Ім'я файлу: 100 (2).docx
Розширення: docx
Розмір: 52кб.
Дата: 23.11.2020

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384
Форма № Н-6.03
Житомирський кооперативний коледж бізнесу і права


ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ
___________________________________________________________________

(вид і назва практики)

студента ___________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Відділення__________________________________________________________
Циклова комісія _____________________________________________________
освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст

спеціальність_______________________________________________________

(назва)

_________ курс, група _______________
Робочі записи під час практики

12.01 – Пройшов вступний інструктаж. Ознайомлювався з організацією роботи суду, його структурою. Відповідно до ст.149 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»  структура і штатна чисельність апарату Корольовського районного суду міста Житомира за погодженням з головою суду затверджуються територіальним управлінням Державної судової адміністрації України в Житомирській області, в межах видатків на утримання  суду.

     В апараті суду утворено канцелярію, яка щоденно протягом робочого часу суду забезпечує прийняття та реєстрацію документів, що подаються до суду. Канцелярія також виконує інші завдання, визначені Положенням про канцелярію Корольовського районного суду міста Житомира, затвердженим наказом керівником апарату №77-О від 01.12.2012 року. Очолює канцелярію суду старший секретар, який  безпосередньо підпорядковується керівнику апарату.
13.01 – Продовжував ознайомлюватися з організацією роботи суду, його структурою. Станом на лютий 2015 року суддівський корпус нараховує  тринадцять суддів. Суд очолює голова – Драч Юрій Іванович.

     Організаційне забезпечення роботи апарату суду здійснює керівник апарату Хоцька Людмила Миколаївната заступник керівника апарату Гнатюк Анжела Броніславівна.

    Розподіл справ у Корольовському районному суді міста Житомира здійснюється автоматизованою системою документообігу суду (КП Д-3) з додержанням принципів черговості та навантаження на кожного суддю.
14.01 – Ознайомився із розподілом обов’язків між суддями.

Голова місцевого суду

- представляє суд як орган державної влади у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами;

- визначає адміністративні повноваження заступника голови місцевого суду;

- контролює ефективність діяльності апарату суду, вносить керівникові територіального управління Державної судової адміністрації України подання про призначення на посаду керівника апарату суду, заступника керівника апарату суду та про звільнення їх з посад, а також про застосування до керівника апарату суду, його заступника заохочення або накладення дисциплінарного стягнення відповідно до законодавства;

- видає на підставі акта про призначення або обрання суддею чи звільнення судді з посади відповідний наказ;

- повідомляє Вищу кваліфікаційну комісію суддів України про наявність вакантних посад у суді в десятиденний строк з дня їх утворення;

- забезпечує виконання рішень зборів суддів місцевого суду;

- контролює ведення в суді судової статистики, дбає про інформаційно-аналітичне забезпечення суддів з метою підвищення якості судочинства;

- забезпечує виконання вимог щодо підвищення кваліфікації суддів місцевого суду;

- здійснює інші повноваження, визначені законом.

Заступник голови місцевого суду здійснює адміністративні повноваження, визначені головою суду (ст. 25 Закону "Про судоустрій і статус суддів")

15.01 – Ознайомлювався із законодавством, що регулює порядок вирішення спорів із різних правовідносин.

Визначив характеристику правових актів, що застосовуються при вирішенні справ, які виникають із цивільних правовідносин. Найважливішим нормативно – правовим актом в системі ЦПП є ЦПКУ врегульовує порядок судочинства в цивільних справах. До системи цивільно – процесуального законодавства входять також положення інших кодексів та законів це Цивільний кодекс, Сімейний Кодекс, КзпП, житловий кодекс, земельний, Закон України "Про судоустрій України" про виконавче впровадження, про державну  виконавчу службу, про міжнародне приватне право, про прокуратуру, судову експертизу та інші закони. До системи ЦПП входять також укази президента України, постанови В.Р.України.
16.01 – Продовжував ознайомлюватись із законодавством, що регулює порядок вирішення спорів із різних правовідносин.

Визначив характеристику правових актів, які виникають із трудових правовідносин: важливим джерелом трудового права є Кодекс законів про працю України. Джерелом трудового права є також і підзаконні нормативно-правові акти, які регулюють трудові та тісно пов'язані з ними відносини. Конституція Країни, Укази і розпорядження Президента України, Акти Мінпраці України.

заступник керівника апарату Гнатюк А.Б. ____________


19.01 – Також ознайомлювався із законодавством, що регулює порядок вирішення спорів із різних правовідносин.

Визначив характеристику правових актів, які виникають із сімейних та інших правовідносин: до законів у першу чергу слід віднести Конституцію України та Сімейний кодекс України, Цивільний кодекс України, Закони України: «Про органи реєстрації актів громадянського стану», «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» також міжнародно правові акти.


20.01 – Остаточно ознайомився із законодавством, що регулює порядок вирішення спорів із різних правовідносин.

Визначив характеристику правових актів, які виникають із господарських спорів: до таких, належать ГК України, ЗУ  "Про господарські товариства", Виділення і поділ частки подружжя, що є спільною сумісною власністю, в господарському товаристві здійснюється за правилами, встановленими Цивільним кодексом та Сімейним кодексом України, отже, вони також є джерелами господарського права.
21.01 – Виконував розпорядження заступника керівника апарату Гнатюк Анжели Броніславівни.


Також був присутнім на судовому засіданні в складі:  головуючої судді - Галасюк Р.А., секретаря с/з -   Могилевець В.С. розглянули справу за позовом ОСОБА_2 до територіальної громади в особі Житомирської міської ради про визнання права власності на житловий будинок в порядку спадкування, - Керуючись ст.ст. 3921268 ЦК України, ст.ст. 14215218221-223 ЦПК України, суд позов задовольнив.
22.01 – Ознайомлювався з порядком документування діяльності суду, а також почав ознайомлюватися із компетенцією працівників канцелярії та інших працівників суду.

До компетенції канцелярії відноситься: 1.Організація діловодства в суді: - ведення діловодства в районному суді; - забезпечення своєчасної обробки кореспонденції, що надходить і надсилається, її доставка за призначенням; - робота з реєстрації, обліку, збереженню і передачі документів поточного діловодства; - звернення до виконання та контроль за виконанням судових рішень у справах всіх категорій; - формування справ і їхня здача на збереження; - впровадження нових технологічних процесів роботи з документами, удосконалення автоматизованих систем і технологій.
23.01 – Ознайомлювався з методикою складання документів і порядком роботи з ними від моменту надходження їх до суду до передачі в архів.

Також продовжив ознайомлюватися із компетенцією працівників канцелярії та виявив що вона здійснює забезпечення єдиного порядку документаційного обігу районного суду: - пошук і підготовка інструктивних і довідкових матеріалів, необхідних для організації діловодства в районному суді та впровадження їх на практиці; - методичне керівництво діловодством суду, контроль за правильним формуванням, збереженням і здачею в строк справ ; - розробка й організація заходів щодо поліпшення діяльності канцелярії; - виконання копіювальних робіт.

заступник керівника апарату Гнатюк А.Б. ____________

26.01 – Остаточно ознайомився з компетенцією канцелярії.

На канцелярію також покладений контроль за виконанням документів і підготовкою документів до передачі в архів суду: - контроль за термінами передачі справ до канцелярії суду та їх правильним оформленням; - контроль за термінами звернення до виконання судових рішень по всіх категоріях справ та їх правильним оформленням; - контроль за виконання документів та їх правильним оформленням; - впровадження заходів щодо захисту інформації, що складає державну та службову таємницю; - складання звітів, довідок, відомостей за результатами роботи суду; - розробка пропозицій по виконавчій дисципліні.

27.01 – Визначав характеристику порядку приймання, обліку та зберігання речових доказів.

Для себе визначив основні поняття. Для зберігання речових доказів у суді обладнується спеціальне приміщення (сховище) зі стелажами, решітками на вікнах, оббитими металом дверима, охоронною та протипожежною сигналізаціями. Для роботи з речовими доказами (зберігання, облік тощо) організаційно-розпорядчим документом керівника апарату суду визначається відповідальний працівник (особа), яким для обліку речових доказів у суді ведеться журнал обліку речових доказів. Доступ до спеціального приміщення (сховища) можливий лише у присутності відповідального працівника (особи). 
28.01 – Продовжив визначати характеристику порядку приймання, обліку та зберігання речових доказів.

Вияв що, Речові докази (документи, визнані речовими доказами в установленому законодавством порядку та долучені до справи як матеріали справи), що надходять до суду (подані сторонами, іншими учасниками процесу чи витребувані судом), реєструються в АСДС у день їх надходження. Речові докази, за винятком документів, що зберігаються разом із матеріалами кримінального провадження, повинні бути належним чином упаковані та опечатані.
29.01 – Визначив характеристику організації архіву.

Відповідальність за організацію архівної справи покладається на голову суду, а за її ведення - на архіваріуса або іншого працівника апарату суду, відповідального за ведення архіву суду. Для забезпечення зберігання справ і документів в архіві повинні бути створені відповідні умови: санітарний, температурний і світловий режими, а також забезпечення охоронними та протипожежними засобами, стелажами, шафами, системою обліку архівних документів. А також вивчив практику ведення судової статистики.
30.01 – Виконував розпорядження архіваріуса суду. Знищував матеріали, строки яких минули.

Був присутнім на судовому засіданні в складі головуючого судді Покатілов О.Б., секретаря Ткаченко Ю.С., розглянули справу за заявою ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про відшкодування майнової та моральної шкоди, керуючись ст. ст. 11661167 ЦК України, ст. ст. 212 - 215 ЦПК України, суд позов задовольнити частково.

заступник керівника апарату Гнатюк А.Б. ____________

02.02 – Опановував раціональні прийоми роботи з документами. Організація роботи з документами– це створення умов, що забезпечують рух, пошук та збереження документів у діловодстві. Опанування прийомів раціональної роботи з документами дає змогу скоротити час на їх складання, оброблення й пошук.

03.02 – Виконував розпорядження архіваріуса суду. Робив витяги зі справ.

Дослідив справу яка була розглянута 30 травня 2014 року в Житомирському районному суді Житомирської області в складі:головуючого судді - Колупаєв В.В.,з участю секретаря судового засідання - Четвертуха О.О.,прокурора - ОСОБА_1., розглянувши заяву ОСОБА_2 про перегляд за нововиявленими обставинами вироку Житомирського районного суду від 07 серпня 2012 року, ухваленого по справі №1-53/12, -   закрити. Роз'яснивши ОСОБА_2, що у зв'язку із його відмовою від заяви про перегляд за нововиявленими обставинами вироку Житомирського районного суду від 07 серпня 2012 року по справі №1-53/12, він не має права повторно звертатися  до суду з такою самою заявою з тих самих підстав.
04.02 – Виконував розпорядження архіваріуса суду.

Був присутній на відкритому судовому засіданні. Цивільна справа за позовом ОСОБА_2 до ОСОБА_3, Житомирської міської ради про визнання права власності на нерухоме майно в порядку спадкування. Судом встановлено, що між сторонами діють цивільні правовідносини, а також те, що спір між сторонами врегульовано при судовому розгляді справи. Керуючись ст.ст. 392, 1268 ЦК України, ст.ст. 14, 215, 218, 221-223 ЦПК України, суд, - В И Р І Ш И В : Позов ОСОБА_2 задовольнити.

05.02 – Ознайомлювався з обов’язками секретаря судового засідання під час прийому суддею громадян.

Секретар судового засідання є посадовою особою апарату суду, статус якої визначається ЗУ "Про державну службу". Секретар судового засідання безпосередньо підпорядкований судді з яким він працює відповідно до внутрішнього розпорядку обов’язків, координує свою роботу з помічником судді.

У своїй роботі секретар судового засідання керується Тимчасовою посадовою інструкцією та Інструкцією з діловодства.
06.02 – Продовжив ознайомлюватись з обов’язками секретаря судового засідання під час прийому суддею громадян.

Секретар судового засідання здійснює такі дії:

 1. підшиває до справи в хронологічному порядку документи, додані до справи в ході судового розгляду (в порядку їх надходження), протокол судового засідання, вирок (рішення, ухвалу, постанову) суду;

 2. продовжує нумерацію аркушів справи та опис документів,знаходяться в справі;

 3. робить запис про результати розгляду справи та дату виготовлення протоколу судового засідання (якщо він складався 0 у журналі розгляду судових справ і матеріалів суддею (додаток ) та в обліково-статистичній картці;

 4. виписує виконавчі листи у справах, рішення яких підлягає негайному виконанню;

Після здійснення необхідних дій щодо оформлення завершеної розглядом справи (не пізніше наступного дня після виготовлення протоколу судового засідання) передає справу на зберігання в канцелярію суду.


заступник керівника апарату Гнатюк А.Б. ____________


09.02 – Приймав участь разом із секретарем судового засідання у веденні протоколів судових та розпорядчих засідань. В протоколі судового засідання зазначається:

 • місце, час початку та закінчення судового засідання;

 • назва і склад суду;

 • справа, яка розглядається;

 • секретар, прокурор, підсудним його захисник чи законний представник, потерпілий, цивільний позивач, цивільний відповідач, та їх представники, експерт, спеціаліст, перекладач; свідки, що з'явилися і свідки, які не з'явилися та причини їх неявки; докладні дані про особу підсудного, про час одержання ним копії обвинувального висновку;

 • роз'яснення підсудному його прав; роз'яснення прав і обов'язків іншим особам, які брали участь у справі;

 • ухвали (постанови) суду, прийняті на місці;

 • всі розпорядження головуючого і дії суду в тому порядку, в якому вони відбувалися;

 • всі заяви і клопотання осіб, що брали участь у справі; докладний зміст записаних у першій особі показань підсудного, потерпілого і свідків;

 • відповіді експерта, пояснення спеціаліста на усні питання; послідовність і короткий зміст судових дебатів; і короткий зміст останнього слова підсудної о;

 • вказівка про проголошення вироку і роз'яснення порядку і строків його оскарження.10.02 – Також приймав участь разом із секретарем судового засідання у веденні протоколів судових та розпорядчих засідань.

Дізнався, що протокол повинен бути складений і підписаний головуючим і секретарем не пізніше 7 діб з дня закінчення судового розгляду. Про виготовлення протоколу судового засідання повідомляються учасники судового розгляду.

Якщо судовий процес фіксувався з допомогою звукозаписуючої апаратури чи інших технічних засобів, тоді ці носії інформації зберігаються при справі


11.02 – Ознайомлювався з порядком оформлення справ після їх розгляду та веденням журналу судових засідань.

Після розгляду справи і постановлення судом вироку, рішення або ухвали секретар судового засідання виконує такі дії:
а) підшиває до справи документи в хронологічному порядку: постанови, ухвали і листування, які передували судовому розглядові, протокол судового засідання, складений протягом 3 діб після розгляду справи (ст. 87 КПК України), перевірений і підписаний суддею і секретарем судового засідання, всі документи, додані до справи в ході судового розгляду в порядку їх надходження, вирок, рішення, ухвалу суду, ухвали за касаційними скаргами та поданнями, а також за окремими скаргами і поданнями;
б) продовжує нумерацію аркушів справи і складає опис документів, які знаходяться в справі, підписуючи його, а в справах з попереднім розслідуванням продовжує опис, складений органами слідства;

в) приєднує до справи заповнені суддею після розгляду по першій та в касаційній інстанціях статистичні картки на засуджених, виправданих, осіб, щодо яких справи закриті, а також на осіб, визнаних неосудними, до яких застосовані примусові заходи медичного характеру (обліково-статистична картка на підсудного) , а також картки по обліку сум збитків, заподіяних злочинами;

г) робить відповідний запис у журналі судового засідання про результати розгляду справи;

д) виписує виконавчі листи по справах, рішення по яких підлягають негайному виконанню;
е) забезпечує у разі необхідності ознайомлення з протоколом протягом 3 діб з дня його складення осіб, які брали участь у судовому засіданні, про що вказані особи роблять запис на звороті останнього аркуша протоколу.
12.02 – Також ознайомлювався з порядком оформлення справ після їх розгляду та веденням журналу судових засідань.

Одночасно із технічним записом судового засідання секретарем судового засідання ведеться журнал судового засідання. У журналі судового засідання зазначаються такі відомості:

1) рік, місяць, число і місце судового засідання;

2) найменування адміністративного суду, який розглядає справу, прізвище та ініціали судді (суддів), секретаря судового засідання;

3) справа, що розглядається, ім'я (найменування) сторін та інших осіб, які беруть участь у справі;

4) номер носія інформації;

5) порядковий номер вчинення процесуальної дії;

6) назва процесуальної дії;

7) час вчинення процесуальної дії;

8) інші відомості, встановлені цим Кодексом.

Журнал судового засідання ведеться секретарем судового засідання та підписується ним невідкладно після судового засідання і приєднується до справи


13.02 – Ознайомився з організацією та змістом роботи судді. Ознайомився з практикою і порядком подачі заяв, позовних заяв і скарг до суду, та їх прийняття. Позов - це звернена через суд матеріально-правова вимога позивача до відповідача щодо захисту порушеного, оспорюваного чи невизнаного права або охоронюваного законом інтересу, яка розглядається у визначеному законом процесуальному порядку. Суддя, який отримав позовну заяву, повинен з'ясувати, чи дотримані всі умови, необхідні для порушення провадження у справі. Якщо право на пред'явлення позову у особи, яка подала заяву, не викликає сумніву, в разі дотримання нею порядку подачі позовної заяви, вимог щодо її форми і змісту, сплати судового збору, суд зобов'язаний прийняти цю заяву.

заступник керівника апарату Гнатюк А.Б. ____________

16.02 – Ознайомився з практикою і порядком справлянням державного мита і витрат, пов’язаних із розглядом справи в суді (судові витрати).

Судові витрати - це грошові витрати, які пов'язані з розглядом справи в порядку цивільного судочинства і виконанням судового рішення. Метою встановлення інституту судових витрат є часткове відшкодування державі витрат на забезпечення діяльності судів. Об'єктом справляння судового збору в судах у порядку судочинства є процесуальні документи, чіткий і повний перелік яких встановлений ст. З Закону Про судовий збір№ 3674-VI.

Основним об'єктом справляння судового збору є позовні заяви та інші заяви (наприклад заяви у справах окремого провадження, заяви про видачу судового наказу тощо), передбачені процесуальним законодавством. Судовий збір справляється також за подання до суду апеляційної та касаційної скарг на судові рішення, заяв про: перегляд судового рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами; скасування рішення третейського суду; видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду; перегляд судових рішень ВСУ (крім заяви, поданої з підстави, визначеної у п. 2 ч. 1 ст. 355 ЦПК); та за видачу судами документів.
17.02 – Був присутній при прийманні суддею громадян і представників організацій.

З метою забезпечення умов для реалізації громадянами свого конституційного права на звернення прийом громадян здійснюється Головою Суду, його заступниками, керівником апарату згідно з графіком, що затверджується наказом, та доводиться до відома громадян. Особистий прийом громадян здійснюється в порядку черговості.

 Інформація про порядок, графік особистого прийому громадян розміщується на веб-сайті Суду та в приймальні громадян на інформаційному стенді в доступному місці для вільного огляду громадянами..
18.02 – Також був присутній при прийманні суддею громадян і представників організацій. Для проведення прийому громадян у Суді відводиться спеціальна кімната – приймальна громадян, обладнана належним інвентарем і технікою та забезпечується актами законодавства, інформаційними буклетами, зразками оформлення документів, відомостями про осіб, що ведуть прийом, місце і час прийому, контактними телефонами тощо. Вхід до приймальні громадян є вільним і не потребує оформ-лення перепусток.
19.02 – Брав участь у підготовці справ до розгляду в судовому засіданні.

Більшість процесуальних дій, що складають зміст стадії підготовки справи до судового розгляду, вчиняється у попередньому судовому засіданні. Останнє як процесуальна форма підготовки справи до судового розгляду проводиться суддею одноособово за участю сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, з додержанням загальних правил.
20.02 – Також брав участь у підготовці справ до розгляду в судовому засіданні.

Попереднє судове засідання має бути призначено й проведено протягом десяти днів з дня відкриття провадження у справі. Попереднє судове засідання проводиться суддею за участю сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, і його мета - з'ясування можливості врегулювання спору до судового розгляду або забезпечення правильного та швидкого вирішення справи.

заступник керівника апарату Гнатюк А.Б. ____________

12.05 - Ознайомився з практикою застосування чинного законодавства України в справах по спорах, що виникають із цивільних і сімейних трудових житлових, земельних та інших правовідносин.
Виконував розпорядження архіваріуса суду.


13.05 - Ознайомився із кримінальним судовим провадженням та практикою перегляду рішень у зв’язку з виявленням нових обставин.

Кримінальне провадження — це досудове, а якщо його не закрили, то і судове розслідування. Раніше у старому Кримінально-процесуальному кодексі було поняття «кримінальна справа». Її порушували, коли слідчий виносив відповідну постанову. Це могло бути і через місяць чи два після заяви про скоєння злочину. Якщо це було явне вбивство, то порушували відразу. Коли мова йшла про крадіжки, інші злочини, закон давав до 10 днів на проведення дослідної перевірки.


14.05 - Ознайомився із розглядом справ в адміністративному порядку. Був присутньою при розгляді адміністративної справи. Фіксування програмно-апаратним комплексом під час розгляду адмін. справи не здійснюється, секретар пише протокол. Розгляд перенесли, так як не було запрошено потрібних свідків

Після закінчення слухання справи, допомагав секретареві оформлювати протокол, та свідкам, які були не повідомлені належним чином про слухання справи.


15.05 - Виконував розпорядження архіваріуса суду.

Був присутній на відкритому судовому засіданні. Цивільна справа за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2, про визнання права власності на нерухоме майно в порядку спадкування. Справу було перенесено через нез`явлення свідка.
заступник керівника апарату Гнатюк А.Б. ____________


18.05 - Виконував розпорядження архіваріуса суду.

Був присутній на відкритому судовому засіданні. Цивільна справа за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2, щодо порушення умови договору щодо асортименту товару. Позов було визнано частково.


19.05 – Ознайомлювався з практикою розгляду заяв, пов’язаних із виконавчим провадженням.
Складав проекти документів суду, а саме заяву та позовну заяву в кримінальній та цивільній справі.

20.05 – Також ознайомлювався з практикою розгляду заяв, пов’язаних із виконавчим провадженням.
Складав проекти документів суду, а саме скаргу та клопотання в кримінальній та цивільній справі.
21.05 – Знову ж таки ознайомлювався з практикою розгляду заяв, пов’язаних із виконавчим провадженням.
Складав проекти документів суду, а саме касаційну скаргу на вирок суду, касаційну скаргу на рішення суду в цивільній справі.
Виконував розпорядження архіваріуса суду.


22.05 – Остаточно ознайомився з практикою розгляду заяв, пов’язаних із виконавчим провадженням.
Складав проект окремої ухвали суду в цивільній справі.
Виконував розпорядження архіваріуса суду.

заступник керівника апарату Гнатюк А.Б. ____________

25.05 - Ознайомився із практикою застосування чинного законодавства України у справах по спорах, що виникають з трудових відносин. Вивчав, аналізував та оцінював обставини справ про поновлення на роботі.
Правильний розгляд судами справ за позовами про поновлення на роботі сприяє зміцненню законності у трудових відносинах, захист прав і охоронюваних законом інтересів громадян, підприємств, установ і організацій, вихованню трудової дисципліни, шанобливого ставлення до праці. При вирішенні конкретних справ про поновлення на роботі не можна не враховувати, що незаконне розірвання трудового договору нерідко створює труднощі у працевлаштуванні відповідно до професійної кваліфікацією, зниження життєвого рівня у зв'язку з втратою заробітку іноді на тривалий час.

26.05 - Вивчав, аналізував та оцінював обставини справ про визнання незаконним наказу, про накладення дисциплінарного стягнення.
Виконував розпорядження архіваріуса суду.
Був присутній на відкритому судовому засіданні. Цивільна справа за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2, щодо порушення умови договору щодо кількості товару. Позов було визнано повністю.


27.05 - Вивчав, аналізував та оцінював обставини справ про відшкодування шкоди, заподіяної працівником при виконанні трудових обов’язків.
Вивчення практики в справах про відшкодування шкоди, заподіяної підприємствам, установам, організаціям їх працівниками, свідчить про те, що, вирішуючи в основному правильно позови в цих справах, суди України разом з тим, ще нерідко не дотримуються строків їх підготовки і розгляду, неповно з'ясовують і встановлюють наявність підстав і умов для покладання матеріальної відповідальності, допускають випадки необґрунтованого зменшення розміру шкоди, що підлягає відшкодуванню, не обговорюють питання про притягнення до участі у справі як співвідповідачів інших осіб за наявності даних про їх вину в заподіянні шкоди. Окремі суди неправильно визначають види і межі матеріальної відповідальності, не роблять у рішеннях посилань на відповідні норми КЗпП або замість них помилково керуються цивільним законодавством.

28.05 - Вивчав, аналізував та оцінював обставини справ про стягнення заробітної плати, не виплаченої при звільненні працівника.
В українському законодавстві існує декілька видів відповідальності за порушень законодавчих норм про виплату заробітної платні. Передусім у ст.36 Закону України «Про оплату праці» встановлені дисциплінарна, матеріальна, адміністративна та кримінальна відповідальності.

У світі даного аналізу викликає зацікавленість саме матеріальна відповідальність підприємств за невиплату заробітної плати, яка є предметом розгляду загальних судів.

Так, відповідно до цивільного процесуального законодавства справу про стягнення заборгованості по заробітній платі розглядаються в порядку наказного та позовного провадження.

Так, згідно п.1 ч.1 ст. 96 ЦПК України судовий наказ може бути видано, у разі якщо заявлено вимогу про стягнення нарахованої, але не виплаченої працівникові суми заробітної плати.
29.05 - Вивчав, аналізував та оцінював обставини справ про відшкодування шкоди працівнику в разі ушкодження його здоров’я.

Необхідно зауважити, що справедливий, неупереджний та своєчасний розгляд та вирішення судами справ про відшкодування шкоди, заподіяної ушкодженням здоров’я працівника, безумовно, сприятиме захисту прав та інтересів фізичних і юридичних осіб.

заступник керівника апарату Гнатюк А.Б. ____________
01.06 - Вивчав, аналізував та оцінював обставини справ про оплату праці за час вимушеного прогулу. Вивчення судової практики у справах про оплату праці за час вимушеного прогул показує, що деякі суди допускають помилки в застосуванні законодавства, яке регулює це питання, іноді за його нормами вирішують спори, що виникають із цивільних правовідносин, зокрема про стягнення дивідендів, виплату паїв та часток із майна кооперативів, колективних, орендних підприємств, господарських товариств тощо.


02.06 - Виконував розпорядження архіваріуса суду.

Був присутній на відкритому судовому засіданні. Цивільна справа за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2, щодо визнання права власності на майно. Позов було визнано повністю.

03.06 - Вивчав, аналізував та оцінював обставини справ про визнання шлюбу недійсним, про розірвання шлюбу і поділ майна.

Для визнання шлюбу недійсним необхідна наявність вади волі сторін при його реєстрації. Під вадою волі в сімейному праві розуміють відсутність добровільної згоди на одруження, реєстрація шлюбу під примусом, під впливом обману, омани внаслідок неможливості через свій стан у момент укладення шлюбу усвідомлювати свої дії та керувати ними.


04.06 – Також вивчав, аналізував та оцінював обставини справ про визнання шлюбу недійсним, про розірвання шлюбу і поділ майна.
Суд постановляє рішення про розірвання шлюбу, якщо буде встановлено, що заява про розірвання шлюбу відповідає дійсній волі дружини та чоловіка і що після розірвання шлюбу не будуть порушені їхні особисті та майнові права, а також права їхніх дітей.


05.06 - Вивчав, аналізував та оцінював обставини справ про встановлення батьківства.

Доказами походження дитини від певної особи можуть бути будь-які фактичні дані, які підтверджують спільне проживання матері й особи, яку та вважає батьком дитини, ведення ними спільного господарства до народження останньої, або спільне її виховання чи утримання, визнання особою батьківства, а також інші обставини, що засвідчують походження дитини від певної особи. Спільне проживання та ведення спільного господарства може підтверджуватися наявністю обставин, характерних для сімейних відносин (проживання в одному жилому приміщенні, спільне харчування, спільний бюджет, взаємне піклування, придбання майна для спільного користування тощо).

08.06. - Вивчав, аналізував та оцінював обставини справ про захист честі, гідності та ділової репутації.

Я зробив для себе висновки: по-перше, позивач при пред’явленні позову про захист честі, гідності та ділової репутації повинен довести факт того, що поширені відо­мості негативно вплинули на можливість повноцінної реалізації його немайнових прав в суспільстві; по-друге, шкода, що завдана діловій репутації особи, повинна бути відшкодована в повному обсязі (в тому числі, упущена вигода, прямі збитки, витрати, що необхідно зробити для відновлення ділової репутації); позивач несе тягар дока­зування причинно-наслідкового зв’язку між зниженням рівня своєї позитивної оцінки в суспільстві та втратами майнового характеру, яких зазнала або зазнає така особа.

09.06 - Вивчав, аналізував та оцінював обставини справ про стягнення боргу, про заміну товару неналежної якості. Вивчав, аналізував та оцінював обставини справ про відшкодування майнової шкоди.

Узагальнення показало, що при розгляді спорів про відшкодування шкоди проблемних питань не виникає. Судом надається належна оцінка зібраним по справі доказам, рішення ухвалюються, виходячи з доводів і заперечень сторін, з урахуванням принципу їх змагальності та диспозитивності цивільного судочинства. Судом повно з’ясовуються обставини справи, відповідно до положень статті 212 ЦПК України рішення належним чином мотивовані. Судом не порушуються норми матеріального чи процесуального права.

10.06 - Вивчав, аналізував та оцінював обставини справ про визнання права на описане майно і виключення майна з опису.

Розгляд цивільних справ про виключення майна з опису в суворій відповідності з законом сприяє відновленню порушених прав громадян, забезпеченню охорони майнових інтересів держави, підприємств, установ, організацій.

Вивчення судової практики показує, що суди в основному вірно їх вирішують.

11.06 – Ознайомлювався із практикою розгляду справ у порядку окремого провадження.

Повторив норми цивільного, сімейного, житлового, земельного, процесуального законодавства щодо розгляду справ, що виникають із цивільних та сімейних відносин.


12.06 - Ознайомився із практикою розгляду справ у порядку окремого провадження.

Складав позовні заяви, скарги, апеляційні та касаційні скарги на рішення суду у справах, що витікають з цивільних та сімейних відносин.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас