1832 р.)

Період, який хронологічно визначається одна тисяча вісімсот тридцять другим роком, триває і до теперішнього часу. Цей період відрізняється значною трансформацією, як державного механізму, так і правової системи Англії. У 1832,1833,1852, роках відбулися радикальні реформи і модернізація права. До цього часу англійське право розвивалося в процесуальних рамках, які представляли собою різні форми позовів. У 1873-1875 роках організація судів також була значно модифікована. Всі англійські суди отримали право застосовувати і норми загального, і норми права справедливості. Однак закони про судоустрій уніфікували тільки порядок здійснення правосуддя по загальному праву і праву справедливості. Вони не злили норми матеріального права. При колізії норм загального права і норм права справедливості щодо одного і того ж питання, перевага віддається нормам права справедливості. Треба відзначити, що в зв'язку з домінуючою роллю прецедентного права англійське законодавство аж до початку ХІХ століття перебуваючи на других ролях, представляло собою «постійно зростаючі збори не впорядкованих, погано узгоджених між собою і навіть прямо суперечними одні іншим статусів, які приймалися починаючи з XIII століття при найрізноманітніших обставин і нерідко продовжували діяти в зовсім змінених історичних умовах ». Різка активізація правотворчої діяльності англійського парламенту на початку XIX століття, обумовлена ​​економічними (бурхливе зростання промислового виробництва і торгівлі), політичними (реформа виборчої системи 1832) і іншими причинами, безсумнівно, сприяла підвищенню ролі статусного права, швидкому зростанню кількості прийнятих парламентом актів і усвідомлення необхідності їх систематизації та уніфікації. Як наслідок цього в Великобританії на початку XIX століття стали видаватися так звані консолідовані акти, вбирали в себе в упорядкованому вигляді, стосовно до різних правових інститутів, норми, що містилися в раніше виданих парламентських актах. В даний час крім активної взаємодії статутного і прецедентного права, відзначається також зближення континентальної та англосаксонської правових систем: «В даний час можливо говорити про формування єдиної правової системи західного права. У державах системи загального права зросла роль закону, хоча в теорії і історично він грає роль «другої скрипки» в порівнянні з правом, створеним судами »

    1. Рецепція Римського права

Стало поширеним, майже хрестоматійним, положення, що Англія практично уникла рецепції римського права. наводячи це становище, зазвичай вказують на те, що на перших етапах рецепція римського приватного права в цій країні відбувалася без особливих відхилень: у XII ст. в Англії мало місце захоплення римським правом, з континентальної Європи запрошували викладачів, вивчали його в університетах і т.д. , але потім перемогла опозиція застосування римського права в судовій практиці, і перевага була віддана англійському загальному праву. Специфічність англійського права пояснюють географічною особливістю країни, історичними традиціями, особливостями політичного та культурного розвитку.

Харитонов Є.О. вважав ці доводи непереконливими і пише зокрема: «Хіба інші західноєвропейські країни, де було рециповано римське права, не мали своїх історичних традицій і особливостей культури? Або патріотизм їх жителів був меншим? Або, нарешті, Шотландія, де відбулася рецепція в «класичному» розумінні, менш віддалена від Рима, ніж Англія? » Звісно ж, що теза про неприйняття Англією римського права з'явився результатом спрощеного розуміння рецепції, зведення її лише до практичного, безпосереднього застосування норм римського права, як це мало місце в середньовічній Німеччині. Але рецепція складається, перш за все, в сприйнятті духу римського права, його основних принципів, ідей і положень. Крім того, існує різноманіття форм рецепції, що реалізуються в залежності від конкретних цивілізаційних, історичних і географічних особливостей. Ґрунтуючись на такому розумінні рецепції римського приватного права, Харитонов О.Е. робить висновок, що рецепція мала місце в Англії, але в менш звичних формах. Треба відзначити, що самі англійські дослідники серед видів прав, які переважають в Англії, називають поряд з англійським загальним, місцевим, звичайним, статутним правом, правом справедливості, міжнародним, торговим, канонічним, правом Європейського співтовариства, також і римське право, відзначаючи при цьому , що останнім існує в університетах, тобто забезпечує формування юридичного світогляду. Уолкер Р. Виділяє в якості одного з історичних джерел англійського права римське право, хоча і зазначає, «римське право ніколи не було прямим джерелом англійського права, так як в Англії ніколи не було системи судів, які застосовують тільки римське право. Якщо, римське право і надавало будь - який вплив на розвиток англійського права, то воно ніколи не було прямим ». Уолкер Р. пояснює, що з джерел права найбільше зобов'язане римським правом канонічне право, так як канцлери і адвокати в церковних судах вивчали римське право в Оксфорді та Кембриджі. Тому формальні вимоги, що пред'являються до заповітів, у багатьох випадках перегукуються з римським правом, так само як і багато хто з норм, що стосуються батьківської влади. Римське право вплинуло на морське і торгове право, оскільки венеціанські і генуезькі торгові звичаї, які застосовували ці галузі права, ґрунтуючись на римському праві. Таким чином, тільки при самому поверхневому аналізі можна зробити висновок, що рецепція римського прав практично не мала впливу на англійське право. Харитонов О.Е. виділяє особливий тип рецепції римського приватного права-англосаксонський, суть якого полягає в сприйнятті духу римського приватного права, підходу до правотворчості і концепції створення норм позитивного права. На його думку, результатом існування такого типу рецепції було, перш за все, те, що еволюція англійського права в своїх основних рисах відобразила розвиток римського права.  1.   1   2   3

    скачати

© Усі права захищені
написати до нас