1   2   3
Ім'я файлу: формування асорт.doc
Розширення: doc
Розмір: 156кб.
Дата: 30.11.2021
скачати
Пов'язані файли:
Текст реферата.doc
робота.doc


Зміст
Вступ

Особливості планування товарного асортименту в роздрібних підприємствах

Організаційно-економічна характеристика підприємства

Основні етапи та принципи формування товарного асортименту

Аналіз стану товарного асортименту в спеціалізованому магазині «KLAST»

Шляхи удосконалення товарного асортименту спеціалізованого магазину «KLAST»

Висновки

Список використаних джерел

Вступ
Роздрібна торгівля - одна з найважливіших сфер забезпечення населення. При її допомозі здійснюється ринкова угода товарної пропозиції і купівельного попиту. Будучи джерелом надходження грошових коштів, торгівля тим самим формує основи фінансової стабільності держави.

За період ринкових перетворень вона зазнала корінні зміни. У роздрібній торгівлі, як ні в одній іншій галузі господарської системи, сформувалося багате конкурентне середовище. Підприємницька і інвестиційна активність в цій сфері найвища.

Сучасний ринок товарів відрізняється щодо високою насиченістю, товарного дефіциту фактично немає. Бюрократична система розподілу товарів повністю замінена відносинами вільної купівлі-продажу. Динамізм об'ємів і структури реалізації товарів і послуг поступово набуває все більш стійкого характеру.

На підприємствах роздрібної торгівлі завершується процес кругообігу засобів, вкладених у виробничі предмети споживання, відбувається перетворення товарної форми вартості на грошову і створюється економічна основа для відновлення виробництва товарів. Тут відбуваються постійні кількісні і якісні зміни, викликані застосуванням передової технології, вдосконаленням техніки і устаткування, методів управління, що забезпечують підвищення ефективності роботи торгових підприємств і підвищення культури торгівлі.

Поняття асортимент товару включає сукупність їх видів, різновидів і сортів, що об'єднаних або поєднуються за певною ознакою.

Товарний асортимент є номенклатурою товарів, що підлягають продажу в роздрібній торговій мережі. Формування асортименту - це процес підбору груп, видів і різновидів товарів відповідно до попиту населення з метою його повного задоволення.

У сучасних умовах конкуренції ринок визначає необхідний йому асортимент, тому завданням підприємства є задовольнити попит краще і ефективніше, ніж конкуренти. При неоптимальній структурі асортименту відбувається зниження як потенційного, так і реального рівня прибутку, втрата конкурентних позицій на перспективних споживчих і товарних ринках і, як наслідок цього, спостерігається зниження економічної стійкості підприємства. Тому формування оптимального асортименту, сприяючого оптимізації прибутку, збереженню бажаного прибутку на тривалий період часу, дуже актуально для підприємств, прагнучих бути конкурентоздатними.

Об'єктом дослідження курсової роботи є асортимент.

Метою курсової роботи є формування ефективного товарного асортименту фірми на даних показників асортименту і вивчення теоретичних аспектів вибраної теми. Для досягнення мети поставлені наступні завдання:

- вивчення теоретичних основ формування товарного асортименту підприємств роздрібної торгівлі;

- вивчення процесу формування товарного асортименту в об'єкті дослідження;

- аналіз стану товарного асортименту в магазині;

- удосконалення товарного асортименту.

Особливості планування товарного асортименту
Планування асортименту продукції - це безперервний процес оновлення, удосконалення структури асортименту і приведення споживчих властивостей і характеристик продукції у відповідність до вимог покупців. Якщо дослідження маркетингу дозволяють отримати необхідну інформацію про особливості ринку, потреби і переваги покупців, то планування асортименту продукції перетворює цю інформацію з урахуванням вимог сегменту виробничих потужностей, технології, що застосовується на підприємстві, наявних матеріально-технічних, трудових та фінансових ресурсів, планованих витрат та прибутку в необхідну для споживачів продукцію. Цей процес повинен здійснюватись безперервно на протязі всього періоду господарчої діяльності підприємства.

Існують такі основні етапи планування асортименту продукції:

1. Визначення існуючих і потенційних потреб покупців.

2. Оцінка конкурентоспроможності продукції підприємства. Аналіз структури асортименту продукції підприємства і конкурентів.

3. Визначення того, які послуги та продукцію необхідно додати до асортименту продукції та послуг, або виключити з нього з причини недостатньої рентабельності, зниження конкурентоспроможності.

4. Розробка пропозицій про засвоєння нових технологій, удосконалення випускаємої продукції за рахунок використання нової сировини, про застосування нових видів послуг

5. Вивчення можливостей виробництва нових та удосконалених страв, включаючи питання ціни, собівартості та рентабельності.

6. Проведення пробних продаж.

7. Розробка спеціальних рекомендацій для виробників продукції щодо її якості, оформлення, додержання технології приготування.

8. Підготовка рекомендацій щодо збуту продукції, включаючи час і графік виходу на ринок удосконаленого виробу, масштаби початкової фази реалізації продукції, програми проведення рекламних та інших заходів по стимулюванню збуту.

9. Оцінка досягнутих результатів.

Планування асортименту продукції повинно постійно враховувати інформацію про стан життєвих циклів продукції та послуг, які пропонує підприємство. Це необхідно для складання об’єктивної оцінки відносно конкурентоспроможності асортиментної політики не тільки в теперішньому періоді, а і на подальшу перспективу [16].

Оцінка асортименту продукції з точки зору стану життєвого циклу товару передбачає проведення аналізу по наступним напрямкам:

визначення стадій життєвих циклів різноманітних виробів, що входять до торгового асортименту підприємства;

виділення переліку товарів, які знаходяться на стадії спаду та прийняття рішень відносно їх подальшої модернізації або зняття з виробництва;

визначення потенціалу продукції, яка знаходиться на стадії росту і зрілості для забезпечення необхідних об’ємів продаж і отримання встановлених сум та норм прибутку;

визначення переліку нової продукції і строків включення їх в асортимент продукції для підтримки його відповідності вимогам споживачів.

Необхідність в розробці асортиментних переліків викликана значним впливом на склад видової товарної номенклатури магазинів багатьох чинників.

Процес розробки асортиментних переліків відбувається у три етапи. На першому етапі затверджуються приблизні асортиментні переліки для основних груп магазинів з указанням основних споживчих комплексів і мікро комплексів, товарних груп і назв товарів. Деталізація і уточнення приблизних асортиментних переліків з врахуванням специфічних особливостей діяльності конкретних регіонів досягається на другому етапі шляхом розробки типових асортиментних переліків. В них відображаються тип підприємства, торговельна площа, перелік споживчих комплексів, міро комплексів, товарних груп, а також найменувань товарів і кількість їх різновидів.

На третьому етапі на базі типових розробляються і затверджуються для кожного конкретного магазину обов’язкові асортиментні переліки. Вони враховують конкретні умови функціонування роздрібного торговельного підприємства і включають: назву і тип магазину, його торговельну площу, місце знаходження, найменування споживчих комплексів, мікро комплексів, товарних груп, а також назви товарів, кількість їх різновидів, кількість товарних одиниць у магазині [1].

Асортиментний перелік затверджують магазину на один рік, після закінчення якого вносять корективи з врахуванням зміни купівельного попиту та кон’юнктури торгівлі, насичення товарного ринку, змін в асортименті товарів, що реалізують.

Діяльність, що направлена на удосконалення структури асортименту продукції, повинна здійснюватись постійно. Різноманітні складові цієї роботи - дослідження ринку, попиту споживачів, дослідження і розробка самої продукції, розробка політики цін, планування реклами і заходів по стимулюванню продажу товарів підлягають постійному контролю і регулюванню у відповідності з їх значенням на різних стадіях життєвого циклу продукції.

Планування та характеристики товарного асортименту, як відомо, багато в чому залежать від зони господарювання підприємства (ринку чи сегменту ринку). Отже, при формуванні перспективного товарного асортименту дуже важливо враховувати такий фактор як то стратегічна зона господарювання. Стратегічна зона господарювання (СЗГ) - окремий сегмент зовнішнього середовища підприємства, на який воно має, або хоче мати вихід.

Вибір СЗГ безпосередньо пов'язаний з місією підприємства. Якщо місією підприємства є обслуговування ринку споживчих товарів і послуг, то в якості СЗГ виступають або окремі сегменти ринку товарів народного споживання, або різноманітні поєднання цих сегментів. Це можуть бути як усвідомлені, так і неусвідомлені більшістю соціальних груп потреби в тих або інших товарах та послугах. В якості СЗГ можуть також виступати регіональні ринки окремих товарів або їх поєднання.

Місія підприємства може обумовлюватися як однією СЗГ, так і їх набором.

Для виділення СЗГ застосовують такі параметри, як: перспективи зростання в даній СЗГ, перспективи рентабельності виробництва продукції в даній СЗГ, очікуваний рівень нестабільності зовнішнього середовища.

Процес виділення СЗГ починається з визначення потреб потенційних споживачів продукції. В залежності від характеру засобів задоволення цих потреб досліджують можливі технологічні рішення пов'язані з виробництвом цих засобів.

На основі аналізу засобів задоволення потреб і технології їх виробництва прогнозують можливий тип клієнта (покупця), що може в перспективі придбати такі засоби по ціні, зумовленій витратами виробництва по даній технології виявлених засобів задоволення потреби. Після цього визначають географічний регіон, в якому можуть концентруватися більшість потенційних клієнтів.

Шляхом аналізу зазначених чинників визначають, які з них можуть забезпечити успіх підприємства в даній СЗГ [4].

Планування асортименту продукції припускає координацію цілого ряду взаємозалежних видів діяльності: науково-технічних досліджень і розробок, досліджень ринку, організації товароруху, стимулювання збуту й реклами.

Планування асортименту є безперервним процесом, тобто продовжується протягом усього життєвого циклу продукції: від зародження задуму про створення нового виробу до зняття його з виробництва.

Але підприємству не варто завжди постачати на ринок одну й ту саму продукцію. Постійне новаторство у випуску продукції - обов'язкова умова виживання підприємства на ринку.

Організаційно-економічна характеристика підприємства
ТОВ «KLAST» - спеціалізований магазин, історія становлення якого починається з 1997 року з маленького магазину, керівником якого був і залишається на сьогоднішній день Юрченко Михайло Борисович. Поступове набуття обертів діяльності, перші успіхи ТОВ «KLAST» виявили необхідність подальшого розширення, в зв'язку з чим в районних Хмельницької області було створено кілька філіалів: у Кам'янець - Подільському, Староконстянтинівському, Летичівському районах. Загальна чисельність працюючих на той час складала близько 95 робітників.

Такий стрімкий зліт вимагав значного розширення виробничих потужностей, тому рішення про будівництво нового корпусу по вул. Тернопільській, 19 не було випадковим. Справжнім святом стало його урочисте відкриття 5 червня 2001 року.

Незважаючи на недовгий термін свого існування, завдяки широкому асортименту (від будівельних матеріалів і до сантехніки, меблів), високій якості та особливій увазі до споживачів, підприємство привернуло до себе велику увагу суспільства.

З часу існування підприємства ТОВ «KLAST» була зроблена ставка на професіоналізм і компетентність спеціалістів і керівників, тому, завдяки вірно обраним стратегіям, магазин постійно розширює свій асортимент.

Найвищою цінністю ТОВ «KLAST» вважає свого споживача і задоволення його потреб відносно якості і доступності ціни. Тому в традиціях підприємства, - постійна турбота про високу якість продукції і репутацію добросовісного товаровиробника.

На основі такого підходу визначається стратегія взаємовідносин з постачальниками - співпрацювати з партнерами, що поставляють матеріали і фурнітуру найвищої якості.

Концентруючи увагу на споживачах і розуміючи, що кінцевим арбітром якості товару є споживач, підприємство стало перед питанням про глибоке розуміння потреб і вимог споживачів, їхніх цінностей.

За підсумками 2006 року керівництво ТОВ «KLAST» прийняло рішення про створення ще одного магазину.

Керівництво ТОВ «KLAST» постійно ставить перед собою нові перспективні плани розвитку підприємства, не зупиняючись на досягнутому і переконане, що лише в постійних пошуках ефективних шляхів вдосконалення діяльності підприємства та наполегливою працею можна досягти значних успіхів на благо сучасних та майбутніх поколінь української нації.

Колектив підприємства молодий, середній вік працівників складає 25-35 років.

На підприємстві зроблено сучасний євроремонт, встановлене устаткування, працівники забезпечені сучасним організаційними засобами, здійснена комп’ютеризація виробництва з підключенням до світової мережі Internet, у кожному відділу встановлені комп’ютери, що допомагає на сучасному рівні здійснювати комерційну діяльність підприємства.

У торговому залі застосоване лінійне планування, яке дозволяє раціонально розмістити товарні секції, розширити фронт викладки товарів на робочому місці. Магазин забезпечений різним торгово-технічним обладнанням. Немеханічне обладнання складається з пристінних односторонніх і двосторонніх гірок, облаштованих полицями, прилавками з надприлавочними вітринами для виставки товарів. Широко використовуються контейнери (тара-обладнання), для розміщення товарів у зоні самообслуговування.

Немеханічне обладнання складається із стелажів, підтоварників, контейнерів (тари-обладнання).

Підіймально-транспортне обладнання: підйомник типу ЭМ-1,500, візки гідравлічні “Рокиа”, візки вантажні з ручним управлінням “ТГМ-250”.

Торгова площа магазину 8000м2, в тому числі площі зайнятої під устаткування 2750м2.

Також ТОВ «KLAST», крім роздрібної торгівлі, займається організацією перевезення вантажів, технічним обслуговуванням та ремонтом автомобілів. Основними видами діяльності є: будівельні матеріали, господарчі товари, електротехнічна продукція, інструмент, меблі, паливно-мастильні матеріали, предмети інтер'єру, промислове обладнання, тара і упаковка, транспорт, транспортні послуги [13].

ТОВ «KLAST» співпрацює як із закордонними фірмами молдавські (завод «CMC-Knauf»), французькі (Semin), польські (Atlas і Sopro), фінські (Optiroc), італійські (Litokol і Mapei), турецькі (Knauf), так і з вітчизняними «Henkel (TM Ceresit), «Полірем», Павлограджитлобуд, «Атлант», «Геліос», «Артіль» які переважно постачають будівельні суміші. Компанія Mannheimer Consulting AB (Швеція) - ізоляційні матеріали, дерев’яні покриття для підлоги, покрівельні матеріали. Werner Raisch, Horst Reintjes (Німеччина) портландцемент, будівельні суміші, та інші.

Раціональна структура апарату управління є основою планомірного та ритмічного функціонування виробничої структури. На розвиток структур управління впливає ряд чинників, до яких належать виробнича структура, трудомісткість та складність управлінської роботи, вимоги ринку тощо. ТОВ «KLAST» складається з широко розгалуженої організаційної структури управління (Дод. А).

Керівництво ТОВ «KLAST» здійснює директор. Йому підпорядковані директора філій, комерційний директор, головний бухгалтер, начальник служби безпеки, юрист. Комерційному директору підпорядковані заступник директора по маркетингу та рекламі, заступник директора по загальним питанням, старший менеджер, завідуючий складом, керівники відділів, механік, яким у свою чергу підпорядковуються різноманітні відділи.

Заступнику директора по загальним питанням підпорядковані провідний інженер, програміст, перекладач, начальник відділу зовнішньоекономічних зв’язків.

Головному бухгалтеру підпорядковані бухгалтера та економіст з бухгалтерського обліку.

Економісти займається роботою з економічного планування на підприємстві, вдосконалення організації праці, управління виробництвом, форм та систем заробітної плати, матеріального та морального стимулювання працівників, здійснює організацію комплексного аналізу діяльності підприємства , забезпечує розробку пропозицій по ефективному використанню виробничих потужностей, підвищенню рентабельності виробництва, аналізує ефективність застосування діючих форм та систем оплати праці та забезпечує розробку пропозицій по їх удосконаленню, складає графіки виробництва продукції, забезпечує контроль виконання планових завдань шляхом оперативного регулювання роботи всіх дільниць виробництва, забезпечує ритмічну роботу всіх дільниць, проводить нормування та організацію праці робітників всіх відділів, забезпечує технічну підготовку виробництва.

Бухгалтерія здійснює організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності підприємства, забезпечує збереження власності товариства.

Начальнику служби безпеки підпорядковані сторожі та прибиральниці.

Завідуючому складом підпорядковані працівники складу, підсобні робітники, які виконують:

- прийом матеріалів з перевіркою документації;

- розпакування матеріалів;

- зберігання матеріалів;

- кількісна і якісна перевірка матеріалів;

- зберігання перевірених матеріалів;

- комплектування матеріалів для відправки в торгівельний зал та їх транспортування до торгівельного залу.

Відділ маркетингу співпрацює зі споживачами та постачальниками певної продукції. Працівники цього відділу проводять детальні маркетингові дослідження щодо попиту споживачів. Відділ маркетингу, використовуючи нову технологію, працюють над рекламою підприємства та представництвом продукції ТОВ «KLAST» не тільки в Хмельницькій області, не тільки в Україні, а й за її межами.

На сьогоднішній день підприємство має довгостроковий контракт на постачання товарів з такими підприємствами як Rasselstein Raumsysteme GmbH & Co KG, Multi-Trade Gmbh, Dachdeckergeschaeft Dorst GmbH (Німеччина) – постачають новітні будівельні суміші, Henkel (TM Ceresit) (Україна) – новітню лакофарбову продукцію, що безумовно забезпечує стабільне та подальше розширення підприємства.

Економічна ефективність в магазині ТОВ «KLAST» за період 2003-2007 р.р. можна охарактеризувати наступними показниками, що наведені у таблиці 1.
Таблиця 1 - Економічна ефективність в магазині

Показники

Од.

виміру

Роки

2003

2004

2005

2006

2007

Кількість працівників

чол.

95

115

107

127

135

Середньомісячна продуктивність праці 1-го робітника

шт.

3590

4200

4110

4470

5010


Дані таблиці показують, що обсяг продажу товарів за 5 останніх років на підприємстві зріс з 3590 до 5010 шт. Це пояснюється тим, що відбулося відкриття нових магазинів, в наслідок цього магазин розширив кількість робочого персоналу.

Середньомісячний товарооборот магазину складає 659 549 тис. грн. Зростання показників економічної ефективності і діяльності ТОВ «KLAST» за період 2003-2007 рр. свідчить про прогресивний розвиток та прибуткову діяльність досліджуваного магазину.
  1   2   3

скачати

© Усі права захищені
написати до нас