Ім'я файлу: dodatok2.doc
Розширення: doc
Розмір: 50кб.
Дата: 14.09.2020
Пов'язані файли:
gipsokartonnikh-konstruktsiy.doc
bestreferat-59199.docx
С.Р. Оптика.docx

ДОГОВІР
між батьками про проживання, виховання дитини
та сплату аліментів на дитину


Місто ХХХХХ , ___ ______,_____ ________ дві тисячі тринадцятого року.

Ми, П.І.Б. 1, ідентифікаційний номер ________, ________ року народження, паспорт, серія _______, виданий __________________________________________, який зареєстрований та проживає за адресою: місто _______, вулиця _____ , ___, кв. ____, іменований далі «Батько або Платник» з одного боку, та П.І.Б. 2, ідентифікаційний номер _______, _______ року народження, паспорт, серія ______, виданий ___________________, яка зареєстрована та проживає за адресою: місто____, бульвар_____, ___, кв. ___, іменована далі «Мати або Одержувач» з другого боку, разом «Батьки», попередньо ознайомлені з вимогами чинного законодавства щодо недійсності правочинів, розуміючи значення своїх дій та керуючись статтями 109, 141, 157, 160 Сімейного кодексу України, уклали цей договір про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Цей договір укладено стосовно місця проживання та утримання спільної малолітньої доньки батьків — П.І.Б. 3, _______ року народження (далі — «Дитина»). Факт батьківства підтверджується свідоцтвом про народження серії ______, виданим __________________________________________________.

1.2. Відповідно до цього договору Батьки домовились про місце проживання Дитини та про порядок здійснення батьківських прав Батьком, який мешкатиме окремо від Дитини.

1.3. Місцем проживання Дитини Батьки визначили місце проживання Матері.

2. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ БАТЬКІВСЬКИХ ПРАВ

2.1. Батько має право безперешкодно відвідувати Дитину, в тому числі ___ на тиждень до ___ годин на день за місцем її проживання, завчасно попередивши про приїзд по телефону або за допомогою іншого засобу зв’язку, а також має право за попередньою домовленістю з матір’ю брати Дитину, за її бажанням та урахуванням стану здоров’я, до себе на суботу та неділю двічі на місяць.

2.2. У період шкільних канікул, кожен із Батьків має право проводити більше часу разом з Дитиною та відпочивати разом з нею в Україні або за кордоном. Перевага надається тому з Батьків, хто виїжджає на відпочинок за кордон. У разі одночасного виїзду, перевага першої поїздки надається Матері, а далі — у порядку черговості. Батьки зобов’язуються ухилятись від поїздок до країн, кліматичні або інші умови яких можуть бути небезпечними для Дитини.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Мати зобов’язується:

3.1.1. У дні та час, визначені в п. 2.1 цього договору, одягати та збирати Дитину для зустрічі з Батьком.

3.1.2. У випадках, визначених п. 2.2, готувати до часу від’їзду багаж Дитини.

3.1.3. Завчасно повідомляти Дитину про час та день зустрічі з Батьком, а також повідомляти про причини, що унеможливлюють такі зустрічі, якщо їй це відомо.

3.2. Батько зобов’язується:

3.2.1. Без затримок у дні та час визначений п. 2.1 цього договору та/або за попередньою домовленістю з Матір’ю приїхати в місце проживання Дитини або інше, спеціально обумовлене Батьками, місце, забрати Дитину для проведення спільного дозвілля та повернути її в визначений час у місце проживання або інше, спеціально обумовлене Батьками, місце.

3.2.2. У випадках, визначених пунктами 2.1 та 2.2: забезпечити комфортний та безпечний транспортний засіб для перевезення Дитини на відпочинок та забезпечити Дитині комфортні умови проживання та відпочинку; негайно повідомляти Мати Дитини про благополучне прибуття на місце відпочинку, а також заздалегідь попереджати про час повернення до Києва, із зазначенням дати приїзду, транспортного засобу, його номера, місця та часу прибуття; повернути Дитину в місце її проживання не пізніше ___ годин з часу прибуття в місто ХХХХХ, якщо Мати особисто не зустрічатиме Дитину безпосередньо в місці прибуття.

3.3. Спільні зобов’язання Батьків:

3.3.1. Батьки зобов’язуються належним чином виконувати взяті на себе зобов’язання, а також своєчасно повідомляти один одного про зміну свого місця проживання та будь­які інші обставини, що мають суттєве значення для своєчасного виконання своїх зобов’язань за цим договором.

3.3.2. Батьки зобов’язуються у міру можливості додатково до перерахованого вище спільно організовувати відвідання Дитиною цирку, кінотеатрів, театрів, клубів, а також проведення іншого дозвілля Дитини.

3.3.3. Батьки зобов’язуються спільно організовувати та проводити в присутності обох Батьків святкування дня народження Дитини в дитячому клубі, кафе, ресторані.

3.3.4. У випадках, визначених цим договором, своєчасно надавати один одному оформлену у встановленому законодавством порядку згоду на тимчасовий виїзд з Дитиною за кордон з метою відпочинку або на самостійний виїзд з Дитиною з організованою групою дітей на відпочинок, змагання тощо.

4. АЛІМЕНТНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

4.1. Цим договором ми, П.І.Б._1 та П.І.Б._2, бажаємо встановити розмір, строки та порядок виплати аліментів на утримання малолітньої доньки П.І.Б._3, ________ року народження, до моменту досягнення нею повноліття або, у разі навчання за денною формою навчання у вищому навчальному закладі, до його закінчення. У зв’язку з тим, що Дитина, на підставі цього договору, постійно проживає разом зі своєю матір’ю — П.І.Б. _2 (Одержувачем) за зазначеною вище адресою, відповідно до статей 180, 181, 182 Сімейного кодексу України Платник надає Одержувачу утримання (аліменти) для Дитини, а також здійснює інші виплати у термін, у розмірі, формі та порядку, що їх встановлено цим договором. Аліменти, що сплачуються Платником складаються з: виплати у вигляді грошової суми, розмір якої за домовленістю сторін становить не менше __ (_________) відсотків встановленого законом прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку. На день підписання цього договору ця сума становить _____ (_______) гривень __ копійок; стовідсоткової оплати грошових коштів за навчання Дитини у навчальному закладі «______» або у іншому навчальному закладі за письмовим погодженням батьків. Належним виконанням цього зобов’язання буде також забезпечення Платником повної та своєчасної оплати грошових коштів за навчання Дитини третьою особою, зокрема юридичною особою, — власником або керівником якої він є. Виплата аліментів здійснюється Платником щомісячно, не пізніше ____ числа поточного місяця за минулий місяць. Перерахунок суми виплати аліментів здійснюється сторонами самостійно, відповідно до закону, яким встановлюється новий розмір прожиткового мінімуму. Сплата аліментних платежів починається за місяць, у якому відбулось розірвання шлюбу (набуття чинності рішення суду про розірвання шлюбу). Сторони домовились, що кошти будуть сплачуватись Платником шляхом їх перерахування на поточний (картковий) рахунок Одержувача або готівкою Одержувачу під розписку. У разі відсутності Одержувача, закриття рахунку або її відмови від одержання аліментів Платник має право передати суму аліментів в депозит нотаріусу, що буде вважатись виконанням цього договору. Платник, в разі виїзду за кордон на постійне проживання, зобов’язується виконати всі аліментні зобов’язання, визначені цим договором по утриманню Дитини, шляхом сплати всієї суми аліментів Одержувачу. Розмір цієї суми буде визначено за згодою Сторін, оформленою шляхом укладання нотаріально посвідченого додаткового договору до цього договору. У порядку, визначеному законодавством, аліментні зобов’язання можуть бути достроково виконанні шляхом передачі Платником у власність Дитини нерухомого майна. Окрім сплати суми аліментів, передбачених у п. 4.3 цього договору, для забезпечення літнього відпочинку Дитини Платник не пізніше ___ числа, _____ місяця кожного року додатково сплачує грошові кошти в розмірі одномісячної аліментної виплати. У доповнення до умов, що містяться в пунктах 4.3, 4.7 та 4.8 цього договору, при необхідності стаціонарного лікування або обстеження Дитини Платник виплачує Одержувачу грошові кошти для здійснення цього лікування або обстеження у державному, або, за попереднім погодженням з Платником, — у недержавному лікувальному закладі. Указані кошти виплачуються Платником аліментів в розмірі ___ (____) відсотків від коштів, вказаних в документах про сплату цього лікування або обстеження, виданих організацією, яка буде проводить це лікування або обстеження, протягом 10 днів з моменту надання йому Одержувачем копій вказаних вище документів. Платник зобов’язується сплачувати аліменти, а також інші платежі, передбаченні цим договором та Сімейним кодексом України, Одержувачу своєчасно і в відповідному розмірі, а також своєчасно сповіщати Одержувача про зміну місця свого проживання. Аліменти, одержані на Дитину, є власністю Одержувача. Одержувач зобов’язується одержувати аліменти та використовувати їх за цільовим призначенням, тобто виключно на утримання Дитини (ст. 179 СК України). Одержувач зобов’язується прийняти й інші платежі, передбаченні цим договором, і у разі такої потреби видавати при кожній виплаті розписку, що підтверджує факт їх отримання, у випадку передачі коштів готівкою, а також своєчасно сповіщати Платника про зміну місця свого проживання, зміну банківських реквізитів та інших обставин, що мають істотне значення для своєчасного виконання Платником своїх зобов’язань щодо сплати аліментів. Кожна Сторона зобов’язується виконувати обов’язки, покладені на неї цим договором, та сприяти другій Стороні у виконанні її обов’язків. Сторона, що порушила зобов’язання за цим договором, повинна усунути ці порушення. У разі прострочення виплати Платник сплачує пеню у розмірі 1 (одного) відсотка від суми несплачених аліментів за кожен день прострочення.

5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Цей договір є укладеним з моменту його нотаріального посвідчення і діє до моменту досягнення Дитиною повноліття або, у разі навчання за денною формою навчання у вищому навчальному закладі, до його закінчення.

5.2. Кожна сторона зобов’язується виконувати обов’язки, покладені на неї цим договором, та сприяти іншій стороні у виконанні її обов’язків.

5.3. Батьки зобов’язуються переглянути умови цього договору протягом 1 (одного) місяця з моменту настання таких обставин:

5.3.1. По досягненні дитиною десятирічного віку, — місце проживання Дитини буде визначено з урахуванням бажання самої Дитини.

5.3.2. По досягненні дитиною чотирнадцятирічного віку, — місце проживання Дитини буде визначено бажанням самої Дитини.

5.3.4. У разі вступу одного з Батьків у шлюб, а також виникнення інших обставин, що можуть призвести до істотних змін у звичному житті Дитини, у разі зміни матеріального стану, погіршення здоров’я будь­якої зі сторін до договору, якщо сторони погодились, вносяться зміни або доповнення шляхом укладення додаткового нотаріально посвідченого договору. Таким же шляхом цей договір може бути розірвано. Одностороння відмова від виконання договору або одностороння зміна його умов не допускається. При відсутності домовленості між Сторонами питання зміни чи розірвання цього договору вирішується в судовому порядку. Усі спори, що виникають в процесі виконання цього договору, та розбіжності в тлумаченні окремих положень цього договору вирішуються Сторонами шляхом переговорів, а у разі недосягнення згоди — у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України. Відповідно до п. 2. ст. 189 Сімейного кодексу у разі невиконання Платником свого зобов’язання по сплаті аліментів за цим договором Одержувач аліментів вправі звернутися до нотаріуса за вчиненням виконавчого напису, а останній є підставою для примусового виконання умов договору. Одержувач підтверджує, що на дату укладення цього договору, Платник виконував зобов’язання по утриманню Дитини добровільно, і вона не має по відношенню до нього претензій матеріального характеру, що пов’язані з утриманням Дитини. Ми, Сторони, стверджуємо, що цей договір не носить характеру фіктивного або удаваного правочину, не приховує інший правочин і відповідає дійсним намірам сторін створити для себе юридичні наслідки. У цьому договорі міститься весь обсяг домовленостей між Сторонами щодо предмета договору, тому всі інші письмові та усні домовленості і зобов’язання, прийняті Сторонами до підписання цього договору, відміняються і стають недійсними після його підписання. З усіх інших питань, що не врегульовані цим договором, Сторони керуються чинним законодавством України. Цей договір є укладеним з моменту його нотаріального посвідчення і діє до моменту виконання сторонами усіх зобов’язань за цим договором (статті 180, 199 СК України). Зміст статей 109, 150–155, 157–162, 171, 179–183, 185, 189, 190, 192–194, 196–199 Сімейного кодексу України нам нотаріусом роз’яснено. Платникові наслідки, передбачені ст. 164 Кримінального кодексу України за ухилення від сплати аліментів на утримання дитини, нотаріусом роз’яснені. Витрати, пов’язані з нотаріальним оформленням цього договору, сплачує Батько. Цей договір складено у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу. Один з примірників залишається у справах приватного нотаріуса ХХХХХського міського нотаріального округу Соколова Олександра Євгеновича (реєстраційне посвідчення № ХХХ, вид. Управлінням юстиції міста ХХХХ ХХ.ХХ.ХХХХ року), а інші видаються сторонам по договору.

ПІДПИСИ СТОРІН
скачати

© Усі права захищені
написати до нас