Ім'я файлу: УЛП ПР №3.pdf
Розширення: pdf
Розмір: 455кб.
Дата: 13.01.2021

1 Практична робота № 3
Методи управління закупками та запасами Мета роботи: придбання практичних навичок розрахунку оптимального розміру замовлення та моделювання систем управління запасами. Порядок виконання роботи:
1. Розрахувати оптимальну величину замовлення (вихідні дані в табл)
2. Визначити економічний розмір замовлення за умови надання постачальником оптових знижок.
3. Визначити економічний розмір замовлення при допущенні дефіциту.
4. Розрахувати параметри різних систем управління запасами і побудувати графіки.
Методичні вказівки
Під оптимальним замовленням розуміється такий розмір замовлення, при якому забезпечується мінімальна сума витрат на оформлення замовлення і зберігання запасів.
Розрахунок оптимального розміру замовлення (формула Вільсона):
*
2 A S
Q
I
 

(1) де Q* – оптимальний розмір замовлення, од А – вартість оформлення одного замовлення, грн .; S – потреба в товарно-матеріальні цінності за певний період, од І – витрати на утримання одиниці запасу за період, грн./од.
Щоб уникнути дефіциту комплектуючого виробу можна округлити оптимальний розмір замовлення в більшу сторону.
Якщо постачальником надається знижка при придбанні більшими партіями необхідно визначати економічний розмір замовлення, додатково враховуючи витрати на закупівлі.
Несвоєчасна поставка необхідної сировини, матеріалів і комплектуючих

2 може призвести до зупинки виробництва, простою обладнання і робітників, зменшення обсягів випуску і реалізації продукції. У цьому випадку підприємство несе «втрати від дефіциту». Для того, щоб не допустити простій, підприємства повинні створювати додаткові страхові запаси. Це веде до збільшення витрат на зберігання, виведення коштів з обороту і заморожування
їх в запасах, а також вимагає створення додаткових складських приміщень. У деяких випадках цене вигідно для підприємства, якщо «втрати від дефіциту» менше витрат на зберігання додаткових запасів. Тому, якщо за умовами виробництва допустимий простій, необхідно визначати величину економічного запасу з урахуванням «втрат від дефіциту».
Класифікація за часом дозволяє виділити різні кількісні рівні запасів.
Максимальний бажаний запас визначає рівень запасу, економічно доцільний в даній системі управління запасами. Цей рівень може перевищуватися. У різних системах управління максимальний бажаний запас використовується як орієнтир при розрахунку обсягу замовлення.
Граничний рівень запасу використовується для визначення моменту часу видачі чергового замовлення.
Поточний запас відповідає рівню запасу в будь-який момент обліку. Він може збігтися з максимальним бажаним запасом, пороговим рівнем або гарантійним запасом.
Гарантійний запас (або запас страховий) аналогічний гарантійному запасу в класифікації за виконуваною функцією і призначений для безперервного постачання споживача у разі непередбачених обставин.
Неліквідні запаси – так називають тривало невживані виробничі і товарні запаси. Вони утворюються внаслідок погіршення якості товарів під час зберігання, а також морального зносу.
Логістична система управління запасами проектується з метою безперервного забезпечення споживача яким-небудь видом матеріального ресурсу. Реалізація цієї мети досягається вирішенням наступних завдань:
• облік поточного рівня запасу на складах
• визначення розміру гарантійного (страхового) запасу

3
• розрахунок розміру замовлення;
• визначення інтервалу часу між замовленнями. Для ситуації, коли відсутні відхилення від запланованих показників і запаси вживаються рівномірно, в теорії управління запасами розроблено дві основні системи управління, які вирішують поставлені завдання, відповідаючи меті безперервного забезпечення споживача матеріальними ресурсами. Такими системами є.
1) система управління запасами з фіксованим розміром замовлення;
2) система управління запасами з фіксованим інтервалом часу між замовленнями.
Завдання 1. Визначення оптимального розміру замовлення. За даними обліку витрат відома вартість оформлення одного замовлення, річна потреба в комплектуючому виробі, ціна одиниці комплектуючого виробу, витрати на зберігання комплектуючого виробу на складі задані в % від його ціни (табл. 1).
Визначити оптимальний розмір замовлення на комплектуючий виріб.
Таблиця 1
Вихідні дані за варіантами
Варіант
1-5
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30
Ціна одиниці, грн.
500+5N 600+5N 400+5N 550+5N 650+5N 450+5N
Річна потреба, од.
1550 1400 1640 1600 1760 1500
Вартість оформлення одного замовлення, грн.
200 250 180 280 320 260
Вартість (витрати) зберігання одиниці в % від ціни
5%
4%
6%
3%
7%
5%
Завдання 2. Визначення економічного розміру замовлення за умови
надання постачальником оптових знижок.
Необхідно розглянути ситуацію, коли постачальником надається знижка до ціни в разі закупівлі більшими партіями. У цьому випадку критерієм вибору розміру замовлення може бути не оптимальний розмір замовлення, при якому

4 досягається мінімум витрат на зберігання і оформлення замовлень, а економічний розмір замовлення (партії поставок.
Економічне замовлення (розмір партії) – це така величина партії товарів, яка дозволяє скоротити до мінімуму витрати на поповнення і зберігання запасів за певних умов і цінах.
Зсум = Ззак + Зхр + Зофз => З) де Ззак – витрати на закупівлю; Зхр – витрати на зберігання; Зофз – витрати на оформлення замовлення. У разі закупівлі більшими партіями постачальником надаються знижки, що встановлюються в % від ціни.
Вихідні дані за цінами і витратами визначаються завданням 1. Додаткові вихідні дані для всіх варіантів однакові:
- обсяг замовлення до шт. – ціна приймається по табл
- обсяг замовлення 201-400 шт. – ціна на 10% нижче вихідної;
- обсяг замовлення 401 і вище – ціна на 15% нижче вихідної.
Рішення виконується в наступній послідовності:
1. Відповідно до вихідних даних розраховуються ціни при різних розмірах партій і витрати на закупівлю.
2. За формулою Вільсона розраховується оптимальний розмір замовлення.
3. Визначається розмір замовлення, який доцільно прийняти з урахуванням цінових знижок. Рішення приймається в такий спосіб, якщо оптимальний розмір замовлення потрапляє в інтервал на прийнятну ціну, то він і приймається в розрахунок. Якщо ж оптимальний розмір замовлення не потрапляє в інтервал зі зниженою ціною, приймається мінімальний розмір в
інтервалі, що відповідає нижчій ціні.
4. З урахуванням прийнятого розміру замовлення розраховуються річні витрати на закупівлю, зберігання і оформлення замовлень, а також сумарні витрати.
5. Вибирається економічний розмір замовлення, при якому сумарні витрати будуть мінімальні.

5 6. Для виконання завдання рекомендується результати розрахунків звести до таблиці 2.
Таблиця 2
Розрахунок економічного розміру замовлення
О
бсяг пар тії
Ц
іна
Ви тр ати на зберіга нн я
О
пт имал ьн ий ро зм
ір замовлен ня
П
ри йн ят ий ро зм
ір замовлен ня
Ви тр ати на здійсн ен ня закуп
івел ь
Ви тр ати на зберіга нн я
Ви тр ати на оформлен ня замовлен ня
Су ма рн
і витр ат и до 200 201-400 понад 401
Завдання 3. Розрахунок параметрів системи управління запасами з
фіксованим розміром замовлення. На основі результатів, отриманих в першому завданні, необхідно розрахувати параметри системи управління запасами з фіксованим розміром замовлення (порядок розрахунків наведено в табл. 4) і зобразити графічну модель роботи системи управління запасами з фіксованим розміром замовлення: А) без збоїв в поставках Б) з однієї затримкою у постачанні, дефіцит не допускається, 226 робочих днів на рік.
Додаткові вихідні дані представлено в таблиці 3.
Таблиця 3
Додаткові вихідні дані
Варіант
1-5
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30 Час поставки, дні
5 6
6 5
7 4
Можлива затримка поставки, дні
2 2
3 1
3 1

6
Таблиця 4
Розрахунок параметрів системи управління запасами з фіксованим
розміром замовлення
№ з/п
Показник Порядок розрахунку
1 Потреба, од,
Вихідні дані
2 Оптимальний розмір замовлення, од.
Розрахунок (завдання 1)
3 Час поставки, дні
Вихідні дані
4 Можлива затримка в поставках, дні
Вихідні дані
5 Очікуване денне споживання, од. с кількість робочих днів
6 Термін витрачання замовлення, дні с.2/с.5 7 Очікуване споживання за час поставки, од. с.3·с.5 8 Максимальне споживання за час поставки, од.
(с.3+с.4)·с.5 9 Гарантійний запас, од. с.4·с.5 10 Пороговий рівень запасу, од. с.9+с.7 11 Максимально бажаний запас, од. с.9+с.2 12
Термін витрачання запасу до порогового рівня, дні
(с.11–с.10):с.5
Завдання 4. Розрахунок параметрів системи управління запасами з
фіксованим інтервалом часу між замовленнями. На основі вихідних даних розрахувати параметри системи управління запасами з фіксованим інтервалом часу між замовленнями і зобразити графічну модель роботи системи управління запасами з фіксованим розміром замовлення: А) без збоїв в поставках Б) з однієї затримкою в постачаннях надень, дефіцит не допускається. число робочих днів в році – 226.
Таблиця 5
Розрахунок параметрів системи управління запасами з фіксованим
інтервалом часу між замовленнями

з/п
Показник Порядок розрахунку
1 Потреба, од.
Вихідні дані

7 2 Інтервал часу між замовленнями, дні Формула 3 3 Час поставки, дні
Вихідні дані
4 Можлива затримка в поставках, дні
Вихідні дані
5 Очікуване денне споживання, од. с.1/кількість робочих днів
6 Очікуване споживання за час поставки, од. с.3·с.5 7 Максимальне споживання за час поставки, од.
(с.3+с.4)·с.5 8 Гарантійний запас, од. с.4·с.5 9 Максимально бажаний запас, од. с.8+с.2·с.5 10 Розмір замовлення, од. Формула 4
Розрахунок інтервалу часу між замовленнями визначається за формулою
*
N
T
S Q

,
(3) де N – кількість робочих днів за період, дні; Q* – оптимальний розмір замовлення, од S – потреба в товарно-матеріальній цінності за певний період, од.
Розрахунок розміру замовлення з фіксованим інтервалом часу між замовленнями здійснюється за формулою
РЗ = МБЗ - ПЗ + ОС де РЗ – розмір замовлення, од МБЗмаксимально бажаний запас, од ПЗ
– поточний запас, од ОС – очікуване споживання за час поставки, шт.

скачати

© Усі права захищені
написати до нас