1   2   3   4   5   6   7
Ім'я файлу: Курсовая Чистовик 1.docx
Розширення: docx
Розмір: 217кб.
Дата: 20.02.2022
скачати
Пов'язані файли:
Курсовая Чистовик 4.docx
відповід_otzivі.docx
изжога.docx
Бак Чистовик !!!.docx
1,2,3 курси Для робочих прогам.doc
2.docx
cсылка на мою страницу.docx

Аналіз втрат на виробництві

ЗМІСТ
ВСТУП ………………………………………………...………………………… 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ ………………………………….…… 6

1.1. Економічна сутність витрат, їх оцінка та види ……………………………. 6

1.2. Значення ефективної системи управління витратами для успішного функціонування підприємства у сучасних умовах …………………………... 15

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ВИРОБНИЦТВО ПАТ «ПІВНІЧНИЙ ГЗК» ………………………………. 22

2.1. Організаційно-економічна характеристика господарської діяльності ПАТ «Північний ГЗК …………………………………………………………...……. 22

2.2. Аналіз витрат на виробництво та реалізацію продукції підприємства …. 39

2.3. Організація управління витратами на ПАТ «Північний ГЗК» ………….. 44

РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ПАТ «ПІВНІЧНИЙ ГЗК» …………... 49

3.1. Організаційно-технічні заходи, спрямовані на зниження собівартості продукції …………………………………………………………………...…… 49

3.2. Заходи по удосконаленню системи управління витратами ПАТ «Північний ГЗК» ………………………………………………………………………..…… 56

ВИСНОВКИ …………………………………………………………………… 64

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ ……………. 69

ВСТУП

Актуальність дослідження. Процес формування ринкових відносин в Україні вимагає глибоких перетворень у методах управління промисловими підприємствами. Посилюється необхідність використання сучасних ринкових критеріїв ефективності, підвищуються вимоги до гнучкості управління. Зараз головним орієнтиром та мірилом успішності функціонування виробничих ланок є обсяги отриманого прибутку. В той же час, проблемі поточних витрат в багатьох випадках приділяється недостатня увага. В зв'язку з цим для сучасного етапу розвитку вітчизняних підприємств промисловості значною мірою характерні стихійність та непередбачуваність процесів формування витрат. Потребують більш детальної уваги взаємозв'язки та взаємообумовленість різних видів діяльності по формуванню витрат, в тому числі: нормування, планування, облік та аналіз. Існуючі недоліки в управлінні витратами ведуть до розбалансування всього процесу їх формування, а в результаті - до зайвих витрат, чому можна запобігти при раціональній організації відповідного процесу. Наслідком цього став надмірно високий рівень витрат на ряді вітчизняних підприємств у порівнянні з аналогічними підприємствами розвинутих країн.

Наукою розроблено різні підходи до вирішення задачі зниження витрат, однак в сучасних кризових умовах господарювання використання багатьох з них стримується необхідністю значних інвестицій. Тому пошук малоінвестиційних способів підвищення ефективності використання витрат є найбільш прийнятним. Питання про необхідність системного дослідження собівартості продукції з точки зору потреб управління було поставлене М.Г.Чумаченком ще двадцять років тому, однак і на сьогодні процеси формування витрат на промислових підприємствах та управління ними залишаються недосконалими. В той же час, дослідженню поточних витрат присвячено велику кількість робіт вітчизняних і зарубіжних авторів.

Вирішення даної проблеми займалися наступні вітчизняні економісти: О.П.Аксененко, І.О.Бланк, О.С.Бородкін, Н.Г.Данілочкіна, В.Б.Івашкевич, Г. Г. Кірейцев, К.Л.Лученко, Я.Г.Любінецький, Б.І.Майданчик, А.Ш.Маргуліс, В. О. Мец, Г. В. Мітрофанов, С.О.Ніколаєва, В.І.Петрова, М.С.Пушкар, В.В.Сопко, С.А.Стуков, В.Ф.Палій, О.Д.Шеремет, Р.Вандер Віл, К.Друрі, Шим Д.К., Сігел Д.Г., А.І.Яковлев та інші. Великі обсяги інформації про витрати та різноманітність підходів до їх дослідження, які розроблено наукою, потребують певної адаптації для їх ефективного використання в ринкових умовах.

У сьогоднішній економічній ситуації, коли зростає висока конкуренція та загострюються проблеми виживання, гірничо-збагачувальним підприємствам необхідно приділяти велике значення зниженню собівартості продукції. Як показали дослідження, основною умовою зниження собівартості продукції є безупинний технічний прогрес, впровадження нової техніки, комплексна механізація і автоматизація виробничих процесів, удосконалення технології, впровадження прогресивних видів матеріалів.

Найважливіше значення в боротьбі за оптимізацію витрат на виробництво продукції має дотримання найсуворішого режиму економії на всіх ділянках виробничо-господарської діяльності підприємств. Послідовне здійснення на підприємствах режиму економії буде виявлятися насамперед у зменшенні витрат матеріальних ресурсів на одиницю продукції, скороченні витрат по обслуговуванню виробництва і управлінню, у ліквідації втрат від браку й інших непродуктивних витрат.

Метою курсової роботи є аналіз витрат на виробництво продукції гірничо-збагачувального підприємства та системи управління витратами. Аналіз дозволить визначити напрямки подальшого розвитку підприємств, намітити резерви оптимізації витрат на виробництво продукції, напрямки удосконалення управління витратами та можливості нарощування прибутку.

Реалізація поставленої мети потребує вирішення наступних завдань:

- визначити сутність витрат на виробництво продукції, їх класифікацію;

- розглянути особливості управління витратами на гірничо-збагачувальних підприємствах

- здійснити організаційно-економічний аналіз господарської діяльності ПАТ «Північний ГЗК»

- проаналізувати витрати на виробництво та реалізацію продукції досліджуваного підприємства та оцінити систему управління витратами;

- розкрити можливі шляхи зниження витрат та запропонувати певні організаційно-технічні заходи щодо їх оптимізації;

- розробити практичні рекомендації по удосконаленню системи управління витратами досліджуваного підприємства

Об'єктом дослідження є виробничо-господарська діяльність ПАТ «Північний ГЗК»

Предметом дослідження є система управління витратами гірничо-збагачувального підприємства та напрямки її удосконалення

При виконанні курсової роботи було використано загальнонаукові методи дослідження: емпіричні (спостереження; опис), науково-теоретичні (аналіз і узагальнення методичної літератури, періодичних видань з проблеми, що досліджується; синтез; абстрагування; узагальнення; індукція; дедукція; систематизація; класифікація і т. д.), а також економіко-математичні та статистичні методи.

Виконання курсової роботи здійснювалося за допомогою ПЕОМ з використанням програмного забезпечення Microsoft Word, Microsoft Excel та ін.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел і літератури.
РОЗДІЛ 1.

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

1.1. Економічна сутність витрат, їх оцінка та види
В умовах розбудови ринкових відносин в Україні якісно змінюються економічні важелі управління, в тому числі облік, контроль, аналіз і аудит.

Будь-яка діяльність господарюючого суб'єкта пов'язана з витратами матеріально-речових, трудових та інших ресурсів, цінність яких визначається на ринку. В системі управління підприємством головним об'єктом є процес обліку, аналізу та контролю витрат господарської діяльності в цілому та в розрізі їх видів, цілей, періодів виконання. [1, с.111]

Існують різні теорії трактування витрат діяльності підприємства за своєю економічною сутністю, галузевою ознакою та іншими напрямками, які відображені в таблиці 1.1.

Економічний підхід до визначення витрат походить з їх економічної природи (як витрати на просте відтворення ресурсів, що використовуються), а не з характеру та джерел відшкодування. При економічному підході до складу поточних витрат необхідно включати всі витрати, пов'язані з поточною діяльністю підприємства, в тому числі і непродуктивні витрати у зв'язку з порушеннями у виробничо-технологічному процесі, незбалансованою структурою ресурсів, що використовуються тощо. Такий підхід відповідає інтересам власників підприємства, тому що характеризує весь обсяг фактично понесених витрат, пов'язаних із здійсненням поточної діяльності, а отже, дає змогу визначити реальний фінансовий результат діяльності підприємства. [17, с.21]

За економічною сутністю поточні витрати підприємства являють собою сукупність затрат живої та уречевленої праці на здійснення поточної торговельно-виробничої діяльності підприємства; а за натурально-речовим складом - спожиту частину матеріальних, трудових та фінансових ресурсів.


  1   2   3   4   5   6   7

скачати

© Усі права захищені
написати до нас