Ім'я файлу: Статистичне спостереження.pdf
Розширення: pdf
Розмір: 1497кб.
Дата: 24.10.2023
скачати
Пов'язані файли:
МІНІСТЕРСТВО НАУКИ І ОСВІТИ УКРАЇНИ.docx
Цз.docx
охорона.docx
Реферат 1 УЦР Гринчук О. КСМ-11.pptx
Тема Статистичне спостереження
Викладач:
Горна Марина Олексіївна
кандидат економічних наук, доцент кафедри математичного моделювання та статистики КНЕУ імені Вадима Гетьмана

Мета

Метою заняття є формування у студентів теоретичних знань щодо сучасних методологічних засад організації статистичних обстежень, практичних навичок проведення статистичних обстежень суспільних явищ і процесів.

Завдання

Основні завдання даної теми полягають у вивченні порядку планування, організації та проведення різних за видами і способами статистичних спостережень; технології зведення і збереження статистичної
інформації; набуття вмінь контролю вірогідності первинних даних.

Предмет

є методологічні принципи збирання статистичної інформації про масштаби і кількісні співвідношення масових суспільних явищ.

Джерелами статистичного спостереження є соціально-економічні явища, які досліджуються для подальшого аналізу.

Статистичне спостереження

є першим етапом статистичного дослідження суспільних явищ і процесів. Воно являє собою науково організовану роботу із збирання масових первинних даних про кількісну сторону суспільного життя.
За охватом одиниць сукупності спостереження поділяють на суцільне і несуцільне. При суцільному спостереженні обстеженню і реєстрації підлягають усі без винятку елементи сукупності.

Несуцільні - при яких обліку підлягають не всі елементи сукупності.
(спостереження основного масиву, вибіркове, монографічне, анкетне).

Помилки спостереження

Розбіжності між даними спостереження і дійсним значенням показників вважають помилками спостереження. Розрізняють помилки реєстрації і репрезентативності. Кожна з цих груп помилок поділяється на випадкові та систематичні.

Помилки спостереження

Помилками ре є стр а ц і ї називають ті, які виникли внаслідок неправильного встановлення фактів або неправильного їх запису. Вони допускаються випадково або систематично. В и падко в і помилки виникають внаслідок дії випадкових причин і спричиняють спотворення даних в той чи інший бік. Система т и ч н і помилки призводять до значних зміщень загальних підсумків статистичного спостереження, іноді вони виникають внаслідок не досить чіткого формулювання програми спостережень.

Помилки реп резе н тати внос т і виникають лише в несуцільному спостереженні тому, що відібрана і обстежена частина сукупності не повністю відтворює склад сукупності в цілому.

Форми спостереження

У статистичній практиці застосовують дві організаційні форми спостереження - звітність і спеціально організовані статистичні спостереження.

Статистична звітність

Звітністю передбачається система твердо регламентованих показників, які характеризують діяльність підприємств, установ та організацій.

Спеціально організовані статистичні спостереження

охоплюють ті сторони суспільного життя, які не відобразились у звітності. До них належать переписи, одноразові обліки, опитування, вибіркові, монографічні та інші обстеження.
При спостереженні ознаки можуть бути класифікованими таким чином- кількісні, які виражаються числами

- атрибутивні, що характеризують описові риси явища чи процесу словами

- дискретні – кількісні ознаки, які набувають тільки цілочисельних значень;

- неперервні – кількісні ознаки, які в заданих межах можуть набувати будь-яких значень;

- істотні, які є головними для даного явища;

- неістотні, що не пов'язані безпосередньо з суттю явища, що розглядається.

Статистичне спостереження здійснюється в три етапи:
1. Підготовка спостереження.
2. Реєстрація статистичних даних.
3. Формування бази даних.

Статистичне спостереження повинно задовольняти таким вимогам:

- нести цілком конкретне значення, наукову тапрактичну цінність;

- забезпечувати збирання масових даних, в яких відображається вся сукупність даних, що характеризують дане явище; неповні дані, які недостатньо описують явища, що може привести при їх аналізі до помилкового результату

- бути орієнтовано на збирання не тільки тих даних, які безпосередньо характеризують об'єкт, що вивчається, а і ураховувати факти і події, під впливом яких здійснюється зміна стану об'єкта;

- забезпечувати достовірність інформації, яку збирають, для чого здійснюється ретельна перевірка якості зібраних даних як одна з найважливіших характеристик статистичного спостереження;

- проводитись на наукові основі за заздалегідь розробленому плану, програми, що забезпечує наукове вирішення всіх питань.


Щоб виконати ці вимоги, потрібно дотримуватись певних методичних принципів і правил проведення спостереження, а саме, заздалегідь дбають про його програмно- методологічне та організаційне забезпечення.
До програмно-методологічного забезпечення належать:

1) встановлення мети та завдання статистичного спостереження;

2) визначення об'єкта та одиниць сукупності спостереження;

3) розробка програми статистичного спостереження;

4) підготовка інструментарію спостереження;

5) додержання найважливіших принципів і правил проведення статистичного спостереження.

Організація статистичної роботи в Україні

в різних її галузях здійснюється Державною службою статистики України
(Держстатом). Державна служба статистики України є спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі статистики, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів
України через Міністра економічного розвитку і торгівлі та який реалізує державну політику у сфері статистики

Міжнародне співробітництво Держстату
(участь у спільних проектах та програмах технічної допомоги)

Правовими основами державної статистичної діяльності на міжнародному рівні є

- Гармонізація з міжнародними стандартами та виконання зобов'язань за
Угодою про асоціацію (Глава 5 Статистика Розділу 5).

- Фундаментальні принципи офіційної статистики ООН.

- Кодекс норм європейської статистики. -
Acquis ЄС у сфері статистики.

- Збірник статистичних вимог як керівництво зі статистичного законодавства для виробників офіційної статистики

Рекомендовані інформаційні джерела
Єріна А. М, Пальян З. О. Статистичні спостереження: переписи, моніторинги, вибіркові обстеження: Навч. посіб. / А.М.Єріна, З.О.Пальян. – К, 2019. — 308 с
Єріна А.М. Статистика підручник / А.М.Єріна, З.О.Пальян. – К КНЕУ, 2010
Пугачова МВ. Методологічні засади статистичного моніторингу ділової активності підприємств: Монографія. – К. : ДП «Інформ.- анал. Агентство, 2007. –
353 с.
Саріогло В.Г. Мікродані у соціально-економічних дослідженнях: монографія / В. Г. Саріогло; Нац. академія наук України, Ін-т демографії та соц. досліджень ім. МВ. Птухи. – Умань : Видавець «Сочінський ММ,
2021. – 296 с.
Організація статистичних спостережень. Конспект лекцій для студентів спеціальності 8.050 110 усіх форм навчання / І. А. Сєрова, І. В.
Аксьонова. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2008.

скачати

© Усі права захищені
написати до нас