1   2   3   4
Ім'я файлу: Курсова робота. Розвиток творчих здібносте на урока технології з
Розширення: odt
Розмір: 254кб.
Дата: 22.05.2020

Міністерство освіти і науки України

Прилуцький гуманітарно-педагогічний коледж ім. І.Я. Франка

 

 

 

Циклова комісія викладачів педагогіки та психології

 

 

КУРСОВА РОБОТА

з психології на тему:


«Розвиток творчої уяви підлітків на уроках технології з теми: Декоративно-прикладне мистецтво»

 

 

 

Студента ІV курсу 1 групи

спеціальності 5.01010301 Технологічна освіта

галузь знань 0101 Педагогічна освіта
Матузки Богдана Олександровича


Керівник роботи: викладач Кочерга О. М.

                                 Національна шкала __________
                                                       Кількість балів: ____ Оцінка: ECTS ___

 
 

Члени комісії            __________ _______________

(підпис)          (прізвище та ініціали)

                         __________ _______________

(підпис)          (прізвище та ініціали)

                         __________ _______________

(підпис)          (прізвище та ініціали)


Прилуки – 2020

Зміст

Вступ

Розділ I. Розвиток творчих здібностей на уроках трудового навчання та технології

1.1.Загальні поняття про уяву;

1.2. Формування естетичних смаків учнів на уроках трудового навчання засобами декоративно-ужиткового мистецтва;

Розділ 2. Експериментальне дослідження розвитку творчих здібностей учнів на уроках трудового навчання та технології

2.1. Розвиток творчих здібностей учнів шляхом застосування інноваційних технологій на уроках технології;

2.2. Підвищення рівня творчих здібностей школярів з враховуванням їх індивідуальних особливостей з використанням міжпредметних зв’язків різних навчальних дисциплін із трудовим навчанням та технології

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

Сьогодні досить актуальним є дослідження проблеми творчого розвитку школярів, особливо під час уроків технологій. Зміни, які на сьогоднішній день відбуваються в суспільстві вимагають внесення корективів та оновлення системи освіти, тому що орієнтири цієї системи змінюються. Вагомою ланкою в дослідженні є розвиток творчої самостійної особистості, тобто особистісно-орієнтовне навчання.

Зараз в педагогічній науці ведеться активний пошук конструктивної організації процесу навчання, що активізувало б в учнів розвиток творчої активності, в цілому, та зокрема творчого мислення. Але на теоретичному і практичному рівнях проблема розвитку творчого мислення учнів на уроках трудового навчання залишається недостатньо вирішеною.

Теорія навчання доводить, що діяльність є основним фактором всебічного розвитку особистості. Під час діяльності відбувається розвиток творчих задатків, нахилів людини, активізуються процеси винахідливості, самостійності, логічного мислення. Оптимальними умовами для творчого розвитку дитини в школі, є діяльність, яка відбувається безпосередньо на уроках трудового навчання.

Загострює цю проблему наявність великої кількості чинників, які визначають прояв якостей творчого мислення учнів та їх природу. Саме взаємодія цих чинників дає можливість розглядати методи для оптимального розвитку творчого мислення та якостей учнів на уроках технологій.

Проблему розвитку творчих здібностей учнів на уроках трудового навчання досліджували багато вчених. Зокрема зясовували, що робити, щоб учні проявляли інтерес до трудового навчання. На це питання довгий час шукали відповіді: Виготский Л.С. [1], Столяров Ю.С. [2], Шостак І.В. [4] та багато інших.

Значні можливості в плані розвитку творчого мислення відкривають, на наш погляд, уроки технологій в школі. Трудове навчання, як ніяка інша діяльність, ставить до людини багатосторонні вимоги, надаючи тим самим різносторонній вплив на формування багатьох якостей особистості, а також розвиток її здібностей. У цій діяльності гармонійно поєднуються і процес оволодіння теоретичними знаннями, і придбання певної системи практичних умінь і навичок. Нерідко вважають, що трудове навчання – це діяльність, заснована перш за все на застосуванні репродуктивних методів і вона чітко регламентується вчителем. Однак, як показав аналіз програми з трудового навчання, при вивченні деяких розділів існує реальна можливість для розвитку творчого мислення учнів за допомогою планування і організації системи спеціальних занять.

Мета дослідження полягає у виявленні педагогічних умов, які сприяють розвитку творчих здібностей учнів в процесі вивчення трудового навчання з використанням інноваційних технологій.

Гіпотеза дослідження - рівень творчих здібностей школярів зростатиме, якщо максимально враховувати їхні індивідуальні особливості, стимулювати емоційно-почуттєву сферу, сприяти дієвості уяви і фантазії, урізноманітнювати способи реалізації художнього образу на основі засвоєння засобів декоративно-ужиткового мистецтва в конструктивній діяльності учнів, використовувати міжпредметні зв'язки різних навчальних дисциплін із трудовим навчанням.

Завдання дослідження:

1. З'ясувати стан проблеми у педагогічній теорії та сучасній освітній практиці, визначити зміст поняття " розвиток творчих здібностей учнів ".

2. Охарактеризувати розвиток творчих здібностей учнів шляхом застосування інноваційних технологій на уроках трудового навчання

3. Визначити формування естетичних смаків учнів на уроках трудового навчання засобами декоративно-ужиткового мистецтва

4. Науково обґрунтувати й експериментально перевірити ефективність виявлених педагогічних умов розвитку творчих здібностей учнів на уроках трудового навчання.

Об'єкт дослідження - процес формування творчих здібностей учнів на уроках трудового навчання.

Предмет дослідження - шляхи і засоби підвищення ефективності розвитку творчих здібностей учнів на уроках трудового навчання засобами декоративно-прикладного мистецтва

Методи дослідження. Відповідно до завдань дослідження нами використовувався такі методи: аналіз науково-педагогічної і методичної літератури щодо досліджуваної проблеми, узагальнення досвіду підготовки фахівців в галузі трудового навчання.

Структура курсової роботи зумовлена логікою дослідження і складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури, що містить  … найменування.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ I. Розвиток творчих здібностей на уроках трудового навчання

1.1. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках трудового навчання та технології

Урок трудового навчання тісно пов’язаний з розвитком творчої активності учнів. Адже за своєю сутністю, це – предмет творчий, тому при його вивченні необхідно змістити акценти від фактично ремісничого навчання до формування і розвитку творчої ініціативи, пошуку, інтелектуального навчання його змісту, створення реальних умов для реалізації індивідуальних можливостей особистості кожного учня [3].

У дослідженні проблеми творчого мислення існує кілька підходів. Більшість досліджень, які проводяться в цьому напрямку орієнтовані в основному, або на формування окремих передумов творчості (мотивації, цілепокладання тощо), або на створення зовнішніх умов перебігу творчого процесу (наявність комфортних умов розумової праці, сприятливого соціально-психологічного клімату, використання інноваційних технологій в ході викладання предмету). Разом з цим, особливу проблему становить і формування механізму творчого мислення як цілісного процесу.

Ми погоджуємося зі словами В.О. Сухомлинського у тому, що справжня творча праця в школі – це перш за все, жива допитлива думка, дослідництво. Найдосконаліша, найтонша методика дієва лише тоді, коли в загальне вона вносить щось своє, глибоко продумане.

Праця – головний напрям формування особистості, основа суспільного процесу. В процесі праці люди вдосконалюють не лише засоби виробництва, а й розвивають свої фізичні та інтелектуальні можливості, виявляють справжню людську сутність, стверджують себе як суспільну істоту. Застосування у виробництві новітньої сучасної техніки й технологій вимагають від майбутнього працівника творчого підходу, що є дуже важливим засобом підвищення продуктивності праці, подальшого зростання економічної могутності нашої держави, є джерелом духовного і морального збагачення особистості. Цим зумовлена актуальність проблеми підготовки учнів до творчої праці в національному господарстві.

Одним із навчальних предметів, який забезпечує єдність розвитку думки, почуття і дії учня, є художня творча праця в процесі трудового навчання. Трудове навчання в школі є однією з ланок неперервної технологічної освіти, що логічно продовжує дошкільну освіту, створює базу для успішного опанування учнями технологій основної школи та здобуття професійної освіти. Воно є першою сходинкою до вибору школярами майбутньої професії.

Метою «Трудового навчання» в школі є формування і розвиток у межах вікових можливостей предметно-перетворювальної компетентності учнів, яка дає можливість їм самостійно вирішувати предметно-практичні та побутові завдання.

Для досягнення зазначеної мети передбачається виконання таких вимог:

 – формування в межах вікових можливостей узагальнених способів предметно-перетворювальної діяльності учнів з дотриманням безпечних прийомів ручної праці та економного використання матеріалів;

– розвиток творчих здібностей школярів, елементів графічної грамоти, вмінь працювати в команді та навичок виконання операцій із ручних технік обробки матеріалів;

 – набуття досвіду предметно-перетворювальної та побутової практичної діяльності, алгоритмів і способів предметно-практичних дій ручними техніками для оволодіння в школі основами технологій;

– виховання в учнів ціннісного ставлення до себе як суб’єкта предметно-перетворювальної діяльності, шанобливого ставлення до людей праці та їхньої професії, трудових традицій українськогонароду та інших народів світу [1].

Суть, характер і особливості дитячої творчої праці. Творча праця – якісно новий ступінь будь-якого виду діяльності людини, новий вищий етап розвитку особистості. Прагнення створити щось нове, підпорядкувати своєму контролю, своїй владі ще не освоєні сили природи, перебороти опір, який чинять ці сили в процесі їх освоєння, – ось ті стимули, що спонукають людину до творчої активності, до творчих пошуків. Чим повніше й більш цілеспрямовано будуть використовуватись у дитячій праці можливості, закладені в організації колективної праці, тим вищою буде творча ініціатива і трудова активність учнів.

 Головна мета трудової підготовки школярів на нинішньому етапі – це виховання творчої особистості та її свідомого ставлення до праці. Тому, починаючи з початкових класів, в учнів повинні закладатись основи трудової практики, під час якої вони оволодівають необхідними у житті елементарними прийомами ручної праці з різними матеріалами. Для цього з перших днів перебування дитини у школі її слід залучати до виконання нескладних завдань, які сприяють правильному розвитку дитини [2].

Можливості для творчої діяльності дітей у всіх сферах матеріального виробництва і громадського життя зростають у міру оволодіння ними основами наук, трудовими навичками, технічними знаннями, основами виробництва. Тому активна творча праця учнів великою мірою залежить від того середовища, яке оточує їх, і особливо спілкування з колективом.

Отже, найголовнішим завданням педагога на кожному уроці навчальновиховного процесу має стати розвиток у дитини гнучкості мислення. А для цього необхідно перетворити кожен урок у школі на урок творчого мислення-спілкування, де істина постає як суперечка про істину, як діалог. Під час такого діалогу важливо навчити кожну дитину розмірковувати, гнучко підходити до розв’язання проблеми, знаходити нові, оригінальні рішення для того, щоб відчути задоволення від навчання.

З метою розвитку творчих здібностей у кожної дитини вчителеві необхідно на кожному уроці застосовувати творчі (пізнавальні) завдання. Такі завдання мають складати систему, яка дозволить сформувати й розвинути всю різноманітність інтелектуальної і творчої діяльності учнів та забезпечити перехід від репродуктивних, формально-логічних дій до творчих [3]. Кожному вчителеві потрібно пам’ятати, що творчі здібності забезпечують швидке набуття знань та вмінь, закріплення й ефективне застосування їх на практиці. А це означає, що для розвитку творчих здібностей учнів велике значення має розвиток психічних процесів – пам’яті, уваги, уяви тощо. Саме ці якості, за даними психологів, – основа для розвитку продуктивного мислення і творчих здібностей учнів.

Свого часу Е. Кант писав, що пам’ять має три важливих якості: швидкість і міцність запам’ятовування та моторність пригадування. Саме ця моторність – найважливіша умова розвитку творчих здібностей. Вчені довели, що дуже важливо в потрібний момент згадати те, що є основою для творчого розв'язання проблеми і входить до фонду необхідних знань. Саме розвинуте мислення виявляє себе в раціональних засобах запам’ятовування і згадування [3].

Формуючи в учнях творче ставлення до праці, важливо враховувати й аналізувати ті конкретні умови, в яких вони працюють. Підвищений рівень освіти в учнів створює сприятливі умови для більш широкого впровадження творчої праці.

Особливості дитячої творчої праці та структура творчих здібностей учнів. Праця дітей досить своєрідна. Вона поступово стає більш самостійною і повинна завершуватись певним матеріальним результатом: бути суспільно корисною. З розвитком дітей ускладнюється і зміст їхньої праці. Це ускладнення висуває вимоги, без виконання яких не можна об’єктивно забезпечити розвиток творчих сил та здібностей учнів:

1. Праця повинна бути не заради праці, а підпорядкована виконанню педагогічних завдань, зокрема вихованню творчого ставлення і любові до неї, поваги до її виконавців, розкриття ролі знань про трудову діяльність людей, формування наукового світогляду, сприяння духовному і фізичному розвитку учнів.

2. У трудовій діяльності дітей повинен чітко виступати зв’язок між мотивом і продуктом праці, щоб результат трудової діяльності був близьким, а не віддаленим у часі. Дитина повинна розуміти, що робить і навіщо.

3. Трудові завдання дітей повинні включати в себе елементи творчості.

4. Творча діяльність має бути посильною для кожного з учнів класу: залучаючи їх до праці, необхідно враховувати не тільки вік, а й фізичний та інтелектуальний розвиток, всі можливості, аби учні свої доручення виконували обов’язково успішно. Успіх приносить учню радість, почуття задоволення, а справа, яку він виконує з радістю, позитивно впливає на розвиток зацікавленості до праці, на формування трудової та творчої спрямованості. В процесі трудового навчання вирішуються навчальні завдання: оволодіння прийомами користування різними інструментами для обробки картону, тканини, паперу, пластмаси, деревини, металу тощо. Але для того, щоб праця стала фактором, який сприяє фізичному і розумовому розвитку дитини, необхідно, щоб при її організації дотримувалися певні вимоги шкільної гігієни та правил техніки безпеки. При організації трудової діяльності дітей, вчитель повинен завжди бути впевнений, що ця праця не буде мати негативного впливу на здоров’я дитини. Для цього педагогам слід піклуватися, щоб об’єм і характер праці відповідали фізіологічним можливостям дітей; трудова діяльність проходила у відповідних санітарногігієнічних умовах щодо освітлення, пози, відповідності праці і відпочинку.

5. Учні повинні привчатися працювати в міру своїх можливостей, не від випадку до випадку, а щодня, творчо, систематично й послідовно. Лише так можна навчити їх виконувати свої обов’язки і удосконалювати навички.

6. Працю учнів треба організовувати як працю колективну, в інтересах колективу, щоб вона викликала в них радість від спільних зусиль, бажання зробить творчо що-небудь не тільки для себе, а й для інших [4].

 Важливим моментом у праці учнів є пробудження самостійного мислення, розвиток кмітливості. Творча організація праці сприяє виявленню уміння в учнів використовувати раніше набуті знання, уміння, способи й прийоми роботи в конструюванні нових, створених за своєю уявою образів і людей.

У формуванні творчих здібностей учнів необхідно враховувати не лише швидкість виконуваних ними дій, але і відмінність мислення, різницю в силі й розмаху рухів, а звідси – різний рівень досягнутої точності.

Для забезпечення творчого підходу до організації праці необхідно враховувати природні дані учня й розвивати їх під впливом оточення й правильно організованих навчання та праці. Розвиток творчості у дітей забезпечується за умов, коли природні задатки й творчі можливості кожної дитини реалізуються максимально. Головні особливості дитячої творчості такі:

1. Дитяча творчість має навчально-пізнавальний і виховний характер. Якщо з початку будуть висовуватися результативні, а не навчальнопізнавальні та виховні показники творчості, то тоді творча праця може втратити свої якості і буде підмінена звичайною, а це гальмує розвиток у дітей творчих здібностей [3].

2. Розвиток творчої праці в учнів потребує педагогічного втручання, щоб надати йому правильної цілеспрямованості для досягнення бажаного результату.

Отже, проведене дослідження дає змогу зробити висновок, що вчителеві на кожному уроці необхідно розвивати творчі здібності учня на основі спеціально розроблених раціональних прийомів, спрямованих на організацію керованої діяльності учнів, за допомогою яких він може розвинути пізнавальні процеси: пам’ять, увагу, уяву, швидкість реакції, асоціативність, абстрактність мислення в учнів.

Таким чином, при розвитку в учнів творчого ставлення до праці необхідно враховувати не лише склад психіки дитини як важливу умову правильного спрямування її творчої діяльності, а й створення відповідних умов, розробку способів та методів для успішної реалізації індивідуальних та колективних можливостей дітей у розвитку їх творчості.

 

  1   2   3   4

скачати

© Усі права захищені
написати до нас