1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38
Ім'я файлу: Konovalova_bakalavr.docx
Розширення: docx
Розмір: 1282кб.
Дата: 01.11.2021
скачати
Пов'язані файли:
Конкурентоспособность организации.doc

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ


«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Факультетменеджментутамаркетингу

Кафедра менеджменту«До захисту допущено»

Завідувач кафедри

д.е.н., проф. Дергачова В.В.

«03» червня 2019 р.


ДИПЛОМНА РОБОТА

на здобуття ступеня бакалавра

з напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»


на тему «Забезпечення конкурентоспроможності підприємства на засадах диверсифікації діяльності»


Виконала студентка 4 курсу, групи УВ-51 КоноваловаІринаВадимівна
Керівникдоценткафедрименеджменту

к.е.н.,доц.ЛАЗОРЕНКОТ.В.


Рецензентдоценткафедрипромисловогомаркетингу

к.е.н.,доц.КУБИШИНАН.С.

Засвідчую, що у цій дипломній роботі немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.

Студент

(підпис)


Київ - 2019 року

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»
Факультет менеджменту та маркетингу Кафедра менеджменту

Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський) Напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент»
ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

_д.е.н.,проф.ДергачоваВ.В.

«24» жовтня 2018 р.

ЗАВДАННЯ

НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ СТУДЕНТУ

Коноваловій Ірині Вадимівні

  1. Тема роботи: «Забезпечення конкурентоспроможності підприємства на засадах диверсифікації діяльності»


керівник роботи к.е.н., доц. ЛАЗОРЕНКО Таїсія Василівна затверджені наказом по університету від 28.02.2019р. 788-с

  1. Термін подання студентом роботи 03.06.2019 р.

  2. Вихідні дані до роботи: наукова та навчально-методична література, законодавчі й нормативні акти України, що регламентують порядок виробничої діяльності, інформація про історію створення та розвиток підприємства ПрАТ

«Київський картонно-паперовий комбінат», фінансова звітність (форма 1

«Баланс», форма № 2 «Звіт про фінансові результати», за 2016-2018 рр.; форма № 5 «Примітки до річної фінансової звітності»); звіти про виробництво продукції на зовнішні ринки за 2016-2018 рр.; статут.
  1. Зміст пояснювальної записки а) теоретична частина:


    • визначити сутність та фактори забезпечення конкурентоспроможності підприємства;

    • виявити методи оцінювання конкурентоспроможності підприємства

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38

скачати

© Усі права захищені
написати до нас