Ім'я файлу: практика Скородинская.docx
Розширення: docx
Розмір: 1504кб.
Дата: 20.07.2020
ПЛАН

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ІНСТРУКТАЖ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ


1.1.Що таке техніка безпеки?

1.2.Техніка безпеки на підприємстві ТОВ «Нова Пошта-Термінал»

РОЗДІЛ 2 . ОГЛЯД ПІДПРИЄМСТВА

  1. . Вивчення різноманітних аспектів діяльності підприємства

2.2. Історія та досягнення підприємства

РОЗДІЛ 3. КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ НА ТРАНСПОРТІ

3.1. Організація господарських зв’язків в комерційній діяльності на транспорті на підприємстві «Нова Пошта-Термінал»

3.2.Договори в комерційній діяльності на підприємстві «Нова Пошта-Термінал»

3.3.Комерційна інформація і комерційна таємниця

РОЗДІЛ 4. МАРКЕТИНГ

4.1. Сучасні концепції діяльності підприємства «Нова Пошта-Термінал»

4.2. Стан ринку на підприємстві «Нова Пошта-Термінал»

4.3. Реклама та стимулювання збуту на підприємстві «Нова Пошта-Термінал»

РОЗДІЛ 5 . МЕНЕДЖМЕНТ

5.1.Сутність і види функцій менеджменту на підприємстві «Нова Пошта-Термінал»

5.2. Поняття організації

5.3.Зміст процесу управління людьми і види управлінських рішень ВИСНОВОК

ДОДАТКИ ЛІТЕРАТУРА

ВСТУП

Технологічна практика - це форма навчальних занять в організаціях різних форм власності та організаційно - правових форм, що займаються торговельною і посередницькою діяльністю на споживчому ринку товарів і послуг.

В сучасних умовах підприємство в якості основних цілей своєї діяльності встановлює такі як:

 • задоволення потреб, які існують на ринку;

 • отримання максимального прибутку та збільшення обсягів збуту;

 • збільшення частки ринку, забезпечення необхідного рівня якості продукції, що виробляється.

Сучасний рівень бізнесу пред'являє все більш жорсткі вимоги до ефективності всього ланцюжка переміщення продукції - від виробництва до підприємств роздрібної торгівлі.

Зростаюча конкуренція вимагає максимального зменшення витрат на всіх етапах виробництва та дистрибуції товарів. Ці проблеми зазвичай вирішуються на рівні розробки і реалізації різних логістичних схем для підприємств і об'єднань виробників та оптової торгівлі.

Метою технологічної практики є закріплення і поглиблення знань і умінь, отриманих в ході вивчення загально і спеціальних дисциплін.

Для досягнення встановленої мети необхідно вирішити такі завдання:

 • дати загальну характеристикупідприємства;

 • вивчити аспекти діяльностіпідприємства;

 • дізнатися сучасні концепції діяльностіпідприємства;

 • вивчити поняттяорганізації;

 • ознайомитися з діяльністю структурного підрозділулогістики;

 • проаналізувати особливості управління на підприємстві;

 • вивчити документацію на підприємстві.

Отримані в результаті проходження практики знання і дані представлені в звіті.

Звіт по практиці - це аналітична (практична) робота, яка виконується студентами і є сукупністю отриманих результатів самостійного дослідження теоретичних і практичних навичок в період проходження технологічної практики на підприємстві.

Об’єктом дослідження є «Нова Пошта-Термінал».

Предметом дослідження є процеси на підприємстві.

Теоретичні дослідження проводились на базі вивчення та аналізу науково- літературних джерел та періодичних видань вітчизняних та зарубіжних авторів стосовно обраної тематики, а також Інтернет-видань.
РОЗДІЛ 1. ІНСТРУКТАЖ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ


1.1. Що таке техніка безпеки?

Техніка безпеки - це система організаційних і технічних засобів, які запобігають дії на працівників небезпечних виробничих чинників.

У небезпечних зонах постійно діють або періодично виникають чинники, небезпечні для життя і здоров’я людини.

Техніка безпеки, один з розділів охорони праці, що є системою організаційних і технічних заходів і засобів, які запобігають дії на працюючих небезпечних виробничих чинників.

Проведення заходів щодо техніки безпеки, а також створення і вживання технічних засобів, здійснюються на основі затвердженої в установленому порядку нормативно-технічної документації:

 • стандартів;

 • правил;

 • норм;

 • інструкцій.

Організаційні заходи щодо техніки безпеки включають:

 • інструктаж і вчення тих, що працюють безпечним і нешкідливим методам і прийомам роботи;

 • вчення користуванню захисними засобами, вживаними на основі норм виробничої санітарії і гігієна праці ;

 • розробку і впровадження регламентів праці і відпочинку при виконанні важких робіт і робіт в шкідливих умовах.

Правила техніки безпеки - це правові норми, що передбачають заходи із забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці. Вміщують обов’язкові

вимоги, яким повинні задовольняти підприємства в цілому, виробничі приміщення, всі види обладнання й технологічні процеси з точкизору безпеки праці.

За сферою застосування розрізняють єдині (міжгалузеві) правила, тагалузеві. Є також система стандартів з безпекипраці.

Стан умов праці, за якого виключена дія на працівників небезпечних і шкідливих виробничих чинників, називають безпекою праці. Безпека працівизначається:

 • конструкцією використовуваних машин, механізмів іустаткування;

 • особливістю виконуваних технологічнихпроцесів;

 • умовами виконання робіт.

Безпека праці в цілому досягається безпекою виробничого устаткування, виробничих процесів, а також будівель і споруд.

Питання охорони праці вирішуються на стадіях проектування, будівництва (виготовлення) і експлуатації різноманітних об’єктів виробничого призначення.
1.2.Техніка безпеки на підприємстві ТОВ «Нова Пошта -Термінал»

Обов'язок по забезпеченню безпечних і нешкідливих умов праці на ТОВ «Нова Пошта-Термінал» покладається на власника або уповноважений ним орган.

Виконання цього обов'язку вимагає від них точного дотримання вимог нормативних актів (інструкцій, правил, стандартів) з охорони праці, розроблених на державному міжгалузевому і галузевому рівнях.(ДОДАТОК А)

Нормативно-правові акти на ТОВ «Нова Пошта-Термінал», містять єдині вимоги з охорони праці, яких повинні дотримуватись підприємство, розробляються «Національним науково-дослідним інститутом охорони праці і базовими організаціями міністерств і відомств». Робота ця проводиться під керівництвом і за участю спеціалістів «Державного комітету

України» з нагляду за охороною праці», а з питань санітарної, пожежної,

ядерної та радіаційної безпеки -за участю відповідних органів державного нагляду.

Нормативні акти з охорони праці, які діють в межах підприємства ТОВ «Нова Пошта-Термінал» (положення, інструкції, що встановлюють правила поведінки працівників, виконання робіт), розробляються безпосередньо на підприємстві і повинні відповідати вимогам, визначеним державними міжгалузевими і галузевими нормативними актами з охорони праці.

Роботу щодо забезпечення охорони праці на підприємстві ТОВ «Нова Пошта-Термінал» організовує служба охорони праці, яка повинна створюватись на підприємствах виробничої сфери, де кількість працюючих становить 50 і більше чоловік.

Структура і чисельність служби охорони праці визначаються власником (уповноваженим ним органом). На підприємствах з меншою чисельністю працюючих виконаний функцій служби охорони праці може бути покладено на посадову особу, обізнану з питаннями охорони прані, за сумісництвом.

У своїй діяльності служба охорони праці керується Типовим положенням, затвердженим Державним комітетом України з нагляду за охороною праці і підпорядкована безпосередньо керівникові підприємства.

Саме на службу охорони праці покладено обов'язок організувати забезпечення ТОВ «Нова Пошта-Термінал» нормативними документами з охорони праці і техніки безпеки: інструкціями, стандартами, правилами: розробку і затвердження правил поведінки працівників на виробничих територіях і в приміщеннях, правил експлуатації устаткуванняі обладнання, що діють тільки на цьому підприємстві. Система організаційних і технічних заходів і засобів, що надають запобігання виробничий травматизм, носить назву техніки безпеки.

Інструктаж з техніки безпеки проводить на ТОВ «Нова Пошта-Термінал» головний інженер з техніки безпеки. Особливе значення має інструктаж на робочому місці з показом безпечних методів роботи.

Усі працівники незалежно від виробничого стажу і кваліфікації повинні один раз на шість місяців проходити повторний інструктаж, а особи, які виконують роботи підвищеної безпеки (зварювальники та ін) - один раз на три місяці. (ДОДАТОК Б), (ДОДАТОК В)

У цехах і на виробничих ділянках, де розташовані робочі місця, відповідальність за безпеку праці несуть начальники цехів і майстри.

Здійснення заходів з техніки безпеки та виробничої санітарії контролює старший інженер з техніки безпеки і профспілкові організації. Вказівки старшого інженера з техніки безпеки може скасувати лише керівник ТОВ «Нова Пошта-Термінал». Для попередження виробничого травматизму на підприємстві:

 • інструктують з безпечних прийомів роботи;

 • контролюють дотримання правил техніки безпеки.

При знятті агрегатів і деталей, пов'язаних з великим фізичним напругою,а також при незручність у роботі застосовують пристосування і знімачі, що забезпечують безпеку виконання даноїроботи.

При розбиранні знімають, транспортують і встановлюють великовагові вузли за допомогою підйомно-транспортних механізмів, обладнаних пристосуваннями, захопленнями, що гарантують повну безпеку робіт;

Завдання виробничої санітарії та гігієни праці є повне виключення або суттєве зменшення виробничого шкоди.

Навчання на ТОВ «Нова Пошта-Термінал» працюючих безпечних умов праці - це одна з головних складових в охороніпраці. Починається воно з прийому працівника на роботу, коли власник
(уповноваженим ним орган) знайомить майбутнього працівника з умовами і станом охорони праці, правилами поведінки на території підприємства в повсякденній практичній діяльності і в екстраординарних ситуаціях.

Державний комітет України з нагляду за охороною праці затвердив Типове положення, згідно з яким всі працівники при прийомі на роботу повинні проходити вступний інструктаж за програмою, складеною на підставі орієнтовного переліку питань, викладених в ньому положенні.

Вступний інструктаж проводиться з усіма працівниками, які постійно або тимчасово будуть працювати наданому підприємстві, працівником служби охорони праці в спеціально обладнаному для цієї мсти приміщенні.

Далі, до початку роботи па робочому місці, з новоприйнятим (чи переведеним з іншого підрозділу) працівником його безпосередній керівник проводить первинний (всі наступні) інструктаж з техніки безпеки.

Повторний інструктаж передбачає періодичне повторення з усіма працівниками правил поведінки на робочому місці з точки зору дотримання вимог правил техніки безпеки.

Позаплановий інструктаж проводиться з працюючими при введенні нового обладнання чи устаткування, зміні вимог нормативних актів з охорони праці, в надзвичайних ситуаціях, у випадку, якщо стався або існує загроза нещасного випадку.

Ще один вид інструктажу цільовий проводиться з працівником при виконанні ним робіт, не пов'язаних з його прямими посадовими обов'язками. Проведення інструктажу завершується перевіркою знань з техніки безпеки шляхом усного опитування працівників і перевірки засвоєння набутих ними безпечних методів роботи. Про проведення інструктажу у журналі, заведеному на підприємстві, робиться відповідний запис, який підтверджується підписами того, хто проводив інструктаж, і того, кою інструктували.

Отже, для забезпечення на ТОВ «Нова Пошта-Термінал»

охорони праці і техніки безпеки на виробництві обов'язковим є не тільки суворе виконання обов'язків з боку власника або уповноваженого ним органу, а також всіх найманих працівників. Вони зобов'язані дотримуватись норм, правил і інструкцій які встановлюють правила виконання робіт і поведінки на виробничій території і в приміщеннях, вимоги щодо правильного користування знаряддями праці, засобами колективного та індивідуального захисту.

Організація роботи з охорони праці базується на поєднанні оперативної діяльності адміністративно-технічного персоналу підприємства з діяльністю служби техніки безпеки і органів контролю за дотриманням законодавства про працю та охорону праці.

Функція контроль за дотриманням законодавства з читань охорони праці притаманна в першу чергу службі охорони праці на підприємстві.

На ТОВ «Нова Пошта-Термінал» передбачено також контроль за дотриманням законодавства з питань безпеки праці і з боку трудових колективів та профспілкових органів - так званий громадський контроль.

Трудові колективи здійснюють його через обраних ними уповноважених по нагляду за охороною праці.

В систему органів контролю і нагляду за дотриманням законодавства про працю і охорону праці на підприємствах всіх форм власності входять спеціально уповноважені на те органи, які не залежать в своїй діяльності від власника підприємства або уповноваженого ним органу.

РОЗДІЛ 2. ОГЛЯД ПІДПРИЄМСТВА

2.1.Вивчення різноманітних аспектів діяльності підприємства

Товариство з обмеженою відповідальністю «Нова Пошта-Термінал»

(ДОДАТОК Г)

Адреса:

Директор –

Приймальня: тел/факс

E-mail: communication@novaposhta.ua

Сайт: https://novaposhta.ua/terminalss

Форма власності ТОВ «Нова Пошта-Термінал» - недержавна власність.

Група «Нова Пошта» надає клієнтам - як бізнесу, так і приватним особам - повний спектр логістичних та пов'язаних з ними послуг. До Групи входять українські та зарубіжні компанії, зокрема «Нова Пошта», «НП Логістик», «ПОСТ ФІНАНС» і «Нова Пошта Глобал».

«Нова Пошта» - лідер логістичного ринку, який забезпечує легку доставку кожному клієнту - до відділення, поштомату, за адресою - і дозволяє тисячам підприємців створювати і розвивати бізнес не тільки в Україні, а й за кордоном. Мережа компанії налічує більше 6000 відділень по всій Україні, а кількість відправлень тільки за 2019 рік перевищила 212 млн.

«НП Логістик» - компанія, що надає послуги фулфілмента: зберігання товару на складах, комплектацію і відправлення замовлень одержувачу.

«ПОСТ ФІНАНС» - небанківська фінансова установа, завдяки якій клієнти компанії можуть здійснювати грошові перекази та операції з електронними грошима.

«Нова Пошта Глобал» розвиває міжнародну партнерську мережу, щоб надавати клієнтам послуги з експрес-доставки не тільки в Україні, а й за кордоном.

Група «Нова Пошта», за даними ДФС, входить до ТОП-100 найбільших платників податків в Україні. За 2019 рік Група перерахувала до бюджетів усіх рівнів країни понад 4,3 млрд грн податків і зборів.

«Нова Пошта» - один з найбільших в Україні роботодавців, наразі в компанії працює більше 28 000 осіб. 

«Нова Пошта» - соціально відповідальна компанія, розвиває ряд соціальних та екологічних проектів. Наприклад, «Гуманітарна пошта» з 2014 року доставляє вантажі для волонтерів, наразі співпрацює зі 131 волонтерською організацією. Компанія активно впроваджує збір вторсировини у своїх відділеннях і на терміналах. З квітня 2019 року поступово переходять на новий тип упаковки: замість пінопласту буде використовуватись папір вторинної переробки. Місія компанії - легкість доставки для життя і бізнесу. Для цього команда «Нова Пошта» впроваджує нові продукти і сервіси, орієнтуючись на міжнародні стандарти і найкращий світовий досвід.

2.2. Історія та досягнення підприємства

Історія компанії «Нова Пошта-Термінал» почалася 13 лютого 2001 року, коли університетські друзі Вячеслав Климов і Володимир Поперешнюк заснували спільну справу. Обом було по 25 років. З вибором ринкової ніші допоміг визначитися невеликий кондитерський бізнес Володимира. Він якраз шукав шляхи транспортування товару з Полтави по Україні. Так у молодих підприємців з'явилася ідея запропонувати українцям нову послугу — швидку і зручну доставку.

Стартовий капітал компанії «Нова Пошта» становив 7000 доларів США, а в команду увійшло всього 7 осіб. Вячеслав Климов і Володимир Поперешнюк стали основними співзасновниками бізнесу, Інна Поперешнюк — міноритарним.

На початку 2000-х в Україні не існувало ринку доставки: його замінювали провідники поїздів і маршруток. Передача посилки без будь-яких гарантій через незнайомих людей передбачала багато ризиків. Тоді Вячеслав і Володимир поставили мету — прищепити українцям культуру безпечних і легких відправок. Спочатку доводилося пояснювати потенційним клієнтам, що доставка з компанією «Нова Пошта» — це зручний і потрібний сервіс. Згадуючи про цей етап сьогодні, творці компанії порівнюють його з прокладанням лижні на засипаній снігом дорозі. Перші три роки роботи компанії пройшли під знаком пошуку клієнтів і шляхів розвитку. Переломним моментом стало отримання співзасновниками компанії ступеня Executive МВА. Навчання в бізнес-школі обидва називають відправною точкою для системного й усвідомленого підходу до управління бізнесом. На четвертому році існування у компанії з'являються перші великі клієнти і конкуренти. Зростаючі масштаби бізнесу і розвиток конкуренції стали викликами, подолання яких слугувало для компанії важливим і потрібним загартуванням. Адаптація до нових ринкових умов вимагала від власників «Нова Пошта» переглянути підходи до якості сервісу. Тоді компанією були прийняті дві основні цінності — клієнтський сервіс і висока якість послуг. В цей час в «Нова Пошта» почалося формування ключової команди управлінців, а також адміністративної структури з поділом на регіональні філії та центральні офіси в Києві та Полтаві.

У 2007 «Нова Пошта» вперше виходить на прибутковість і в компанії починається етап активного розвитку. Протягом декількох років відкриваються відділення в містах-мільйонниках, посилюються позиції в сегменті В2В за рахунок розширення клієнтської бази. Восени 2008-го, під час світової фінансової кризи, в умовах важкої економічної ситуації, коли обороти компанії «Нова Пошта» впали на 30 %, власники, Климов і Поперешнюк, роблять ставку на розвиток: оптимізують логістику, змінюють підхід до мотивації персоналу і маркетингу, фокусуються на ефективності продажів. І вже в грудні 2008 «Нова Пошта» знову демонструє зростання. На той час компанія вже представлена в усіх регіонах України.

В 2009 році «Нова Пошта» стає лідером ринку експрес-доставки в Україні. Компанія розширюється вражаючими темпами, щорічно збільшуючи обсяги перевезених вантажів втричі. У 2009 році «Нова Пошта» доставила більше 1,6 млн посилок, в 2010 — понад 4 млн. Дуже швидко розвивається й мережа відділень. Якщо в 2009-му вона складається з восьми десятків відділень, в 2010 році їх стає вже 140. Компанія підвищує ефективність процесів — вдосконалюється система логістики і сортування вантажів, оновлюється автопарк. В цей період «Нова Пошта» активно налагоджує роботу зі зростаючим сегментом e-commerce і стає ключовим партнером для багатьох інтернет-магазинів. Пропозиція клієнту «логістики під ключ» дозволяє їй міцно закріпитися на ринку B2C. Уже через два роки, до кінця 2011-го, кількість посилок, відправлених з «Нова Пошта», збільшується до 12 млн в рік. Мережа налічує понад 500 відділень по всій Україні. На цей час команда компанії включає вже понад 5 тисяч осіб. Для їх навчання розвитку компетенцій «Нова Пошта» засновує Корпоративний університет.

З 2012 року в «Нова Пошта» розпочалися структурні зміни. Розширення портфеля продуктів і сервісів зумовило диверсифікацію бізнесу. В рамках компанії сформувалося кілька векторів розвитку, серед яких — міжнародний напрямок («Нова Пошта Інтернешнл»). У 2014 році «Нова пошта» відкрила представництва в Грузії та Молдові, а через рік вийшла на ринок міжнародної доставки. «Нова Пошта» перестала бути лише сервісом доставки — група компаній, що становлять нову корпоративну структуру, надають клієнтам комплекс логістичних та супутніх сервісів. Сьогодні у відділеннях можна отримати/відправити посилку або вантаж, замовити адресну доставку, здійснити електронний грошовий переказ через каси ForPost, замовити послугу фулфілмента («НП Логістик»). У компанії впроваджують сучасні IT рішення, серед яких мобільний додаток для користування сервісами компанії. Станом на кінець 2015 року додаток завантажили понад 1,5 млн українців. Розвиваються прогресивні формати сервісу: вантажі обробляються і сортуються на терміналах, а самі відправлення доставляються як на відділення, так і через поштомати і міні-відділення (parcel shops). Завдяки їм клієнти можуть отримувати посилки в пішій доступності як від своїх будинків, так і від офісів. На кінець 2015 року мережа компанії, яка покриває майже 1000 населених пунктів по Україні, складається з понад 2200 відділень, 1400 поштоматів, 37 терміналів. У 2015-му компанія перевезла близько 100 млн відправлень.

Компанією прийнята Стратегія-2020, серед основних пріоритетів якої підвищення ефективності внутрішньокорпоративних і логістичних процесів, використання інноваційних рішень, поліпшення існуючих і запуск нових продуктів і сервісів (адресна доставка, запуск і розвиток мережі власних поштоматів). Восени 2019 «Нова Пошта» спільно з транспортною авіакомпанією «Елерон» запустила щоденний нічний авіарейс за маршрутом «Львів —Дніпро —Львів» для оперативної доставки поштових відправлень. За підсумками 2019 «Нова Пошта» сплатила понад 2,7 млрд грн податків і зайняла 27 місце в списку топ-100 найбільших компаній України за сумою сплати податкових платежів.

РОЗДІЛ 3. КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ НА ТРАНСПОРТНІ
3.1. Організація господарських зв’язків в комерційній діяльності на транспорті на підприємстві ТОВ «Нова Пошта-Термінал»

В даний час благополуччя і комерційний успіх ТОВ «Нова Пошта-Термінал» цілком залежить від того, наскільки ефективна його діяльність, і вона повинна бути орієнтована тільки на прибуткове, рентабельне господарювання, так як підприємство несе всю повноту економічної відповідальності за свої рішення і дії.

Організація господарських зв'язків на ТОВ «Нова пошта-Термінал» посідає особливе місце серед інструментів комерційної діяльності торговельного підприємства, тому що ця система представляє сукупність форм, методів і важелів взаємодії підприємства зі споживачами продукції, виражена в основній діяльності щодо формування асортименту товарів.

Господарські зв'язки - необхідна умова діяльності підприємств, тому що вони забезпечують безперебійність постачання,безперервність процесу виробництва й своєчасність відвантаження й реалізації продукції.

Система господарських зв'язків на підприємстві ТОВ «Нова Пошта-Термінал» включає, зокрема:

 • контроль за дотриманням договірних зобов'язань;

 • застосування економічних санкцій;

 • перевірку якості товарів;

 • установлення оптимальних фінансових взаємин;

 • застосування адміністративно-правових норм та ін.

У рамках цих зв'язків відповідні галузі промисловості на основі вимог торгівлі й у відповідності зі своїми виробничими й фінансовими можливостями випускають товари й поставляють їх у сферу обігу.

У процесі переміщення товарів безпосередньо в сфері обігу і їхнього доведення до кінцевого споживача ланки оптової й роздрібної торгівлі широко взаємодіють, установлюючи так звані внутрішньогалузеві господарські зв'язки. Основною метою встановлення таких зв'язків є формування торговельних асортиментів ринкових ресурсів споживчих товарів, їхній раціональний розподіл по районах країни, торговельним системам і підприємствам в обсязі й асортиментах, що відповідають попиту населення, і доведення цих товарів за допомогою проміжних ланок до кінцевого пункту товаропровідного ланцюга - до магазина.

Систему господарських зв'язків на підприємстві ТОВ «Нова Пошта-Термінал» за характером й послідовністю взаємодії промисловості й торгівлі можна умовно розділити на три етапи:

1. Підготовчий;

2. Документального оформлення поставки;

3. Виконання (функціонування).

Господарські зв'язки на поставку товарів розрізняються по своїй структурі, за кількістю учасників, термінам дії, відомчої підпорядкованості.

По своїй структурі господарські зв'язки можуть бути простими й складними. Робота виробничих об'єднань і великих підприємств показує, що ефективними такі зв'язки можуть бути при наступних умовах:

1. При взаємній зацікавленості у встановленні прямих тривалих зв'язків як підприємства-споживача, так і підприємства-виробника;

2. Ритмічності роботи виробника;

3. Якості продукції, що постачається;

4. Можливості й готовності задоволення постачальником асортиментного замовлення споживача;

5. Наявності у виробника резерву виробничих потужностей, необхідного для оперативного задоволення обґрунтованих вимог споживача: по кількості, якості й асортиментам продукції й строкам її поставки;

6. Стабільності показників обсягів поставок продукції споживачеві;

7. При платоспроможності споживача;

8. Наявності між підприємствами, заключених довгострокових договорів поставки, що передбачає зобов'язання сторін по ефективному виконанню умов.

До основних напрямків співробітництва підприємств, що забезпечують ріст економічної ефективності прямих тривалих господарських зв'язків, відносяться:

 1. Поліпшення асортиментів поставляємої продукции, віповідно до замовлень споживачів;

 2. Освоєння нових видів продукції, забезпечення стабільності її якості відповідно до вимог замовників, підготовка матеріалів до виробничого споживання;

 3. Забезпечення ритмічності й комплектності постачання, поставка продукції за погодженим графіком оптимальними партіями;

 4. Застосування спеціалізованих видів тари й транспортних засобів;

 5. Механізація вантажно-розвантажувальних робіт.


3.2.Договори в комерційній діяльності на підприємстві ТОВ «Нова Пошта-Термінал»

На підприємстві ТОВ «Нова Пошта-Термінал» сфера господарювання базується виключно на договірних взаємовідносинах. Це підтверджує незаперечну істину, що саме договір є визначальною і по суті єдиною правовою формою партнерських взаємин.

Договір (контракт, угода) - це форма документального закріплення партнерських зв'язків (предмета договору, взаємних прав та обов'язків, наслідків порушення домовленостей). Він опосередковує взаємини в процесі праці, виробництва й реалізації продукції чи надання різноманітних послуг. Мета, з якою укладається договір, становить предмет угоди, взаємні права і обов'язки сторін - його умови, сукупність умов - його зміст.

Під договірною роботою на підприємстві ТОВ «Нова Пошта-Термінал» розуміється практика, зазвичай проводяться в два цикли:

-укладення договорів (підготовка, оформлення, узгодження умов з контрагентами);

-організація виконання договорів (оперативні заходи, облік, контроль, оцінка ходу і результатів).

У господарському праві категорія договір використовується в загальному і спеціальному значеннях. Договір, який регулює ст.153 Цивільного кодексу, у господарському праві означає будь-яку майнову угоду між двома або більше суб'єктами господарського права.

В умовах нових умов господарювання й розвитку ринкових відносин лежить економічна самостійність підприємств і договір між підприємствами є одним з важливих засобів міжвиробничих зв'язків.

Існують договори різних видів. Цивільний кодекс передбачає такі договори:

 • купівлі-продажу;

 • постачання товарів;

 • контрактації;

 • товарообміну;

 • комісії;

 • консигнації,

 • доручення;

 • договір оренди.

ВИДИ ДОГОВОРІВ

За формою укладання:

 • на ярмарках;

 • поза ярмарками;

 • на біржах.

За кількістю учасників:

 • прості;

 • дольові.

За строком дії:

 • на рік;

 • короткострокові;

 • разові;

 • сезонні.

За структурою:

 • внутрішньосистемні;

 • міжсистемні.

За змістом:

 • купівлі-продажу;

 • постачання товарів;

 • контрактації;

 • товарообмінні;

 • комісії;

 • договір оренди;

 • консигнації.

За предметом:

 • купівлі-продажу;

 • надання послуг.

Сутність комерційної діяльності на підприємстві ТОВ «Нова Пошта-Термінал» полягає у великій сфері оперативно-організаційної діяльності організацій і підприємств,яка спрямована на здійснення процесів купівлі-продажу товарів та послуг для задоволення попиту населення й одержання прибутку.
3.3. Комерційна інформація і комерційна таємниця
Комерційна таємниця – інформація, яка е секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі і сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною.

Комерційну таємницю на підприємстві ТОВ «Нова Пошта-Термінал» розглядають як відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю підприємства, що не є державними таємницями, розголошення (передача, витік) яких може завдати шкоди його інтересам. Склад і обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю, порядок їх захисту визначаються керівником підприємства. Відомості, які не можуть становити комерційну таємницю, визначено постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 1993 року № 611 (611-93-п) "Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці".

Відомості, які можуть бути віднесені до комерційної таємниці, повинні мати такі ознаки:

 • не містити державної таємниці;

 • не наносити шкоди інтересам суспільства;

 • відноситись до виробничої діяльності підприємства;

 • мати дієву або потенційну комерційну цінність та створювати переваги в конкурентній боротьбі;

 • мати обмеження в доступі тощо.

Однак надмірне "утаємничування" може викликати втрату клієнтів, а отже прибутку, оскільки умови ринку потребують постійних клієнта широкої інформації про діяльність фірми (організації). Досягнення успіху в підприємницькій діяльності дуже часто пов'язане з використанням комерційної таємниці і неможливістю її використання конкурентами.

Комерційна таємниця є самостійною економіко-правовою категорією, що не підпадає під один правовий режим. Інформація, яка складає комерційну таємницю, віддільна від особи, як правило, має матеріалізовану або навіть документарну форму та може передаватись від однієї особи іншій у незмінному вигляді.

Ознаками комерційної таємниці є:

 • інформаційність комерційної таємниці (в тому розумінні, що комерційна таємниця – це інформація;

 • конфіденційність;

 • комерційна цінність;

 • захищеність інформації, яка становить комерційну таємницю.

Використання комерційної таємниці надає володільцю інформації:

 1. певні економічні перевалі в силу того, що його конкуренти або інші особи такою інформацією не володіють;

 2. отримання більших прибутків від реалізації продукції, виробленої з використанням конфіденційних технологій, від розширення ринків збуту тощо.

Тому інформація, що становить комерційну таємницю, має бути предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її конфіденційності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію.

Статтею 420 Цивільного кодексу України визначено, що комерційна таємниця є одним з об'єктів інтелектуальної власності. Відповідно майнові права інтелектуальної власності на комерційну таємницю належать особі, яка правомірно визнала інформацію комерційною таємницею, якщо інше не встановлено договором.

Майновими правами інтелектуальної власності на комерційну таємницю є :

 • право на використання комерційної таємниці;

 • виключне право дозволяти використання комерційної таємниці;

 • виключне право перешкоджати неправомірному розголошенню, збиранню або використанню комерційної таємниці;

 • інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Конфіденційність комерційної таємниці на ТОВ «Нова Пошта-Термінал» полягає в тому, що інформація, яка становить комерційну таємницю, в цілому чи в певній формі та сукупності її складових має бути невідомою та не бути легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить.

РОЗДІЛ 4.МАРКЕТИНГ

4.1.Сучасні концепції діяльності підприємства ТОВ «Нова Пошта-Термінал»

Концепція маркетингу – це система поглядів, які визначають орієнтацію підприємницької діяльності на певних етапах її розвитку.

Існують декілька альтернативних концепцій, на основі яких ТОВ «Нова Пошта-Термінал» може здійснювати свою маркетингову діяльність:

 • Концепція вдосконалення виробництва – орієнтована на споживачів, які надають перевагу дешевим і доступним для придбання товарам. За допомогою високої ефективності виробництва є змога мати помірні витрати й пропонувати споживачам товари за низькими цінами. Дана концепція доцільна в наступних випадках:

 • коли існує дефіцит товару на ринку;

 • коли попит можливо збільшити, зменшивши ціну;

 • коли існує можливість зменшення витрат шляхом збільшення обсягів виробництва товару.

 • Концепція вдосконалення товару – передбачає постійне й всебічне підвищення якості товару й розрахована на споживачів, які готові платити високу ціну за високу якість товару.

 • Концепція інтенсифікації збутових зусиль – передбачає, що споживачі не купуватимуть товари фірми в достатній кількості, якщо вона не докладе додаткових зусиль у сфері стимулювання збуту (філософія збуту).

 • Концепція маркетингу – запорукою досягнення мети фірми є визначення потреб цільових ринків і забезпечення бажаної задоволеності їх більш ефективними й продуктивними, ніж конкуренти, методами (задоволення потреби споживача + прибуток фірми).

 • Концепція соціально-етичного маркетингу – передбачає, що засобом досягнення мети фірми є визначення незадоволених потреб цільових ринків і забезпечення бажаної задоволеності їх продуктивніше, ніж конкуренти, з одночасним збереженням або зміцненням добробуту споживача та суспільства в цілому (задоволення потреби споживача + прибуток фірми + інтереси суспільства).

Специфічні риси маркетингу на ТОВ «Нова Пошта-Термінал»:

 • Низький рівень платоспроможності та обізнаності вітчизняного споживача;

 • Низький рівень вітчизняної виробничої конкуренції, що робить непотрібним використання концепції маркетингу;

 • Сильний тиск розподільницьких структур, що призводить до необґрунтованого підвищення цін;

 • Формування прошарку професійних маркетологів знаходиться в стадії зародження;

 • Менталітет вітчизняного споживача породжує недовіру до рекламних акцій, стимулювання збуту тощо;

 • Неврегульованість законодавчої бази з питань захисту прав споживачів, реклами, недоброякісної конкуренції, реєстрації патентів та винаходів, реєстрації та охорони прав на знаки для товарів та послуг.

Принципи компанії ТОВ «Нова Пошта-Термінал»:

 • Співробітники компанії - це команда професіоналів, об'єднаних спільною метою-реалізувати місію Компанії. Робота всіх підрозділів компанії спрямована, перш за все, на задоволення потреб клієнта. Вони постійно вдосконалюють свою роботу, враховуючи інтереси клієнта. Задоволений клієнт - це основа процвітання;

 • Ефективність Компанії - це своєчасно прийняті оптимальні рішення, які призводять до задоволення потреб клієнтів і отримання прибутку. Показник ефективності компанії-прибуток Компанії;

 • Професіоналізм-це найвища якість виконання кожного завдання, що дає можливість пишатися своїми досягненнями і успіхами Компанії. Динаміка розвитку забезпечує стабільність Компанії. Компанія прагне передбачити зміни ринку та реагувати на них;

 • Іновації - це запорука ефективності компанії.

ТОВ «Нова Пошта-Термінал» - стабільний і надійний роботодавець. У своїй діяльності керується принципами корпоративної соціальної відповідальності, реалізуючі соціальни програми, благодійні проекти співпрацюючи з органами державної влади, благодійними фондами, громадськими організаціями.

Відповідальне ставлення до роботи кожного співробітника-основа сталого розвитку ТОВ «Нова Пошта-Термінал».
4.2.Аналіз ринку на підприємстві ТОВ «Нова Пошта-Термінал»
Аналіз ринку – це комплекс дій, спрямованих на вивчення усіх факторів, умов, ситуацій, які впливають на стан і розвиток ринку, на зміни його обсягів, структури, масштабів.

Аналіз ринку на ТОВ «Нова Пошта-Термінал» проводиться з метою одержання об’єктивної інформації про реальну ситуацію на ринку, виявлення та оцінки сили впливу основних чинників. У ході аналізу виявляють обсяги, структуру, широту і якість попиту, пропозиції за певний час та тенденції розвитку ринку, визначають ступінь збалансованості попиту і пропозиції, встановлюють відхилення між цими категоріями. Особливе значення надається аналізу цін як основному факторові, що формує попит населення. Оцінюють розмір і структуру незадоволеного попиту, ступінь масовості попиту (як відношення кількості споживачів товарів (послуг) до загальної чисельності ймовірних споживачів).

Аналіз ринку для ТОВ «Нова Пошта-Термінал» дає оцінку обсягів і структури формування попиту, характеристику конкуруючих фірм, їх місце та перспективи на даному товарному чи регіональному ринку. Оцінюються сильні і слабкі місця конкурентів для розробки стратегії і тактики конкурентної боротьби з метою посилення своїх позицій на ринках. Визначаються також ступінь впливу (позитивний чи негативний) науково-технічного прогресу, організаційних чинників на результати ринкової діяльності; відповідність матеріально- технічної бази (гуртових складів, торговельних площ, обладнання, устаткування), форм організації збуту чи торгівлі, маркетингових послуг, інформаційної діяльності, реклами товарів обсягам товарообороту і пред'явленому попиту населення. Дається оцінка ефективності роботи сучасних сервісних служб щодо обслуговування споживачів товарів чи послуг.

Аналіз ринку здійснюється власною аналітичною службою ТОВ «Нова Пошта-Термінал» та найманими спеціалізованими консалтинго-маркетинговими фірмами.

Наявність одержаної у процесі аналізу інформації дає змогу товаровиробникам, торговцям розробляти програми, які забезпечували б бізнесмену зменшення ступеня ризику, пов’язаного з прийняттям комерційних рішень, уникнення помилок щодо випуску товарів, невідповідних запитам ринку та від імовірності неправильного визначення сегментів ринку або каналів збуту товарів, а, навпаки, спрямували б його на випуск товарів, формування асортиментного торгового набору товарів, які за обсягом, номенклатурою, асортиментом і якістю найбільше відповідали б попиту населення, мали переваги над конкурентами і забезпечили б максимальний прибуток.

Якість аналізу ринку залежить також від складу, якості та достеменності наявної інформації та використовуваного методологічного інструментарію аналізу і від ступеня комплексності вивчення ринку. Аналіз ринку має включати вивчення усіх основних факторів, що впливають на стан і розвиток ринку, його секторів у таких напрямах:

 • вивчення місткості (ємності) ринку, його обсягів у регіональному і товарному розрізах;

 • визначення якості товару, його споживних властивостей, відповідності вимогам ринку;

 • всебічний аналіз споживача, його намірів, мотивацій, потреб і попиту;

 • вивчення основних форм і методів організації збуту і споживання товарів.

У практиці ринкових досліджень і прогнозування найчастіше застосовуються такі методи:

 • Економічно-статистичних досліджень;

 • багатофакторного математичного моделювання;

 • соціологічних досліджень;

 • експертних оцінок;

 • аналогії;

 • імітаційного моделювання;

 • екстраполяції.

Вибір методів відбувається залежно від специфіки товарного чи регіонального ринку, поставлених поточних або перспективних завдань, інформаційного і технічного забезпечення.

Метод моделювання ринку — метод, що використовується в основному підприємствами, які виробляють товари промислового призначення, для оцінки ринкового потенціалу міста, регіону або країни на основі виявлення всіх потенційних покупців на ринку і оцінки їх можливих придбань.

Партнери на підприємстві ТОВ «Нова Пошта-Термінал»:

 • ПриватБа́нк — найбільший за розмірами активів український банк і лідер роздрібного банківського ринку України, зареєстрований 19 березня 1992 року. Ініціатором створення банку, його першим головою правління був український бізнесмен та політик Сергій Тігіпко;

 • Приватні клієнти;

 • Бізнес-клієнти;

 • Інтернет-магазини.

4.3 Реклама та стимулювання збуту на підприємстві ТОВ «Нова Пошта-Термінал»

Реклама – це розповсюджувана в будь-якій знеособленій формі, за допомогою будь-яких засобів інформація про фізичну чи юридичну особу, товари, ідеї й починання (рекламна інформація), що призначена для невизначеного чи визначеного кола осіб, відкрито виходить і оплачується рекламодавцем і покликана формувати чи підтримувати інтерес до фізичних, юридичних осіб, ідей і починань і сприяти реалізації товарів, ідей, починань. Для успішного виходу на ринок ТОВ «Нова Пошта-Термінал» орієнтуючись на обраний цільовий ринок, а точніше, кращий для нього сегмент цільового ринку (у рекламній практиці – контактна аудиторія), має запропонувати своїм потенційним покупцям (споживачам) привабливі для них послуги ринкової новизни. Відповідно до цього планується проведення заходів з метою формування попиту на послуги, основним з яких є торгова реклама.

Реклама використовує наступні засоби: телебачення, радіо, пресу, зовнішню рекламу, Інтернет тощо.

Реклама сприяє розвитку масового ринку збуту послуг, і, в решті- решт, вкладення підприємців у виробництво стають виправданими.

Реклама може передавати суспільні, політичні та благодійні ідеї й тим самим ставати частиною громадського життя. Підводячи підсумок вищесказаному, можна виділити наступні функції реклами:

 • економічна;

 • просвітницька;

 • виховна;

 • політична;

 • соціальна;

 • естетична.

Реклама є як частиною економічних відносин, так і частиною взаємин між людьми. Тому реклама – діалог між продавцем і споживачем, де продавець виражає свої наміри через рекламні засоби, а споживач – зацікавленістю в даному товарі. Якщо покупець не виявив інтерес, то мета рекламодавця не досягнута.

Засоби реклами на ТОВ «Нова Пошта-Термінал» (канали поширення рекламних звернень) вибираються таким чином, щоб ефективно досягти уваги цільової аудиторії. Причому основними критеріями при виборі каналів поширення рекламних послань є забезпечення максимального охоплення цільової аудиторії, відповідність вартості розміщення реклами з рекламним бюджетом і відповідність характеру рекламного повідомлення особливостям каналу. Крім того, вибір засобів реклами виробляється таким чином, щоб забезпечити необхідне географічне охоплення споживачів і бажану частоту й форму подачі матеріалу. Крім того, при виборі засобів поширення рекламних послань варто мати на увазі, що разовий, одиничний контакт з потенційним покупцем не має практичної комерційної цінності. Результат може принести тільки систематична рекламна робота, причому важливо, щоб виникаючі контакти не були відділені один від одного занадто великими проміжками часу: оптимальним вважається щотижневий контакт, рідкі контакти сприймаються як разові й мають дуже низьку комерційну цінність. Найчастіше запорукою високої ефективності рекламного повідомлення може послужити комбінація використовуваних засобів поширення інформації.

Стимулювання збуту — це використання короткотермінових заходів, розрахованих на швидке реагування ринку у відповідь на пропонування підприємством своєї продукції. По суті, це пряме заохочення споживачів придбати продукти чи послуги підприємства, а сфери торгівлі — включити ці товари до свого асортименту для наступного їх продажу (нагадаємо, що реклама чи пропаганда лише популяризують їх або створюють відповідний імідж). Отже, основними завданнями стимулювання збуту на ТОВ «Нова Пошта-Термінал» є:

 • забезпечення швидкого зростання обсягів збуту продукції підприємства;

 • заохочення споживачів спробувати товар чи здійснити повторні закупки;

 • заохочення системи посередницьких торговельних організацій та працівників власного збутового апарату інтенсифікувати зусилля з реалізації продукції підприємства.(ДОДАТОК Д)


РОЗДІЛ 5. МЕНЕДЖМЕНТ
5.1.Сутність і види функцій менеджменту на підприємстві ТОВ «Нова Пошта-Термінал»
Процес управління - це сукупність безперервних, послідовно виконуваних, взаємозв'язаних дій по формуванню і використанню ресурсів організації для досягнення нею своїх цілей. Ці дії є важливими для успіху організації і називаються функціями менеджменту. Таким чином, процес управління є загальною сумою всіх функцій .

Слово функція (від латинського funcitio - виконання, здійснення) означає обов'язок, коло або вид діяльності, призначення, роль.

Функції менеджменту - це відносно відокремлені напрямки управлінської діяльності, які дозволяють здійснювати певний вплив на управлінський об'єкт в цілях досягнення поставленої задачі.

Функції менеджменту на ТОВ «Нова Пошта-Термінал» об'єднанням витікають із змісту виробничого процесу, визначаються об'єктом і складом вирішуємих задач. Вони визначають специфіку управлінської праці, тісно зв'язані з іншими категоріями науки управління: структурою, методами, технікою, кадрами управління, інформацією і управлінськими рішеннями.

Функції повинні мати чітко визначений зміст, опрацьований механізм здійснення і визначену структуру, в рамках якої завершується її організаційне відокремлення. Під змістом розуміють дії, які повинні здійснюватися в рамках конкретної функції.

Зміст дій і функцій, здійснюваних в процесі управління на ТОВ «Нова Пошта-Термінал» залежить від типу організації (адміністративна, суспільна), розмірів і сфери її діяльності (виробництво, освіта, торгівля, побутові послуги), рівня керівництва в управлінській ієрархії (вищий, середній або нижчий), ролі його в середині організації (виробництво, маркетинг, фінанси, кадри) і цілого ряду інших факторів.

За змінами розміру і типу виробництва функції управління залишаються тими же, змінюється лише обсяг робіт по їх виконанню. Так, незалежно від розміру підприємства на кожному з них виконується функція планування. На великому підприємстві для її виконання може бути створений плановий відділ, на невеликому дану функцію може виконувати один економіст, а у малих організаціях ці обов'язки покладаються на одного із спеціалістів по сумісництву. По мірі просування вверх від одного управлінського рівня до іншого об'єм робіт по функції збільшується, у зв'язку з чим зростає і чисельність працівників, які її виконують. Таким чином створюється єдина система органів по виконанню кожної функції менеджменту.

При поглибленні розподілу праці на ТОВ «Нова Пошта-Термінал» менеджмент як єдина функція диференціюється, відбувається виділення і відокремлення специфічних видів управлінської діяльності. Функцію виконує визначена кількість працівників, кожний з яких в процесі щоденної праці здійснює окремі види робіт. Правильне виділення функцій дозволяє близькі та схожі за характером роботи об'єднувати в одну ланку управління. Це спрощує структуру і полегшує координацію діяльності функціональних підрозділів апарату управління підприємства, об'єднання.

На основі складу і об'єму робіт по функціям визначають раціональну побудову апарату управління (відділів, служб, секторів) і чисельність спеціалістів по кожній функції, розробляють документи організаційного регламентування (положення про служби, посадові інструкції та ін.). Функціональний розподіл процесів управління, їх класифікація мають вирішальне значення, оскільки визначають цілі задачі і напрямки діяльності всього апарата управління.

Функції менеджменту на ТОВ «Нова Пошта-Термінал» в залежності від задач дослідження поділяють за наступними ознаками: змістом процесу управління; приналежності до сфер виробничо-господарської діяльності; змістом виконуваних робіт і операцій всередині функції управління (загальне керівництво, спеціалізована діяльність, технічне обслуговування); приналежності до різних видів управлінської праці (виробничої, економічної, технологічної, організаційної тощо).

У суспільному виробництві виділяють функції управління промисловістю, сільським господарством, транспортом; в сфері обігу - управління фінансами, торгівлею, матеріально-технічним обслуговуванням. Функції менеджменту діляться на загальні (універсальні), які придатні для різних процесів управління, тому що виражають сутність управління, а також конкретні (спеціальні) функції, які передають зміст управління. Носіями загальних функцій є вся управляюча система в цілому, а конкретних - частини системи, які мають локальний, специфічний характер.

Загальні функції менеджменту - планування, організація, мотивація, контроль, координація, облік і аналіз є обов'язковими для всіх підприємств. Кожна з цих функцій для організації життєво важлива. Разом з тим планування, як функція управління забезпечує основу для інших функцій і вважається головною, а функції організації, регулювання, мотивації, контролю і обліку орієнтовані на виконання тактичних і стратегічних планів.

Планування - головна функція менеджменту, яка передбачає прогнозування, визначення цілей, стратегії, політики і завдань того чи іншого формування; означає свідомий вибір рішення що роботи, як, кому і коли.

Мотивація - це процес спонукання працівників до високопродуктивної діяльності для задоволення своїх потреб і досягнення цілей організації.

Контроль - це система спостереження і перевірки відповідності функціонування підприємства встановленим стандартам та іншим нормативам, виявлення допущених відхилень від прийнятих рішень і визначення причин їх невиконання.

Координація як функція менеджменту являє собою процес, спрямований на забезпечення пропорційного і гармонічного розвитку різних сторін (виробничої, технічної, фінансової та ін.) об'єкта при оптимальних витратах матеріальних, фінансових і трудових ресурсів.

Регулювання - це вид управлінської праці, ціллю якої є подолання протиріччя між організацією і дезорганізацією, порядком і факторами, які порушують цей порядок.

Організація на ТОВ «Нова Пошта-Термінал» як функція менеджменту направлена на формування управляючих та управлінських систем, а також зв'язків і відносин між ними, забезпечуючи упорядкованість технічної, економічної, соціально-психологічної і правової сторін діяльності кожного суб'єкта господарювання.
5.2 Поняття організації
Термін “організація” застосовується досить широко в усіх сферах повсякденного життя кожної людини. Для більшості індивідів, безперечно, слово “організація” асоціюється перш за все з певною групою людей, об’єднаних між собою для виконання певних завдань. Також загальновідомо, що в межах кожної організації, незалежно від напрямків її діяльності та соціального складу, діють свої певні принципи роботи та правила поведінки її учасників.

Так організацією можна назвати як малу посередницьку фірму, так і велике промислове підприємство, як політичну партію, студентську групу, так і Верховну Раду України.

В теорії управління термін організації використовується принаймні в двох значеннях. В широкому сприйнятті організація розглядається як підприємство. Отже, організація – це функціонально-цільова сукупність людей, з притаманною їй соціальною структурою, каналами комунікацій, орієнтації, координації, управління і контролю, яка формується на основі розподілу праці, спеціалізацій функцій та ієрархічної системи взаємодії між індивідами, групами й структурними підрозділами для задоволення соціальних потреб індивідів та суспільства. Якщо говорити простіше, то організація – це свідомо координоване соціальне утворення з визначеними границями, що функціонує на відносно постійній основі для досягнення спільної для всіх її членів мети. На ТОВ «Нова Пошта-Термінал» існує розгалужена організаційна структура.

В вузькому розумінні організація – це процес означення найсуттєвіших зв’язків серед людей, задач і видів діяльності з метою інтеграції та координації організаційних ресурсів для ефективного виконання поставлених цілей. Організаційні процеси відрізняються соціальною сутністю, а взаємодія членів організації через організаційні процеси для досягнення єдиної спільної мети має бути чітко збалансованою.

Організації створюються й існують внаслідок того, що задана ціль не може бути досягнута однією людиною або навіть групою людьми, які працюватимуть незалежно та не координовано. На ТОВ «Нова Пошта-Термінал» менеджери займаються організаційною діяльністю, щоб виконати три речі:

 • по-перше, процес організації підвищує ефективність і якість роботи. Тільки в процесі організації можуть бути створені умови для досягнення синергії (спільної, об’єднаної та знеособленої енергії двох або більше людей, направленої на досягнення єдиної для всіх цих людей мети). Групи людей, які ефективно працюють разом, можуть зробити набагато більше, ніж якби вони працювали по одному;

 • по-друге, потреба в процесі організації зумовлена необхідністю встановлення відповідальності. Будь-які зусилля людей більш ефективні, коли вони розуміють свої специфічні обов’язки, добре орієнтуються у предметі своїх зобов’язань. Крім того дуже важливо, щоб кожна особа, знала перед ким вона має звітувати і хто буде доручати їй роботу та контролювати її виконання. ТОВ «Нова Пошта-Термінал» ставить акцент на тому, щоб кожен робітник був ознайомлений зі структурою влади в організації. Взаємовідносини різних органів влади повинні бути зрозумілими всім, починаючи від робітників, що знаходяться на найнижчому щаблі організаційної піраміди, й закінчуючи вищим керівництвом;

 • по-третє, полегшення комунікацій. Формальна комунікація прямо слідує за структурою влади в організації. Так, коли людина знає, хто її керівник і якими підлеглими керує вона, то формальні лінії зв’язку встановлюються у двох напрямках. Цей процес охоплює всіх, тому існує комунікаційна лінія, що проходить згори до низу через усю організацію.

Сутність організації

Особливістю суті організаційної та організаційної-виробничої системи є те, що перш за все її елементами виступають люди і “машини”. Крім того, виявляється, що більшість подібних систем перетворює одну множину ресурсів-вхід (матеріали, гроші) в іншу (товари, послуги). Тому така система звичайно включає чотири елементи: люди, машини, матеріали й гроші.

Для вивчення ефективності використання персоналу на ТОВ «Нова Пошта-Термінал» можна застосувати три основні підходи. Перш за все можна покращувати початковий відбір працівників, або ж шляхом підвищення кваліфікації наявних працівників навчанням, чи використовуючи обидва методи. Вже давно визнано, що організація може розвиватися тільки за умови удосконалення кваліфікації кадрів.

Саме особистість, її потенціальні здібності і таланти є невидимими цінностями, що не фігурують в балансах фірми, але в кінцевому рахунку визначають показники її діяльності. Крім того, значні кошти та час виділяються на сьогодні для здійснення відбору кадрів, з’являються спеціальні фірми, які консультують саме в цій області.

Набравши персонал, можна покращити показники роботи організації, підвищуючи ефективність її діяльності. За такого підходу переглядаються операції, що мають виконуватися, і здійснюються спроби покращення трудових показників працівників, які виконують вищезазначені операції. Такий підхід доречний при аналізі виробничої діяльності.

Третій підхід до покращення показників діяльності членів організації передбачає зміну середовища, в якому протікає ця діяльність: покращення трудових показників за рахунок зміни фізичних умов праці, психологічного і соціального клімату, в яких протікає робота. Поведінка людини піддається побічному регулюванню шляхом зміни системи стимуляції і порядку службового підпорядкування, взаємовідносин між керівниками і підлеглими, а також наданням працюючим можливостей для відпочинку і додаткових пільг.

Другою важливою складовою організації є машини (обладнання, устаткування інші засоби праці). Питання розробки конструкцій, виготовлення та обслуговування окремих машин, об’єднання всіх машин в єдиний технологічний комплекс, конструювання, виготовлення та обслуговування окремих машин, призначених для виконання різних технологічних операцій і процесів, є сферою діяльності класичних технічних дисциплін – механіки, хімії, будівельної техніки, електротехніки тощо.

Традиційний підхід усіх цих дисциплін полягає в спробі синтезувати оптимальний технологічний комплекс шляхом об’єднання індивідуально сконструйованих машин, кожна з яких вважається найкращої з точки зору функцій, для виконання яких вона призначена. Подібний підхід може призвести до серйозних помилок при недостатньому врахуванні психологічного фактора – індивідуальних особливостей людини.

Важливу роль в ТОВ «Нова Пошта-Термінал» відіграє надходження грошових коштів. Отримання інформації, необхідної для підтримання грошового обороту, є задачею бухгалтерського обліку, а оцінка якості надходжень, як правило, входить до функції аудитора.

Люди як елемент повинні бути здатними реагувати на дії один одного і на поведінку оточуючого середовища, використовуючи дані безпосереднього спостереження, або інформацію, отриману від тих, хто веде таке спостереження. Відповідно саме комунікації об’єднують частини системи і забезпечують її контакт з оточуючим середовищем.

Кібернетики стверджують, що в кінцевому рахунку будь-яку систему (в тому числі таку, що складається з людей) контролює та частина системи, яка має найбільшу гнучкість і варіабельність – найбільшу кількість степенів свободи. Тому не випадково в умовах ринку виживають і успішно працюють найгнучкіші організації, здатні діяти по моделі розвитку “зміни-адаптація”.

Кожний господарюючий суб’єкт – досить складна організаційна система просторово-часового втілення, повна внутрішнього життя й різноманітних контактів з зовнішнім світом. Кожному господарюючому суб’єкту властиві свої задачі, свої прийоми та методи. Господарюючий суб’єкт – якісно визначена система, механізм, спосіб дії, а взятий як єдність якості і втілення цієї якості в системі, механізмі, способі дії – це спосіб господарювання, що забезпечує ефективну життєдіяльність в конкретних умовах існування.

Суттєвим в організаційній системі є те, що елементи мають бути взаємопов’язаними (взаємозалежними, взаємодіючими). Найрізноманітніші частини можуть бути об’єднані в “ціле”, але це “ціле” ще не система, доки не сформовано деякий дієвий організм. Будь-яка система може розглядатися як підсистема деякої крупнішої системи. Так карбюратор є підсистемою автомобільного двигуна і підсистемою самого автомобіля. Система перебуває у постійній взаємодії із зовнішнім середовищем як сукупність усіх елементів. Зміни властивостей останніх впливають на систему, а також на ті об’єкти, чиї властивості змінюються в результаті поведінки системи.

Для того, щоб зрозуміти, як система виконує свою функцію, необхідно знати, як всі її елементи взаємопов’язані один з одним і як сама вона пов’язана з системою, яка утворює її зовнішнє середовище. Наприклад, що зрозуміти, як годинники відміряють час, необхідно вивчити механізм поєднання їх частин одна з одною, і з’ясувати, яким чином вони показують час, тобто дослідити взаємовідносини між годинниками і користувачем.

При цьому виникають два важливих питання. Як встановити межі системи? Що вважати відповідними їй підсистемами? Відповідь на обидва питання залежить від мети аналізу, і неправильні відповіді можуть призвести до помилок.

Суперечки щодо організаційних систем носять не тільки академічний характер. Занадто широке вивчення системи для локальних цілей – це марнотратство, а занадто вузьке може призвести до наступного підвищення ефективності одної підсистеми за рахунок інших. Якщо деяка система прагне досягти певних цілей з мінімумом затрат, то навряд чи вдасться це зробити мінімізувавши затрати кожної окремої підсистеми, так як мінімізація затрат в цілому може вимагати їх збільшення для якоїсь одної підсистеми.

Проблема управління організаційною системою полягає в тому, щоб виходячи зі знання умов в момент А передбачити стан системи в момент В і спосіб, яким цей стан буде досягнуто. Цього домогтися на практиці надзвичайно складно.

Існує два основні типи систем: закриті і відкриті. Закрита система має жорстко фіксовані границі, її дії відносно незалежні від зовнішнього середовища.

Відкрита система характеризується взаємодією із зовнішнім середовищем. Енергія, інформація, матеріали – це об’єкти обміну з зовнішнім середовищем через проникні границі системи. Така система не є само забезпечувальною, вона залежить від енергії, інформації і матеріалів, які поступають ззовні.

Крім того, відкрита система повинна мати здатність призвичаюватися до змін у зовнішньому середовищі. Керівники в основному займаються відкритими системами. Виживання будь-якої організації залежить від зовнішнього світу. Організації з точки зору суспільного виробництва являє собою уособлену в результаті суспільного розподілу праці частину виробничого (стосовно продукції або послуг) процесу, здатну самостійно або у взаємодії з іншими аналогічними системами задовольняти ті чи інші потреби потенціальних споживачів за допомогою вироблених цією системою товарів чи послуг (як комерційного, так і некомерційного характеру). Виникнення тієї чи іншої організації зумовлене виникненням, формуванням і стійкістю на ринку попиту на продукцію, підтвердженого платоспроможністю покупців.
5.3 Зміст процесу управління людьми і види управлінських рішень.
Рішення – це вибір одного варіанта дій із багатьох.

Управлінське рішення – це фіксований управлінський акт, який спрямовує діяльність трудового колективу у русло досягнення цілей, поставлених перед організацією або особою.

ТОВ «Нова Пошта-Термінал» використовує такі управлінські рішення :

 • програмовані;

 • не програмовані.

Програмовані ті, де визначена наперед послідовність кроків у прийнятті рішень. Не програмовані ті, які виникають при нових ситуаціях або при невідомих факторах.

Залежно від виду проблем, які стоять перед ТОВ «Нова Пошта-Термінал», та підходів їх вирішення у процесі формування управлінських рішень, їх розділяють на інтуїтивні, основані на судженнях та раціональні рішення.

Інтуїтивні управлінські рішення – це вибір альтернативи чи варіанта на основі відчуття, що вона або він правильні.

Управлінське рішення, засноване на судженнях – це вибір альтернативи на основі знань або досвіду.

Раціональне управлінське рішення – це вибір альтернативи за допомогою об’єктивного аналітичного процесу. До аналітичного процесу належать діагностика проблем, формування критеріїв обмежень, скорочення числа альтернатив, оцінка альтернатив та вибір альтернатив.

У процесі прийняття управлінських рішень менеджеру на ТОВ «Нова Пошта-Термінал» необхідно відповісти на такі питання: що робити, як робити, кому доручити роботу, що це дає тощо.

Процес прийняття управлінських рішень досить складний і багатогранний, а також залежить від кваліфікації керівника, його стилю керівництва, ситуації, культури організації та ін.

Найбільш ефективним підходом до прийняття управлінських рішень на ТОВ «Нова Пошта-Термінал» є дотримання процедури і виконання обов’язкових дій: розпізнавання проблеми, встановлення цілей розв’язання проблеми, вивчення проблеми за допомогою збирання та оброблення інформації, обгрунтування реалістичних,альтернативних дій, порівняння та відбір альтернатив, формулювання та видавання рішень.

До основних методів прийняття управлінських рішень на підприємстві ТОВ «Нова Пошта-Термінал» належать: матричний, теорії ігор, дерево рішень, аналітично-систематизаційний, ділових ігор, груповий тощо.

Матричний – це занесення до матриці усіх можливих наслідків реалізації рішення.

Теорії ігор – це розрахунки можливих дій «противника», конкурента, інших сторін, які беруть участь у конфліктній ситуації.

Дерево рішень – це з’ясування розгалуження проблем і рішень шляхом теорії графіків та ймовірності (буде чи не буде).

Аналітично-систематизаційний – це сукупність трьох складових: аналізу ситуації, аналізу проблем і аналізу рішень.

Ділових ігор – це імітаційна гра, яка імітує діяльність керівників і дає можливість передбачити причини, що змінюють ситуації в організації. Груповий – це створення деякими організаціями груп для прийняття важливих рішень.

До факторів як позитивного, так і негативного впливу на процес прийняття управлінських рішень на підприємстві ТОВ «Нова Пошта-Термінал» відносять особисті оцінки керівника, середовище прийняття рішень, інформаційні обмеження у поведінці, обмеження, негативні наслідки, взаємозалежність рішень тощо.

Особисті оцінки керівника – це суб’єктивна оцінка підлеглого керівником стосовно добра, зла, порядності та інше.

Середовище прийняття рішень – це обставини, при яких приймається рішення. Це може бути при обставинах визначеності, невизначеності або ризику.

Інформаційні обмеження – це недоступність або дорожнеча інформації. Обмеження у поведінці – це перешкоди із-за незгод та конфліктів у процесі прийняття рішень.

Негативні наслідки – це компроміси при прийнятті рішень, коли знають

наперед про можливість як позитивного, так і негативного результату. Взаємозалежність рішень – це взаємозв’язок головного рішення з другорядним.

Управлінські рішення на підприємстві ТОВ «Нова Пошта-Термінал» приймаються для того, щоб їх потім виконувати. Доки рішення не впроваджено на практиці, до того часу воно залишається лише добрим побажанням, а для виконання його необхідна велика організаторська робота зі сторони менеджера.

Для організації виконання рішень на підприємстві ТОВ «Нова Пошта-Термінал» менеджеру необхідно знати людей, їх можливості, потреби і наявність матеріальних засобів, методи виконання цілей тощо.

Основними операціями менеджменту на ТОВ «Нова Пошта-Термінал» щодо організації виконання рішень є визначення календарних строків виконання рішень, призначення відповідального виконавця, доведення рішення до виконавця або до всього колективу, інструктаж виконавців, матеріально-технічне забезпечення процесу праці, роз’яснення цілей і завдань на інструктивній нараді, координація дій виконавців, мотивація діяльності виконавців, облік і контроль виконання рішення за допомогою зворотного зв’язку, коригування раніше прийнятого рішення.

Кожен підлеглий на підприємстві ТОВ «Нова Пошта-Термінал» одержує розпорядження тільки від одного керівника. Не допускаючи керівництва «через голову».

ВИСНОВОК
З 01 червня по 27 червня 2020 року я проходила технологічну практику на ТОВ «Нова Пошта-Термінал». Моїм керівником практики від підприємства був керівник транспортного підрозділу- Семенко Олена Олександрівна.

Під час проходження технологічної практики на ТОВ «Нова Пошта-Термінал» я закріпила і поглибила знання та уміння, отримані в ході вивчення загальних і спеціальних дисциплін.

У період проходження технологічної практики я проробила наступну роботу:

 • дала загальну характеристикупідприємства;

 • вивчила аспекти діяльностіпідприємства;

 • дізналась про сучасні концепції діяльностіпідприємства;

 • вивчила поняттяорганізації;

 • ознайомилась з діяльністю структурного підрозділулогістики;

 • проаналізувала особливості управління на підприємстві;

 • вивчила документацію на підприємстві.

Отримала в результаті проходження практики знання і дані які представлені в звіті.

Отриманий мною досвід є дуже корисним, адже досвід роботи в логістичному відділі в сучасних умовах існування ринку є необхідним для повного усвідомлення структури логістичної індустрії. Це дасть змогу переосмислити свої можливості і зрозуміти яким саме чином можна досягти успіху у даному бізнесі. Адже це є одним із найголовніших завдань спеціаліста.
ДОДАТКИ
Д
ОДАТОК А

ДОДАТОК Б

ДОДАТОК В

ДОДАТОК ГДОДАТОК Д
скачати

© Усі права захищені
написати до нас