1   2   3   4   5
Ім'я файлу: полож.doc
Розширення: doc
Розмір: 1073кб.
Дата: 06.02.2020
скачати
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНБАСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИТЦВА І АРХІТЕКУТРИ

Економіко-гуманітарний факультет

Кафедра економіки


КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Управління проектами»

на тему «Проект впровадження на ринок нового виду товару. Тривалість 3 місяці»

Студента (ки) 4_курсу групи ____мо-23____

(шифр групи)

______________________________________

(№ залікової книжки)

Напрям підготовки:

Спеціальність: ______________________________________

______________________________________

_____Крикун Владислав Сергійович_____

(ПІБ студента)

Керівник: _____Положенцева_К.Л.

(посада, вчене звання, науковий ступінь, ПІБ)

Національна шкала: _____________

Кількість балів: ____________

Оцінка: ECTS ______________
Члени комісії ________________ _____________

(підпис) (прізвище та ініціали)

________________ _____________

(підпис) (прізвище та ініціали)

________________ _____________

(підпис) (прізвище та ініціали)


Краматорськ 2020 р.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Донбаська НАЦІОНАЛЬНА академія будівництва І архітектури

Економіко-гуманітарний факультет

Кафедра економіки

ЗАВДАННЯ

на виконання курсової роботи

з дисципліни «Управління проектами»

студента(ки) групи____мо-23______ курсу _____4______________________

П.І.Б. ________________Крикун Владислав Сергійович__________________


  1. Опис проекту

  2. Планування проекту

  3. Управління проектом

  4. Завершення проекту

Завдання виконувати відповідно до методичних вказівок з дисципліни

_________________________________________________________________
Термін виконання контрольної роботи ________________________________


Завдання видав: Завдання прийняв:

Викладач ______________________ Студент _______________________

(підпис) (підпис)

РЕФЕРАТ
курсової роботи на тему: Проект впровадження на ринок нового виду товару. Тривалість 3 місяці.

студента 4 курсу, групи __мо-23___

спеціальності 073 «Менеджмент»

Обсяг 45 стор., ілюстрацій 4, таблиць 14 , джерел 16, додатків 1

Об’єкт дослідження: проект впровадження на ринок нового виду товару на ТОВ «Арні»

Предмет дослідження: новий вид продукції підприємства

Мета роботи: розробка проекту впровадження на ринок нового виду товару

Ключові слова: бюджет, контроль, конкурентоспроможність, новий товар, проект, сегментація
ЗМІСТ

Стор.

Вступ 5

1 ОПИС ПРОЕКТУ 7

1.1 Оточення проекту 7

12 Цілі проекту 14

1.3 Стратегія проекту 14

2 ПЛАНУВАННЯ ПРОЕКТУ 15

2.1 Оцінка рівня конкурентоспроможності продукції підприємства 15

2.2 Організаційна структура проекту 22

2.3 Дослідження технології 29

2.4 Проведення сегментації ринку 34

2.5 Бюджет проекту 38

3 УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ 42

3.1 Контроль проекту 42

3.2 Управління якістю проекту 43

3.3 Заходи для подальшого розвитку діяльності підприємства 49

4 ЗАВЕРШЕННЯ ПРОЕКТУ 51

ВИСНОВКИ 52

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………………...…54

Вступ

Зростання конкуренції на внутрішніх і зовнішніх ринках, прискорення науково-технічного розвитку в усіх сферах суспільного життя зумовлюють необхідність для суб’єктів господарювання швидкої адаптації до змінюваних умов, ефективних рішень у сфері управління виробництвом. Конкурентоспроможність підприємства виступає одним із основних факторів забезпечення його виживання в умовах нестабільності і подальшого ефективного розвитку. Дослідження питань оцінки конкурентоспроможності підприємства має на меті зменшити неоднозначність та незбалансованість критеріїв щодо цієї проблеми, підвищити можливості вибору найоптимальнішого методу оцінки і досягнення конкурентоспроможності, удосконалити процес її управління на підприємстві. Усе зазначене підвищує актуальність дослідження підходів до оцінки конкурентоспроможності підприємств для економічної науки і практики.

Вчені досліджують діяльність підприємства в умовах конкуренції, здійснюють оцінку конкурентоспроможності національної економіки та окремих підприємств, пропонують методи оцінки конкурентоспроможності підприємств окремих галузей та сфер економіки.

Метою роботи є розробка проекту впровадження на ринок нового виду товару.

Поставлена мета обумовила наступні завдання, що вирішуються у роботі:

– розглянути оточення проекту, а також цілі та стратегія проекту;

– здійснити оцінку рівня конкурентоспроможності продукції підприємства;

– створити організаційну структуру проекту;

– дослідити технологію створення нового виду товару;

– провести сегментацію ринку

– розробити проект бюджету;

– оцінити контроль проекту;

– розробити модель управління якістю проекту;

– запропонувати заходи для подальшого розвитку діяльності підприємства.

Об’єктом дослідження виступає проект впровадження на ринок нового виду товару на ТОВ «Арні».

Предметом дослідження є новий вид продукції підприємства.

Методами дослідження є логіко-діалектичний метод пізнання для побудови цілісної і багаторівневої системи управління конкурентоспроможністю продукції підприємств; статистичний аналіз – для виявлення та інтерпретації економічної інформації про ефективність господарської діяльності підприємства в ринкових умовах; абстрагування - для виявлення і класифікації факторів, що впливають на конкурентоспроможність товарів підприємства; експертних оцінок – для визначення рівня конкурентоспроможності продукції одних компаній відносно інших, які діють на ринку.

Інформаційною базою дослідження являються науково-літературні джерела та періодичних видань вітчизняних та зарубіжних авторів, а також Інтернет-видань.

Практичне значення одержаних результатів полягає у виявленні та застосуванні основних напрямків та методів підвищення конкурентоспроможності продукції підприємства, а отже, зміцнення її позицій на ринку та отримання ряду конкурентних переваг у порівнянні з іншими підприємствами-виробниками.

РОЗДІЛ 1

Опис проекту

1.1 Оточення проекту
Конкуренція являється невід’ємною складовою системи ринкового регулювання господарських процесів. Стимулом, що спонукає підприємство до конкурентної боротьби, є прагнення перевершити інших. Предметом конкурентного суперництва на ринках є частки ринку, що контролюються тими чи іншими товаровиробниками. Конкурентна боротьба – це динамічний процес, який сприяє кращому забезпеченню ринку товарами.

Конкуренція являється поняттям, яке з’явилося одразу ж із з’явленням торгівлі. Як тільки декілька виробників почали виготовлювати однотипну продукцію, у споживача з’явилося право вибору. Конкурентні відносини стали невід’ємною частиною функціонування виробників. Поняття конкурент, конкуренція, конкурентоспроможність міцно обґрунтувалися у понятійному апараті людини. Конкурент - фізична або юридична особа, область діяльності, інтереси й цілі якої ідентичні області діяльності, інтересам і цілям іншої фізичної або юридичної особи. Конкурент прагне зайняти пануюче положення на ринку, користуватися тими ж ресурсами, робити й продавати ту ж продукцію.

Конкурентоспроможність є багатогранним поняттям, на яке впливає велика кількість факторів. Різноманіття парадигм конкурентоспроможності зумовлюється як складністю і змінами самого об’єкта дослідження, так і розвитком економічної науки та її методологічного інструментарію.

Конкурентоспроможність продукції підприємства формується на всіх стадіях виробництва і просування товару до споживача. Поняття конкурентоспроможності товару вужче, ніж, конкурентоспроможність підприємства, яка, по-перше, є поняттям стабільним і не може змінитися протягом нетривалого часу; по-друге, конкурентоспроможність товару ґрунтується тільки на реакції споживача і не враховує таких факторів, як ефективність виробництва, норма прибутку, наявність ефективної стратегії; по-третє, підприємство, яке змінило ціну на свій товар, не може одразу змінити власну конкурентоспроможність.

Таким чином, конкурентоспроможність продукції визначається споживачем, який, купуючи продукцію, визнає її відповідність своїм потребам. Конкурентоспроможною вважається продукція, у якої корисний ефект на одиницю витрат вищий, ніж у інших, і при цьому всі її критерії задовольняють вимогам споживачів.

Серед параметрів конкурентоспроможності продукції виділяють економічні, технічні і нормативні. Технічні параметри поділяють на ергономічні, естетичні і параметри призначення, економічні – на одноразові та поточні, а нормативні – на параметри безпеки, екологічності та патентної чистоти. Група нормативних і технічних параметрів є характеристикою якості продукції, її безпечності та екологічності.

Але недостатньо враховувати лише виробничі чинники. На рисунку 1.1 представлені чинники, що впливають на конкурентоспроможність підприємств, які можна розділити на зовнішні і внутрішні.Рисунок 1.1 – Фактори, що впливають на конкурентоспроможність підприємства
Підприємству важливо не лише добитися конкурентоспроможності своєї продукції на вітчизняному ринку, але і добитися виходу на міжнародні ринки. Для цього потрібний постійний пошук шляхів вдосконалення продукції, технології виробництва, прагнення внести нововведення у вироби, що випускаються, випереджаючи своїх конкурентів.

Цей перелік чинників визначає різні показники конкурентоспроможності товару. Можна виділити основні показники конкурентоспроможності товару:

1) рівень якості товару і його стабільність: якість як головна характеристика товару - це здатність товару виконувати свої функції. Рівень якості - відносна характеристика, грунтована на порівнянні показників якості продукції і аналога конкурента. Стабільність рівня якості товарів визначається значеннями показників якості;

2) соціальна адресність - відповідність характеристик продукції специфічним потребам соціальної групи споживачів (пов'язані з демографічними і поведінковими ознаками - з особливостями сприйняття нових товарів; уявленнями про комфортність, красу, чутливістю до ціни; рівнем доходу) або конкретного покупця (пов'язані із станом здоров'я, особливостями шкіри, форми і розміру фігури; індивідуальними смаками; рівнем доходу);

3) свідоцтва достовірності: спеціальне і захисне маркування; сертифікати відповідності і тому подібне. Непрямим свідченням достовірності служать колективні знаки на тарі, статус експерта, що підтверджує достовірність товару, місце продажу товару;

4) безпека продукції - це безпека для життя, здоров'я, майна споживача і довкілля за звичайних умов його використання, зберігання, транспортування і утилізації, а також безпека виконання роботи. Розрізняють: безпека товару для людини, безпека для довкілля (екологічність), безпека виконання роботи;

5) споживча новизна товару. Новий товар - це предмет споживання, який задовольняє нові потреби людини або в порівнянні з товаром-попередником, більш повно задовольняє потреби, що склалися. Властивості товару, що обумовлюють його приналежність до категорії "новий товар" - прояв новизни. Якщо об'єктом оцінки новизни є новизна споживчих властивостей, а суб'єктом - кваліфікований споживач, то її слід вважати споживчою новизною;

6) імідж товару - популярність і репутація як надійного партнера, здатного забезпечити якість товарів, в строк виконати свої зобов'язання. Імідж підприємства переноситься і на його продукцію. Він визначається: виробником; замовником (продавцем); клієнтом (покупцем);

7) інформативність товару - здатність виражати свою громадську цінність через інформацію про конкурентні переваги. Результат передкупівельної альтернативи (оцінки варіантів вибору товару) значною мірою залежатиме від отримуваної споживачем інформації про конкурентні переваги продукції;

8) ціна споживання товару. Ціна як грошове вираження вартості товару, служить для непрямої зміни величини витраченого на виробництво товару суспільно необхідного робочого часу. Як правило, з двох складових конкурентоспроможності споживач віддає перевагу якості, але в окремих випадках він на перше місце ставить ціну. Причини: ідентичність за якістю порівнюваних товарів (послуг); рівень доходу населення. Ціна споживання відбиває повні витрати споживача на придбання і експлуатацію продукції впродовж терміну її служби.

Оскільки витрати покупця включаються тільки в оплату товару за продажною ціною, перевага за ціною далеко не завжди зумовлює перевагу одного постачальника над іншим, навіть у разі ідентичної якості конкуруючих продуктів. Отже, в процесі конкуренції ціна товару впливає на його ринковий успіх в тій мірі, в якій її відмінність від ціни товару-аналога не компенсується різницею між іншими витратами покупця, пов'язаними з придбанням і використанням продукції. Тому при аналізі економічних показників конкурентоспроможності повинні розглядатися не лише ціни аналізованого і конкуруючого товарів, але і усі інші витрати споживача.

Показник сукупних витрат споживача дістав назву ціни задоволення потреб або ціни споживання, яка є найважливішим з нецінових чинників конкурентоспроможності в умовах ринку. До економічних показників, що визначають конкурентоспроможність товарів, відносяться повні витрати споживача (одноразові витрати) і витрачання, пов'язані з їх експлуатацією (експлуатаційні або поточні).

Одноразові витрати є постійною складовою ціни споживання. У загальному вигляді вони включають: витрати на придбання (ціна товару); витрати на транспортування товару до місця використання; вартість установки, монтажу, приведення в працездатний стан.

Поточні (експлуатаційні) витрати являються змінної складової ціни споживання. Вони включають: витрати на експлуатацію (паливо, енергія, хімчистка, придбання основних і допоміжних матеріалів), витрати на ремонт і придбання запасних частин, витрати на післягарантійне технічне обслуговування, податки, страхові внески, витрати на експлуатацію виробу після вироблення ресурсу.

Склад і структура ціни споживання визначаються призначенням виробу, рівнем якості, соціально-економічним положенням споживача, наявністю послуг і іншими чинниками. Разом з вищеназваними складовими в структуру витрат можуть включатися і інші елементи, що характеризують індивідуальні особливості товару. Ціна споживання залежить також від тривалості життєвого циклу товару у споживача: чим довше він експлуатується, тим більше експлуатаційні витрати і тим нижче доля первинної ціни в загальній сумі витрат. Оскільки ціна споживання має змінну і постійну складові, необхідно враховувати терміни експлуатації товарів. Період, за який досягається оптимальний рівень ціни споживання при нормальній інтенсивності експлуатації, називається економічним ресурсом виробу. З його закінченням споживач повинен припинити використання цього товару і замінити його новим або провести ремонт, т. е. відновити в тому або іншому ступені економічний ресурс.

Організаційно-комерційні показники відбивають переваги або недоліки в рівні конкурентоспроможності товару за характером і якості досліджень ринку і запитів кінцевих споживачів, міри ефективності роботи по просуванню товару, стимулювання продажів, рекламної діяльності, правильності вибору цінової стратегії, раціональності формування збутової мережі і каналів руху товару і так далі.

Економічні показники характеризують повні витрати покупця на придбання і експлуатацію і є елементами ціни споживання. У найзагальнішому вигляді ціну споживання можуть складати такі елементи:

– ціна товару;

– витрати на транспортування товару до місця використання;

– вартість встановлення, монтажу, приведення в працездатний стан;

– навчання обслуговуючого персоналу;

– витрати на паливо (електроенергію);

– заробітна плата обслуговуючого персоналу;

– витрати на післягарантійний сервіс і купівлю запасних частин;

– податки;

– витрати на утилізацію виробу після вироблення ресурсу;

– непередбачувані витрати.

У ціну споживання можуть включатися також інші елементи, що характеризують індивідуальні особливості товару.

Важливим завданням для оцінки рівня конкурентоспроможності є кількісне визначення параметрів виробу. За способом кількісного визначення розрізняють "жорсткі" і "м'які" параметри.

"Жорсткі" параметри мають природну фізичну міру, виражену в тих або інших одиницях, і описують найважливіші функції вироби, задані конструктивними принципами. Наприклад: потужність, розмір, точність і тому подібне.

"М'які" параметри не мають, як правило, природної фізичної міри і внаслідок цього важко піддаються кількісній оцінці. До "м'яких" параметрів відносяться показники, що характеризують властивості естетичності виробу, організаційно-комерційні показники. Визначення цих показників вимагає вибору способу їх кількісної оцінки.

Внутрішню структуру організації називають ще внутрішнім середовищем. До неї відносяться функціональні структури підприємства, що забезпечують управління, розробку і тестування нових товарів, просування товарів до покупців, збут, обслуговування, взаємини з постачальниками і іншими зовнішніми органами. У поняття внутрішнього середовища так само входять кваліфікація персоналу, система передачі інформації і так далі.

Таким чином, аналіз внутрішнього середовища є управлінським обстеженням функціональних зон організації, який впливає на сильні і слабкі сторони організації, представлені в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1 - Сильні і слабкі сторони ТОВ «Арні»

Сильні сторони

Слабкі сторони

Достатня популярність

Вузький асортимент продукції

Імідж на ринку

Збої в постачанні

Фокусування на споживачі

Середній рівень цін

Високий контроль якості

Не впроваджена система ІСО-9000

Висока рентабельність

не повна завантаженість виробничих потужностей

Зростання оборотних коштів

Слабка структура управління

Наявність джерела фінансування

Неучасть персоналу в прийнятті управлінських рішень

Сучасні технології виробництва

Вузька спеціалізація

Продумана стратегія в сфері діяльності

Непридатність продукції в інших галузях

Висока кваліфікація персоналу

Слабкість в створенні нових видів продукції

Хороша мотивація персоналу

Застаріле обладнання

Конкурентоспроможна цінова політика

Залежність від постачальників комплектуючих

Налагоджена збутова мережа

   1   2   3   4   5

скачати

© Усі права захищені
написати до нас