Ім'я файлу: __________ __________ ______.doc
Розширення: doc
Розмір: 144кб.
Дата: 18.05.2020
Пов'язані файли:
реферат економіка спорту.odt
___________ _______ _4.doc


Підсумкова контрольна робота

з дисципліни «Економіка спорту»

здобувача вищої освіти ІІІ курсу

педагогічного факультету групи ФВ-31 (Т-31)

спеціальності 014 «Середня освіта (Фізична культура)»

(017 «Фізична культура і спорт»)

______________________________________

(ПІБ)

Варіант №1

Завдання 1. (10 балів)

Виберіть правильну відповідь:


 1. Економічне зростання, при якому використовується більша кількість фінансових, матеріальних та трудових ресурсів, називається:

а) екстенсивним;

б) інтенсивним;

в) продуктивним;

г) кількісним.


 1. Основними учасниками спортивної індустрії є:

а) міжнародні спортивні організації, спортивні клуби, ліги та федерації;

б) державні органи, міністерство спорту та спортивні організації;

в) вболівальники, підприємства-виробники спортивних товарів (послуг та інформації), спортсмени та тренери;

г) спортивні федерації, ЗМІ та спортивні споруди.


 1. Пряме державне фінансування фізкультури та спорту – це:

а) створення сприятливих умов для функціонування і розвиту фізкультури і спорту;

б) виділення коштів з бюджетів усіх рівнів на функціонування і розвиток фізкультури і спорту;

в) пільгове оподаткування та кредитування спортивних організацій;

г) будівництво стадіонів, басейнів, спортивних і туристичних комплексів.


 1. В основі моделі ефективної спортивної організації є:

а) менеджери;

б) споживачі та вболівальники;

в) матеріальна база;

г) кадровий склад.


 1. Система координації виробничої та управлінської діяльності фізичної або юридичної особи, спрямована на забезпечення збуту продукції та максимізацію прибутку – це:

а) менеджмент;

б) підприємництво;

в) маркетинг;

г) конкуренція.


 1. Основними видами реклами є :

а) інформаційна і неінформаційна;

б) пряма і непряма;

в) класична і індивідуальна;

г) цільова і нецільова.


 1. Загальна ідея здійснення бізнес-операції, її абстрактна конструкція – це:

а) підприємницький задум;

б) реклама;

в) бізнес-план;

г) комерційна угода.


 1. Існують такі базові системи оплати праці, як:

а) погодинна, відрядна, акордна;

б) тарифна, преміальна, почасова;

в) пряма і непряма;

г) договірна та контрактна.


 1. Які країни здійснюють поступовий процес соціалізації:

а) Німеччина, Італія, Іспанія;

б) Польща, Чехія, Словаччина;

в) Швеція, Франція, Великобританія;

г) Україна, Білорусія, Росія.


 1. Важливим елементом в сучасній ринковій економіці виступають:

а) міжнародні організації;

б) приватні підприємства;

в) монопольні підприємства;

г) держава.
Відповіді запишіть у таблицю:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Завдання 2. (5 балів)

Дайте визначення термінам і поняттям:
Економіка фізичної культури і спорту –
Реклама –
Завдання 3. (5 балів)

Дайте відповідь на запитання:

Поясніть роль та значення фізичної культури і спорту для економіки та суспільства.


Варіант 2

Завдання 1. (10 балів)

Виберіть правильну відповідь:


 1. Економічне зростання, при якому використовують більш досконалу техніку та технологію, впроваджуючи у виробництво новітні наукові досягнення, підвищуючи якісний рівень робочої сили і продуктивність праці, називають:

а) екстенсивним;

б) інтенсивним;

в) продуктивним;

г) кількісним.


 1. Перші вболівальники зявилися в:

а) Стародавньому Єгипті;

б) Стародавній Греції;

в) Стародавньому Римі;

г) Стародавньому Китаї.


 1. Непряме державне фінансування фізкультури та спорту – це:

а) створення сприятливих умов для функціонування і розвиту фізкультури і спорту;

б) виділення коштів з бюджетів усіх рівнів на функціонування і розвиток фізкультури і спорту;

в) пільгове оподаткування та кредитування спортивних організацій;

г) будівництво стадіонів, басейнів, спортивних і туристичних комплексів.


 1. Процес планування, прогнозування, організації та контролю, необхідний для досягнення цілей спортивної організації – це:

а) менеджмент;

б) маркетинг;

в) реклама;

г) інноваційна діяльність.


 1. Хто здійснив класифікацію потреб у вигляді піраміди:

а) Маслов;

б) Маслоу;

в) Фрейд;

г) Фрідмен.


 1. Одним з найефективніших видів спортивної реклами є:

а) реклама з використанням відомих спортсменів, тренерів та суддів;

б) реклама з використанням спортивних споруд;

в) реклама на формі та амуніції спортсменів;

г) реклама на плакатах та щитах.


 1. Документ, в якому обґрунтовується підприємницький задум і викладається програма втілення в життя задуманого, називають:

а) планом розвитку;

б) рекламою;

в) бізнес-планом;

г) комерційною угодою.


 1. Відрядна оплата праці поділяється на:

а) пряму, непряму, відрядно-прогресивну та відрядно-преміальну;

б) договірну та преміальну;

в) тарифну і розрядну;

г) відрядно-прогресивну і відрядно-регресивну.


 1. Система соціального захисту включає в себе:

а) правовий захист, соціальне страхування, соціальне та пенсійне забезпечення;

б) матеріальні допомоги та стипендії;

в) медичне обслуговування;

г) професійне навчання та працевлаштування.


 1. Головними елементами державного регулювання є:

а) створення відповідної правової бази;

б) ліцензування та сертифікація;

в) оподаткування;

г) усі відповіді правильні.
Відповіді запишіть у таблицю:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Завдання 2. (5 балів)

Дайте визначення термінам і поняттям:
Аматорський спорт –

Спортивне підприємництво –

Завдання 3. (5 балів)

Дайте відповідь на запитання:

Охарактеризуйте основних учасників спортивної індустрії.

Варіант 3

Завдання 1. (10 балів)

Виберіть правильну відповідь:


 1. Систематичне і різноманітне вдосконалення і зміцнення людського тіла шляхом фізичних вправ, що сприяє фізичному вихованню населення і зростанню спортивних досягнень – це:

а) здоров’я;

б) спорт;

в) фізична культура;

г) аматорський спорт.


 1. Основними ринками, де функціонують виробники фізкультурно-спортивних товарів і послуг є:

а) ринки дозвілля, ринки здоров’я і краси, ринки видовищно-масових послуг;

б) ринок товарів і послуг;

в) інформаційний та рекламний ринки;

г) спортивний та оздоровчий ринки.


 1. Державний бюджет затверджується:

а) Урядом;

б) Президентом;

в) Міністерством фінансів;

г) Верховною Радою.


 1. Менеджер, який генерує бізнес-ідеї, пропонує нові, нетрадиційні способи залучення додаткових фінансових ресурсів – це :

а) менеджер з реклами;

б) креативний менеджер;

в) менеджер по тіккетінгу;

г) менеджер по роботі з вболівальниками.


 1. Основними видами маркетингу є:

а) маркетинг орієнтований на продукт;

б) маркетинг орієнтований на споживача;

в) маркетинг-мікс (змішаний);

г) усі відповіді правильні.


 1. Public Relations (PR) – це:

а) реклама;

б) товарний знак;

в) емблема;

г) зв’язки з громадськістю.


 1. На скільки років, в основному, складається стратегія розвитку підприємства:

а) два;

б) п’ять;

в) чотири;

г) три.


 1. На великих турнірах, таких як «Великий шолом», «Кубок європейських чемпіонів», використовується:

а) відрядно-преміальна оплата праці;

б) непряма відрядна оплата праці;

в) пряма відрядна оплата праці;

г) відрядно-преміальна оплата праці.


 1. Система заходів, щодо створення грошового фонду, на кошти якого відшкодовуються витрати пов’язані з травмами, хворобами, нещасними випадками називається:

а) медичним обслуговуванням;

б) страхуванням;

в) соціальним забезпеченням;

г) пенсійним забезпеченням.


 1. Дозвіл на певний вид діяльності, що надається державним органом, називається:

а) сертифікація;

б) ліцензія;

в) акредитація;

г) рецензія.
Відповіді запишіть у таблицю:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Завдання 2. (5 балів)

Дайте визначення термінам і поняттям:
Професійний спорт –

Управління –

Завдання 3. (5 балів)

Дайте відповідь на запитання:

Охарактеризуйте основні види фінансування фізичної культури і спорту.


Варіант 4

Завдання 1. (10 балів)

Виберіть правильну відповідь:


 1. Дослідження економічної поведінки окремих суб’єктів галузі фізкультури і спорту та відокремлених структурних одиниць вивчає:

а) макроекономіка спорту;

б) мікроекономіка спорту;

в) економіка спорту;

г) професійний спорт.


 1. Основними факторами, що впливають на підприємницьку діяльність у сфері виробництва спортивних товарів та послуг є:

а) державні та ринкові;

б) національні та міжнародні;

в) правові та соціальні;

г) економічні, політичні, соціальні та інституційна структури ринку.


 1. Головним документом для виділення коштів з держаних, місцевих, обласних бюджетів є:

а) комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту;

б) план розвитку фізичної культури і спорту;

в) проект розвитку фізичної культури і спорту;

г) проект-бюджету розвитку фізичної культури і спорту.


 1. Одним з основних інструментів залучення фінансових ресурсів спортивними клубами є:

а) продаж прав на трансляцію;

б) отримання спонсорських та благодійних внесків;

в) продаж квитків;

г) отримання кредитів.


 1. Головними характеристиками товару є:

а) ціна і якість;

б) реклама;

в) витрати виробництва;

г) собівартість.


 1. Основними носіями спортивної реклами виступають:

а) газети, журнали, радіо та телебачення;

б) спортсмени, спортивне взуття, одяг та спорядження;

в) спортивні споруди та майданчики;

г) усі відповіді правильні.


 1. Основними частинами бізнес-плану є:

а) загальні відомості, аналіз і висновки;

б) вступ, основна частина і додатки;

в) завдання, фінансові розрахунки і результати;

г) вступ, аналіз і експертні висновки.


 1. При якому виді оплати праці сторони визначають терміни виконання роботи, якість та загальну вартість:

а) відрядній;

б) погодинній;

в) тарифній;

г) акордній.


 1. Основними видами страхування є:

а) соціальне та економічне;

б) виробниче та матеріальне;

в) медичне, по безробіттю та пенсійне;

г) професійне та тимчасове.


 1. Регулювання в сфері фізичної культури та спорту є:

а) державне та самостійне;

б) економічне та соціальне;

в) виробниче та професійне;

г) національне та міжнародне.
Відповіді запишіть у таблицю:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Завдання 2. (5 балів)

Дайте визначення термінам і поняттям:
Система спортивного бізнесу –

Тарифна сітка –

Завдання 3. (5 балів)

Дайте відповідь на запитання:

Розкрийте суть управління спортивним бізнесом та визначте основні завдання і функції фінансового менеджера в спортивній організації.

Варіант 5

Завдання 1. (10 балів)

Виберіть правильну відповідь:


 1. Тенденції розвитку фізкультури і спорту та заходи щодо державного регулювання економічних відносин у спортивній сфері вивчає:

а) макроекономіка спорту;

б) мікроекономіка спорту;

в) економіка спорту;

г) професійний спорт.


 1. Найважливішою складовою спортивної індустрії є:

а) підприємства-виробники спортивних товарів та послуг;

б) вболівальники;

в) спортсмени, тренери, арбітри, спортивні клуби, ліги та федерації;

г) міжнародні спортивні організації.


 1. Ініціативна, самостійна діяльність окремих індивідів та їх об’єднань, що пов’язана з комерційним ризиком і спрямована на отримання прибутку називається:

а) виробничою діяльністю;

б) підприємницькою діяльністю;

в) комерційною діяльністю;

г) господарською діяльністю.


 1. Аутсорсинг – це :

а) передача квиткового бізнесу стороннім організаціям;

б) самостійна реалізація квитків;

в) процес оцінки продажу квитків та прав на трансляцію;

г) інвестиції в спортивний бізнес.


 1. Різниця між ціною і витратами виробництва – це:

а) дохід;

б) прибуток;

в) чистий прибуток;

г) виручка від реалізації.


 1. На спортивному одязі найчастіше рекламуються:

а) емблема спортивного клубу;

б) спонсор та компанія-рекламодавець;

в) виробник спортивного одягу, взуття та інвентарю;

г) усі відповіді правильні.


 1. Найбільш ефективним та раціональним способом представлення бізнес-плану є:

а) реклама;

б) акція;

в) виступ;

г) комп’ютерна презентація.


 1. Яка система оплати праці застосовується для обслуговуючого (допоміжного персоналу) спортивного клубу (організації):

а) відрядно-прогресивна;

б) пряма відрядна;

в) непряма відрядна;

г) відрядно-преміальна.


 1. В Україні пенсійний вік становить:

а) 60 років,якщо є 26 р. стажу;

б) 55 років,якщо є 26 р. стажу;

в) 65 років,якщо є 26 р. стажу;

г) 63 років,якщо є 26 р. стажу.


 1. До основних інструментів соціального страхування належать:

а) податки;

б) ліцензії;

в) трансфертні платежі;

г) усі відповіді правильні.
Відповіді запишіть у таблицю:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Завдання 2. (5 балів)

Дайте визначення термінам і поняттям:
Акціонерне товариство –

Попит –

Завдання 3. (5 балів)

Дайте відповідь на запитання:

Охарактеризуйте основні види маркетингу.

Варіант 6

Завдання 1. (10 балів)

Виберіть правильну відповідь:


 1. Середня тривалість життя в Україні становить:

а) 82 роки;

б) 78 років;

в) 72 роки;

г) 80 років.


 1. Основою спортивного туризму є група учасників, що складається з:

а) вболівальників та спортсменів;

б) міжнародних та національних спортивних організацій;

в) спортивних клубів та федерацій;

г) підприємств-виробників спортивних товарів та послуг.


 1. Особа, яка веде справу за свій рахунок, самостійно приймає рішення і несе повну відповідальність за своїми зобов’язаннями це –:

а) приватний підприємець;

б) індивідуальний підприємець;

в) фізична особа;

г) юридична особа.


 1. «manage» з англійської означає:

а) управляти;

б) продавати;

в) виробляти;

г) збувати.


 1. Найбільші грошові надходження МОК отримує від:

а) продажу прав на теле- та радіо-трансляцію;

б) від компаній-спонсорів;

в) продажу квитків;

г) ліцензування.


 1. Основними формами діяльності PR-служби спортивної організації є:

а) протистояння поширенню неправдивої інформації та формування позитивного іміджу спортивної організації (клубу);

б) розробка реклами;

в) проведення РR-акцій;

г) волонтерська робота.


 1. Головними етапами створення підприємницького зауму є:

а) створення ідеї, планування та реалізація;

б) осмислення, прийняття рішення, дослідження ринку, складання бізнес-плану та його реалізація;

в) назва, підбір кадрів та фінансові розрахунки;

г) планування, фінансові розрахунки, реалізація.


 1. Які обов’язкові умови вказують в контракті при найманні на роботу:

а) місце і термін роботи;

б) посадові обов’язки працівника;

в) обов’язки роботодавця;

г) усі відповіді правильні.


 1. Який договір підписують роботодавці та профспілки:

а) трудовий;

б) договір по найму на роботу;

в) контракт;

г) колективний.


 1. Ліцензування видів діяльності в галузі фізичної культури та спорту здійснюється:

а) Національним олімпійським комітетом;

б) Міжнародним олімпійським комітетом;

в) Спортивними лігами та федераціями;

г) відповідними державними та місцевими органами.
Відповіді запишіть у таблицю:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Завдання 2. (5 балів)

Дайте визначення термінам і поняттям:
Спонсорство –

Конкуренція –

Завдання 3. (5 балів)

Дайте відповідь на запитання:

Поясніть суть реклами, охарактеризуйте її основні види, носіїв та роботу з громадськістю.


Варіант 7

Завдання 1. (10 балів)

Виберіть правильну відповідь:


 1. Економічна роль фізичної культури і спорту проявляється в:

а) підготовці якісних трудових ресурсів ;

б) альтернативі шкідливим звичкам;

в) збільшенні тривалості життя населення;

г) усі відповіді правильні.


 1. Найважливішою і найбільш комерційною складовою сфери фізичної культури та спорту і виступає:

а) аматорський спорт;

б) професійний спорт;

в) рекламний ринок в спорті;

г) виробництво спортивних товарів та послуг.


 1. Підприємство, яке перебуває у власності однієї особи, яка має всі права на отриманий прибуток і повністю відповідає за збитки, що несе підприємство - це:

а) одноосібне володіння;

б) акціонерне товариство;

в) партнерство;

г) товариство з обмеженою відповідальністю.


 1. Фінансовий аналіз при управлінні розпочинається з:

а) короткострокового фінансового планування;

б) бізнес-планування комерційної діяльності;

в) аналізу попередніх періодів фінансової діяльності;

г) створення інформаційної бази для прийняття фінансових рішень.


 1. З підвищенням ціни попит на товари:

а) зменшується;

б) збільшується;

в) не змінюється;

г) усі відповіді правильні.


 1. Людину, яка здійснює діяльність за власним бажанням, керується внутрішніми мотивами і прагненнями на безоплатній основі називають:

а) меценатом;

б) волонтером;

в) благодійником;

г) спонсором.


 1. Скільки функцій виконує бізнес-план:

а) одну;

б) дві;

в) три;

г) чотири.


 1. Шкала кваліфікаційних розрядів і тарифних коефіцієнтів за допомогою яких встановлюється залежність розміру заробітної плати працівника від його кваліфікації – це:

а) тарифна система;

б) тарифна сітка;

в) тарифна ставка;

г) система посадових окладів.


 1. Скільки рівнів має система профспілкових організацій в спорті:

а) два;

б) чотири;

в) три;

г) п’ять.


 1. Питання оплати праці, бонусів і премій, страхового та пенсійного забезпечення – це:

а) соціальний інтерес;

б) економічний інтерес;

в) політичний інтерес;

г) ідеологічний інтерес.
Відповіді запишіть у таблицю:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Завдання 2. (5 балів)

Дайте визначення термінам і поняттям:
Волонтерство –

Маркетинг –


Завдання 3. (5 балів)

Дайте відповідь на запитання:

Охарактеризуйте структуру, функції та порядок розробки бізнес-плану.


Варіант 8

Завдання 1. (10 балів)

Виберіть правильну відповідь:


 1. В Україні активно займається спортом:

а) 50% населення;

б) 60% населення;

в) 8% населення;

г) 40 % населення.


 1. Середній вік виходу спортсменів з професійного спорту складає:

а) 35-37 років;

б) 30-32 роки;

в) 38-40 років;

г) 28-30 років.


 1. Товариство при якому партнер вкладає необхідні кошти, але не бере участі у діяльності підприємства, не ризикує свої майном і не несе повну відповідальність – це:

а) повне договірне товариство;

б) командитне товариство;

в) публічне акціонерне товариство;

г) закрите акціонерне товариство.


 1. Основними фінансовими інструментами для реалізації поставлених завдань спортивної організації є:

а) банківські депозити, позикові і валютні операції, цінні папери;

б) спонсорські та благодійні внески;

в) державне фінансування;

г) міжнародне фінансування.


 1. З підвищенням ціни пропозиція товарів:

а) зменшується;

б) збільшується;

в) не змінюється;

г) усі відповіді правильні.


 1. Фізична або юридична особа, яка надає допомогу спорту на комерційній основі називається:

а) меценатом;

б) волонтером;

в) благодійником;

г) спонсором.


 1. У вступі бізнес-плану підприємства надається інформація про:

а) власників, товар (послугу), прогнозні оцінки, аналіз ринків збуту товарів (послуги), рекламну діяльність, фінансовий аналіз;

б) загальні відомості про компанію, історія створення, завдання, фінансовий стан та перспективи розвитку;

в) допоміжні матеріали, зразки продукції, розрахунки, експерті оцінки та висновки, фінансова звітність;

г) усі відповіді правильні.


 1. Виражений в грошовій формі абсолютний розмір оплати праці за одиницю часу – це:

а) тарифна система;

б) тарифна сітка;

в) тарифна ставка;

г) система посадових окладів.


 1. Сучасні підприємницькі асоціації та спілки в спорті та спортивній індустрії об’єднуються за:

а) кількістю;

б) видами спорту;

в) видами діяльності;

г) масштабом, галузевою та регіональною ознакою.


 1. Видання спеціальної періодичної літератури, посібників, монографій, підготовка аудіо-, відео-метеріалів, підписка на веб-сайти – це :

а) соціальний інтерес;

б) економічний інтерес;

в) інформаційний інтерес;

г) ідеологічний інтерес.
Відповіді запишіть у таблицю:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Завдання 2. (5 балів)

Дайте визначення термінам і поняттям:
Благодійництво –

Прибуток –

Завдання 3. (5 балів)

Дайте відповідь на запитання:

Охарактеризуйте основні види оплата праці в галузі фізичної культури та спорту.

Варіант 9

Завдання 1. (10 балів)

Виберіть правильну відповідь:


 1. Наука, що вивчає методи розв’язання практичних завдань, що виникають у сфері спортивних відносин, пов’язаних з використанням матеріальних, трудових, фінансових та інших ресурсів на рівні окремих спортивних організацій і суспільства в цілому називається:

а) економікою фізичної культури і спорту;

б) макроекономікою спорту;

в) мікроекономікою спорту;

г) корпоративною економікою спорту.


 1. Частка професійного спорту від загальної кількості спортсменів фізкультурників не перевищує:

а) 1-5%;

б) 10-15;

в) 0,1-0,5%;

г) 20-25%.


 1. Основними формами некомерційних фізкультурних організацій є:

а) партнерства та акціонерні товариства;

б) асоціації, союзи, фонди та громадські організації;

в) індивідуальні та одноосібні володіння;

г) установи та автономні організації.


 1. Метою ефективного управління фінансовими активами спортивної організації є:

а) отримання максимального прибутку;

б) купівля та продаж спортивної продукції;

в) виробництво конкурентоспроможної спортивної продукції;

г) надання якісних спортивних послуг.


 1. Основними видами ціноутворення є:

а) ціноутворення орієнтоване на витрати виробництва;

б) ціноутворення орієнтоване на конкурентів;

в) ціноутворення орієнтоване на споживача;

г) усі відповіді правильні.


 1. Фізична або юридична особа, яка надає допомогу спорту конфіденційно, не прагнучи популярності та реклами називається:

а) меценатом;

б) волонтером;

в) благодійником;

г) спонсором.


 1. У основні частині бізнес-плану підприємства надається інформація про:

а) власників, товар (послугу), прогнозні оцінки, аналіз ринків збуту товарів (послуги), рекламну діяльність, фінансовий аналіз;

б) загальні відомості про компанію, історія створення, завдання, фінансовий стан та перспективи розвитку;

в) допоміжні матеріали, зразки продукції, розрахунки, експерті оцінки та висновки, фінансова звітність;

г) усі відповіді правильні.


 1. Система надбавок і доплат до тарифної системи регламентується:

а) трудовим законодавством і самим підприємством;

б) керівництвом підприємства;

в) кодексом праці;

г) трудовим договором.


 1. Основною причиною виникнення профспілок стало:

а) конфлікт робітників і роботодавців;

б) об’єднання по спільних інтересах;

в) надання взаємної допомоги;

г) отримання максимального прибутку.


 1. Пропаганда ідеї здорового способу життя, окремих видів фізичної культури і спорту, антиреклама тютюнових виробів, спиртних напоїв, наркотиків – це:

а) соціальний інтерес;

б) економічний інтерес;

в) інформаційний інтерес;

г) ідеологічний інтерес.
Відповіді запишіть у таблицю:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Завдання 2. (5 балів)

Дайте визначення термінам і поняттям:
Меценатство –

Соціальний захист –

Завдання 3. (5 балів)

Дайте відповідь на запитання:

Охарактеризуйте основні види регулювання економічних відносин в сфері фізичної культури і спорту.


Варіант 10

Завдання 1. (10 балів)

Виберіть правильну відповідь:


 1. Необхідність суспільства чи індивіда в чомусь називається:

а) мотивом;

б) інтересом;

в) орієнтиром;

г) потребою.


 1. У Бразилії вболівальників називають:

а) тіффозі;

б) торседос;

в) інчес;

г) ультрас.


 1. При банкрутстві спортивної організації першим боргові зобов’язання виплачуються:

а) спортсменам, за яких спортивна організація несе відповідальність;

б) спортсменам, тренерам і персоналу, що працюють за контрактом;

в) банкам та кредиторам;

г) державі у вигляді податків.


 1. Паралельно з проведенням спортивних заходів та управлінською діяльністю спортивної організації здійснюється:

а) управління бізнес-стратегіями;

б) міжнародна спортивна діяльність;

в) маркетингова діяльність;

г) залучення додаткових фінансових ресурсів.


 1. Скільки рядів ліцензування існує в межах Олімпійського руху:

а) два;

б) три;

в) чотири;

г) п’ять.


 1. Основними групами учасників волонтерського руху у спорті є:

а) професійні атлети і спортсмени-аматори;

б) тренери, судді та фітнес-блогери;

в) активісти, молодь та любителі спорту;

г) усі відповіді правильні.


 1. У додатках бізнес-плану підприємства надається інформація про:

а) власників, товар (послугу), прогнозні оцінки, аналіз ринків збуту товарів (послуги), рекламну діяльність, фінансовий аналіз;

б) загальні відомості про компанію, історія створення, завдання, фінансовий стан та перспективи розвитку;

в) допоміжні матеріали, зразки продукції, розрахунки, експерті оцінки та висновки, фінансова звітність;

г) усі відповіді правильні.


 1. Сукупність нормативних матеріалів за допомогою яких встановлюється рівень заробітної плати працівників залежно від їх кваліфікації, складності робіт та умов праці:

а) тарифна система;

б) тарифна сітка;

в) тарифна ставка;

г) система посадових окладів.


 1. Страйк на підтримку позиції профспілки на колективних переговорах з роботодавцями називається:

а) соціальним;

б) економічним;

в) несправедливої трудової практики;

г) колективним.


 1. Визначення рівня професійної майстерності, класу, проведення атестацій, визначення покарань (попереджень, штрафів) – це:

а) професійний інтерес;

б) соціальний інтерес;

в) економічний інтерес;

г) ідеологічний інтерес.
Відповіді запишіть у таблицю:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Завдання 2. (5 балів)

Дайте визначення термінам і поняттям:
Підприємницький задум –

Податки –

Завдання 3. (5балів)

Дайте відповідь на запитання:

Поясність основні положення соціального захисту спортсменів та тренерів.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас