Ім'я файлу: реферат информатика Дегтярова 05.04.docx
Розширення: docx
Розмір: 39кб.
Дата: 10.04.2021
скачати
Пов'язані файли:
реферат физика Дегтярова 10.04.docx

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Національний університет «Одеська юридична академія»

Криворізький юридичний фаховий коледж

РЕФЕРАТ

На тему:

«Використання інформаційних технологій в юридичній діяльності».

З дисципліни:

«Інформаційні технології»

Виконала:

Дегтярова Вікторія Валентинівна

Студентка 1 курсу

Денної форми навчання

Групи 20-2 КД

Викладач: Ілляшик Катерина Костянтинівна

Кривий Ріг

2021

Зміст


Вступ 3

Правова інформатика 5

Моделі та комп’ютерні технології в юридичній діяльності 6

Інформаційні системи державно-правового характеру 7

Сучасні підходи до автоматизації документообігу 9

Комп’ютерна мережа Верховної Ради України 12

Основи роботи юриста в системі Google 13

Створення юридичних документів в он-лайн сервісі Google Docs 15

Висновок. 16СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АБД – автоматизований банк даних

АІПС – автоматизовані інформаційно-пошукові системи

АРМ – автоматизоване робоче місце

АСКВД – автоматизовані системи контролю виконання документів

БД – база даних

ДПС – довідкова правова система

ЕД – електронний документ

ЕК – електронний каталог Е

ОМ – електронна обчислювальна машина

ЕЦП – електронний цифровий підпис

ІПІ – інтеграція права і інформатики

ІПС – інформаційно-пошукова система

ІТ – інформаційна техніка

“НАУ” – “Нормативні акти України” ОІОТ – основи інформатики і обчислювальної техніки

ОС – операційна система

Вступ


Комп’ютерні технології є незамінним ефективним засобом роботи сучасного юриста та основним способом удосконалення її організації.

Потрібно знайти такі правові механізми, які забезпечать ефективне регулювання нового рівня суспільних відносин – інформаційних, що дозволить економічно ефективно розвивати цю сферу людської діяльності, а також протистояти різним характерним для неї порушенням і злочинам. Перехід до усвідомлення таких реальностей зрушує і базові освітні орієнтири в юриспруденції. Практика повсякденної діяльності людини і суспільства характеризується неухильним зростанням використання інформації і нових інформаційних технологій. Інформація – стратегічний ресурс суспільства, який визначає рівень розвитку держави, його економічний потенціал. Інтенсивне зближення інтересів права й інформатики є об’єктивним і закономірним процесом, викликаним нагальною необхідністю у взаємному використанні новітніх досягнень цих наук, який має два взаємозв’язані аспекти: прикладний і змістовий. Тобто використання останніх досягнень у галузі інформаційних технологій, пристосованих або спеціально розроблених для розвитку й функціонування юридичної науки і практики, з одного боку, і юридичне закріплення питань, пов’язаних з упровадженням у певну сферу суспільних відносин цих інформаційних технологій, – з другого. З розвитком інформаційного суспільства збільшуються потоки інформації, швидкість її обробки й розповсюдження, і у зв’язку з цим виникає потреба в захисті інтересів суб’єктів, які використовують інформацію у своїй діяльності. Тому важливо знайти такі правові механізми, які забезпечать правове регулювання інформаційних відносин, що дозволить економічно ефективно розвивати галузь людської діяльності виробництва й використання інформації цю, а також протистояти різним правопорушенням, пов’язаним з нею. Розповсюдження електронних засобів фіксації, передачі й обробки інформації породжує безліч правових питань, що стосуються дотримання майнових і немайнових інтересів суб’єктів авторських прав. При захисті прав автора сайта виникає проблема ідентифікації мережних інформаційних ресурсів як об’єкта права: чи є вони різновидом бази даних або програмою для ЕОМ, чи можна віднести сайт до засобів масової інформації то- 8 що. Одним із найважливіших є питання безпеки й конфіденційності роботи в мережі Інтернет, іншими словами, захист комп’ютера від зараження вірусом, запобігання несанкціонованому доступу, недопущення перехоплення особистої електронної пошти, іншої секретної інформації. Такі приклади можна продовжити, але головне полягає у тому, що інформаційні відносини все більше потребують правового впорядкування.

Правова інформатика


Перш за все слід сказати, що предмет інформатики особливий. Він не збігається з предметом суспільних наук чи з предметом системотехніки. Предмет інформатики складніший, він охоплює системи суспільно-технічної природи, що виникають штучно – шляхом соціального інженерного проектування. Інформатика не є просто наукою про ЕОМ, як кібернетика і системотехніка, і не є наукою про передачу повідомлень каналами зв’язку, як канонічна теорія інформації. Це наука про інформаційно-соціальне середовище, у яке впроваджуються ЕОМ і в якому вони працюють як підсилювачі людського інтелекту. Традиційна теорія інформації наголошує на зв’язку одержувача з джерелом інформації. В основу інформатики покладено динаміку різних соціальних середовищ під дією інформації. Інформатика – це фундаментальна галузь наукового знання, що формує системно-інформаційний підхід до аналізу навколишнього світу, вивчає інформаційні процеси й системи, методи й засоби одержання, перетворення, передачі, збереження й використання інформації у різних галузях соціальної практики. Дослідження в правовій інформатиці повинні враховувати як інформаційні, так і правові аспекти об’єктів, явищ і процесів, що вивчаються. Інформаційні технології довгий час розглядалися правовою інформатикою тільки з погляду ефективності організації юридичної діяльності. Проте останнім часом необхідність взаємодії фахівців різних професійних галузей вимагає від юриста знання і розуміння всіх технічних і інформаційних особливостей об’єктів, що досліджуються.

У цьому сенсі правова інформатика є інструментальним засобом і джерелом знань, необхідних для вирішення безлічі проблем правового регулювання суспільних відносин. Тому можна говорити, що правова інформатика як підгалузь загальної інформатики вивчає закономірності інформаційних процесів, проблеми створення, впровадження й ефективного функціонування комп’ютеризованих систем обробки правової інформації і, зокрема, системної інформатизації законотворчої, нормотворчої, правозастосовної та правоосвітньої діяльності, а також (опосередковано) проблеми нормативно-правового регулювання якісно нового виду суспільних відносин – інформаційних. Це визначен

У загальноприйнятому значенні інформація – це дані, знання, повідомлення, які є об’єктом збереження, передачі й перетворення і допомагають розв’язати поставлене завдання. Інформація – це нові дані, які може використати людина для вдосконалення своєї діяльності та поповнення знань. Інформувати, в теорії інформації, означає повідомити щось, раніше невідоме.

Моделі та комп’ютерні технології в юридичній діяльності


Модель – це замінник об’єктів або явищ, тобто матеріальний чи уявний об’єкт, який у процесі дослідження замінює об’єкт-оригінал так, що його безпосереднє вивчення дає нові знання про об’єкт-оригінал. Під моделюванням розуміють дослідження будь-яких явищ, процесів чи систем шляхом побудови й вивчення їх моделей, тобто об’єктів, що є уявними або матеріально реалізованими системами, кожна з яких, відображаючи чи відтворюючи об’єкторигінал, здатна замінювати його так, що її вивчення дасть нову інформацію про цей об’єкт. Розрізняють: а) моделі-аналоги, які є зменшеною копією системи, виконаної за допомогою фізичних і технічних засобів (моделі літаків, теплоходів або макети електростанцій, міст); б) вербальні моделі – ті, що відтворюють систему за допомогою слів. Наприклад, різні статути, розпорядження щодо експлуатації, законодавчі матеріали, процесуальні кодекси тощо; в) знакові моделі – описують аналізовану систему за допомогою логічних і математичних символів. Знаковими є і блокдіаграми (блок-схеми), що зображують алгоритми рішення задач. Модель повинна як можна докладніше, детальніше, точніше відображати процес або явище. Проте насправді кожна модель є лише спрощеним відображенням дійсності і в ній відбиваються тільки ті дані, що відповідають меті дослідження. Розклад руху літаків – теж модель, але вона, наприклад, не враховує впливу погодних умов на роботу аеропорту, оскільки останнє виходить за межі її призначення. Базовою мовою для моделювання може служити єдина міжнародна система символів блок-діаграм.

Інформаційні системи державно-правового характеру


Серед різних визначень поняття “система” найбільш універсальним слід визнати те, в якому під системою розуміється сукупність взаємопов’язаних об’єктів, підпорядкованих певній єдиній меті з урахуванням умов навколишнього середовища. 17 Структура й функціонування системи визначається поставленими перед нею цілями і завданнями. Можна виділити наступні основні характеристики і властивості системи. Система є впорядкованою (а не хаотичною) сукупністю елементів. Як деталі, з яких складається автомобіль, будучи складеними разом, не утворюють автомобіль як систему, так і сукупність всіх норм, що визначають умови і обсяг покарання за різні види злочину, без відповідної їх систематизації не утворюють системи, яка називається “Кримінальний кодекс України”. Елементи системи взаємозв’язані і взаємодіють у рамках цієї системи, будучи її підсистемами. Кожен елемент системи як підсистема характеризується функціональною самостійністю, якісною відособленістю, через що може розглядатися як самостійна система іншого рівня. Система як ціле виконує певну функцію, яка не може бути зведена до функцій кожного окремо взятого її елемента. Елементи системи (як підсистеми) можуть взаємодіяти як в рамках своєї системи, так і із зовнішнім середовищем і змінювати при цьому свій функціональний зміст або внутрішню будову. Будь-яка цілеспрямована система є системою інформаційною, тобто її функціонування можливе тільки на основі прийому, створення, зберігання, передачі, обробки і видачі інформації. Можна говорити про чисто електронні системи керування (комп’ютерні, кібернетичні) або про змішані, людино-машинні системи. Інформаційні системи державно-правового характеру є змішаними людино-машинними системами і належать до цілеспрямованих механізмів управління, тісно пов’язані з правом і через це виконують функцію регулятора суспільних відносин. Вони мають суб’єкти й об’єкти дії, канали прямих і зворотних зв’язків, за допомогою яких і здійснюються процеси збору, обробки та використання інформації і, зрештою, процеси управління. Всі керовані системи, що функціонують у сфері юридичної діяльності, структурно можна поділити на суб’єкти і об’єкти керування або на підсистеми, що керують, і ті, якими керують (керовані). Підсистеми, що керують, здійснюють керівні, регулівні та інші дії. До них належать відповідні органи державної влади, управління, суду, прокуратури, громадські організації тощо. Керовані системи піддаються керуючим діям. Об’єктом керування (керованою підсистемою) служить поведінка суб’єкта – підприємства, установи, організації, посадової особи, громадянина. Взаємодія і функціонування підсистем, що керують, і керованих здійснюється через інформаційні канали прямих і зворотних зв’язків. Для прикладу розглянемо такий важливий суспільний інститут, як кримінальна юстиція. Будь-яка система кримінальної юстиції – апарат, за допомогою якого суспільство захищає правила поведінки, необхідні для охорони інтересів як окремої особи, так і всього суспільства. Система діє, використовуючи арешт, судове переслідування і засудження тих її членів, які порушують правила спільноти. Крім негайного покарання порушника закону будь-яка акція проти нього має три мети: 1) вилучити із суспільства людину, яка становить для нього небезпеку; 2) утримати решту членів суспільства від злочинної поведінки; 3) дати суспільству можливість зробити із злочинців законослухняних громадян. Суб’єктами цієї системи є органи внутрішніх справ, прокуратури, суди, виправні заклади тощо; об’єктом дії – поведінка людей. Органи системи мають свої програми функціонування – насамперед юридичні й та інші. Ці органи виявляють злочини, адміністративні провини тощо, тобто по каналах прямого зв’язку до суб’єкта дії надходить різна соціально-правова інформація, що стосується поведінки людей. Органи юстиції (кожен по своїй лінії) збирають і обробляють цю інформацію та на її основі порушують і розслідують кримінальні справи, інші провини. Каналами зворотного зв’язку в систему надходить інформація про результати їх діяльності. Функціонування будьякої системи правового характеру завжди пов’язане зі збором, обробкою та використанням інформації.

Сучасні підходи до автоматизації документообігу


Інформаційний обмін є основою існування суспільства, тому що саме через нього реалізується дія суспільних відносин. Однією з форм інформаційного обміну є документообіг. Документообіг – це рух документів в організації з моменту їх одержання або створення до завершення виконання або відправлення. Перехід до інформаційного суспільства неминуче веде до розширення документообігу та його якісного ускладнення. Підвищення ефективності документообігу є одним із найважливіших завдань інформатики. Вирішується воно через автоматизацію роботи з документами і використання засобів обчислювальної техніки. Механізм документообігу має декілька стадій. Перша стадія – створення документа. Далі – його транспортування (передача), впорядковане зберігання і відтворення (або інше застосування). Не всі стадії документообігу автоматизуються однаково легко. Найпростіше автоматизується відтворення документів. Історично цей завершальний етап був автоматизований раніше за інших. Це відбулося ще на початку 80-х рр. XX ст., коли почалося впровадження друкувальних пристроїв, що підключаються до персональних комп’ютерів. Пізніше, в другій половині 80-х рр., почалася автоматизація зберігання документів і керування доступом до них. Основним засобом автоматизації на цій стадії стали ранні системи керування базами даних (СУБД) і файлові системи персональних комп’ютерів. Великий крок в автоматизації транспортування документів зроблено в 90-х рр. XX ст., коли основним засобом автоматизації стали мережні комп’ютерні служби. Створення комп’ютерних мереж і служб обміну даними зробили революційний переворот в 21 автоматизації діловодства. З’явилася можливість використовувати мережу для переміщення документів і централізованого стеження за ходом діловодного процесу. Разом із цим з’явилися і проблеми, наприклад, правовий режим електронної копії документа. Технічне рішення цієї проблеми існує: будь-які дані, надані в електронній формі, можуть бути зашифровані й забезпечені електронним цифровим підписом (ЕЦП) – спеціальним кодом, який виключає сумніви щодо авторства і правильності змісту документа, що передається. Необхідною умовою переходу до автоматизованого документообігу є надання правового статусу електронним документам (ЕД). В Україні ця проблема була вирішена з ухваленням законів “Про електронні документи та електронний документообіг” та “Про електронний цифровий підпис”. Розмежування прав доступу до тих або інших документів при роботі в мережному середовищі стало ще однією суттєвою проблемою, яку теж вирішено – за допомогою системи спеціальних реєстраційних імен користувачів, паролів та криптографії. Найважче автоматизувати процеси початкової стадії документообігу – створення документів. Вони далекі від остаточної автоматизації і понині. Пояснюється це просто. Чим більша творча складова того чи іншого процесу, тим важче його автоматизувати. Водночас, чим складніший інформаційний процес, тим вище ефективність від його автоматизації, хоч би й часткової. Процес автоматизації при створенні документа оснований на застосуванні стилів для оформлення деяких фрагментів документів та шаблонів документів. Причому є можливість використання як стандартних стилів та шаблонів, так і створення нових. Наявність технологічної бази для розвитку систем автоматизації діловодства сприяла розробці окремих оригінальних інформаційних технологій роботи з документами, природа яких зумовлена потребою забезпечити користувача звичними атрибутами традиційного діловодства. Чіткої класифікації систем завдань керування документами і застосування ІТ не існує. Наразі склався наступний загальний поділ. Засоби автоматизації офісної діяльності (Office 22 Automation) – текстові редактори для підготовки і коригування документів, процесори електронних таблиць, програми генерації запитів за зразком із різних БД, мережні планувальники для призначення робочих зустрічей і нарад, засоби розробки і демонстрації презентацій, словники і системи перекладу, програми відсилки і прийому факсів, електронна пошта для обміну повідомленнями і пересилання файлів. Це можуть бути окремі пакети (Word, Word Perfect, Excel, Lotus 1-2-3 тощо), інтегрований пакет програм (MS Works) або узгоджений набір пакетів (Microsoft Office або Corel Perfect Office). Для багатьох пакетів характерне використання так званих “майстрів” (Wizard), які в режимі діалогу допомагають користувачеві виконати складну процедуру. Автоматизовані системи контролю виконання документів (АСКВД) призначені для обліку всієї документації установи, поставлення на контроль і контроль за виконанням документів (нагадування про наближення строків закінчення виконання документа, повідомлення про прострочені документи тощо). Для цього в системах передбачається ведення журналу реєстрації і контролю або реєстраційно-контрольних карток документів. Такі системи побудовані на основі персональних СУБД і використовуються персоналом з діловодства і групами контролю. Електронні архіви – системи автоматизації призначені, насамперед, для фізичного збереження електронних копій документів та їх пошуку. Основою таких систем є персональна або клієнт-серверна СУБД. Документи зберігаються або в базі даних, або у файловій системі. Електронні архіви забезпечують пошук як за атрибутами, так і за змістом документів і можуть включати функції контролю за виконанням документів. Системи організації групової роботи (групове забезпечення, groupware) зорієнтовані на автоматизацію роботи невеликих колективів і підтримують коректне спільне використання інформації групою користувачів. Основним призначенням цих систем є автоматизація офісної діяльності, документообігу, координації користувачів під час виконання поточних проектів і відстеження їх здійснення. В основу покладено електронну пошту, яка “знає” належність користувача до тієї чи іншої групи, струк- 23 туру проекту та склад робочих груп і “вміє” розсилати повідомлення належним чином згідно з їх призначенням. При цьому відсутня структуризація проведення робіт – правила їх виконання у системі не визначаються. До цієї категорії відносять такі системи, як Microsoft Exchange, Lotus Notes, Novell Group Wize. Системи автоматизації ділових процесів (САДП, системи автоматизації керування потоками робіт, workflow-системи, Workflow Management System) застосовуються, насамперед, для автоматизації документообігу і рутинних багатокрокових офісних операцій. Серед найбільш відомих розробок можна назвати системи Staffware, ActionWorkflow System, “OPTiMAWorkFlow”. Будь-яка САДП ґрунтується на комбінації таких технологій, як електронна пошта, керування проектами, робота з базами даних, об’єктно-орієнтоване програмування, CASEтехнології.

Комп’ютерна мережа Верховної Ради України


Комп’ютерна мережа Верховної Ради України є ланкою СІАЗ. Це одна з найпотужніших мереж, що функціонують в органах державної влади, оснащена сучасною технікою, інформаційними ресурсами та програмними засобами. Мережа розташована у приміщеннях Верховної Ради України, об’єднує понад 1500 робочих станцій і має доступ до глобальної мережі Інтернет, що дає можливість користувачам ознайомлюватись із законодавством України, брати участь у формуванні пропозицій до законопроектів, залучати необхідні світові інформаційні ресурси, здійснювати порівняльний аналіз нормативних актів України із законодавством інших країн, використовувати світовий досвід, гармонізувати законодавчу базу України з міжнародним правом. Доступ до інформації надається з робочих місць (комп’ютерів) секретаріатів комітетів, фракцій, груп та підрозділів Апарату Верховної Ради України.

Основи роботи юриста в системі Google


Більшість із сервісів Google – веб-додатки (програми), які вимагають від користувача тільки наявності браузера, в якому вони працюють, і інтернет-підключення. Це дозволяє використовувати дані в будь-якій точці планети і не бути прив'язаним до одного комп'ютера. Документи, таблиці, презентації Google – це програми, за допомогою яких можна створювати файли, зберігати їх на Google Диску і спільно працювати над ними в режимі реального часу. Більшість функцій редакторів доступні навіть без підключення до Інтернету. Перелік сервісів Google: Диск Google (англ. Google Drive) – файловий хостинг (хмарне сховище), яке належить компанії Google Inc. Його функції включають збереження файлів, загальний доступ до них та сумісне редагування. Google Документи – це програмний додаток – текстовий редактор, схожий на MS Word. З його допомогою можна прямо в Інтернеті створювати, редагувати і форматувати документи разом з іншими користувачами в режимі реального часу.

Можливості Google Документів:

 завантажувати документ MS Word і перетворювати його в документ Google;

 змінювати поля, відступи, шрифти, кольори і безліч інших параметрів форматування; Підручник 41

 надавати іншим користувачам право на редагування, додавання коментарів або перегляд того чи іншого документа;

 спільно редагувати файл у режимі реального часу і спілкуватися з іншими користувачами у вбудованому чаті;

 переглядати історію змін документа і відновити будь-яку версію;

 завантажувати документ Google на свій комп'ютер у вигляді файлу Word, OpenOffice, RTF, PDF, HTML або ZIP;

 перекладати документ на іншу мову;

 прикріплювати документ до повідомлення електронної пошти. Google Таблиці – це редактор, що дозволяє створювати і форматувати таблиці. Він також підтримує спільну роботу в режимі реального часу, а також надає можливості:

 імпортувати файли Excel, CSV, TXT або ОРВ і перетворити їх в електронні таблиці Google;

 експортувати таблицю в форматі Excel, CSV, TXT, ODS, PDF або HTML;  використовувати редактор формул для виконання обчислень та форматувати отримані дані;

 редагування таблиці спільно з іншими користувачами і спілкування з ними в чаті;

 автоматичне створення графіка або діаграми.

 вбудовування таблиці або її окремих аркушів у блог або на вебсайт. Google Презентації – це редактор для створення та оформлення презентацій. Він надає такі можливості:

 створення та редагування презентації;

 колективна робота над презентацією разом з друзями або колегами;

 імпортування файлів PPTX і PPS та конвертування їх у презентації Google;  завантаження презентації у форматі PDF, PPT, SVG, JPG або у вигляді текстового файлу;

 додавання у презентацію зображення і відео;

 опублікування презентації на веб-сайті. Поштова служба Gmail – безкоштовна поштова служба від компанії Google. Широкий функціонал та інтуїтивний зрозумілий інтерфейс зумовив визнання цього сервісу одним з найбільш затребуваних у світі. Так, у 2012 р. Gmail став лідером серед поштових служб за кількістю користувачів, що склала понад 420 млн. осіб.

Створення юридичних документів в он-лайн сервісі Google Docs


Google Диск є одним із головних хмарних сервісів. Він надає можливість користувачам завантажувати, створювати й працювати з текстовими, табличними документами і презентаціями просто у вікні браузера. Для навчальної діяльності найбільш цікавою є можливість форматувати і редагувати текстові документи у режимі он-лайн. Таким чином утворюється спільна електронна дошка, на якій публікується результат сумісної роботи студентів та викладача. Також викладач має можливість вести електронний журнал у Google Таблиці, публікувати текстові файли у Google Документи і розробляти презентації у Google Презентації. За допомогою сервісу Google Диск можна зберігати останні Підручник 51 версії усіх своїх файлів в Інтернеті. Крім завантажених файлів будь-якого типу, в Google Диску також зберігаються дані з документів Google. За допомогою диска можна ділитися файлами та папками з окремими користувачами чи групами користувачів. Так, сервіс Google Диск надає можливість: 1) підвищити наочність та інтерактивність інформації, чим стимулює інтерес до навчання; 2) забезпечити доступність матеріалів заняття в будь-який час; 3) активізувати пізнавальну діяльність студентів на лекціях та залучити до процесу навчання мобільні телефони; 4) контролювати хід виконання практичних робіт, не відволікаючи студентів; 5) забезпечити поширення індивідуальних завдань за рахунок створення індивідуальної копії окремо для кожного студента; 6) встановити часові обмеження на виконання тих чи інших завдань; 7) організувати «лічильник балів», тим самим підвищити рівень обізнаності студентів у власних навчальних досягненнях; 8) переглянути в будь-який момент усі роботи конкретного студента, а також дату і час їх виконання; 9) відповідати на запитання студентів у режимі реального часу;

Висновок.


 • У загальноприйнятому значенні інформація – це дані, знання, повідомлення, які є об’єктом збереження, передачі й перетворення і допомагають розв’язати поставлене завдання.

 • Модель повинна як можна докладніше, детальніше, точніше відображати процес або явище.

 • Модель повинна як можна докладніше, детальніше, точніше відображати процес або явище.

 • Системи організації групової роботи (групове забезпечення, groupware) зорієнтовані на автоматизацію роботи невеликих колективів і підтримують коректне спільне використання інформації групою користувачів. Основним призначенням цих систем є автоматизація офісної діяльності, документообігу, координації користувачів під час виконання поточних проектів і відстеження їх здійснення.

 • Мережа ВРУ розташована у приміщеннях Верховної Ради України, об’єднує понад 1500 робочих станцій і має доступ до глобальної мережі Інтернет

 • Більшість із сервісів Google – веб-додатки (програми), які вимагають від користувача тільки наявності браузера, в якому вони працюють, і інтернет-підключення. Це дозволяє використовувати дані в будь-якій точці планети і не бути прив'язаним до одного комп'ютера.

Джерела та автори інформації:

 • Правова Інформація Та Комп’ютерні Технології В Юридичній Діяльності. Навчальний посібник За загальною редакцією професора В.Г. Іванова

 • ІВАНОВ Володимир Георгійович,

 • ІВАНОВ Станіслав Миколайович,

 • КАРАСЮК Володимир Васильович,

 • КОМАРОВ Вячеслав Васильович,

 • КОШЕВА Наталія Анатоліївна,

 • ЛОМОНОСОВ Юрій В’ячеславович,

 • ЛЮБАРСЬКИЙ Михайло Григорович,

 • ГВОЗДЕНКО Марина Владиславівна,

 • МАЗНИЧЕНКО Наталя Іванівна

 • ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Підручник Колектив авторів. За загальною редакцією доктора технічних наук, професора Вишні В.Б.

скачати

© Усі права захищені
написати до нас