Ім'я файлу: Анотация МТуР.docx
Розширення: docx
Розмір: 20кб.
Дата: 13.04.2022
скачати
Пов'язані файли:
Тире між підметом і присудком.docx
Курсова.docx
Шаманов_ РГР.docx
Шаблон довідки.docx
Додаток А.doc
!!Положення про планування 2015.doc
2_осцилограф (2).docx

ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра «Експлуатації техніки»
МЕХАНІЗОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ У РОСЛИННИЦТВІ


Лектор

Старший викладач Таценко О.В.

Семестр

2

Ступінь вищої освіти

Магістр

Кількість кредитів

5,0

Форми контролю

Залік

Аудиторні години

60 годин (30 год лекцій, 30 год практичних)


Загальний опис освітнього компонента

Мета освітнього компонента:

Метою вивчення освітнього компонента "Механізовані технології у рослинництві" є формування у здобувачів вищої освіти техніко-технологічного світогляду, отримання комплексу теоретичних та практичних навичок із механізованих технологій у рослинництві та технічних основ технологічного розвитку агропромислового комплексу, аналізу технологічних процесів виробництва і первинної обробки врожаю сільськогосподарської продукції, необхідних для прийняття правильних рішень і здійснення виробничої та господарської діяльності в умовах сучасного ринку та вимог до виробництва.

Завдання освітнього компонента:

Основними завданнями вивчення освітнього компонента "Механізовані технології у рослинництві" є:

- теоретична та практична підготовка здобувачів вищої освіти із механізованих технологій у рослинництві і технічних та технологічних основ розвитку агропромислового комплексу;

- ознайомлення здобувачів вищої освіти із галузевими особливостями механізованих технологій матеріальної сфери виробництва та їх показниками в агропромисловому комплексі країни;

- вивчення різних механізованих технологій виробництва продукції рослинництва;

- вивчення загальних закономірностей розвитку і взаємодії в різних системах технологій у рослинництві;

- систематизація і розширення знань по впровадженню сучасних та новітніх технологій у рослинництві;

- аналіз та оцінка ефективності механізованих технологій у рослинництві, якості технологічних рішень на підприємстві;

- вивчення ефективності різних технологічних систем виробництва продукції рослинництва та шляхів її підвищення;

- вивчення доцільності використання різних технологічних і технічних рішень для підвищення ефективності механізованих технологій у рослинництві.

Після вивчення освітнього компонента «Механізовані технології у рослинництві» здобувач вищої освіти очікувано буде здатен продемонструвати наступні результати навчання:

ДРН 1. Аналізувати сучасні підходи до механізованих технологій виробництва продукції рослинництва;

ДРН 2. Розробляти і реалізувати основні види механізованих технологічних процесів виробництва продукції рослинництва;

ДРН 3. Розробляти і реалізувати заходи з контролю якості проведення механізованих технологічних процесів виробництва продукції рослинництва;

ДРН 4. Розробляти та удосконалювати механізовані технології у рослинництві за умов різних форм власності і господарювання;

ДРН 5. Обгрунтовувати доцільність та ефективність впровадження механізованих технологій виробництва продукції рослинництва.

Методи викладання, що пропонуються:

Лекція-розповідь з поясненням, лекція-презентація з демонстрацією та використанням інтерактивних технологій. Практичні роботи з розрахунками за індивідуальним завданням. Тестування (опитування), з використанням навчальних і контролюючих тестів.
Тематика лекційних занять:

 1. Вступ. Технологія, як основа виробництва продукції рослинництва.

 2. Основи механізованих технологій виробництва продукції рослинництва.

 3. Сучасні підходи до механізованих технологій виробництва продукції рослинництва.

 4. Технічні засоби для технологій виробництва продукції у рослинництві.

 5. Основні види технологічних процесів і операцій в технологіях виробництва продукції рослинництва.

 6. Особливості механізованих технологій виробництва продукції зернових і зернобобових культур.

 7. Особливості механізованих технологій виробництва продукції круп'яних культур.

 8. Особливості механізованих технологій виробництва продукції технічних культур.

 9. Особливості механізованих технологій виробництва продукції кормових культур.

 10. Особливості механізованих технологій виробництва продукції овочевих культур.

 11. Операційна технологія проведення механізованих технологічних процесів в рослинництві.

 12. Технологічна карта на вирощування та збирання сільськогосподарських культур.


Тематика практичних занять:

 1. Обгрунтування норми внесення мінеральних добрив на планову врожайність сільськогосподарських культур.

 2. Основи програмування врожаїв сільськогосподарських культур.

 3. Вивчення змін характеристик грунту під дією ходових систем машинних агрегатів.

 4. Вивчення і розрахунок норм висіву і посадки сільськогосподарських культур.

 5. Вивчення і розрахунок режимів роботи оприскувачів під час внесення отрутохімікатів.

 6. Вивчення методів контролю якості виконання польових робіт обробітку грунту.

 7. Вивчення методів контролю якості виконання польових робіт сівби та садіння культур і догляду за рослинами.

 8. Вивчення методів контролю якості виконання польових робіт збирання врожаю с/г культур.

 9. Вивчення систем технологічних операцій та технічного забезпечення для виробництва продукції зернових і зернобобових сільськогосподарських культур.

 10. Вивчення систем технологічних операцій та технічного забезпечення для виробництва продукції просапних сільськогосподарських культур.

 11. Вивчення систем технологічних операцій та технічного забезпечення для виробництва продукції кормових сільськогосподарських культур.

 12. Вивчення систем технологічних операцій та технічного забезпечення для виробництва продукції овочевих сільськогосподарських культур.


Рекомендована література

Базова

 1. Лихочвор В.В. Рослинництво. Технології вирощування сільськогосподарських культур / В.В. Лихочвор. – 2-е вид., випр. – К.: Центр навч. літ., 2004. – 808 с.

 2. Марченко В.В. Механізація технологічних процесів у рослинництві. – Київ, Кондор., - 2007. – 334 с.

 3. Мельник С.І., Муляр О.Д., Кочубей М.Й., Іванцов П.Д. Технологія виробництва продукції рослинництва: навч. посіб. Ч 1. - К.: Аграрна освіта, 2010. - 282 с.

 4. Мельник С.І., Муляр О.Д., Кочубей М.Й., Іванцов П.Д. Технологія виробництва продукції рослинництва: навч. посіб. Ч 2. - К.: Аграрна освіта, 2010. - 405 с.

 5. Петров П.В. Агротехнологія і технологічні карти вирощування сільськогосподарських культур: навч. посіб./ Петров П.В., Посполітак Т.Є., Юркевич Є.О. – К: Аграрна освіта, 2009. – 268с.

 6. Технології та технологічні проекти вирощування основних сільськогосподарських культур: навч. посіб. / О.Ф. Смаглій, О.А. Дереча, П.О. Рябчук [та ін.]. – Житомир: Вид-во ДВНЗ „Держ. агроекол. ун-т”, 2007. – 488 с.

 7. Фірсов.І.П. Технологія рослинництва: навч. посіб. / Фірсов І.П., Соловйов А.М. , Трифонова М.Ф. ; - М: Колос, 2005 - 472с.

 8. Титаренко В. П. Сучасне сільськогосподарське виробництво: навчальний посібник. — Полтава, 2006. — 457 с.

 9. Ярош Ю.М., Трусов Б.А. Технологія виробництва сільськогосподарської продукції – К.: Український Центр духовної культури, 2005. – 524 с.

Допоміжна

    1. Аксьонов І. В. Практикум по землеробству.- Зап: ЗДУ, 2001.- 44с.

    2. Зінченко О.І., Салатенко В.Н., Білоножко М.А. Рослинництво: Підручник // За ред. Зінченка О.І. – К.: Аграрна освіта, 2001. – 587 с.

    3. Каленська С.М., Шевчук О.Я., Дмитришак М.Я., Козяр О.М., Демидась Г.І. Рослинництво: Підручник. / за редакцією О.Я. Шевчука. - К.: НАУУ, 2005. - 502 с.

    4. Кравченко М.С., Царенко О.М. та інші Практикум із землеробства.- К: Мета., 2003. – 320 с.

    5. Харченко О.В. Основи програмування врожаїв сільськогосподарских культур / навч.посіб / за ред. В.О. Ушкаренка – Суми: «Університетська книга» 2003. – 298 с.

Інформаційні ресурси

 1. Дистанційний курс з дисципліни «Механізовані технології у рослинництві» в середовищі Moodle / [Электронный ресурс] — Режим доступу до ресурсу: https://cdn.snau.edu.ua/moodle/course/view.php?id=266

Методичне забезпечення

    1. Барабаш Г.І., Таценко О.В. Механізовані технології у рослинництві. Методичні вказівки щодо проведення лабораторно-практичних занять для студентів 1-го курсу спеціальності 208 «Агроінженерія» освітнього ступеню «магістр» денної і заочної форми навчання. – Суми, 2017. – 184 с., – 18 бібл.

    2. Барабаш Г.І., Таценко О.В. Механізовані технології у рослинництві. Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи для студентів 1-го курсу спеціальності 208 «Агроінженерія» освітнього ступеню «магістр» денної і заочної форми навчання. – Суми, 2017. – 20 с., - 1 табл., - 2 додат. , – 29 бібл.

    3. Таценко О.В. Механізовані технології у рослинництві: Конспект лекцій для здобувачів вищої освіти спеціальності 208 «Агроінженерія» освітньо-професійної програми «Механізація сільського господарства» другого (магістерського) рівня вищої освіти / Суми: Сумський національний аграрний університет, 2021 р. – с. 286.

скачати

© Усі права захищені
написати до нас