Ім'я файлу: Теорія виховання Ситнікова.docx
Розширення: docx
Розмір: 20кб.
Дата: 14.03.2021
скачати

ЗДАТИ ДО ПОЧАТКУ НАСТУПНОЇ СЕСІЇ !!!
Самостійні письмові завдання з «Теорії і методики виховання»
Тема 1: Виховний процес як цілісна система. Закономірності та принципи виховання

Завдання 1

Заповніть таблицю:

Принципи виховання

Їх характеристика

1) Принцип єдності вимогливості до особистості з повагою до неї.

2) Принцип урахування вікових та індивідуальних особливостей учнів.

3) Принцип виховання в діяльності і спілкуванні.

4) Принцип єдності свідомості і поведінки.

5) Принцип опори на позитивне в особистості.

6) Принцип виховання особистості в колективі.

7) Принцип цілеспрямованості виховання.

8) Принцип цілісності (комплексності та системності).

9) Принцип єдності виховних вимог школи, сім'ї та громадськості.

10) Принцип зв’язку виховання з життям.


Цей принцип грунтується на повазі до особистості вихованця у поєднанні з розумною вимогливістю до нього, гуманним ставленням до нього, визнанням його прав і свобод;

Спрямований на врахування багатогранної природи особистості і способів взаємодії, які враховують вікові та індивідуальні особливості дитини;

Виховання здійснюється у поєднанні складових активності, діяльності та спілкування відповідно до вікових особливостей та провідної діяльності;

Поведінка дитини має бути сформована в результаті правильного співвідношення методів формування свідомості та суспільної поведінки,вироблення готовності боротися з негативними впливами

Завжди треба шукати і знаходити в дитині позитивне.

Зумовлений об’єктивними закономірностями розвитку дитини і відловідає природі суспільства.;

Завжди має бути мета,, потрібно розуміти рівень вимог до найближчого розвитку дитини і розвитку особистості у перспективі;

Усі педагогічні дії мають становити єдиний комплекс формування рис особистості у єдності форм, методів і прийомів виховання;виховний вплив на учня має відбуватись у певній системі виховних заходів;

Педагогічний виховний вплив має охоплювати не лише усі ланки навчально – виховної роботи школи, а й сім’ї та громадських організацій;

Орієнтування учня на активну участь у громадському житті; готувати дитину до самостійного суспільного життя і діяльності, готовності брати посильні участь у державотворенні.

Тема 2: Завдання та зміст виховання молодших школярів

Завдання 1

Заповніть таблицю:

Напрямки виховання


Завдання

Проблеми

Форми та методи здійснення

РОЗУМОВЕ ВИХОВАННЯ

Розвиток мислення учнів, інтелектуальної культури вцілому.


Відповідність навчальних завдань віковим особливостям дитини;

Урок, позаурочні форми:вікторини, предметні тижні, гуртки.

МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ

Формування стійких моральних потреб

Соціальне оточення, коло спілкування;

Бесіди,класні години,обговорення книжок,диспути.

ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ

Розвиток естетичних смаків,уподобань.


Розуміння краси сучасного мистецтва і творів класики;

Відвідування театру, картинної галереї, власна діяльність.

ТРУДОВЕ ВИХОВАННЯ

Практична готовність до праці і психологічна


Профорієнтаційне самовизначення дитини

Екскурсії на виробництво,вечори шанування людей праці

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ

Зміцнення здоров’я,вдосконалення вольових якостей;

Недостатність фізичного навантаження дітей, мала рухливість;

Веселі старти, змагання. спортивні турніри

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ

Формувати ціннісне ставлення до держави, її символів, історії

Залучення до суспільно активної громадської роботи.

Зустрічі з героями України, екскурсії до музеїв.


Тема 3: Методи виховного впливу

Завдання 1

Наведіть приклади використання різних видів заохочень:

Види заохочень

Приклади

Схвалення, похвала

За вчасно і правильно виконане завдання,за прояв моральних якостей.

Подяка

За допомогу , за прояв піклування, за виконання громадського доручення.

Авансування

Як нагорода за старанність,наполегливість у досягненні мети.

Премія

Вид стимулювання до здійснення обов’язків.

Нагорода

За найвищий прояв вольових рис особистості.

Важливе доручення

Як спосіб формування відповільності.

За яких умов заохочення будуть ефективними?

Завдання 2

Наведіть приклади використання різних видів гуманних покарань:

Види покарань

Приклади

Покарання-вправляння

У ситуації якщо дитина щось зіпсувала, то має виправити, полагодити, якщо це можливо.

Покарання-обмеження

Вживання солодощів, обмежений перегляд мультфільмів.,

Покарання-осуд

Переважно міміка обличчя

Покарання-умовність

Формулювання:»Я тебе вибачаю, якщо більше ти такого робити не будеш»

Покарання-зміна ставлення

Виразна зміна у спілкуванні, вживання у розмові наукових формулювань, зменшення емоційності.

Які вимоги варто врахувати при використанні покарань?

Тема 4: Особистість і колектив. Технологія КТС

Завдання 1

Дослідити 3 різних теорій (різних науковців, наприклад теорії А.Макаренка; Лутошкіна; Новікова) про стадії (етапи) розвитку колективу

Автор

Стадії (етапи) розвитку колективу

Характеристика стадії (етапу)

А. Макаренко

1. Відповідальна залежність; 2. Гласніість;3. Перспективних ліній; 4. Паралельної дії..


1.Становлення колективу; 2. Вплив активу;3. Вимоги колективу; 4. Вимоги педагога і активу стають єдині для всіх.

Лутошкін

1. Піщаний розсип;2. М’яка глина;3.Мерехтливий маяк;4. Червоні вітрила;5. Палаючий факел

1. Немає спільних інтересів і справ.2. Формальна дисципліна і вимоги старших.3 Наявність активу;4. Група цікавиться справами інших5. Сформований колектив.

Новікова К.І.

1. Група-конгломерат; 2. Група кооперація;3. Група- автономія, 4. Група- колектив.

1. Група незнайомих дітей. 2.Перші міжособистісні відносини;3. Висока внутрішня єдність;4. Колективна спрямованість групи.

Завдання 2

Розробіть детальний план-конспект колективної творчої справи (КТС) для учнів початкової школи (тему і клас виберіть самостійно)

)

Тема 5: Позакласна та позашкільна виховна робота. Методика позакласних виховних заходів

Завдання 1

Назвіть різні форми позакласної виховної роботи в школі:

Форми позакласної виховної роботи в школі

Фронтальні

Групові

Індивідуальні

Театралізовані,свята(1-й дзвоник та інші).загально шкільні заходи


Інтелектуально – пізнавальні ігри., проекти, гурткова робота,екскурсії.

Художньо- прикладні,ігрові вправи та завдання.гра- анкета та інші.

Завдання 2

Розробіть детальний план-конспект виховної години для учнів початкової школи (тему і клас виберіть самостійно).

Тема 6: Сімейне виховання. Методика взаємодії школи та сім'ї

Завдання 1

Розкрийте зміст понять та тверджень:

Сім'я – це соціальна група,яка складається з людей,зв’язаних родинними зв’язками…

Сімейне виховання – це система виховання і навчання, що складається в умовах конкретної сім’ї силами батьків та родичів …

Сім'я виконує такі функції:економічну, матеріально –виробничу, господарсько-побутову, рекреативну,відновлюючу. …

Благополучна сім'я – це сім’я з високим рівнем внутрішньосімейної духовності,координації та кооперації,взаємної підтримки та раціональними способами вирішення сімейних проблем.…

До неблагополучних сімей відносять:сім’ї,де батьки зловживають спиртними напоями,ведуть амаральний спосіб життя,припускаються різних правопорушень,з загальним низьким морально-культурним рівнем…

Завдання 2

Заповніть таблицю:

Форми зв’язку школи з батьками

Фронтальні

Індивідуальні

Лекції, науково- практичні конференції вечори запитань і відповідей,загально –шкільні збори,конференції з обміну досвідом диспути, педагогічний консиліум

Відвідування сім’ї,запрошення до школи,індивідуальна педагогічна бесіда,тестування

скачати

© Усі права захищені
написати до нас