Ім'я файлу: Полозун О.О. КЕ-18у-1.docx
Розширення: docx
Розмір: 28кб.
Дата: 05.06.2020
скачати
Пов'язані файли:
1620671037961_КОНСЕРВУВАННЯ, ЛЕКЦІЇ 1,2.docx
2_5418303970655342648.docx
dsty_2212-2003.pdf
лекция 7.docx
Тема 3.2.docx
лекция КУХТ.docx
молоко дсту.doc

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДНІПРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА

Факультет фізики, електроніки та комп’ютерних систем

Кафедра електронних засобів телекомунікацій

Спеціальність 172 “Телекомунікації та радіотехніка”

Модульне завдання №1

«Розроблення проекту стандарту на терміни та визначення понять для тематичного фрагменту термінологічної системи з метрології та метрологічної діяльності»

Виконав Перевірив

студент групи КЕ-18у-1 доцент каф. ЕЗТ

Полозун О.О. Бондаренко В.П.

Підпис студента _____ Підпис викладача _____

Дата __________

м. Дніпро, 2018НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Еталони одиниць фізичних величин

Видання офіційне

2019 р.

ПЕРЕДМОВА

1. РОЗРОБЛЕНО: Дніпровський Національний Університет ім. Олеся Гончара

2. ПРИЙНЯТО НА НАДАНО ЧИННОСТІ: Провідним викладачем з навчальної дисципліни «Основи метрології та стандартизації»  технічне завдання на розроблення  проекту стандарту на терміни та визначення понять.

3. Цей проект стандарту розроблено згідно з правилами, установленими в ДСТУ 3966:2009 «Термінологічна робота. Засади і правила розроблення стандартів на терміни та визначення понять»

4. ПРОТОТИП РОЗДІЛУ «Еталони одиниць фізичних величин» ДСТУ 2681-94


ЗМІСТ

 1. Галузь використання……………………………………………...............

 2. Основні положення………………………………………………….........

 3. Нормативні посилання……………………………………………………

 4. Еталони одиниць фізичних величин…………………..............................

 5. Позначки та скорочення…………………………………………..............

 6. Абетковий покажчик українських термінів……………………………..

ДЕРЖАВНИИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Метрологія

Еталони одиниць фізичних величин

Терміни та визначення

Метрология

Эталоны единиц физических величин

Термины и определения

Metrology

Standards of units of physical quantities

Terms and definitions

 1. ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

  1. Цей стандарт установлює терміни та визначення понять у галузі метрології та метрологічного забезпечення.

  2. Терміни, регламентовані в цьому стандарті, обов’язкові для використання в усіх видах нормативної документації, у довідниковій, науково-технічній та навчально-методичній літературі, що належать до метрології та метрологічного забезпечення, а також для робіт зі стандартизації або при використанні результатів цих робіт, включаючи програмні засоби для комп’ютерних систем.

  3. Вимоги стандарту чинні для використання в роботі підприємств, установ організацій, що діють на території України, технічних комітетів зі стандартизації, міністерств. 1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Для кожного поняття встановлено один стандартизований термін.

  2. Взята в круглі дужки частина терміна може бути вилучена у разі використання терміна в документах зі стандартизації. 1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

  1. ДСТУ 3966:2009 Термінологічна робота. Засади і правила розроблення стандартів на терміни та визначення понять.

  2. JCGM 200:2008 Международный словарь по метрологии. Основные и общие понятия и соответствующие термины.

  3. РМГ 29-2013 Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения. 1. ЕТАЛОНИ ОДИНИЦЬ ФІЗИЧНИХ ВЕЛИЧИН

  1. еталон (одиниці фізичної величини)

Засіб вимірювальної техніки, що забезпечує відтворення та (або) зберігання одиниці фізичної величини та передавання її розміру відповідним засобам, що стоять нижче за повірочною схемою, офіційно затверджений як еталон

en

ru

measurement standart; etalon

эталон единицы

Средство измерений (или комплекс средств измерений), обеспечивающее воспроизведение и (или) хранение единицы с целью передачи ее размера нижестоящим по поверочной схеме средствам измерений, выполненное по особой спецификации и официально утверждённое в установленном порядке в качестве эталона


  1. первинний еталон

Еталон, що забезпечує відтворення та (або) зберігання одиниці фізичної величини з найвищою в країні точністю

en

ru

primary standart

первичный еталон

Эталон, обеспечивающий воспроизведение и (или) хранения единицы физической величины с наивысшей в стране точностью


  1. спеціальний еталон

Еталон, що забезпечує відтворення та (або) зберігання одиниці в особливих умовах і замінює в цих умовах первинний еталон

en

ru

(Special normal)

специальный эталон

Эталон, обеспечивающий воспроизведение единицы в особых условиях и заменяющий для этих условий первичный эталон


  1. державний еталон

Первинний або спеціальний еталон, затверджений офіційно як державний


en

ru

national standard

государственный эталон

Первичный или специальный эталон, официально утвержденный в качестве исходного для страны


  1. вторинний еталон

Еталон, якому передається розмір одиниці фізичної величини від первинного або спеціального еталона


en

ru

secondary standard

вторичный эталон

Эталон, значение которого устанавливают по первичному эталону

  1. еталон-копія

Вторинний еталон, який призначається для передавання розміру одиниці фізичної величини робочим еталонам (зразковим засобам вимірювальної техніки)


en

ru

(reference standard)

эталон копия

Вторичный эталон, предназначенный для передачи размеров единиц рабочим эталонам

  1. робочий еталон

Еталон, призначений для передачі розміру фізичної величини зразковим засобам вимірювальної техніки, а в окремих випадках ­– робочим засобам вимірювальної техніки

en

ru

working standard

рабочий эталон

Эталон, применяемый для передачи размера единицы образцовым средствам измерений высшей точности и в отдельных случаях – наиболее точным рабочим средствам измерений


  1. еталон передавання

Вторинний еталон, що призначається для взаємного звіряння еталонів, які за тих чи інших обставин не можуть бути звірені беспоередньо

en

ru

transfer standard

эталон сравнения

Вторичный эталон, применяемый для сличения эталонов, которые по тем или иным причинам не могут быть непосредственно сличаемы друг с другом


  1. міжнародний еталон

Еталон, який за міжнародною угодою призначений для погодження розмірів одиниць, що відтворюються і зберігаються державними (національними) еталонами


en

ru

international standard

(международный эталон

Эталон, который по международному соглашению предназначен для согласования размеров единиц, воспроизводимых и хранимых государственными (национальными) эталонами)


  1. зразковий засіб вимірювальної техніки [засіб вимірювань]

Засіб вимірювальної техніки [засіб вимірювань], який служить для повірки інших засобів вимірювальної техніки (вимірювання) і затверджений як зразковийru

образцовое средство измерений

Мера, измерительный прибор или измерительный преобразователь, служащие для проверки по ним других средств измерений и утвержденные в качестве образцовых

  1. вихідний зразковий засіб вимірювальної техніки [засіб вимірювань]

Засіб вимірювальної техніки, що має метрологічні характеристики, які відповідають найвищому ступеню повірочної схеми метрологічної служби


en

ru

reference standard

исходное образцовое средство измерений

Образцовая мера или образцовый измерительный прибор, соответствующий высшей ступени поверочной схемы органа метрологической службы

  1. повірочна установка; повірочна устава

Установка (устава), укомплектована зразковими засобами вимірювальної технки та допоміжними засобами і призначена для повірки інших засобів вимірювальної техніки

ru

поверочная установка

Измерительная установка, укомплектованная образцовыми средствами измерений и предназначенная для поверки других средств измерений

  1. стандартний зразок

Міра у вигляді речовини або матеріалу зі встановленими в результаті метрологічної атестації значеннями однієї або більше величин, що характеризують властивості або склад матеріалу

Примітка 1. Розрізняють стандартні зразки властивостей і стандартні зразки складу


en

ru

certified reference material

стандартный образец

Мера для воспроизведения единиц величин, характеризующих свойства или состав вещества и материалов

  1. відтворення одиниці (фізичної величини)

Відтворення одиниці шляхом формування фіксованої за розміром фізичної величини відповідно до визначення її одиниці

ru

(воспроизведение единицы (физической величины)

Воспроизведение единицы путем создания фиксированной по размеру физической величины в соответствии с определением ее единицы)


  1. звірення засобу вимірювальної техніки [засобу вимірювань]

Порівняння засобу вимірювальної техніки з еталоном або зразковим засобом вимірювальної техніки або ж виду (міри з мірою, вимірювального приладу з вимірювальним приладом) для визначення систематичної похибки


en

ru

(verification by sampling)

сличение средства измерений

Сравнение средства измерений с эталонным или образцовым средством измерений того же вида для определения систематических погрешностей (мера с мерой, измерительный прибор с измерительным прибором)

  1. передавання розміру одиниці

Зведення одиниці фізичної величини, яка відтворюється або зберігається засобом вимірювальної техніки, що повіряється, до розміру одиниці, що відтворюється або зберігається еталоном, зразковим засобом вимірювальної техніки, яке здійснюється при їх звіренні (повірці)

en

ru

traceability

(передача размера единицы

Приведение размера единицы физической величины, которая воспроизводится или сохраняется средством измерительной техники, поверяется, к размеру единицы, воспроизводимой или сохраняется эталоном, образцовым средством измерений, которое осуществляется при их сверке (поверке))


  1. повірочна схема

Нормативний документ, що регламентує метрологічну підпорядкованість засобів вимірювальної техніки, які приймають участь у передаванні розміру одиниці фізичної величини від еталону або вихідного зразкового засобу вимірювальної техніки до інших засобів вимірювальної техніки зі встановленням методів і похибок передавання


en

ru

(hierarchy scheme)

поверочная схема

Утвержденный в установленном порядке документ, устанавливающий средства, методы и точность передачи размера единицы от эталона или исходного образцового средства измерений рабочим средствам измерений

  1. робочий засіб вимірювальної техніки

Засіб вимірювальної техніки, що застосовується для вимірювань, не пов’язаних з передаванням розміру одиниці фізичної величини іншим засобам


en

ru

(working measuring instrument)

рабочее средство измерений

Средство измерений, применяемое для измерений, не связанных с передачей размера единиц

  1. груповий еталон

Еталон, до складу якого входить група засобів вимірювань або група еталонів

en

ru

group standard; series of standards

(групповой эталон

Эталон, в состав которого входит группа средств измерений или группа эталонов)

  1. нестандартизовані засоби вимірювальної техніки

Засоби вимірювальної техніки, вимоги до яких не регламентовані у відповідній нормативній документації

ru

(не стандартизованные средства измерительной техники

Средства измерительной техники, требования к которым не регламентированы соответствующими нормативно-техническими документами) 1. СКОРОЧЕННЯ

en – єквівалент терміну англійською мовою

ru – єквівалент терміну російською мовою

 1. АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК УКРАЇНСЬКИХ ТЕРМІНІВе

еталон вторинний

8.5

еталон груповий

8.19

еталон державний

8.4

еталон-копія

8.6

еталон міжнародний

8.9

еталон (одиниці фізичної величини)

8.1

еталон первинний

8.2

еталон передавання

8.8

еталон робочий

8.7

еталон спеціальний

8.3

з

засіб вимірювальної техніки зразковий

8.10

засіб вимірювальної техніки зразковий вихідний

8.11

засіб вимірювань зразковий

8.10

засіб вимірювань зразковий вихідний

8.11

засіб вимірювань робочий

8.18

засоби вимірювальної техніки нестандартизовані

8.20

засоби вимірювань нестандартизовані

8.20

звірення засобу вимірювальної техніки

8.15

звірення засобу вимірювань

8.15

зразок стандартний (атестований)

8.13

п

передавання розміру одиниці

8.16

с

схема повірочна

8.17

у

устава повірочна

8.12

установка повірочна

8.12

скачати

© Усі права захищені
написати до нас