Ім'я файлу: Поняття фінансового ринку реферат.docx
Розширення: docx
Розмір: 30кб.
Дата: 07.04.2021
Пов'язані файли:
Міжнародна Економіка РЕФЕРАТ.docx
ПЗ 3.docx
Реферат на тему Законодавче регулювання робочого часу.docx
Жінки на війні.doc
Спогади ветеранів.doc

  Поняття фінансового ринку

Реферат

ЗМІСТ

ВСТУП..........................................................................................................................3

РОЗДІЛ 1. Поняття фінансового ринку.....................................................................4

РОЗДІЛ 2. Структура фінансового ринку.................................................................6

ВИСНОВКИ...............................................................................................................11

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ..................................................................12

ВСТУП

Для нормального розвитку економіки необхідна мобілізація  тимчасово вільних коштів фізичних та юридичних осіб, їхній розподіл і перерозподіл на комерційній основі між різними секторами економіки. Ці процеси повинні здійснюватись на фінансових ринках.

Фінансовий ринок - це ринок, на якому визначаються попит і пропозиція на різноманітні фінансові інструменти.

На фінансовому ринку відбувається рух коштів (капіталу). Гроші - не тільки головна мета підприємництва, а й найважливіший засіб для досягнення цієї мети. При цьому необхідно вирішити питання про джерела капіталу та шляхи його вкладання. Тому всі суб'єкти господарювання стикаються насамперед із фінансовим ринком, де шукають необхідні кошти або здійснюють інвестування тимчасово вільних коштів і отримують від цього додатковий прибуток. Таким чином, на фінансовому ринку виникає кругообіг капіталу, причому в одних суб'єктів господарювання утворюються заощадження, а інші відчувають необхідність у фінансових ресурсах для розширення своєї діяльності.

РОЗДІЛ 1.

Поняття фінансового ринку

Фінансовий ринок - це ринок, на якому визначаються попит і пропозиція на різноманітні фінансові інструменти. Фінансовий ринок існує як сукупність взаємопов’язаних і взаємодоповнюючих ринків: - кредитний ринок - це механізм, за допомогою якого встановлюються взаємовідносини між підприємствами і громадянами, які мають потребу в фінансових ресурсах, та організаціями і громадянами, які можуть надати необхідні кошти на певних умовах; - валютний ринок - це механізм, за допомогою якого встановлюються правові й економічні взаємовідносини між продавцями і покупцями валют. Ринок цінних паперів об'єднує частину кредитного ринку: ринок інструментів позики або боргових зобов'язань і ринок інструментів власності, тобто цей ринок охоплює операції з випуску й обігу інструментів позики, інструментів власності, а також їх гібридів. З точки зору термінів дії фінансових інструментів фінансовий ринок розглядають як сукупність грошового ринку і ринку капіталів. Грошовий ринок - це ринок готівкових грошей, короткострокових кредитних операцій, валюти. На грошовому ринку обертаються надійні короткострокові інструменти, їхній рух зумовлений різницею у рівнях прибутку та ризику. Ринок капіталів поділяється на ринок цінних паперів (середньо - та довгострокових) і ринок середньострокових та довгострокових банківських кредитів.

Ринок капіталів - найважливіше джерело довгострокових інвестиційних ресурсів. Якщо грошовий ринок у першу чергу підтримує ліквідність на фінансовому ринку, то ринок капіталів сприяє рентабельному використанню або алокації фінансових коштів. Це означає, що очікувана прибутковість капіталовкладень повинна, з урахуванням відповідного ризику, як мінімум відповідати відсотку на ринку капіталів. Таким чином, фінансовий ринок забезпечує платоспроможність фінансової системи, максимальне узгодження загальногосподарських процесів нагромадження та інвестування як за обсягом, так і структурно.

Фінансовий ринок можна поділити на первинний і вторинний. Первинний ринок виникає при емісії цінних паперів, і на ньому мобілізуються фінансові ресурси. На вторинному ринку ці ресурси перерозподіляються, тобто на вторинному ринку вони опиняються після того, як були вже продані на первинному. У свою чергу, вторинний ринок поділяється на біржовий і позабіржовий. Біржовий ринок представлений фондовою біржею як особливим інституційно організованим ринком. На ньому обертаються цінні папери найвищого ґатунку та виконуються операції професійними учасниками. Фондова біржа виступає як торговельне, професійне, нормативне, технологічне ядро ринку цінних паперів та фінансового ринку. На позабіржовому ринку здійснюються операції з цінними паперами позафондової торгівлі. У цьому разі об'єктом купівлі-продажу стають цінні папери, які з будь-яких причин не котируються на біржі. За будь-якого трактування структури фінансового ринку, головною метою є розподіл надлишку коштів або заощаджень, їхня мобілізація і перерозподіл між сферами й секторами економіки. Головна функція фінансового ринку - трансформація вільних коштів у позиковий капітал. Фінансовий ринок робить рівнодоступними грошові фонди для всіх його учасників (держави, підприємств, домашніх господарств), які мають одну мету - збільшення капіталу.

РОЗДІЛ 2.

Структура фінансового ринку

Структура фінансового ринку визначається двома основними ознаками: часовою та інституційною. За часовою ознакою, тобто за строком дії фінансових активів, фінансовий ринок поділяється на грошовий ринок і ринок капіталів.

Грошовий ринок — це ринок короткострокових депозитно-кредитних операцій та фінансових інструментів з терміном дії до одного року, які обслуговують переважно рух оборотного капіталу підприємств та організацій, короткострокових ресурсів комерційних банків, небанківських фінансово-кредитних установ, держави та населення.

Грошовий ринок, у свою чергу, поділяється на:

1) обліковий ринок, де короткострокові грошові кошти перерозподіляються між прямими суб'єктами ринку, фінансово-кредитними інститутами завдяки купівлі-продажу високоліквідних активів (векселів, чеків та інших цінних паперів) із термінами погашення до одного року. Основними операціями на обліковому ринку є облікові та переоблікові операції комерційних банків, центрального банку з використанням комерційних та казначейських векселів, інших видів короткострокових зобов'язань;

2) міжбанківський ринок, де тимчасово вільні грошові кошти комерційних банків залучаються та розміщуються ними між собою у формі міжбанківських кредитів і депозитів на короткі терміни. Міжбанківські кредити є важливим джерелом формування банківських ресурсів, що використовуються комерційними банками для виконання зобов'язань перед клієнтами, регулювання ліквідності балансів, дотримання вимог НБУ щодо обов'язкового резервування тощо;

3) валютний ринок, на якому забезпечується обмін однієї валюти на іншу у формі купівлі-продажу з метою обслуговування зовнішньоекономічних відносин, міжнародних розрахунків та інших цілей суб'єктів валютного ринку і де урівноважуються попит і пропозиція на такий специфічний товар, як валюта.

Ринок капіталів — це ринок, де формуються попит і пропозиція на середньо - та довгостроковий капітал, здійснюється купівля-продаж фінансових активів на тривалий термін (понад один рік). Основними на ринку капіталів є операції з фондовими інструментами - акціями, середньо - та довгостроковими облігаціями; операції з середньо-та довгостроковими кредитами комерційних банків. Фінансові активи, що обертаються на цьому ринку, як правило, є менш ліквідними, для них характерний вищий рівень фінансового ризику і, отже, більш високий рівень дохідності.

Ринок капіталів, у свою чергу, поділяється на:

1) ринок середньо - та довгострокових банківських кредитів (кредитний ринок), де продаються і купуються грошові кошти на тривалий термін (понад один рік) на певних умовах у формі надання кредитів під зобов'язання позичальників повернути основну суму боргу та сплатити відсотки у визначені терміни;

2) ринок довгострокових і безстрокових цінних паперів, де об'єктом фінансових операцій є цінні папери з періодом обігу понад один рік. На ньому здійснюються емісія, купівля-продаж цінних паперів, формується ціна на них, урівноважуються попит і пропозиція. Завдяки ринку цінних паперів акумулюються грошові нагромадження підприємств, держави, банків, небанківських фінансово-кредитних установ, заощадження домашніх господарств і спрямовуються на виробниче та невиробниче інвестування капіталів. Ринок довгострокових і безстрокових цінних паперів об'єднує ринок боргових зобов'язань (державних і корпоративних облігацій, депозитних сертифікатів), ринок інструментів власності (усі види акцій), ринок похідних фінансових інструментів (деривативів - форвардів, ф'ючерсів, опціонів, свопів тощо).

Таким чином, грошовий ринок насамперед підтримує ліквідність на фінансовому ринку, а ринок капіталів є найважливішим джерелом середньо - і довгострокових інвестиційних ресурсів для різних суб'єктів фінансового ринку.

За інституційною ознакою фінансовий ринок поділяють на кредитний ринок і ринок цінних паперів.

Кредитний ринок - це частина фінансового ринку, що належить до каналів опосередкованого переміщення коштів від власників заощаджень до позичальників через фінансово-кредитних посередників.

До складу фінансово-кредитних посередників відповідно до вітчизняної класифікації входять:

— комерційні банки (універсальні та спеціалізовані: інвестиційні, інноваційні, іпотечні, ощадні, зовнішньоторговельні);

— небанківські фінансово-кредитні установи (страхові компанії, пенсійні фонди, фінансові компанії, інвестиційні фонди, кредитні спілки, ломбарди, лізингові й факторингові компанії та ін.).

Кредитний ринок є основною складовою фінансового ринку. Це пояснюється тим, що він, по-перше, забезпечує найшвидший доступ до фінансових ресурсів, а по-друге, переваги кредитного ринку випливають із функціонального потенціалу його основних суб'єктів-комерційних банків, які не лише опосередковують рух фінансових ресурсів, а й певним чином продукують їх. Кредитний ринок забезпечує накопичення, рух, розподіл і перерозподіл позичкового капіталу між галузями економіки та суб'єктами фінансового ринку.

Ринок цінних паперів - це частина фінансового ринку, що належить до каналів прямого переміщення коштів безпосередньо від власників заощаджень (інвесторів) до позичальників (емітентів) і опосередковується випуском та обігом цінних паперів.

Ринок цінних паперів структурується за двома основними ознаками:

1) за стадіями торгівлі:

— первинний ринок - це первинний випуск цінних паперів в обіг, що здійснюється на основі оголошення про емісію; торгівля ведеться між емітентами, з одного боку, та інвесторами і фінансовими посередниками - з другого. Первинне розміщення проводиться прямим зверненням емітента до покупця чи передачею всієї емісії або її частки посереднику (інституційному інвестору), що бере на себе функції розміщення цінних паперів;

- вторинний ринок, який характеризується операціями перепродажу раніше випущених цінних паперів, що здійснюються між окремими інвесторами, інвесторами і фінансовими посередниками та між фінансовими посередниками. Без розвиненого вторинного ринку цінних паперів, що забезпечує постійну ліквідність і розподіл фінансових ризиків, не може ефективно існувати первинний фондовий ринок. Однією з основних функцій вторинного ринку є встановлення реальної ринкової ціни чи курсу окремих цінних паперів, що відображає всю інформацію про фінансовий стан їх емітентів і умови емісії;

2) за місцем торгівлі:

— біржовий ринок, який охоплює угоди, що укладаються на фондовій біржі, й насамперед вторинний ринок, хоча в окремих випадках і первинне розміщення цінних паперів може здійснюватись через фондову біржу. Фондова біржа - це організаційно оформлений, постійно діючий ринок, на якому торгівля цінними паперами ведеться чітко за правилами біржі і тільки між біржовими посередниками, яких ретельно відбирають серед усіх учасників фондового ринку.

Фондова біржа виконує три основні функції - посередницьку, індикативну та регулятивну. Посередницька функція полягає в тому, що фондова біржа створює достатні й всебічні умови для торгівлі цінними паперами емітентам, інвесторам і фінансовим посередникам. Сутність індикативної функції полягає в оцінці вартості й привабливості цінних паперів. Саме на біржі здійснюється котирування цінних паперів, яке дає інформацію інвесторам про вартісну та якісну їх оцінку і динаміку розвитку. Регулятивна функція виражається в організації торгівлі цінними паперами. Завдяки їй встановлюються вимоги до емітентів, що виставляють свої цінні папери на біржові торги, правила укладення і виконання угод, механізм контролю за діяльністю суб'єктів біржової торгівлі.

На фондову біржу можуть потрапити не всі випущені цінні папери, а лише гарантовані, які відповідають вимогам лістингу. Лістинг полягає у допуску цінних паперів до обігу і котирування на фондовій

біржі на основі їх економічної експертизи;

- позабіржовий ринок, який охоплює угоди з купівлі-продажу цінних паперів, що укладаються і здійснюються поза біржею. Його утворюють брокерські контори, комерційні банки, інвестиційні компанії, інвестиційні фонди. Такий розподіл вторинного ринку пов'язаний з тим, що не всі цінні папери можуть обертатися на біржі. Позабіржовий ринок характеризується вищим рівнем фінансового ризику та нижчим рівнем юридичної захищеності покупців, нижчим рівнем їх поточної інформованості тощо. Разом з тим, цей ринок забезпечує обіг ширшої номенклатури цінних паперів, більшою мірою гарантує таємницю здійснення окремих угод, задовольняє потребу окремих інвесторів у фінансових інструментах з високим рівнем ризику і, отже, приносить вищий дохід.

ВИСНОВКИ

Фінансовий ринок - сукупність економічних відносин між учасниками угод (продавцями, покупцями, посередниками) з приводу купівлі-продажу фінансових активів і фінансових послуг.

Фінансовий актив - це ринковий товар, відмінна особливість якого - його висока ліквідність, тобто його можна придбати і легко продати.

Фінансовий ринок являє собою надзвичайно складну систему, в якій грошові кошти та інші фінансові активи підприємств та інших його учасників звертаються самостійно, незалежно від характеру звернення реальних товарів. Цей ринок оперує різноманітними фінансовими інструментами, обслуговується специфічними фінансовими інститутами, розпорядженні розгалужену і різноманітної фінансової інфраструктурою.

Для нормального розвитку економіки постійно потрібна мобілізація тимчасово вільних грошових коштів фізичних і юридичних осіб та їх перерозподіл на комерційній основі між різними секторами економіки. У ефективно функціонуючої економіці цей процес здійснюється на фінансовому ринку.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Брігхем Є.Ф. Основи фінансового менеджменту. – К.: КП ВАЗКО Молодь, 1997 р.

  2. Маслова С.О., Опалов О.А. Фінансовий ринок: Навч. посібник. – К.: Каравела, 2004.

  3. Мендрул О.Г., Павленко І.А. Фондовий ринок: операції з цінними паперами. – К.: КНЕУ.

  4. Смолянська О.Ю. Фінансовий ринок: Навч. посібник – К.: Центр навч. літ-ри, 2005.

  5. Горшина О.К. Цінні папери: Навч. посібник. – К.: Центр навч. літ-ри, 2006.

скачати

© Усі права захищені
написати до нас