1   2   3
Ім'я файлу: молоко дсту.doc
Розширення: doc
Розмір: 413кб.
Дата: 28.11.2021
скачати
Пов'язані файли:
Полозун О.О. КЕ-18у-1.docx
1620671037961_КОНСЕРВУВАННЯ, ЛЕКЦІЇ 1,2.docx
2_5418303970655342648.docx
dsty_2212-2003.pdf
лекция 7.docx
Тема 3.2.docx
лекция КУХТ.docx
ш

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МОЛОКО КОРОВ’ЯЧЕ ПИТНЕ

Загальні технічні умови

ДСТУ 2661:201

0

сч

с

ч


о

сч

І

о

Видання офіційне

о>

п

ш
Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ 201

 1. 1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет «Молоко, м’ясо та продукти їх переробки» (ТК 140), Технологічний інститут молока та м’яса УААН, Міністерство аграрної політики України

РОЗРОБНИКИ: Г. Єресько, д-р техн. наук; І. Романчук, канд, техн, наук (науковий керівник); Т. Руда­кова, канд. техн, наук

 1. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 11 жовтня 2010 р, № 456

 2. НА ЗАМІНУ ДСТУ 2661-94

Право власності на цей документ належить державі.

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.

Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України

Держспоживстандарт України, 2011

ЗМІСТ

с.


МОЛОКО КОРОВ’ЯЧЕ ПИТНЕ

Загальні технічні умови

МОЛОКО КОРОВЬЕ ПИТЬЕВОЕ Общие технические условия

DRINKING COW MILK

General technical specifications

Чинний від 2011-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

 1. Цей стандарт поширюється на молоко коров’яче питне (далі — молоко питне), що ви­робляють із молока-сировини коров’ячого, яке підлягало нормалізації, температурному обробленню, пакуванню до або після оброблення, охолодження до заданих режимів та призначене для без­посереднього вживання в їжу.

 2. Вимоги щодо безпечності питного молока викладено у 5.2.3—5.2.5 та розділах 6 і 7.

 3. Цей стандарт не поширюється на молоко вітамінізоване, мінералізоване чи низьколак- тозне, призначене для спеціального дієтичного споживання.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДК 016-97 Державний класифікатор продукції і послуг

ДСТУ 2212:2003 Молочна промисловість. Виробництво молока та кисломолочних продуктів. Терміни та визначення понять

ДСТУ 3147-95 Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об’єктів іден­тифікації. Формат та розташування штрихкодових позначок EAN на тарі та пакованні товарної про­дукції, Загальні вимоги

ДСТУ 3662-97 Молоко коров’яче незбиране, Вимоги при закупівлі ДСТУ 36621 Молоко-сировина коров’яче. Технічні умови

ДСТУ 4518:2008 Продукти харчові. Маркування для споживачів. Загальні правила ДСТУ 4834:2007 Молоко та молочні продукти. Правила приймання, відбирання та готуван­ня проб до контролювання

ДСТУ 6066:2008 Молоко та молочні продукти. Методики визначення температури і маси нетто ДСТУ 6082:2008 Молоко та молочні продукти. Методи визначення густини ДСТУ 6083:2008 Молоко. Метод визначення чистоти

ДСТУ* Молоко та молочні продукти. Методи мікробіологічного контролювання ДСТУ* Вершки-сировина. Технічні умови

ДСТУ* Молоко та молочні продукти. Методики визначення наявності пероксидази і фосфатази (лужної та кислої)

ДСТУ EN 1528-1-2002 Продукти харчові жирові. Визначання пестицидів і поліхлорованих біфенілів (ПХБ). Частина 1. Загальні положення (EN 1528-1:1996, IDT)

ДСТУ EN 12393-1:2003 Продукти харчові нежирові. Визначання вмісту залишків пестицидів газохроматографічним методом. Частина 1, Загальні положення (EN 12393-1:1998, ЮТ)ДСТУ EN 12393-2:2003 Продукти харчові нежирові. Визначання вмісту залишків пестицидів газохроматографічним методом. Частина 2. Методи екстрагування та очищання (EN 12393-2:1998, ЮТ) ДСТУ EN 12393-3:2003 Продукти харчові нежирові. Визначання вмісту залишків пестицидів газохроматографічним методом. Частина 3. Визначання та підтверджувальні випробовування (EN 12393-3:1998, ЮТ)

ДСТУ 1DF 93А:2003 Молоко і молочні продукти. Визначення Salmonella ДСТУ IDF 122С:2003 Молоко і молочні продукти. Підготовка проб і розведень для мікробіо­логічного дослідження

ДСТУ ISO 707:2002 Молоко та молочні продукти. Настанови з відбирання проб

ДСТУ ISO 1211-2002 Молоко. Гравіметричний метод визначення вмісту жиру (контрольний

метод) (ISO 1211:1999, ЮТ)

ДСТУ ISO 3890-1:2007 Молоко та молочні продукти. Визначення залишків хлорорганічних сполук (пестицидів). Частина 1. Загальні поняття та методи екстрагування (ISO 3890-1:2000, ЮТ) ДСТУ ISO 3890-2:2007 Молоко та молочні продукти. Визначення залишків хлорорганічних сполук (пестицидів). Частина 2. Контрольні методи очищення первинних екстрактів та підтвер­дження очищення (ISO 3890-2:2000, ЮТ)

ДСТУ ISO 5538:2004 Молоко та молочні продукти. Відбирання проб, Контроль за якісни­ми ознаками

ДСТУ ISO 6799-2002 Жири та олії тваринні і рослинні. Визначання складу стеринової фракції.

Газохроматографічний аналіз

ДСТУ ISO 8968-1:2005 (IDF 20-1:2001) Молоко. Визначення вмісту азоту Частина 1. Метод К’єльдаля (ISO 8968-1:2001, ЮТ; IDF 20-1:2001, ЮТ)

ДСТУ ISO 8968-2:2005 (IDF 20-2:2001) Молоко. Визначення вмісту азоту Частина 2. Метод із використанням блоку для спалювання (макрометод) (ISO 8968-2:2001, ЮТ; IDF 20-2:2001, ЮТ) ДСТУ ISO 8968-3:2005 (IDF 20-3:2004) Молоко. Визначення вмісту азоту. Частина 3. Метод із використанням блоку для спалювання (прискорений напівмікрометод) (ISO 8968-3:2004, ЮТ; IDF 20-3:2004, ЮТ)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна без­пека. Загальні вимоги) ^

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.009-76 Электробезопасность. Термины и определения (Електробезпека. Термі­ни та визначення)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасно­сти (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические, Общие требования безопасности (ССБП. Вироби електротехнічні. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12,3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП, Процеси виробничі. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.4.009-83 Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание (Пожежна техніка для захисту об’єктів. Основні види. Розміщення та обслуговування) ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбро­сов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлювання допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 2493-75 Калий фосфорнокислый двузамещенный 3-водный. Технические условия (Калій фосфорнокислий двозаміщений 3-водний. Технічні умови)

ГОСТ 3622-68 Молоко и молочные продукты. Отбор проб и подготовка их к испытанию (Мо­локо та молочні продукти. Відбирання проб та готування їх до випробовування)

ГОСТ 3623-73 Молоко и молочные продукты. Метод определения пастеризации (Молоко та молочні продукти. Метод визначання пастеризації)

ГОСТ 3624-92 Молоко и молочные продукты, Титриметрические методы определения кис­лотности (Молоко та молочні продукти. Титриметричні методи визначання кислотності)

ГОСТ 4172-76 Натрий фосфорнокислый двузамещенный 12-водный. Технические условия (Натрій фосфорнокислий двозаміщений 12-водний. Технічні умови) ^

ГОСТ 5538-78 Калий лимоннокислый 1-водный. Технические условия (Калій лимоннокислий 1-водний. Технічні умови)

ГОСТ 5867-90 Молоко и молочные продукты. Метод определения жира (Молоко та молочні продукти. Метод визначання жиру)

ГОСТ 9142-90 Ящики из гофрированного картона. Общие технические условия (Ящики з гофро­ваного картону. Загальні технічні умови)

ГОСТ 9225-84 Молоко и молочные продукты. Методы микробиологического анализа (Молоко та молочні продукти. Методи мікробіологічного аналізування

ГОСТ 10444.2-94 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества Staphylococcus aureus (Продукти харчові. Методи виявляння та визначання кількості Staphylo­coccus aureus)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 22280-76 Натрий лимоннокислый 5,5-водный. Технические условия (Натрій лимонно­кислий 5,5-водний. Технічні умови)

ГОСТ 23327-78 Молоко. Методы определения общего белка (Молоко. Методи визначання загального білка)

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения (Вхідний контроль про­дукції. Основні положення)

ГОСТ 25101-82 Молоко. Метод определения точки замерзания (Молоко. Метод визначання точки замерзання) '

ГОСТ 25228-82 Молоко и сливки. Метод определения термоустойчивости по алкогольной пробе (Молоко та вершки. Метод визначання термостійкості за алкогольною пробою)

ГОСТ 25951-83 Пленка полиэтиленовая термоусадочная. Технические условия (Плівка полі­етиленова термозсідальна. Технічні умови)

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения ртути (Сировина і продукти харчові. Метод визначання ртуті)

ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые, Подготовка проб. Минерализация для опреде­ления содержания токсичных элементов (Сировина і продукти харчові. Готування проб. Мінера­лізація для визначання вмісту токсичних елементів)

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка (Сировина і про­дукти харчові. Метод визначання миш’яку)

ГОСТ 26931-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения меди (Сировина і продукти харчові. Метод визначання міді)

ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца (Сировина і про­дукти харчові. Методи визначання свинцю)

ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия (Сировина і про­дукти харчові. Методи визначання кадмію)

ГОСТ 26934-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения цинка (Сировина і продукти харчові. Метод визначання цинку)

ГОСТ 30178-96 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов (Сировина та продукти харчові. Атомно-абсорбційний метод визначання токсичних елементів)

ГОСТ 30347-97 Молоко и молочные продукты. Методы определения Staphylococcus aureus (Молоко та молочні продукти. Методи визначання Staphylococcus aureus).

 1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті вжито терміни, встановлені в ДСТУ 2212.

Нижче подано терміни, вжиті в цьому стандарті, та визначення позначених ними понять:

  1. молоко-сировина коров’яче

Молоко без вилучення та/або додавання до нього будь-яких речовин та/або певних склад­ників, піддане попередньому фізичному очищенню від механічних домішок, охолодженню та при­значене для подальшого переробляння

  1. молоко коров’яче питне

Нормалізоване молоко, піддане тепловому оброблянню з подальшим охолоджуванням.

 1. КЛАСИФІКАЦІЯ

  1. Молоко коров’яче питне виробляють:

пастеризоване;


 • пряжене;

 • ультрапастеризоване (УВТ — оброблене);

 • стерилізоване.

  1. Молоко питне залежно від масової частки жиру виробляють:

 • нежирне (з масовою часткою жиру не більше ніж 1,0 %);

 • з масовою часткою жиру від 1,0 % до 6,0 %.

  1. Коди продукції згідно з ДК 016 наведено в додатку А,

5 ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

 1. Молоко питне повинно відповідати вимогам цього стандарту. Його виробляють згідно з тех­нологічними інструкціями, затвердженими в установленому порядку, з дотримуванням державних санітарних правил для молокопереробних підприємств згідно з ДСП 4.4.4.011 [1].

 2. Основні показники і характеристики

 1. За органолептичними показниками молоко питне повинно відповідати вимогам, за­значеним у таблиці 1.


Таблиця 1 Органолептичні показники молока питного

Показник

Характеристика

Зовнішній вигляд та консистенція

Однорідна рідина без осаду, пластівців білка та грудочок жиру

Смак і запах

Чисті, без сторонніх, не притаманних свіжому молоку присмаків та запахів. Для пастеризованого та ультрапастеризованого молока — з легким при­смаком пастеризації, для пряженого і стерилізованого молока — вираже­ний присмак пастеризації

Колір

Білий, рівномірний за всією масою; для пряженого молока — від світло-кремо­вого до темно-кремового відтінку, для стерилізованого молока — з легким кремовим відтінком; для нежирного молока — зі злегка синюватим відтінком; для пряженого молока може бути злегка буруватий відтінок

 1. молоко питне повинно відповідати вимогам, наве-

  За фізико-хімічними показниками деним у таблиці 2.


Таблиця 2 — Фізико-хімічні показники молока питного

Показник

Норма

Методи контролювання

Масова частка жиру, %

Від 1,0

Згідно 3 ГОСТ 5867
до 6,0 включ.

або ДСТУ ISO 1211

Масова частка білка, %, не менше ніж:
Згідно 3 ГОСТ 23327

нежирного

3,00

або ДСТУ ISO 8968-1/IDF 20-1,

3 масовою часткою жиру від 1,00 % до 2,45 %

2,90

і або ДСТУ ISO 8968-2/1DF 20-2,

3 масовою часткою жиру від 2,50 % до 4,55 %

2,80

або ДСТУ ISO 8968-3/IDF 20-3

3 масовою часткою жиру від 4,60 % до 6,00 %

2,70
Титрована кислотність, °Г, не більше ніж:
Згідно 3 ГОСТ 3624

пастеризованого, пряженого

21
ультрапастеризованого, стерилізованого

20
Густина, кг/м®, не менше ніж:
Згідно 3 ДСТУ 6082

нежирного

1030
3 масовою часткою жиру від 1,00 % до 2,45 %

1028
3 масовою часткою жиру від 2,50 % до 4,55 %

1027
3 масовою часткою жиру від 4,60 % до 6,00 %

1023
Група чистоти, не нижче ніж

1

Згідно 3 ДСТУ 6083

Фосфатаза для пастеризованого

Відсутня

Згідно 3 ГОСТ 3623 або ДСТУ*


* ДСТУ Молоко та молочні продукти. Методики визначення наявності пероксидази і фосфатази (лужної та кислої). На розгляді.

Показник

Норма

Методи контролювання

Пероксидаза для пряженого, ультрапастеризованого, стерилізованого

Відсутня

Згідно 3 ГОСТ 3623 або ДСТУ2

Температура під час випуску з підприємства, °С:

 • пастеризованого, пряженого

 • ультрапастеризованого, стерилізованого

4±2 Від 1 до 25

Згідно 3 ДСТУ 6066

Примітка. Для питного нежирного молока масову частку жиру не регламентують.
 1. За мікробіологічними показниками молоко питне повинно відповідати вимогам, зазна­ченим у таблиці 3.


  1   2   3

скачати

© Усі права захищені
написати до нас