Ім'я файлу: реферат.docx
Розширення: docx
Розмір: 147кб.
Дата: 28.04.2021
скачати
Пов'язані файли:
Інформаційна безпека.doc

Реферат

Сталий розвиток землекористування, на наш погляд – це така керована система, що охоплює всі

Аспекти взаємозалежності суспільства і природного середовища через форми і методи, які забезпечують

реалізацію безперервного розвитку для досягнення балансу економічних, соціальних, екологічних,

правових, інформаційних концепцій.

Практична реалізація концепції сталого використання земель сільськогосподарського призначення

потребує визначення еколого-економічних пріоритетів і використання ефективних засобів досягнення

Екологічних цілей, а також радикального підвищення екологічної відповідальності всіх суб`єктів

господарської діяльності. Еколого-економічними пріоритетами у вирішенні основних завдань із

забезпечення сталого використання земель сільськогосподарського призначення, зокрема, є:


  • - збалансування екологічних, економічних і соціальних факторів розвитку регіонів з урахуванням
  • Властивостей земельних ресурсів, їх цінності та особливостей використання на певній території;


- природно-просторова організація використання земельних ресурсів, яка забезпечить умови для

Раціонального використання потенційних ресурсних можливостей земель без порушення екологічної

Рівноваги для окремих адміністративно-територіальних одиниць. Варіантний підхід набуває особливого

Сенсу в умовах різних форм господарювання, соціального розшарування, різної забезпеченості

Товаровиробників виробничими ресурсами;
Р
аціона́льне природокори́стування — використання природних ресурсів в обсягах та способами, які забезпечують сталий економічний розвиток, гармонізацію взаємодії суспільства і природного середовища, раціоналізацію використання природно-ресурсного потенціалу, економічні механізми екологобезпечного природокористування.


Раціональне природокористування повинно забезпечити повноцінне існування і розвиток сучасного суспільства, за умови збереження високої якості середовища проживання людини. Цього можна досягнути завдяки економічній експлуатації природних умов і ресурсів при найефективнішому режимові їх відтворення з урахуванням перспективних інтересів розвитку господарства і збереження здоров'я людей.
Нераціональним є таке природокористування, коли вплив людини на природу призводить до знесилення її відновлювальних властивостей, зниження якості і вичерпання природних ресурсів, забруднення довкілля. Воно може виникнути як наслідок не тільки прямих, але й опосередкованих впливів на природу.
Дотримання принципів раціонального природокористування дозволить розробити заходи з охорони довкілля, відновити порушені взаємозв'язки в екосистемах, запобігати загостренню екологічних ситуацій.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас