1   2   3   4   5   6
Ім'я файлу: Курсова.doc
Розширення: doc
Розмір: 234кб.
Дата: 14.11.2022
скачати
Пов'язані файли:
93484.rtf
публ_адм.doc
вступ псих конт питання до теми 2.docx
психологічна допомога при розлученні.doc
5 подраз.docx
5. розв логіки в украї.docx
_Logichna_forma_mirkuvanny11.doc
12. рівні форми відобр дійсн.docx
1 абстактне мислення.docx
2 особливості абстрактного мислення.doc

ПрАТ ВНЗ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ»

Індекс групи: Е-12-20-Б1ФБСС(4.6з)

ПІП студента: Лисенко Ірина


КУРСОВА РОБОТА

на тему: «Фінансова політика держави, її суть та принципи»
Викладач: _________________________________
Результат ____________ дата ___________

Перевірив ___________________________
Київ 2022
ЗМІСТ


1. Фінансова політика як важлива сфера діяльності держави 6

2. Завдання і принципи фінансової політики 11

3. Форми і методи реалізації фінансової політики 17

4. Фінансова політика України на сучасному етапі 27

ВИСНОВКИ 34

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 37


ВСТУП
Фінанси є важливою складовою економічної системи, засобом функціонування та розвитку останньої. Фінансові показники використовуються для дослідження, аналізу та характеристики економічних процесів на всіх рівнях управління, а також для прогнозування тенденцій і темпів економічного розвитку.

Теорія фінансів не має єдиного погляду на визначення їх ролі в економічній системі держави. Більшість економістів радянської доби трактувало фінанси звужено як засіб розподілу та перерозподілу валового внутрішнього продукту у процесі відтворення. В умовах централізованого управління економікою та єдиної державної власності таке визначення відповідало дійсності. Зарубіжна наука розглядає фінанси досить широко, не обмежуючись конкретними чіткими рамками. Фінанси постають як категорія, що впливає з об’єктивних економічних процесів і є невід’ємною частиною ринкової економіки.

Фінанси та фінансова політика виникають через створення і цілеспрямоване використання фондів грошових коштів - фінансових ресурсів. Умовою існування фінансів є гроші, які опосередковують товарний обмін і виконують функцію засобу збереження. Об’єктом фінансової політики є забезпечення процесу створення, розподілу та перерозподілу валового національного продукту. Суб’єктами управління фінансовими ресурсами виступають держава, юридичні та фізичні особи.

Держава повинна мати у своєму розпорядженні певну частину створених її виробничим комплексом фінансових ресурсів. А її фінансова діяльність здійснюється шляхом визначення фінансової політики, прийняття поточних управлінських рішень, мобілізації доходів і витрачання залучених коштів на виконання законодавчо закріплених за державою функцій. Методи і рівень мобілізації державою коштів не завжди узгоджуються з інтересами їх платників. Тому досягнення оптимального рівня залучення коштів є важливим завданням державної фінансової політики. Головним методом мобілізації державою коштів є податки – найважливіший засіб перерозподілу національного доходу.

Фінанси виконують свою роль через форми, методи створення і використання фінансових ресурсів разом з іншими економічними категоріями, насамперед із ціною. Доповнюючи один одного, цінові та фінансові методи регулювання економічних процесів взагалі є рівнозначними і використовуються залежно від конкретної економічної ситуації.

Фінансова політика – сукупність заходів держави з організації та використання фінансів для забезпечення економічного і соціального її розвитку. Вона знаходить свій вияв у формах і методах мобілізації фінансових ресурсів та використанні їх на різні потреби держави, розвиток економіки і соціальний захист населення, у фінансовому законодавстві, практичних діях у галузі фінансів різних державних структур.

Основною метою фінансової політики є оптимальний розподіл валового внутрішнього продукту між галузями народного господарства, соціальними групами населення, територіями. На цій основі мають забезпечуватися стійке зростання економіки, удосконалення її структури, створення умов для розвитку господарських одиниць різних форм власності, спільних з іноземним капіталом, акціонерних товариств, орендних і комерційних підприємств. В цих умовах важливе значення має також створення надійних соціальних гарантій населенню.

З всього вищенаведеного випливає актуальність теми курсової роботи «Фінансова політика держави, її суть та принципи».

Виходячи з цього метою дослідження роботи є розкриття сутності фінансової політики держави взагалі, та в Україні зокрема, аналіз факторів, що на неї впливають.

Об’єктом дослідження є система формування та розвитку структури фінансової політики держави, її складові, статистичні дані щодо проблеми.

Предметом дослідження роботи є сукупність теоретичних і практичних проблем, пов’язаних з розвитком формування фінансової політики держави.


  1   2   3   4   5   6

скачати

© Усі права захищені
написати до нас