1   2   3   4
Ім'я файлу: !!Положення про планування 2015.doc
Розширення: doc
Розмір: 331кб.
Дата: 17.02.2022
скачати
Пов'язані файли:
Тире між підметом і присудком.docx
Курсова.docx
Шаманов_ РГР.docx
Шаблон довідки.docx
Додаток А.doc
Анотация МТуР.docx
2_осцилограф (2).docx
Л4.ppt
Готова лабар.docx
141 ЕЕЕ Бакалавр 2022.pdf
208 Агроинженерия Молодший бакалавр 2022.pdf
Антинаркотична брошура QR.pdf
Тест_ Электроника - Физика 10 класс.pdf

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

П О Л О Ж Е Н Н Я
ПРО ПЛАНУВАННЯ ТА ОБЛІК НАВАНТАЖЕННЯ

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

У СУМСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ АГРАРНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

Ухвалено вченою радою Сумського НАУ

від 27 серпня 2015 рокуСуми – 2015

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відповідно до Закону України „Про вищу освіту” від 01.07.2014 р. №1556-VII, Статуту Сумського НАУ основними видами діяльності науково-педагогічних працівників університету є навчальна, наукова, методична та організаційно-виховна робота.

1.2. Положення розроблено з метою упорядкування планування та обліку навчальної, методичної, наукової, організаційної та інших видів робіт, які виконуються науково-педагогічними працівниками Університету протягом усього навчального року. Воно визначає правила і норми часу для розрахунку навантаження науково-педагогічних працівників, вміщує рекомендації щодо планування усіх видів робіт та їхнього обліку в Індивідуальних планах науково-педагогічних працівників.

1.3. Положення розроблено відповідно до Кодексу законів про працю України, Закону України “Про вищу освіту” від 01.07.2014 р. №1556-VII, Норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової та організаційної роботи (наказ Міністерства освіти і науки України від 7 серпня 2002 р. №450 “Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів”), Статуту Університету, Колективного договору та інших нормативно-правових актів.

1.4. Робочий час науково-педагогічного працівника (НПП) визначається Кодексом законів про працю України (ст. 51) та Законом України “Про вищу освіту” (ст. 56) і становить 36 годин на тиждень (скорочена тривалість робочого часу). Час виконання навчальних, методичних, наукових, організаційних та інших трудових обов’язків у поточному навчальному році не повинен перевищувати річний робочий час.

1.5. Робочий час науково-педагогічного працівника включає час виконання ним навчальної, методичної, наукової, організаційної роботи та інших трудових обов’язків.

1.6. Графік робочого часу НПП визначається розкладом аудиторних навчальних занять і консультацій, розкладом або графіком контрольних заходів та іншими видами робіт, передбачених індивідуальним планом роботи науково-педагогічного працівника на навчальний рік (далі – Індивідуальний план). Час виконання робіт, не передбачених розкладом або графіком контрольних заходів, визначається у порядку, встановленому вищим навчальним закладом, з урахуванням особливостей спеціальності та форм навчання. Науково-педагогічний працівник зобов’язаний дотримуватися встановленого йому графіка робочого часу.

1.7. Обсяг навчальних занять, доручених для проведення конкретному викладачеві виражений в облікових (академічних) годинах, визначає навчальне навантаження НПП. Види навчальних занять, що входять в обов’язковий обсяг навчального навантаження відповідно до посади, встановлюються кафедрою і визначаються у Індивідуальному плані.

1.8. Максимальне навчальне навантаження на одну ставку науково-педагогічного працівника не може перевищувати 600 годин на навчальний рік (ст. 56 Закону України “Про вищу освіту”).

1.9. Залучення науково-педагогічних працівників до роботи, не обумовленої трудовим договором, може здійснюватися лише за його згодою або у випадках, передбачених законом.

1.10. Планування навчальної, методичної, наукової та організаційної роботи здійснюється, виходячи з орієнтовного робочого часу на рік науково-педагогічних працівників Університету, який складає 1548 годин за середньотижневої тривалості 36 годин.

Орієнтовний розподіл бюджету робочого часу науково-педагогічних

працівників університету на навчальну, методичну, наукову та організаційну

роботу подано у табл. 1.

Таблиця 1.

Рекомендовані обсяги та межі варіювання показників

при плануванні роботи науково - педагогічних працівників СНАУ (на 1.ш.о.)

П о с а д а

Загальний обсяг навантаження, год

Навчальне навантаження, год.

Наукова робота,

год.

Методична робота,

год.

Організаційна робота,

год.

Професорсько-викладацький склад

1548

600

400

400

148


* Можливий перерозподіл між науковою та методичною роботою +,- 100 годин.
З урахуванням штатного розкладу кафедри, розподіл бюджету робочого часу НПП може відрізнятися від наведеного в табл. 1. В цьому разі він розглядається та узгоджується на засіданні кафедри і фіксується у відповідному протоколі.

1.11 Для організації планування навчальної, методичної, наукової та організаційної роботи науково-педагогічних працівників на кафедрах не пізніше, як за два місяці до початку нового навчального року проводиться розрахунок навчального навантаження.

Перелік основних робіт за видами науково-педагогічної діяльності наведено у додатку 1.

Розрахунки здійснюються на підставі затверджених навчальних планів і програм підготовки фахівців, а також норм часу навчальної роботи для планування та обліку роботи науково-педагогічних працівників, які наведено у додатку 2.

1.12. Розрахунок обсягу навчального навантаження та необхідної кількості науково-педагогічних працівників затверджується ректором університету. Розрахункові норми навчального навантаження НПП є підставою для розрахунку штатної чисельності науково-педагогічних працівників Університету.

1.12. На підставі затвердженого обсягу навчального навантаження, завдань з методичної, наукової та організаційної роботи, завідувачі кафедр здійснюють розподіл загального навантаження між науково-педагогічними працівниками кафедри, що є підставою для заповнення Індивідуального плану роботи науково-педагогічного працівника на навчальний рік, який є одним з документів для планування та обліку діяльності науково-педагогічних працівників Університету.

1.13. Індивідуальний план роботи науково-педагогічного працівника на

навчальний рік (далі – Індивідуальний план) повинен складатися і затверджуватися перед початком нового навчального року, до 15 вересня поточного року.

В Індивідуальному плані зазначають усі види робіт науково-педагогічного працівника, що плануються на навчальний рік та за якими він звітує, заповнюючи відповідні графи фактичного виконання.

Індивідуальні плани затверджуються завідувачами кафедр, а Індивідуальні плани завідувачів кафедр затверджуються деканом відповідного факультету.

1.14. Для підведення підсумків роботи кожний науково-педагогічний працівник не пізніше як за п’ять днів після закінчення семестру (навчального року), виходячи з обсягу фактично виконаної роботи, заповнює відповідні розділи Індивідуального плану. Індивідуальний план аналізується завідувачем кафедри і деканом факультету та зберігається на кафедрі.

На основі заповнених Індивідуальних планів науково-педагогічні працівники готують річні звіти про виконання науково-педагогічного навантаження, які разом із звітом кафедри надаються до навчального відділу.

2. ОРГАНІЗАЦІЯ ПЛАНУВАННЯ ТА ОБЛІКУ

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
2.1. Планування та облік навчального навантаження

2.1.1. Для проведення планування навчального навантаження виходять з того, що мінімальний та максимальний обов’язковий обсяг навчального навантаження науково-педагогічного працівника в межах його робочого часу визначає кожна кафедра з урахуванням виконання ним інших обов’язків і у порядку, передбаченому Статутом Університету та Колективним договором.

2.1.2. На період відрядження, хвороби, підвищення кваліфікації та творчої відпустки науково-педагогічний працівник звільняється від навчального навантаження або його частини. Встановлене йому на цей період навчальне навантаження виконується іншими науково-педагогічними працівниками кафедри за рахунок зменшення останніми на цей період обсягу методичної, наукової та організаційної роботи.

2.1.3. У випадках виробничої необхідності науково-педагогічний працівник може бути залучений до проведення занять понад обов’язкового обсягу навчального навантаження, визначеного Індивідуальним планом, в межах робочого часу (1548 годин). Додаткова кількість облікових годин не може перевищувати 0,25 мінімального обов’язкового обсягу навчального навантаження на даній кафедрі.

Збільшення навчального навантаження в цьому випадку здійснюється за рахунок пропорційного зменшення навантаження з інших видів робіт. Зміни в навчальному навантаженні науково-педагогічного працівника вносяться в його Індивідуальний план.

2.1.4. Обсяг навчального навантаження визначається кількістю часу необхідного для проведення усіх видів навчальної роботи. Він розраховується на підставі та з урахуванням:

• навчальних планів і робочих навчальних програм;

• кількості студентів, які навчаються на факультетах та кафедрах;

• кількості лекційних потоків та академічних груп (підгруп);

• обов’язкових норм навчального навантаження НПП.

2.1.5. Під час проведення розрахунків навчального навантаження встановлюються:

• кількість студентів у лекційному потоці, яка визначається кількістю студентів, що навчаються за одним напрямом (спеціальністю) підготовки або

спорідненими (галузевими) напрямами (спеціальностями) підготовки. Загальну кількість студентів понад 100 осіб, дозволяється поділяти на

два потоки.

Можливе формування лекційних потоків з академічних груп різних факультетів за умови єдиних навчальних дисциплін та програм підготовки;

кількість студентів у академічних групах не повинна перевищувати 20 - 25 осіб, за винятком напрямів та спеціальностей, прийом на які є не чисельним.

Академічні групи можуть поділятися на підгрупи по 10-15 (для творчих

спеціальностей – до 5) студентів під час проведення лабораторних занять, а

також під час використання обчислювальної техніки (за наявності не менше

10 відповідно обладнаних робочих місць у комп’ютерному класі).

Норми часу для планування та обліку навчальної роботи наведені в таблиці 2.
Норми часу для планування та обліку наукової роботи знаходяться у таблиці 3.

Таблиця 2


Норми часу для планування та обліку навчальної роботиВид роботи

Норма часу

Примітка

1

2

3

4

1.

Абітурієнти, довузівська підготовка

1.1.

Проведення співбесіди з абітурієнтами

0,25 год

на одного вступника кожному з членів комісії, комісія не більше 3-х осіб

1.2.

Проведення екзаменаційних консультацій

2 години

на одну дисципліну для однієї екзаменаційної групи 

1.3.

Проведення екзаменів з абітурієнтами:

 

а. Усних

0,25 год

на одного вступника кожному з членів комісії, комісія не більше 3-х осіб

б. Тестових

3 години на рік

комісія не більше 2-х осіб, одну роботу перевіряє один викладач

в. Письмових

3 години на потік (групу) + 0,5 год. на перевірку однієї роботи

комісія не більше 2-х осіб, одну роботу перевіряє один викладач

 

-        з мови та літератури - диктант

1 год на потік + 0,33 год на перевірку однієї роботи

комісія не більше 2-х осіб, одну роботу перевіряє один викладач

-        з мови та літератури - переказ

1 год на потік + 0,5 год на перевірку однієї роботи

комісія не більше 2-х осіб, одну роботу перевіряє один викладач

-        з мови та літератури - твір

4 год на потік + 0,5 год на перевірку однієї роботи

комісія не більше 2-х осіб, одну роботу перевіряє один викладач

1.4.

Повторна перевірка письмових робіт на випускних екзаменах довузівської підготовки та вступних екзаменах

0,15 год на кожну роботу, що перевіряється

вибірковій перевірці підлягає
до 10% робіт від їх загальної кількості

2.

Аудиторні заняття, інші заняття з викладачем

2.1.

Читання лекцій

1 год

на одну лекційну групу (потік) за одну академічну годину

2.2.

Проведення практичних та лабораторних занять

1 год

на академічну групу за одну академічну годину

2.3.

Проведення семінарських занять

1 год

на академічну групу за одну академічну годину

2.4.

Проведення індивідуальних консультацій

до 50% від загального обсягу дисципліни на 1 академічну групу підготовки

Для груп (потоків) , викладання в яких ведеться іноземною мовою (англійська, німецька (крім російської))

2.5.

Проведення консультацій перед екзаменами

1 год

на одну дисципліну для однієї групи

3.

Індивідуальні завдання, передбачені навчальним планом

 

3.1.

Керівництво виконанням, консультування , захист рефератів, аналітичних оглядів, перекладів тощо

0,25 год

на одну роботу, роботу перевіряє і приймає один викладач

3.2.

Керівництво виконанням, консультування, захист
розрахункових, графічних та розрахунково-графічних робіт

0,20 год

на одну роботу, роботу перевіряє і приймає один викладач

3.3.

Керівництво виконанням, консультування, захист курсових робіт та проектів

2 год на роботу (проект) міждисциплінарний

1 год на роботу

комісія не бвльше 3-х осіб

3.4.

Керівництво (консультування, інструктаж) при проходженні виробничих та переддипломної практик

0,1 год +

0,2

на одного студента за 1 тиждень практики

+ звіт по практиці

3.5.

Керівництво (консультування, інструктаж) при проходженні навчальних та технологічних практик

12 год

на одну академічну групу за 1 тиждень практики

4.

Підсумковий контроль

4.1.

Проведення семестрових екзаменів

0,25 год

на одного студента

4.2.

Проведення заліку за денною формою навчання

2 год

на одну дисципліну для однфєї академічної групи

4.3.

Проведення заліку за заочною формою навчання

1 год

на одну дисципліну для однфєї академічної групи

5.

Державна атестація

Атестацію проводить комісія у складі, голови та 4-х членів комісії

5.1.

Проведення консультацій перед атестацією

2 год

на одну дисципліну для однієї екзаменаційної групи з кожної дисципліни, що входить до переліку державних екзаменів

5.2.

Проведення державних екзаменів

0,50 год

на одного студента / голові та кожному із членів комісії

5.3.

Керівництво, консультування, рецензування та проведення захисту дипломних (випускних) робіт (проектів)

За одним керівником закріплюється : до 8 робіт бакалавра;
до 8 робіт спеціаліста;
до 5 робіт магістра

-        ВСЬОГО на підготовку та захист випускної роботи *

15 год

О.К.Р. „Бакалавр”

25 год

О.К.Р. „Спеціаліст”

30 год

О.К.Р. „Магістр

 

-        наукове керівництво підготовкою випускної роботи

6,5 год

О.К.Р. „Бакалавр”

17,5 год

О.К.Р. „Спеціаліст”

22,0 год

О.К.Р. „Магістр

  • голова ДЕК та члени ДЕК

0,5 год + 2 год

на 1-го студента,
допущеного до участі в ДЕК.

-        рецензент

0,5 год

О.К.Р. „Бакалавр”

2,0 год

О.К.Р. „Спеціаліст”

2,5 год

О.К.Р. „Магістр

-        попередній захист випускної роботи на кафедрі


0,5 год

О.К.Р. „Спеціаліст”
1,0 год

О.К.Р. „Магістр

Консультування *

 

 

-        з охорони праці

1,0 год

у т.ч. 0,5 науковому керівнику

-        з екологічної експертизи (еолого-економічного обгрунтування результатів природокористування )

0,5 год

 

-        з економічного обгрунтування результатів (бізнес план)

0,5 год

 

-        з комп’ютерних методів та математичної статистики

0,5 год

 

-        з консультування інших розділів

за рахунок нормативів наукового керівника

6.

Аспірантура

6.1.

Рецензування рефератів при вступі до аспірантури

3 год

на один реферат

6.2.

Проведення вступних екзаменів до аспірантури та кандидатських екзаменів

1 год

кожному екзаменатору на одного вступника, аспіранта (здобувача) комісія не більше 3-х осіб

6.3.

Керівництво аспірантами

50 год

щороку на одного аспіранта

6.4.

Наукове консультування докторантів (до 3-х років)

50 год

щороку на одного докторанта

6.5.

Керівництво здобувачами (до 5 років)

25 год

щороку на здобувача

7.

Стажування, післядипломна освіта

7.1.

Керівництво стажуванням викладачів

8 год

на одного викладача – стажиста за один місяць, але не більше 30 год на один рік

7.2.

Проведення випускних екзаменів слухачів вищих навчальних закладів післядипломної освіти

0,50 год

на одного студента голові та кожному членові екзаменаційної комісії, кількість членів – не більше 3-х осіб

7.3.

Керівництво, консультування та захист випускних робіт слухачів

10 годин на одного слухача, у тому числі: по 0,33 год голові та кожному членові комісії (до3-х членів);
1год –рецензенту; 1 год – попередній захист
на кафедрі; 7 год – керівнику і консультантантам.
* Для студентів заочної форми навчання норматив зменшується на 50%

Таблиця 3
  1   2   3   4

скачати

© Усі права захищені
написати до нас