Ім'я файлу: вступ псих конт питання до теми 2.docx
Розширення: docx
Розмір: 22кб.
Дата: 21.02.2022
скачати
Пов'язані файли:
93484.rtf
публ_адм.doc
психологічна допомога при розлученні.doc
Курсова.doc
5 подраз.docx
5. розв логіки в украї.docx
_Logichna_forma_mirkuvanny11.doc
12. рівні форми відобр дійсн.docx
1 абстактне мислення.docx
2 особливості абстрактного мислення.doc

  1. Дати характеристику галузей психології

Галузі психології — сфери науково-психологічних досліджень та практичного застосування психологічних знань, що відносно самостійно розвиваються.

Кожні 4–5 років з’являються нові галузі психології. Їх виникнення зумовлене впровадженням психології у всі сфери наукової і практичної діяльності, появою нових психологічних знань.

Усі галузі психології можна розділити на дві групи: фундаментальні та прикладні. Фундаментальні (загальні) — базові, мають загальне значення для розуміння і пояснення різних психічних явищ, в тому числі поведінки людей, незалежно від того, якою діяльністю вони займаються. Це база, яка об’єднує усі галузі психологічної науки і є основою для їх розвитку. Тому їх об’єднують терміном «загальна психологія».

Прикладні (спеціальні) — галузі науки, досягнення яких використовуються на практиці. Вирішують конкретні завдання у межах свого напряму. У деяких випадках досягнення прикладних галузей може мати фундаментальний характер, це робить необхідним використання отриманого знання у всіх галузях і напрямах. Прикладні галузі психології:

— педагогічна психологія — галузь психологічної науки, що вивчає психологічні проблеми навчання і виховання, досліджує питання цілеспрямованого формування пізнавальної діяльності й суспільно значущих якостей особистості, вивчає умови, які забезпечують оптимальний ефект навчання, питання врахування індивідуальних особливостей учня при побудові навчального процесу і взаємин вчителя та учня, а також взаємин всередині навчального колективу;

— вікова психологія — вивчає закономірності етапів психічного розвитку й формування особистості від народження до старості; розділи вікової психології: психологія дитинства, психологія юності, психологія зрілого віку, геронтопсихологія; вивчає вікову динаміку психічних процесів;

— диференціальна психологія — галузь психології, яка вивчає відмінності як між індивідами, так і між групами, а також причини й наслідки цих відмінностей;

— соціальна психологія — вивчає закономірності поведінки і діяльності людей, зумовлені фактом їх включеності у групи, а також психологічні характеристики самих груп;

— політична психологія — вивчає психологічні компоненти політичного життя і діяльності людей, їх настрої, думки, почуття, ціннісні орієнтації;

— психологія мистецтва — галузь психологічної науки, предметом якої є властивості й стани особистості чи групи осіб, що зумовлюють усвідомлення й сприймання художніх цінностей, вплив цих цінностей на життєдіяльність окремої особистості в цілому;

— медична психологія — вивчає психологічні аспекти гігієни, профілактики, діагностики, лікування, експертизи й реабілітації хворих; у її сферу входять питання, пов’язані з виникненням, розвитком і перебігом хвороби, впливом тих чи інших хвороб на психіку людини і, навпаки, впливом психіки на хворобу;

— інженерна психологія — галузь психології, яка досліджує процеси і засоби взаємодії між людиною і машиною.

Інші галузі психології: спортивна психологія, юридична психологія, авіаційна й космічна психологія, військова психологія, експериментальна психологія тощо.

  1. Зв’язок психології з іншими науками.

Розглянемо положення психології в системі інших наук. Різноманіття проблематики психології ускладнює точну характеристику її місця серед них. Протягом тривалого часу йшли дискусії про те, чи є психологія природною або гуманітарною наукою. Однозначної відповіді на це питання бути не може, оскільки одні галузі психології більше пов'язані з гуманітарними науками (наприклад, психологія особистості, соціальна психологія), а інші - з природними (наприклад, нейропсихологія, патопсихологія).
Однак таке лінійне поділ усіх наук на гуманітарні та природничі здається зараз дещо застарілим. У розробленій Б.М. Кедровимнелінійної класифікації наук психологія поміщена всередині трикутника, вершини якого - природні, громадські та філософські науки. Решта науки знаходяться на стику цих основних.

Сучасна психологія розвивається у взаємодії з іншими науками. У 1966 році на Міжнародному психологічному конгресі в Москві видатний швейцарський психолог Жан Піаже виступив з лекцією про місце психології в системі наук. Його головна думка полягала в тому, що майбутнє психології залежить від її зв'язків з математикою, фізикою, біологією, соціологією, лінгвістикою, політичною економією, логікою - величезним сузір'ям наук, утворюючим світ сучасного знання. Психологія, згідно Піаже, знаходиться в центрі цього світу.

Психологія характеризується тісними зв'язками, насамперед, з іншими науками про людину - філософією, соціологією, історією, фізіологією, педагогікою.

Зв'язки психології з філософією традиційні, оскільки до XIX століття наукові психологічні знання накопичувалися в рамках філософських наук, психологія була частиною філософії.

У сучасній психології існує багато філософсько-психологи-чеських проблем: предмета та методології психологічного дослідження, походження людської свідомості, вивчення вищих форм мислення, місця і ролі людини в соціальних відносинах, сенсу життя, совісті і відповідальності , духовності, самотності і щастя. Співпраця психологів і філософів у вивченні цих проблем може бути плідним.

Зв'язки психології з біологічними науками обумовлені тим, що психіка людини має природну основу. Тому багато психологічні проблеми повинні вирішуватися при взаємодії психологів і біологів. Особливо плідно взаємодія з фізіологією. На стику цих двох наук з'явилася психофізіології. Глибоке фізіологічне розуміння роботи мозку допомагає у вирішенні багатьох психологічних проблем.

Психологія взаємодіє з соціологією, оскільки психіка людини соціально обумовлена. Об'єкти їх дослідження дуже тісно переплітаються. У поле вивчення обох наук виявляються особистість, група, міжгрупові відносини, відбувається взаємний обмін фактами, запозичення теоретичних концепцій та ідей. Часом буває важко провести суворе розмежування соціально-психологічних та соціологічних досліджень. Для успішного вивчення групових і міжгрупових відносин, проблем національних відносин, політики та економіки, конфліктів необхідна співпраця соціологів і психологів. На стику цих двох наук з'явилася соціальна психологія.

Тісні зв'язки простежуються у психології з історією. Психіка людини розвивалася в ході історичного процесу.Тому знання історичних коренів тих чи інших психічних яищ абсолютно необхідно для правильного розуміння їх психологічної природи і особливостей. Історичні традиції та культура людей значною мірою формують психологію сучасної людини. На стику психології та історії виникла культурно-історична психологія.

Давні зв'язки у психології з педагогікою. Багато видатні педагоги наголошували на необхідності психологічних знань для педагогічної науки і практики. З іншого боку, глибоке вивчення процесів психічного розвитку дитини можливе лише на основі розуміння педагогічних закономірностей навчання і виховання. У вирішенні будь-яких питань, що стосуються дитини, необхідна взаємодія психологів і педагогів. На стику психології з педагогікою з'явилася педагогічна психологія.
Перетин сфер інтересів і зв'язків у сучасній науці і практиці досить очевидно. Тому в психології в даний час виникає багато міждисциплінарних областей дослідження і практичної роботи. Прикладами такого роду служать: менеджмент, конфліктологія, етнологія, сфера паблік рілейшнз. Часом важко буває розмежувати сфери впливу різних наук у вивченні та практичному вирішенні даних проблем. Тому стає актуальною інтеграція наук і виявляється важливим вміння психологів працювати в тісному контакті з фахівцями інших наук і сфер практичної діяльності.

скачати

© Усі права захищені
написати до нас