Ім'я файлу: Міжнародна Економіка РЕФЕРАТ.docx
Розширення: docx
Розмір: 24кб.
Дата: 08.06.2020
скачати
Пов'язані файли:
ПЗ 3.docx
Реферат на тему Законодавче регулювання робочого часу.docx
Жінки на війні.doc
Спогади ветеранів.doc
Поняття фінансового ринку реферат.docx


СУТЬ ТА СТРУКТУРА ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ

Реферат


ЗМІСТ:
1. Сутність та структура платіжного балансу.
2. Регулюванняплатіжного балансу.
3. Фактори, щовпливають на платіжний баланс.
4. Висновок.

1. Сутність та структура платіжного балансу.

Платіжний баланс — цестатистичнийзвіт, у якому в систематизованомувиглядінаводятьсяпідсумковідані про зовнішньоекономічніопераціїданоїкраїни з іншимикраїнамисвіту за певнийперіод часу.

Платіжний баланс, — цестатистичнийзвіт за певнийперіод, якийпоказує:

-операції з товарами, послугами і доходами, здійснені будь-якоюкраїноюіззакордоном;

-змінувласності та іншізміни в монетарному золоті, спеціальних правах запозичення (СДР), що належать данійкраїні, а такожфінансовихвимогах і зобов'язанняхстосовнозакордону;

-односторонніперекази та компенсуючі записи, необхідні для бухгалтерськогобалансування тих операцій та змін, яківзаємно не покриваються.

Іншими словами, платіжний баланс — цестатистичнийзвіт, у якому в систематизованомувиглядінаводятьсяпідсумковідані про зовнішньоекономічніопераціїданоїкраїни з іншимикраїнамисвіту за певнийперіод часу.

Для правильного розуміння й аналізуплатіжного балансу необхіднонасампередвизначитиосновніпринципийогопобудови:

-Охопленнявсіхзовнішньоекономічнихопераційкраїни за певнийперіод (місяць, квартал, рік).

-Система подвійногозапису. Оскількиплатіжний баланс — цебухгалтерськабалансоватотожність, то кожнавідображена в ньомуопераціямає бути подана двомазаписами, щомаютьоднаковевартісневираження. Один ізцихзаписівпозначається як кредит зі знаком плюс, інший — як дебет зі знаком мінус.

-Економічнатериторіякраїни — географічнатериторія, щознаходитьсяпідюрисдикцією уряду даноїкраїни, у межахякоїможутьвільнопереміщуватисяробоча сила, товари і капітал.

-Резидент — нерезидент. Для відокремленнязовнішньоекономічнихопераційвідвнутрішньоекономічних МВФ рекомендуєвраховуватитількиопераціїміж резидентами і нерезидентами країни.

-Ринковаціна. Для реєстраціїоперацій у платіжномубалансівикористовуютьсяринковіціни — тобтоціни, за якимиукладаютьсяреальні угоди міжнезалежнимпокупцем і незалежнимпродавцем.

-Розрахунковаодиниця. При складанніплатіжного балансу країниповиннівикористовувати ту розрахунковуодиницю, яка застосовується ними у внутрішніхрозрахунках і обліку. Для перерахуванняданих у доларирекомендуєтьсявикористовувати курс національноївалюти до долара, щофактичнодіявна ринку на дату складанняплатіжного балансу.

-Час реєстрації. Оскількикожнаоперація у платіжномубалансімає бути подана двомазаписами, обидваці записи в ідеаліповинні бути зробленіодночасно — у моментздійсненняданоїоперації.

-Джерелаінформації. Для складанняплатіжного балансу використовуються: митна статистика, статистичназвітність грошового сектору, інформація про розміризовнішнього боргу, дані про операції з іноземною валютою тощо.

-Схема побудовиплатіжного балансу. Повна схема складання ПБ, рекомендованого МВФ, містить 112 статей. Агрегована схема зводитьцістатті в сімблоків (груп).

2. Регулюванняплатіжного балансу.
Регулюванняплатіжного балансу (пб). Статистичніданісвідчать, що ПБ країнсвітупостійноперебувають у станінерівноваги, тобто сальдо поточнихоперацій і сальдо підсумкового балансу, як правило, не дорівнюють нулю і тому балансуютьсярухомкапіталу, державнимибалансуючимиопераціями та змінами в резервах. Нерівновага ПБ країни, будучи насамперед регулятором внутрішньоекономічнихпроцесів, викликає ряд наслідків для їїекономіки.

Стабільнопозитивне сальдо зміцнюєпозиціїнаціональноївалюти і одночаснодаєзмогуматиміцнуфінансову базу для експортукапіталу, на відмінувідстабільновід'ємного, яке спонукаєкраїну до йогоімпорту.

Якщоподібнийприпливкапіталуздійснюється не через довгостроковіпідприємницькіінвестиції (тобтопрямі та портфельні), а через довгостроковідержавні і приватнібанківські займи і особливо шляхом надзвичайногофінансування і зростаннязовнішніхзобов'язань, то цепризводить до швидкогозростаннязовнішнього боргу країни і виплат за ним. Країнапочинаєжити в борг.

Сильніколивання сальдо маютьнесприятливі для країнинаслідки. Так, різкезростання позитивного сальдо створює базу для швидкогозростаннягрошовоїмаси і тим самим стимулюєінфляцію, а різкезростаннявід'ємного сальдо викликаєобвальнепадінняобмінного курсу, що вносить хаос у зовнішньоекономічніопераціїкраїни.

Отже, коли мовайде про рівновагу ПБ, то в центріувагивиявляєтьсянасампереддефіцит ПБ і сильніколиванняйого сальдо.

Методи державного регулюванняплатіжного балансу. Впливдержави на стан ПБ здійснюється за допомогоюкількохосновнихметодів.

Прямий контроль включаєрегламентуванняімпорту (наприклад через кількісніобмеження), митні та іншізбори, заборонучиобмеження на переказ за кордон доходіввідіноземнихінвестицій та грошовітрансфертиприватнихосіб, різкеобмеженнябезоплатноїдопомоги, вивозу коротко- та довгостроковогокапіталутощо.

Подібні заходи, як правило, викликаютьвеликітруднощі для багатьохпідприємствкраїни і, відповідно, сприймаються негативно.

У короткостроковомупланіпрямий контроль даєпозитивнийефект, якийбільшечименшезалежитьвідрівнядотриманняпідприємствамигосподарськогозаконодавства і здатності уряду стежити за виконаннямсвоїхрішень.

У довготерміновомупланіефектвідцихзаходівсуперечливий, оскількистворюється "парниковий режим" для місцевихвиробників, падаєзацікавленістьіноземнихінвесторів до даноїкраїни через заборону на переказїхніхдоходів, виникаютьтруднощі з залученняміноземнихспеціалістів, створюютьсяперешкоди для розширення за кордоном мережі з продажу вітчизнянихтоварів, ї навпаки, не викликаєворожості, а сприймається позитивно вітчизнянимипідприємствамитакийпрямийінструмент, як субсидуванняекспорту.

Однаквінпотребує великих коштів і тому йогозастосуваннязазвичайпов'язанезі станом бюджету країни.

Дефляція (тобтоборотьба з інфляцією) націлена на вирішеннявнутрішньоекономічнихзавдань, але як побічнийефектполіпшує і стан ПБ Вважається, щотрадиційні для дефляційноїполітикинаслідки — падінняобсягувиробництва, інвестицій і доходів — ведуть до скороченняімпорту і зростаннярезервнихпотужностей для нарощуванняекспорту.

Звичайне для дефляціїпідвищенняоблікової ставки залучає у країнукороткотерміновийкапітал, якщо, звичайно, тут є розвинена кредитно-банківська система і низькийрівеньполітичногоризику.

Однак є й інша точка зору: дефляціязменшуєекспорт і збільшуєімпорт. При дефляціїпідвищуєтьсяобмінний курс національноївалюти, щозбільшуєможливостіімпортерів.

Для експортерів же високий курс їхньоїнаціональноївалютиозначає, що при обмініекспортноївиручки вони отримуютьменшенаціональноївалюти, а цезовсім не стимулюєзростанняекспорту.

Зміни валютного допомагаютьдержавірегулюватирівновагу ПБ, але при цьомуслідвраховувати, щоефектвідревальвації/девальваціїпослаблюєтьсяеластичністюекспорту/імпорту та інерційністюзовнішньоторговельнихпотоків.

Тому розрізняють коротко-, середньо- та довгостроковийвпливзмін валютного курсу на ПБ. В середньо- і довготерміновому планах девальваціяслабкоскорочуєімпорт, а ревальваціяйогосуттєвозбільшує. Експортзвичайнобільшеластичний і тому в середньо- і довготерміновому планах більшчутливийдо курсунаціональноївалюти.

3. Фактори, щовпливають на платіжний баланс.

-Нерівномірністьекономічного і політичногорозвиткукраїн, міжнароднаконкуренція.

-Циклічніколиванняекономіки.

-Зростаннязакордоннихдержавнихвитрат, пов’язанихізмілітаризацієюекономіки і військовимивитратами.

-Посиленняміжнародноїфінансовоївзаємозалежності.

-Зміни в міжнароднійторгівлі.

-Вплив валютно-фінансовихфакторів.

-Негативнийвпливінфляції.

-Торгівельно-політичнадискримінаціяпевнихкраїн.

-Надзвичайніобставини – неврожай, стихійні лиха, катастрофи.

Впливекономічнихфакторів на платіжний баланс:

Економічніфактори

Вплив

Темп інфляції

Підвищенняцін на товари та послуги, щовиробляютьсявсередині в країнімаєефектомзростанняцін на експортнітовари і можезменшитиекспорт. Імпортнітовариможуть стати більшвигідними для резидентів, рівеньімпортузбільшується.

Дефляція: зниженняобсягіввиробництва, інвестицій та доходів, можливим є збільшенняпроцентних ставок та зменшенняімпорту (продажістаютьменшвигідними). Можливийнаслідок: укріпленнявалюти та зменшенняекспортноївиручки, з одночаснимзбільшеннямімпортноївиручки.

Зростання ВВП

Високітемпи росту ВВП та доходів: збільшенняспоживанняімпортнихтоварів, можливийвідтіккапіталів з країниабоприплив (відплив) інвестицій. Низькітемпи росту ВВП: зниженнярівняімпорту.

Процентні ставки

Підвищенняпроцентних ставок: збільшення притоку капіталу на фінансовийрахунок, зменшеннявідтокукапіталу, укріплення курсу, можематинаслідкомдефляцію та скороченнязбільшенняімпорту.

Зниженняпроцентних ставок: зменшення притоку капіталу, збільшеннявідтокукапіталу.

Валютний курс

Обмінний курс впливає на:

1) Відноснувартістьімпортнихтоварів в порівнянні з вартістютоварів, щовироблені в країні;

2) На відноснувартістьекспортнихтоварів в порівнянні з товарами іншихкраїн.

Девальваціяробитьімпортбільш дорогим в середньостроковомуперіоді, а і розширюєекспорткраїни; впливає на припливкороткостроковогокапіталу.

Ревальвація: падінняекспортнихдоходів, зростанняімпорту, посиленнявивезеннякапіталу.ВИСНОВОК
Платіжний баланс — цестатистичнийзвіт, у якому в систематизованомувиглядінаводятьсяпідсумковідані про зовнішньоекономічніопераціїданоїкраїни з іншимикраїнамисвіту за певнийперіод часу.
Іншими словами, платіжний баланс — цестатистичнийзвіт, у якому в систематизованомувиглядінаводятьсяпідсумковідані про зовнішньоекономічніопераціїданоїкраїни з іншимикраїнамисвіту за певнийперіод часу.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас