Ім'я файлу: Курсовая Seiko.docx
Розширення: docx
Розмір: 37кб.
Дата: 28.12.2022
скачатиде Ц – ціна одиниці продукції, грош. од.;

Ок – критичний обсяг реалізації продукції, за якого витрати підприємства дорівнюють прибутку, (точка беззбитковості в натуральних одиницях).

З рівняння отримаємо значення критичного обсягу реалізації продукції:

.де МД1 – величина маржинального доходу на одиницю реалізованої продукції, грош. од.

Для обчислення точки беззбитковості у грошових одиницях можна використати коефіцієнт маржинального доходу.

Коефіцієнт маржинального доходу (Кмд) визначає питому вагу маржинального доходу у виторгу від реалізації продукції:абоде МД – маржинальний дохід підприємства, грош. од.

Тоді розрахунок точки беззбитковості в грошових одиницях здійснюють за формулою

.

На практиці цей показник називають межею рентабельності, перевищення якої означає збільшення показників рентабельності підприємства.

Наочні методи аналізу «витрати-обсяг-прибуток» - це графічні методи, серед яких основне місце займає побудова розривної діаграми. Вони розроблять план поселення в такому порядку.

1. Побудова осей графіків. На осі абсцис відкладають обсяг діяльності (реалізації) в грошових або натуральних одиницях, або у відсотках від використання виробничих потужностей. По осі Y відображаються витрати (з поділом їх на змінні та постійні) і доходи від реалізації.

2. Застосування прямих постійних витрат. Лінія постійних витрат проведена паралельно осі X, оскільки постійні витрати не змінюються зі змінами обсягу продажу.

3. Розрахунок загальних витрат. Сума загальних витрат розраховується для кількох вигідних обсягів виконання. Значення загальних витрат відображаються на графіку у вигляді точок.

4. Застосування прямих змінних витрат. Лінія змінних витрат проводиться від точки постійних витрат на осі Y через точки розрахованих загальних витрат.

5. Розрахунок доходу від реалізації продукції. Для кількох відповідних обсягів продукції розраховується сума доходу (виручки) від реалізації та відображається на графіку у вигляді точок.

6. Надання прямого сукупного доходу. Через точки доходу, нанесені на графік, проводиться пряма лінія доходу від продажів від точки 0. Точка перетину лінії загальних витрат і лінії доходу є точкою беззбитковості.

У «Seiko» виробляє годинники. До прикладу візьмемо, нову модель, яку потрібно продати не менше 1 таких годинників загальний на день 30 днів на місяць за ціною 10000 грн за 1 шт. Загальний місячний дохід очікується 300 000 грн.

При цьому ви підрахували, що вартість сировини для одного годинника, лише 4000 грн. Це будуть змінні витрати, які можуть змінюватися залежно від кількості проданих одиниць.

А до постійних належать ті витрати, які не залежать від успіху продажу: наприклад, оренда приміщення – 5 тис. грн на місяць, комунальні платежі – 2 тис. грн, зарплата співробітників – 20 тис. грн, податки – 10 тис. грн (можуть залежати від продажів). , але буває ні, що в даному випадку ні), а також інші витрати – 2 тис. грн. Загальні постійні витрати становитимуть 39 тис. грн.

Щоб розрахувати точку беззбитковості в натуральному вираженні, потрібно розділити змінну собівартість (4000 грн помножити на кількість продажів – 30 одиниць на місяць) на різницю між ціною реалізації та середньою собівартістю одиниці продукції. . (10000 грн - 4000 грн). Отримуємо, що 12 одиниць потрібно продати, щоб отримати беззбитковість за цих умов.

За допомогою точки повороту можна розрахувати також похідний показник - запас міцності. Дозволяє розмістити, важко втратити продажі (наприклад, у міжсезоння) без ризику понести збитки.

Розраховується за простою формулою:

Запас міцності = обсяг продажу - точка беззбитковості

Якщо за місяць буде продано годинників на 300 тис. грн, а точка беззбитковості 120 тис. грн, запас міцності складе 180 тис. грн. Це означає, що навіть якщо місячні продажі впадуть на 180 тис. грн (або 18 годинників ), компанія все одно буде беззбитковою. Якщо продажі впадуть ще більше, оренда припиниться.

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ:

Для отримання прибутку необхідний клієнт, який бажає придбати продукти, товари та послуги. Таким чином, продаж є двосторонньою комерційною операцією, що відбувається на ринку, де зустрічаються два партнери операції, тобто продавець і покупець. Процес збуту є однією з найважливіших ланок кругового руху економічних ресурсів Seiko, оскільки в ньому відбувається:

 • перехід права власності від продавця до покупця в обмін на грошовий еквівалент,

 • підтвердження соціального визнання придатності виробленої продукції та послуг,

 • відшкодування понесених витрат та отримання додаткових економічних ресурсів, необхідних для реалізації майбутніх завдань.

  1. Скласти план дій

Потрібне чітке поняття у якому ви повинні рухатись, тому план одне з найголовніших пунктів з яких потрібно починати.

  1. Подивитись на суперників

Потрібно порівняти свою компанію, з компанією конкурентом, так ви зможете проаналізувати та підкреслити для себе якісь помилки, а також гарні ідеї.

  1. Прислухатись до користувачів

У вашої компанії дуже велике комюніті яке досить часто виражає гарні ідеї, до яких як я вважаю потрібно прислухатися.

  1. Інвестуйте в механізми

Продовжуйте інвестувати в механізми, бо завдяки вашим надійним механізмам і полюбили вашу компанію.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Тимакове положенная про организацию освітнього процессу в КПІ ім. Ігоря Сікорського [Текст] / Уклад. В.П. Головенкін; за заг. ред. Ю.І. Якименка. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 156 с.

2. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни – Операційний менеджмент для студентів факультету менеджменту та маркетингу / Укл.: М.А. Корж. – К.: НТУУ – КПІ, 2004. – 48 с.

3. Чейз, Ричард Б., Джейкобз, Ф. Роберт, Аквилано, Николас Дж. Производственный и операционный менеджмент, 10-е издание: Пер. с англ. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2008. – 1184 с.

4. Чейз Р.Б., Эквилайн Н.Дж., Якобс Р.Ф. Производственный и операционный менеджмент, 8-е изд.: Пер. с англ. под ред. Н.А. Коржа. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2001. – 704 с.

5. Стивенсон В.Дж. Управление производством / Пер. с англ. – М.: ООО «Изд-во «Лаборатория Базовых Знаний», ЗАО «Изд-во БИНОМ», 1998. – 928 с.

6. Організація виробництва: Навч. посібн. / В.О. Онищенко, О.В. Редкін, А.С. Старовірець, В.Я. Чевганова. – К.: Лібра, 2003. – 336 с.

7. Покропивний С.Ф. Бізнес-план: технологія розробки та обґрунтування: навч. посіб. / С.Ф. Покропивний, С.М. Соболь, Г.О. Швиданенко. – К.: КНЕУ, 2002. – 379 с.

8. Рясних, Є.Г. Основи фінансового менеджменту [Текст]: навчальний посібник / Є.Г. Рясних. – К.: Академвидав, 2010. – 336 с.

9. Козловский В.А., Маркина Т.В., Макаров В.М. Производственный и операционный менеджмент / Учебн. – СПб.: «Специальная литература», 1998. – 366 с.

10.Козловский В.А., Маркина Т.В., Макаров В.М. Производственный и операционный менеджмент / Практикум. – СПб.: «Специальная литература», 1998. – 216 с.

11. Производственный менеджмент: Учеб. для вузов / С.Д. Ильенкова, А.В. Бандурин, Г.Я. Горобцов и др. Под ред. С.Д. Ильенковой. – М.: ЮНИТИДАНА, 2000. – 583 с.

12.Яковлєв А.І. [та ін.]; ред. А.І. Яковлєв, С.П. Сударкіна, М.І. Ларка Організація виробництва: підручник. Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. – Харків: НТУ «ХПІ», 2016. – 436 с.

13. Покропивний С.Ф., Соболь С.М., Швиданенко Г.О., Шапринська Л.М. Бізнес-план: технологія розробки та обґрунтування: Навч. метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2001. – 160 с.

14. Биснес-планирование: учеб. / [под ред. В.М. Попова, С.И. Ляпунова, С.Г. Млодик]. – [изд. 2-е]. – М.: Финансы и статистика, 2009. – 816 с.

15. Барроу К. Бізнес-план: практ. посіб. / К. Барроу, П. Барроу, Р. Браун. – К.: Знання, 2001. – 285 с.

16. Попов, В.М. Збірник бізнес-планів з коментарями і рекомендаціями / В.М. Попов, І.В. Безлепкін, С.И. Ляпунов, Г.В. Медведєв, А.А. Касаткін, В.И. Самофалов; За ред. В.М. Попов. – 4-те вид. – К.: ЦУЛ, КноРус, 2003.– 382 с.

17. Форд Б. Руководство Ernst & Young по составлению бизнес-планов / Форд Б., Бористайн Д., Пруэтт П. – М.: Альпина Паблишер, 2010. – 264 с.

18. Методичні рекомендації з розроблення бізнес-плану підприємств: затверджені Наказом Міністерства економіки України від 06.09.2006 р. №290. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?code=v0290665-06. 19.ДСТУ 3008:2015 Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки Структура та правила оформлювання / Нац. стандарт України. – Вид. офіц. – [Уведено вперше; чинний від 2016-07-01]. – Київ: ДП «УкрНДНЦ», 2016. – 31 с.

19. Филюк В.В. Концентрація на ринку телекомунікаційних послуг України: стан та проблеми регулювання// 2013р

20. Seiko Holdings Corporation https://ru.frwiki.wiki/wiki/Seiko

21. Seiko https://uk.wikipedia.org/wiki/Seiko

22. Історія T0 – нескінченна місія Grand Seiko https://www.grand-seiko.com/ru-ru/special/T0-story

23. Управління виробничими запасами http://reci.pp.ua/321-upravlenie-proizvodstvennyimi-59912.html

24.ABC-аналізhttps://uk.wikipedia.org/wiki/ABC-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7
скачати

© Усі права захищені
написати до нас